slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
LLENWI FFURFLEN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

LLENWI FFURFLEN - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

LLENWI FFURFLEN. y staff. Mr Davies. dydd Llun. nos Wener. yn y caffi. yn yr ysgol. Pwy ? (Who?). Pryd ? (When?). Ble ? (Where?). mis Awst. yn y papur. achos mae’n syniad da. Pam? (Why?). ATEB CWESTIYNAU. Sawl ? (How many?). achos mae’n hwyl. Beth? (What?).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LLENWI FFURFLEN' - jayme


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

y staff

Mr Davies

dyddLlun

nosWener

yn y caffi

yn yr ysgol

Pwy?

(Who?)

Pryd?

(When?)

Ble?

(Where?)

misAwst

yn y papur

achosmae’nsyniadda

Pam?

(Why?)

ATEB CWESTIYNAU

Sawl?

(How many?)

achosmae’nhwyl

Beth?

(What?)

Faint o’rgloch?

(What time?)

saith (7)

naw deg tri

(93)

deg (10)

y bwyd

deg o’rgloch

y parcio

hannerawrwedi un

slide3

DYMA FI

HOBIAU

Fy hobiau ydy ___ a____

Yn fy amser hamdden dw i’n ___

Dw i’n hoffi _____

Dw i’n mwynhau _____

Es i _____

CYSYLLTU

Fy rhif ffôn ydy _____

Fy rhif ffôn symudol ydy _______

Mae e-bost gyda fi - ____________

Does dim ____ gyda fi.

F’enw i ydy ____ / ___ ydw i.

Dw i’n ___ oed

Mae fy mhenblwydd ym mis ___

Dw i’n byw yn ______

Person ___ ydw i

Yn ôl y teulu dw i’n ___

Yn ôl fy ffrindiau dw i’n ___

Yn fy marn i dw i’n ___

Gallaf fod yn _____

Mae ____ gyda fi.

YSGOL

Dw i’n mynd i Ysgol _____

Es i ysgol gynradd _______

Dw i’n astudio _______

Fy hoff bynciau ydy ___ a _____

Dw i’n mwynhau _____

Dw i’n gallu _______

Fel arfer

Usually

Hefyd

Also

Yn aml

Often

Beth bynnag

However

Weithiau

Sometimes

Bob amser

All the time

Ta beth

Anyway

Yn gyntaf

Firstly

Yn olaf

Lastly

PROFIAD O WEITHIO

Es i ar brofiad gwaith ym mis ___

Es i gyda’r ysgol

Es i i ______. Roedd yn _____

Mwynheuais i _____

Doeddwn i ddim yn hoffi ______

Roedd y staff yn _____

Y peth gorau oedd _______

Yn fy marn i mae profiad gwaith yn ___

Mae gwaith rhan amser gyda fi mewn ___

Dw i’n gweithio bob dydd _____

Yn fy marn i mae’r gwaith yn ____

Dw i’n hoffi ______

slide4

staff / bos

rheolwr = manager

lle = place

lleoliad = location

stafell = room

toiledau = toilets

siop / caffi

parcio = parking

cyfleusterau = amenities

bwyd = food

bwydlen = menu

dewis = choice

awyrgylch = atmosphere

taith = journey

gwasanaeth = service

pris = price

cost / costau

siomedig = disappointing

ofnadwy = awful

drud = expensive

diflas = boring

oer = cold

anghwrtais = rude

cas = nasty

brwnt = dirty

afiach = unhealthy

seimllyd = greasy

gwael / drwg = bad

oriog = moody

gwarthus = a disgrace

ar agor = open

ar gau = shut

ar gael = available

CWYNO

Dw i’n / Rwyn ysgrifennu i gwyno am ____

Hoffwn i gwyno am ________

Ysgrifennaf i gwyno am ______

Roedd ___ = There was ___

Doedd dim __ = There was no __

Roedd y ___ yn ____ = The ___ was ____

Doedd y ___ ddim yn ___ = The ____ was not __

yn gyntaf

firstly

yn ail

secondly

wedyn

then

hefyd

also

yn olaf

lastly

 • Hoffwn i gael _____ = I’d like to have ____
 • arian nôl = money back / a refund
 • ymddiheuriad = an apology
 • ____ am ddim = a free ______

“y” + enw benywaidd (feminine noun) = TREIGLAD “yn” + ansoddair (adjective) = TREIGLAD

Cysylltwch â ___ / ffoniwch ___ / e-bostiwch ____

fi / ni / y staff / y swyddfa

slide5

Parti

Disco / Disgo

Dawns

Carnifal

Gweithdy = workshop

Ffilm / Drama

Perfformiad performance

Cinio staff = staff dinner

Lle = place

Cwrs = course

Stafellsengl / ddwbwl / i’rteulu = single / double / family room

Tocyn = ticket Tocynnau = tickets

Cystadleuaeth competition

ym mis _____ in the month of ____

ar ___ = on ____

mis nesaf = next month

mewn mis = in a month

wythnos nesaf next week

mewn wythnos in a week

ar y penwythnos at the weekend

yn yr haf in the summer

yn y gaeaf in the winter

yn ystod y gwyliau during the holidays

dros y Nadolig over Christmas

hanner tymor = half term

cyn bo hir = soon

BWCIO

Dw i’n / Rwyn ysgrifennu i fwcio ___

Rydw i eisiau bwcio _____

Hoffwn i fwcio ________

Ysgrifennaf i fwcio______

Bydd ___ = There will be ___

Fydd dim __ = There won’t be __

Y ______ fydd _____ = The ___ will be _____

Byddwn ni eisiau ___ = We will need / want ___

Hoffwn i gael __ = I’d like to have ____

yn gyntaf

firstly

yn ail

secondly

wedyn

then

hefyd

also

yn olaf

lastly

Beth ydy’r pris? / Faint ydy’r pris?

Ydy’r staff yn siarad Cymraeg?

Oes ____? (bar / siop / caffi / lifft / ramp/ map)

Oes parcio? / Ble mae’r maes parcio?

Oes gwefan gyda chi?

am = at yn = in ar = on cyn = before erbyn = by

Cysylltwch â ___ / ffoniwch ___ / e-bostiwch ____

fi / ni / y staff / y swyddfa

oedolion = adults plant =- children anabl = disabled

athrawon = teachers staff = staff gweithwyr = workers

slide7

SILLAFU (Spelling)

Rhifaue.e. un, dau, tri, pump, chwech, saith, naw

Dyddiaue.e. dyddLlun, dyddMercher, dyddSul

Nose.e. nosLun, nosFawrth, nosFercher, nosWener

Misoedde.e. Ionawr, Chwefror, Ebrill, Mai, Hydref

Cloce.e. o’rgloch, hannerawr, chwarterwedi

“wy” e.e. hwylswyddfabyw

theatr, sinema, garej, bos, banc, siop, copi, ffacs,

papur, ffeil, caffi, lifft, rygbi, golff, criced, bws, tacsi, tasg, ffotocopio, snwcer, gêm, sgôr …

PRAWF-DDARLLEN

 • ATALNODI (Punctuation)
 • Prif-lythyrene.e. Mr Jones, ynAbertawe, ymmisMai, dysguCymraeg …
 • To bache.e. grêt, tîm, rhifffôn, grŵp …
 • Collnode.e. mae’nhwyl, myndi’rsinema, y bosa’r staff …
 • Marc cwestiwne.e. Blemae’r staff?Oes map argael?Pwyydy’rbos?
 • Atalnode.e. Huw,Mair a Gareth / Cymraeg,Ffrangeg a Saesneg …

GwallauCyffredin (Common Mistakes)

Os ydy problem FfoniwchJacam 892773

Os oes problem FfoniwchJacar 892773

Byddwchchi ddimMaee ddimYnfimarni

Fyddwch chi ddimDydy e ddimYnfymarni

dau bunt (£2) tri punt (£3) dauawr

dwy bunt tair punt dwyawr

 • TREIGLADAU (Mutations)
 • “yn” + disgrifioe.e. ynfendigedig, ynwych
 • “am” e.e. am ddego’rgloch, am fwy o waith
 • “i” e.e. myndiweithio, chwarteribedwar

Berf (verb) /Enw (noun)

slide8

Newid person y ferf

Carwyn ydw i.

Dw i’n hoffi rygbi a syrffio.

Dw i ddim yn hoffi siopa bwyd.

Dw i’n gallu nofio.

Mae tystysgrif nofio gyda fi.

Es i i’r garej ar brofiad gwaith.

Mwynheuais i.

Carwyn ydy e. Mae e’n hoffi rygbi a syrffio. Dydy e ddim yn hoffi siopa bwyd. Mae e’n gallu nofio. Mae tystysgrif nofio gyda fe. Aeth e i’r garej ar brofiad gwaith. Mwynheuodd e.

fI

Sera ydw i.

Dw i’n hoffi siopa a mynd i’r sinema.

Dw i ddim yn hoffi mathemateg.

Dw i’n gallu defnyddio cyfrifiadur.

Mae tystysgrif T.G. gyda fi.

Es i i’r swyddfa ar brofiad gwaith.

Ces i hwyl.

Sera ydy hi. Mae hi’n hoffi siopa a mynd i’r sinema. Dydy hi ddim yn hoffi mathemateg. Mae hi’n gallu defnyddio cyfrifiadur. Mae tystysgrif T.G. gyda hi. Aeth hi i’r swyddfa ar brofiad gwaith. Cafodd hi hwyl.

fI

slide9

NEWID AMSER Y

FERF

Roedd problem ar y bws

Fydd dim problem ar y bws tro nesaf (next time)

Mae’r bwyd yn ofnadwy

Bydd y bwyd yn flasus / Fydd dim bwyd ofnadwy

Roedd y bws yn hwyr

Bydd y bws ar amser / Fydd y bws ddim yn hwyr

Roedd y pris yn ddrud. / Mae’r pris yn ddrud

Bydd y pris yn rhesymol. / Fydd y pris ddim yn ddrud.

slide10

siarad dwy iaith

 • dysgu dwy iaith
 • defnyddio dwy iaith

Dwy + Iaith = Dwyieithrwydd

Cymraeg Saesneg Ffrangeg Almaeneg Sbaeneg Eidaleg Rwseg Gwyddeleg Norwyeg Llydaweg

DWYIEITHRWYDD

Dylech chi / Dylen nhw ___ - You should / They should ____

Hoffwn i awgrymu ____ = I’d like to suggest ____

Baswn i’n awgrymu __ = I would suggest ____

Gallech chi / Gallen nhw ____= You could / They could ___

Mae ____ yn syniad da / hawdd / ymarferol / defnyddiol

_____ is a good / easy / parctical / useful idea.

Un syniad da fydd ___ = Ond good idea will be _______

Rydyn ni’n byw yng Nghymru = We live in Wales

Mae dwy iaith gyda ni = We have 2 languages

Mae hawliau gyda’r 2 iaith = The 2 languages have rights

Mae dewis gyda ni = We have a choice

Dylen ni barchu ein hiaith = We should respect our language

Mae’n sgil i’r dyfodol = It’s a skill for the future

Mae’n edrych yn dda ar y CV = It looks good on the CV

ad