1 / 19

Rootkity w bazach danych

Rootkity w bazach danych. sposoby ataków i obrony. autor: Przemysław Górski. Agenda. Rootkit - co to jest? Podobieństwa pomiędzy OS i DB Generacje rootkitów w bazach danych Wykrywanie ataku Aplikacja – omówienie Aplikacja – przykład działania Podsumowanie. Rootkit - co to jest?.

jayden
Download Presentation

Rootkity w bazach danych

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Rootkity w bazach danych sposoby ataków i obrony autor: Przemysław Górski

 2. Agenda • Rootkit - co to jest? • Podobieństwa pomiędzy OS i DB • Generacje rootkitów w bazach danych • Wykrywanie ataku • Aplikacja – omówienie • Aplikacja – przykład działania • Podsumowanie

 3. Rootkit - co to jest? rootkit (pluralrootkits) (computing) A set of softwaretools used by a third party after gaining access to a computer system in order to conceal the altering of files, or processes being executed by the third party without the user's knowledge. Źródło :en.wiktionary.org

 4. Podobieństwa pomiędzy OS i DB Systemy operacyjne i systemy baz danych są podobne w swojej architekturze. Obydwa posiadają: • Użytkowników • Procesy • Zadanie • Pliki wykonywalne • Symboliczne linki • … Bazy danych są „rodzajem systemu operacyjnego”

 5. Podobieństwa pomiędzy OS i DB Źródło: Black Hat 2006; Alexander Kornbrust

 6. Generacje rootkitów bazodanowych • Pierwsza generacja Modyfikacje w strukturach bazy danych – modyfikacje kodu obiektów • Druga generacja Modyfikacje dokonywane są w plikach binarnych systemu bazy danych • Trzecia generacja Modyfikacje dokonywane są w pamięci operacyjnej w której składowane są obiekty bazy danych

 7. Rootkit pierwszej generacji Najprostszy atak na bazę danych Oracle: „Insert into dual values (‘y’);” Wady: Natychmiastowy efekt działania Ulepszenie: Zastosowanie mechanizmu job’ów – skrypt ataku jest wykonywany w ustalonym przez zakładającego job momencie. Wada: Ktoś może wykryć nadmiarowy job Ulepszenie: Ukrycie job’u przed innymi użytkownikami systemu (w szczególności przed DBA) – zastosowanie rootkit’a pierwszej generacji

 8. Rootkit pierwszej generacji Skrypt pozwalający ukryć job: CREATE OR REPLACE VIEW DBA_JOBS (JOB, LOG_USER, PRIV_USER, SCHEMA_USER, LAST_DATE, LAST_SEC, THIS_DATE, THIS_SEC, NEXT_DATE, NEXT_SEC, TOTAL_TIME, BROKEN, INTERVAL, FAILURES, WHAT, CURRENT_SESSION_LABEL, CLEARANCE_HI, CLEARANCE_LO, NLS_ENV, MISC_ENV) AS select JOB, lowner LOG_USER, powner PRIV_USER, cowner SCHEMA_USER, LAST_DATE, substr(to_char(last_date,'HH24:MI:SS'),1,8) LAST_SEC, THIS_DATE, substr(to_char(this_date,'HH24:MI:SS'),1,8) THIS_SEC, NEXT_DATE, substr(to_char(next_date,'HH24:MI:SS'),1,8) NEXT_SEC, (total+(sysdate-nvl(this_date,sysdate)))*86400 TOTAL_TIME, decode(mod(FLAG,2),1,'Y',0,'N','?') BROKEN, INTERVAL# interval, FAILURES, WHAT, cur_ses_label CURRENT_SESSION_LABEL, CLEARANCE_HI, CLEARANCE_LO, nlsenv NLS_ENV, env MISC_ENV from sys.job$ j where job <> 7 /

 9. Rootkit pierwszej generacji Istnieje kilka dróg przez które można stworzyć rootkit’a pierwszej generacji. Najczęściej stosowanymi w tym celu środkami są: • modyfikacja obiektów w bazie danych • zmiana ścieżki wykonywania poleceń • zmiana zapytania SQL wykorzystując mechanizm wirtualnych prywatnych baz danych (VPD)

 10. Rootkit drugiej generacji Przykład modyfikacji pliku binarnego w celu ukrycia użytkownika. Źródło: Black Hat 2006; Alexander Kornbrust

 11. Rootkit trzeciej generacji Działanie kodu rootkita odbywa się tylko w pamięci operacyjnej, do której dostęp jest możliwy tylko z poziomu systemu operacyjnego. Uruchomienie kodu rootkita może jednak nastąpić z poziomu bazy danych. W tym celu wykorzystany może być mechanizm pozwalający na kompilacje kodu procedur PL/SQL z wykorzystaniem natywnych kompilatorów systemu operacyjnego. ALTER SYSTEM set plsql_native_make_utility=‘rootkit.exe’;

 12. Wykrywanie ataku Zaimplementowany sposób wykrywania ataku opiera się porównaniu dwóch zestawów obliczonych sygnatur obiektów poddanych kontroli. Sygnatura obiektu jest to zestaw nie powtarzalnych cech obiektu, nie zmiennych w czasie oraz powiązanych z funkcjonalnością obiektu. Przykład: obiektu o typie SYNONYM– jako sygnatura obiektu brana pod uwagę jest nazwa obiektu typ obiektu oraz nazwa obiektu do którego synonim się odnosi obiektu o typie TABLE – jako sygnatura to nazwa tabeli oraz nazwy kolumn, typy danych w kolumnach oraz długość danych przechowywanych w poszczególnych kolumnach.

 13. Aplikacja – założenia Przykładowe funkcje bezpieczeństwa realizowane przez aplikację są następujące: • Sprawdzanie obiektów przechowywanych w bazie danych • Sprawdzanie pakietów systemowych • Sprawdzanie synonimów • Sprawdzanie job’ów • Sprawdzanie triggerów • Sprawdzanie wykorzystania wrażliwych pakietów Przykładowe założenia realizacyjne funkcji bezpieczeństwa: • Funkcje bezpieczeństwa wykonuje pakiet PL/SQL eksportowany za każdym uruchomieniem mechanizmu monitorowania do monitorowanej instancji bazy danych • Przechowywanie wyników działania programu poza monitorowanymi instancjami baz danych lub wręcz przechowywanie wyników poza bzami danych.

 14. Aplikacja - działanie Architektura aplikacji

 15. Aplikacja - działanie Sposób działania aplikacji

 16. Aplikacja – przykład działania • Uruchomienie aplikacji w trybie pobranie sygnatur referencyjnych • Zasymulowanie działania rootkita po przez zainstalowanie widoku DBA_JOBS ze zmienionym kodem • Uruchomienie aplikacji w trybie porównania zbiorów sygnatur • Wynik: <Report_List> <DBObject> <ObjectID>78</ObjectID> <ObjectRefName> DBA_JOBS</ObjectRefName> <ObjectRefType>View</ObjectRefType> <Reason>Nie zgadzająca się wartość funkcji skrótu</Reason> <ObjectRefHash>36fe2e8339e715ed4e17f1d09d9532bb</ObjectRefHash> <ObjectCountHash>36fe2e8339e715ed4e17f1d09d9532bc</ObjectCountHash> </DBObject> </Report_List>

 17. Szerszy kontekst • Monitorowanie spójności środowisk w organizacji • Wprowadzanie nie autoryzowanych poprawek do kodu aplikacji • Kontrola działalności DBA na bazach danych • Funkcja kontrolna Release and Deployment Management • Centralizacja wiedzy o stanie środowisk w organizacji

 18. Dalsze możliwe drogi rozwoju aplikacji • Automatyczne sprawdzanie środowisk • Możliwość definicji wyjątków • Dodanie możliwości sprawdzania danych w określonych tabelach • Zwiększenie wydajności • Centralizacja nadawania i kontroli uprawnień

 19. Dziękuję za uwagę Pytania

More Related