slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno-strategicznych. KONFERENCJA 29 kwietnia 2014. Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno-strategicznych

KONFERENCJA 29 kwietnia 2014

Opracowanie:

AGERON Polska na zlecenie

Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek

Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

cel g wny projektu
Cel główny projektu

Zintegrowane podejście do problemów

miejskiego obszaru funkcjonalnego Włocławka

oraz

wyznaczenie potencjalnych kierunków jego rozwoju

za o enia realizacyjne projektu
Założenia realizacyjne projektu
 • Delimitacja granic obszaru funkcjonalnego
 • Opracowanie 3 dokumentów strategiczno-planistycznych:

1. Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Włocławka na lata 2014-2020

2. Studium komunikacyjne dla miasta Włocławka i jego obszaru funkcjonalnego

3. Analiza rynku pracy miasta Włocławek i jego obszaru funkcjonalnego oraz branże przyszłości w rozwoju miasta

jakie s przes anki dla realizacji projektu
Jakie są przesłanki dla realizacji projektu?
 • Zmiana perspektywy zarządzania polskimi miastami
 • Konieczność integracji działań, których efekty wykraczają poza granice administracyjne poszczególnych gmin: planowanie przestrzenne, rozwój infrastruktury, rozwój lokalnego rynku pracy, przyciąganie inwestycji
 • Możliwość pozyskiwania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020 (w tym Zintegrowane Inwestycje Terytorialne)
etapy realizacji
Etapy realizacji

Delimitacja OF Miasta Włocławek

Analiza rynku pracy miasta Włocławek i jego obszaru funkcjonalnego oraz branże przyszłości w rozwoju miast

Studium komunikacyjne dla miasta Włocławek i jego obszaru funkcjonalnego

Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Włocławka na lata 2014-2020

Konsultacje społeczne

delimitacja obszaru funkcjonalnego miasta w oc awek
Delimitacja Obszaru Funkcjonalnego Miasta Włocławek

Obszar Funkcjonalny - spójna pod względem przestrzennym strefa oddziaływania miasta, która charakteryzuje się istnieniem wzajemnych powiazań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, będących efektem (odbiciem) zachodzących interakcji i zjawisk.

delimitacja obszaru funkcjonalnego miasta w oc awek1
Delimitacja Obszaru Funkcjonalnego Miasta Włocławek

Zasady delimitacji

1. Zasada administracyjna – rdzeniem obszaru funkcjonalnego jest miasto Włocławek, a granice MOF nie przekraczają granic województwa

2. Zasada spełnienia minimalnej liczby kryteriów – gmina zostaje zaklasyfikowana do obszaru funkcjonalnego w przypadku spełnienia co najmniej 6 z 7 omówionych powyżej kryteriów.

 • 3. Zasada spójności – obszar funkcjonalny jest ciągły przestrzennie:
 • każda gmina obszaru funkcjonalnego graniczy z co najmniej jedną inną gminą obszaru funkcjonalnego
 • niedopuszczalna jest sytuacja, w której gmina nienależąca do obszaru funkcjonalnego graniczy wyłącznie z gminami obszaru funkcjonalnego

4. Zasada rozłączności – każda gmina może należeć tylko do jednego obszaru funkcjonalnego

Wiedza ekspercka – uzyskane wyniki zostały skonfrontowane z wiedzą ekspercką, celem dokonania korekt wynikających z konieczności uwzględnienia indywidualnych i perspektywicznych cech poszczególnych gmin stanowiących przedmiot badania. Tym samym dopuszczono możliwość włączenia do Obszaru Funkcjonalnego miasta Włocławek gmin spełniających mniej niż 6 kryteriów delimitacyjnych przyjętych do analizy.

slide10
Analiza rynku pracy miasta Włocławek i jego obszaru funkcjonalnego oraz branże przyszłości w rozwoju miasta

Zakres:

 • Gospodarcze uwarunkowania rynku pracy
 • Przemiany demograficzne a podaż pracy
 • Rynek pracy w opinii pracodawców
 • Zachowania i postawy pracowników na rynku pracy
 • Przygotowanie edukacyjne do wejścia na rynek pracy
 • Spójność struktur kształcenia do wejścia na rynek pracy
 • Popyt na pracy w latach 2007-2013 i w okresie do 2020 r.
 • Dynamika i charakterystyka bezrobocia w latach 2007-2013
 • Wsparcie instytucjonalne w zakresie rozwiązywania problemów rynku pracy
 • Branże przyszłości w rozwoju miasta
 • Metody:
 • Bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe (PAPI)
 • Telefoniczne wywiady kwestionariuszowe (CATI)
 • Indywidualne wywiady pogłębione (IDI)
 • Zogniskowane wywiady grupowe (FGI)
 • Jakościowa analiza rynku pracy
 • Analiza treści medialnych
 • Analiza danych zastanych
 • Analiza koncentracji
studium komunikacyjne dla miasta w oc awek i jego obszaru funkcjonalnego
Studium komunikacyjne dla miasta Włocławek i jego obszaru funkcjonalnego

Zakres części diagnostycznej

 • Zachowania komunikacyjne mieszkańców
 • Stan techniczny systemów komunikacyjnych
 • Wypadkowość i analiza ruchu w stanie istniejącym
 • Uwarunkowania przestrzenne, infrastrukturalne i środowiskowe
 • Natężenie ruchu z uwzględnieniem struktury rodzajowej pojazdów
 • Istniejący stan układu komunikacyjnego miasta i obszaru funkcjonalnego
 • Analiza dotychczasowych ustaleń dla kierunków rozwoju systemu transportowego

Zakres części prognostycznej:

 • Prognozy ruchu wewnętrznego i zewnętrznego miasta i jego obszaru funkcjonalnego
 • Określenie kierunków rozwoju sieci drogowej (w tym: analiza i ocena potencjalnych skutków realizacji autostrady A1;

analiza celowości i lokalizacji trzeciej przeprawy mostowej

 • Analiza możliwości budowy, przebudowy, remontów wynikających z istniejących uwarunkowań
 • Program modernizacji i kierunków rozbudowy układu istniejących tras komunikacji zbiorowej
 • Opracowanie analizy porównawczej wariantów w odniesieniu do stanu istniejącego
 • Program inwestycyjny, w perspektywie do 2029 roku
 • Metody:
 • Kalibracja modelu ruchu pojazdów w stanie istniejącym
 • Badanie wykorzystania strefy płatnego parkowania
 • Komputerowo wspierane wywiady osobiste (CAPI)
 • Metoda oceny jakości skrzyżowań
 • Metoda kosztów i korzyści
 • Obserwacja uczestnicząca
 • Analiza danych zastanych
 • Analiza wielokryterialna
strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego miasta w oc awek na lata 2014 2020
Strategia rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Miasta Włocławek na lata 2014-2020
 • Diagnoza społeczno-gospodarcza dla Obszaru Funkcjonalnego Miasta Włocławek
 • Mocne i słabe strony OF Miasta Włocławek, szanse i zagrożenia
 • Wypracowanie wizji rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Miasta Włocławek
 • Wyznaczenie celów strategicznych i operacyjnych
 • Powiązanie celów z oczekiwanymi efektami i wskaźnikami
 • Opracowanie planu operacyjnego – propozycje działań prorozwojowych dla OF Miasta Włocławek
 • Przeprowadzenie konsultacji społecznych
 • Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 • Wskazanie źródeł finansowania
 • Ewaluacja ex-ante
 • Monitoring realizacji
konsultacje spo eczne
Konsultacje społeczne

1. Publiczne wezwanie do zgłaszania opinii

 • Wszyscy zainteresowani
 • Konsultacje w trybie ciągłym
 • Możliwość złożenia opinii poprzez:
  • Internet (e-mail/facebook)
  • Poczta tradycyjna
  • Telefon

2. Panel konsultacyjny

 • Kluczowi aktorzy i interesariusze lokalnego życia społeczno-gospodarczego
 • Jedno spotkanie
 • Minimum 8 osób

3. Otwarte spotkania konsultacyjne

 • Wszyscy zainteresowani
 • Trzy spotkania
 • Dowolna liczba uczestników
dzi kujemy za uwag
Dziękujemy za uwagę!

Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013