vitalijus auglys am poveikio aplinkai vertinimo skyriaus ved jas n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ES reiklavimų PAV srityje įgyvendinimas Lietuvoje PowerPoint Presentation
Download Presentation
ES reiklavimų PAV srityje įgyvendinimas Lietuvoje

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

ES reiklavimų PAV srityje įgyvendinimas Lietuvoje - PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on

Vitalijus Auglys AM Poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vedėjas. ES reiklavimų PAV srityje įgyvendinimas Lietuvoje. PAV: integruojantis ir prevencinis aplinkos apsaugos ir jos politikos instrumentas. Kodėl PAV - integruojantis ir prevencinis instrumentas:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ES reiklavimų PAV srityje įgyvendinimas Lietuvoje


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vitalijus auglys am poveikio aplinkai vertinimo skyriaus ved jas
Vitalijus Auglys

AM Poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vedėjas

ES reiklavimų PAV srityje įgyvendinimas Lietuvoje
pav integruojantis ir prevencinis aplinkos apsaugos ir jos politikos instrumentas
PAV: integruojantisir prevencinis aplinkos apsaugos ir jos politikos instrumentas
 • Kodėl PAV - integruojantis ir prevencinis instrumentas:
 • aplinkos apsaugos aspektai integruojami į įvairių projektų planavimo procesą
 • į poveikio aplinkai vertinimo procesus integruojami visi aplinkos apsaugos sektoriai
 • užtikrinama, kad į galimą poveikį aplinkai bus atsižvelgiama pačioje planavimo proceso pradžioje
kur mes buvome
Kur mes buvome?

ES Direktyva 85/337/EC

 • Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas 1996m.

ES Direktyva 97/11/EC

 • Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (nauja redakcija) 2000 m.

JTO 1991 m. Konvencija Dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (ESPOO)

 • Konvencijos ratifikavimo įstatymas 1999m. Faktiškas deponavimas ir įsigaliojimas 2001 m.
kur mes esame
Kur mes esame ?

ES Direktyva 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo

 • Aplinkos apsaugos įstatymas
 • Teritorijų planavimo įstatymas
 • LTV nutarimas Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

JTO ESPOO Konvencijos Strateginio aplinkai vertinimo protokolas

Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės dėl tarpvalstybinio PAV (pasirašytas)

slide5

Kur einame ?

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo įgyvendinimas

Perkeliant ES 2003/35 Direktyvos nuostatas Dėl visuomenės dalyvavimo rengiant tam tikrus su aplinka susijusius planus ir programas ir ES 1992/43 Direktyvos Dėl natūralių buveinių ir laukinės floros bei faunos apsaugos “NATURA 2000”, o taip pat įvertinant PAV praktiką (1996-2004) parengta nauja PAV įstatymo redakcija

Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės dėl tarpvalstybinio PAV (projektas)Rusija?

Baltarusija?

poveikio aplinkai vertinimas
Poveikio aplinkai vertinimas

Politikos

(SPAV protokolas)

Planai / Programos

(SPAV direktyva / AA, TP įstatymai)

Projektai

(PAV direktyvos / PAV įstatymas)

kokie pav pakeitimai buvo numatomi
Kokie PAV pakeitimai buvo numatomi?
 • PAV rengėjų atestavimas
 • Atsakingos institucijos klausimas
 • PAV procedūros ir terminai
 • Naujų ES reikalavimų perkėlimas
pakeitimai 1
Pakeitimai (1)

Reikšmingas poveikis aplinkai– numatomas aplinkos pokytis, kurio poveikiui aplinkai ivengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti būtina numatyti atitinkamas priemones.

Suinteresuota visuomenė – visuomenė, kuriai planuojama ūkinė veikla darys ar gali daryti poveikį arba ji yra suinteresuota planuojama ūkine veikla; pagal į apibrėžimą ir nevyriausybinės organizacijos, dalyvaujančios aplinkos apsaugos problemų sprendime ir veikiančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus, laikomos suinteresuota visuomene.

Visuomenė – tai vienas arba keli fiziniai ar juridiniai asmenys bei jų grupės, organizacijos ar asociacijos.

pakeitimai 2
Pakeitimai (2)

Teritorijų planavimo dokumentai ir/ar statinių, įrenginių techniniai projektai, numatantys veiklą, kuriai privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, gali būti derinami ir tvirtinami tik atlikus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą ir priėmus sprendimą leisti vykdyti planuojamą ūkinę veiklą.

Tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka planuojamai ūkinei veiklai yra suteiktas valstybės sienos, krašto apsaugos objekto statusas, kiekvienu konkrečiu atveju atsakinga institucija sprendžia, ar tokiai veiklai taikytini šio įstatymo reikalavimai.

pakeitimai 3
Pakeitimai (3)

Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas:

3) kai planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas susijęs su įsteigta ar potencialia „Natura 2000“ teritorija ar artima tokios teritorijos aplinka ir institucija, atsakinga už saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo organizavimą, Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka nustato, kad tokios planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas gali daryti reikšmingą poveikį įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms.

Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos išvados viešo paskelbimo dienos.

pakeitimai 4
Pakeitimai (4)

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas), atsižvelgdamas į planuojamos ūkinės veiklos mastą, pobūdį ar vietos ypatumus, gali pradėti poveikio aplinkai vertinimą be atrankos procedūros.

Jei iki programos patvirtinimo Savivaldybės taryba priima neigiamą motyvuotą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, atsakinga institucija privalo sustabdyti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesą ir apie tai informuoti planuojamos ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą), išskyrus tuos atvejus, kai planuojama ūkinė veikla yra valstybinės reikšmės ir jos įgyvendinimas yra numatytas valstybės strateginiuose planuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimais.

pakeitimai 5
Pakeitimai (5)
 • Atsakinga institucija turi teisę pareikalauti pakartotinai organizuoti viešą supažindinimą su ataskaita, kai po viešo supažindinimo su ataskaita ji yra iš esmės keičiama, taisoma ar papildoma (pvz., siūlomos naujos vietos, technologijų alternatyvos, poveikį švelninančios priemonės ir kt.) dėl gautų poveikio aplinkai vertinimo subjektų ivadų bei atsakingos institucijos motyvuotų reikalavimų pataisyti ar papildyti ataskaitą.
pakeitimai 6
Pakeitimai (6)
 • Atsakinga institucija, išnagrinėjusi ataskaitą, poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas dėl ataskaitos ir dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, bei argumentuotą suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą bei raštu gautus suinteresuotos visuomenės motyvuotus prašymus, per 25 darbo dienas nuo ataskaitos gavimo dienos:
 • 1) teikia motyvuotus reikalavimus dėl ataskaitos pataisymo ar papildymo;
 • 2) priima motyvuotą sprendimą, ar planuojama ūkinė veikla atsižvelgiant į atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, veiklos pobūdį ir poveikį aplinkaileistina pasirinktoje vietoje.
pakeitimai 7
Pakeitimai (7)
 • Tais atvejais, jei atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo arba programos rengimo metu paaiškėja, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje planuojama ūkinė veikla gali turėti reikšmingą neigiamą poveikį kitos Europos Sąjungos valstybės narės aplinkai, arba kita Europos Sąjungos valstybė narė, kuri, jos nuomone, gali tapti poveikį patiriančia valstybe to pareikalauja, Lietuvos Respublika informuoja Europos Sąjungos valstybę narę apie planuojamą ūkinę veiklą, galimą tos veiklos tarpvalstybinį poveikį, nurodo priimtinus laikotarpius, per kuriuos galima pateikti pranešimą ar poveikį patirianti Europos Sąjungos valstybė narė pageidauja pradėti konsultacijas dėl tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo, bei nurodo, kada numatoma parengti ataskaitą.
pakeitimai 8
Pakeitimai (8)
 • Atsakinga institucija ir poveikio aplinkai vertinimo subjektai saugo planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo pateiktos informacijos konfidencialumą ir intelektinės nuosavybės teises, jeigu tokia informacija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, yra neskelbtina.
 • Sąrašai, slenksčiai.
europos teisingumo teismo sprendimai d l pav
Europos Teisingumo Teismo sprendimai dėl PAV
 • Kraaijeveld atvejis (C-72/95): direktyvos apimtis yra labai plati ir ji turi būti plačai taikoma.
 • ES Komisija prieš Airiją (C-392/96): šalys narės taikant direktyvą turi neleisti projektų skaidyti į mažesnius projektus, siekiant išvengti PAV. Taip pat turi būti atsižvelgiama suminius poveikius, svarstant ar veikla gali turėti reikšmingą poveikį aplinkai
p v pav tendencijos
PŪV PAV tendencijos
 • Veiklos skaičius, kurios gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai ir kuriai taikomos PAV procedūros, didėja
 • Smarkiai auga atrankų dėl privalomo PAV skaičius (2001 m.-150; 2002 m. - 209; 2003 m. - 224; 2004 m. - 422)
 • Priimtų sprendimų dėl veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu nežymiai didėja (2001 m.-23; 2002 m. - 26; 2003 m. - 30; 2004 m. - 33)
 • Planuojamos ūkinės veiklos skaičius didėja, jos pasiskirstymas pagal regionus tolygėja (teritoriškai apkrova aplinkai išsilygina)
d kui
Dėkui

Daugiau informacijos Aplinkos ministerijos tinklapyje

www.am.lt

Informacija apie aplinką – Tematinė informacija – Poveikio aplinkai vertinimas