etikkprosjektet l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Etikkprosjektet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Etikkprosjektet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Etikkprosjektet - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Etikkprosjektet. FoU - prosjekt: Utvikling av systematisk etikkarbeid og kompetansehevning i etikk fra april 2008 til mai 2011 v/Prosjektleder Edel Johanne Børslett. Det du kan se i presentasjon. Forankring Formål Tema vi tar opp Det vi tror prosjektet kan føre til Styringsgruppen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Etikkprosjektet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
etikkprosjektet

Etikkprosjektet

FoU - prosjekt:

Utvikling av systematisk

etikkarbeid og

kompetansehevning i etikk

fra april 2008 til mai 2011

v/Prosjektleder Edel Johanne Børslett

det du kan se i presentasjon
Det du kan se i presentasjon
 • Forankring
 • Formål
 • Tema vi tar opp
 • Det vi tror prosjektet kan føre til
 • Styringsgruppen
 • Ressursgruppen
 • Prosjektgruppen
 • Målgruppen
 • Metode/tiltak
 • Fra opplæringsplan
  • Grunnkurs i etikk
  • Fra refleksjon til handling
  • Etikk for fremmedspråklig
  • Etikk ved livets slutt
 • Etikkveilederskole
 • Føringer for Kvalitets og Etikk utvalg
 • Refleksjonsmodell som brukes av Seksjon for medisinsk etikk
 • Etikk ”lønner seg”.
forankring4
FORANKRING
 • KS ” Prosjekt samarbeid om etisk kompetanseheving” v/prosjektleder Kari Hesselberg
 • KS ” Flink med Folk i første rekke” v/Gerd Andreassen
 • Seksjon for medisinsk etikk UiO v/professor Reidun Førde
 • BK v/ direktør Wenche Grinderud.
 • Kvalitets- og etikkutvalget i Pleie og omsorg i BK
form l
Formål
 • Å styrke de ansattes og ledernes evne til å reflektere over og mestre utfordringer i arbeidshverdagen.
tema vi tar opp
Tema vi tar opp
 • Etikk på arbeidsplassen handler blant annet om å få gjøre jobben sin på en god måte.
 • Etiske utfordringer oppstår gjerne når vi ikke kan gjøre slik vi mener vi burde ha gjort, eller når det er tvil eller uenighet om hva som er riktig eller galt.
 • Når er det riktig å bruke tvang?
 • Når gjør vi for lite eller for mye for pasienten?
 • Hva er god kommunikasjon?
 • Når er det for lite ressurser eller kompetanse?
 • Hva kan vår arbeidsplass gjøre for å håndtere slike utfordringer på en god måte?
 • Etikk på arbeidsplassen handler også om å være bevisst at det jeg tenker og føler påvirker det jeg gjør.
det vi tror prosjektet kan f re til
Det vi tror prosjektet kan føre til:
 • Styrket fagmiljøet
 • Styrket praksis
 • Styrket omdømme
styringsgruppen
Styringsgruppen
 • Leder: Kommunalsjef Elisabeth Vennevold
 • Spesialkonsulent: Lise Høilund
 • Enhetsleder i Kvalitetsenheten: Berit Skjerve
 • Hovedtillitsvalgt NSF: Audny Fjæra
 • Sekretær: Prosjektleder Edel Johanne Børslett
ressursgruppa
Ressursgruppa
 • Kvalitetsenheten i PLO
 • Spesialrådgiver /prest: Gerhard Heilmann
 • Enhetsleder: Berit Skjerve
 • Spesialrådgiver: Edel Johanne Børslett
 • Seksjon fra medisinsk Etikk ved UiO v/ (SME)
 • Forsker/sykepleier: Lillian Lillemoen
 • Filisof/lege: Reidar Pedersen.
prosjektgruppen
Prosjektgruppen
 • En representant fra hvert tjenestested som er med i prosjektet. Se nedenfor.
 • Ressursgruppa
 • Representantene fra seksjon for medisinsk etikk Uio
 • Prosjektleder
m lgruppe i bolig med service
Målgruppe i bolig med service

Belset bolig med service

Fagkonsulent Hilde Marit Holgado

 • 48 brukere i bolig med service og 18 brukere i nærområdet.
 • 26 årsverk ca 45 ansatte fra 8 nasjoner
m lgruppe i hjemmesykepleien
Målgruppe i hjemmesykepleien
 • Blommenholm arbeidslag
 • Fagkonsulent Irene Husebø
 • 164 brukere som bor hjemme
 • 32 årsverk, ca 15 nasjoner
 • Gir nattjeneste for hele kommunen
m lgruppe i institusjon
Målgruppe i institusjon
 • Dønski bo og
 • behandlingssenter

Fagutviklingsykepleier: Myleen Malveda

87 beboere

100 årsverk

ca 34 nasjoner

m lgruppe i institusjon14
Målgruppe i institusjon
 • Solbakken bo og
 • behandlingssenter
 • Avd. sykepleier Birgitte Strømmnes
 • 88 beboere
 • 96 årsverk,
 • mellom 15- 20 nasjoner.
m lgruppe i milj arbeidertjenesten
Målgruppe i miljøarbeidertjenesten
 • Toppen arbeidslag
 • Vernepleier Lars Markhus
 • 8 voksne brukere med utviklingshemming bor i egne leiligheter
 • 2 brukere som er skoleelever og trenger avlastning
 • 11 årsverk
 • 28 ansatte fra 9 nasjoner
m lgruppe totalt
Målgruppe totalt
 • 5 tjenestesteder – tverrsnitt av kommunens tjenestetilbud
 • Ca 410 brukere + hele kommunens nattjeneste
 • Ca 265 årsverk
 • Flerkulturelle arbeidsplasser fra 5 til 34 forskjellige nasjoner.
metodikk tiltak
Metodikk/ tiltak
 • Spørreundersøkelse gjennomført i 2008 av Seksjon for medisinsk etikk UiO på tjenestestedene som er med i prosjektet
 • Spørreundersøkelse blant brukerne gjennomføres i 2009
 • Tilpasset undervisning
 • Kurs for etikkveiledere
 • Utvikling av refleksjonsarenaer på tjenestestedene
 • Kvalitets- og etikk utvalg
 • Evaluering av prosjektet
fra oppl ringsplan i plo
Fra opplæringsplan i PLO
 • OPPLÆRINGSPLAN FOR PLEIE OG OMSORG
 • VÅREN 2009
slide19

2.17 Grunnkurs i etikk

Etisk kompetansebygging 1:

INNHOLD:

Sentrale holdninger og verdier i forhold til:

1) meg selv som etisk aktør

2) brukeren / beboeren

3) kollegaer/arbeidslaget

4) pårørende

Kurset er inndelt i fire deler og går over fire samlinger på 2 timer eller to samlinger på 4 timer.

slide20

Etisk kompetansebygging 2:

Fra refleksjon til handling. Oppfølging / eller påbygning til grunnkurset eller annet etter avtale.

METODE / ØVELSE:

Analysere verdier i korte ”case” fra egen praksis. Bruke den etiske refleksjonsmodellen som løsningsforsøk

2 22 etikk for fremmedspr klige
2.22 Etikk for fremmedspråklige
 • MÅL:

Fremme kulturforståelse og tilnærmet lik forståelse av det etiske språket.

 • INNHOLD:

Gjennom dialog, erfaringsdeling og refleksjon belyses holdninger og verdier i pleie- og omsorgstjenesten.

 • MÅLGRUPPE:

Fagutdannet pleie- og omsorgspersonell som trenger mer tid og trening for å forstå det etiske språket.

 • TID: 6 timer fordelt på 2 samlinger
 • Kontakt: Gerhard Heilmann
2 2 3 etikk ved livets slutt trygghet respekt verdighet
2.2.3 Etikk ved livets slutt Trygghet - Respekt - Verdighet
 • MÅL:

Styrking av den enkeltes yrkesetiske kompetanse i forhold til etiske dilemma ved livets slutt

 • INNHOLD:

Sentrale holdninger og verdier som er relevante i døds - pleie. Refleksjon rundt etiske dilemma i forhold til behandlingsavslutning med utgangspunkt i ny nasjonal veileder for beslutninger om livs - forlengende behandling hos alvorlig syke og døende.

 • MÅLGRUPPE:

Helsepersonell som pleier og behandler døende pasienter

 • TID 2 timer etter avtale
 • STED: Det enkelte arbeidssted
 • Kontakt: Gerhard Heilmann
etikkveilederskolen
Etikkveilederskolen
 • Oppstart februar 2009
 • Mål
 • Etter kurset skal deltakerne være trygg nok til å lede etisk refleksjonsgrupper på tjenestestedet.

Innhold:

 • 1 ”teori” samling pr mnd. ( 5 samlinger våren 2009)
 • Ukentlige øvelser i å lede refleksjonsgrupper på tjenestestedet med loggskriving
 • Veiledning og koveileder
etikkveilederskolen forts
Etikkveilederskolen forts.

Krav til deltakerne

Gjennomført grunnkurset i etikk v/ Gerhard Heilmann

 • Ha interesse for etikk
 • Ingen krav til fagutdanning
 • Vi har 22 deltaker fra målgruppen på 1.kurs
utfordringer
Utfordringer

Nå alle med opplæring og informasjon?

Døgnkontinuerlig drift med turnusarbeide

Turn over

Flerkulturelle arbeidsplasser

Vikarer

Ekstravakter.

Prioritere tid til etisk refleksjon

Andre arbeidsoppgaver som bare må gjøres.

eksempel p f ringer for ke utvalg
Eksempel på føringer for KE- utvalg

KE - utvalget skal i sitt arbeid med etiske utfordringer og avviksmeldinger alltid legge til grunn en vurdering om helsehjelp er gitt i tråd med god praksis. Dette er en føring som samsvarer med Helsetilsynets anbefalinger for kvalitetsarbeid.

For å vurdere hva som er god praksis trenger man etisk refleksjon og denne føringen vil derfor stimulere etikkarbeidet i utvalget. Dersom utvalget i motsatt fall kun skal vurdere om helsehjelpen er uforsvarlig eller ”god nok” står en i fare for å sikte for lavt, med risikoen om å tråkke over grensen til hva som ikke er forsvarlig praksis.

Medlemmer av KE utvalget skal ha skolering i etikk og etisk refleksjon, og flest mulig av medlemmene (minimum halvparten) bør være rekruttert blant etikk - veiledere på tjenestestedet.

Alle, ansatte, pasienter/brukere og pårørende, kan fremme saker inn til det lokale KE utvalg.

slide28

Vi vant

Sykepleiens Smartpris 2008 fra Innovasjon Norge

Etikk-satsning lønner seg

- også økonomisk!