p edstaven international education and consultation centre o p s
Download
Skip this Video
Download Presentation
Představení International Education and Consultation Centre o. p. s.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Představení International Education and Consultation Centre o. p. s. - PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on

Představení International Education and Consultation Centre o. p. s. Historie – vznik MAS. Proces založení MAS IECC Moravskobudějovicko o. p. s. v postupných krocích: Iniciace založení MAS - mikroregion Moravskobudějovicko, město Moravské Budějovice

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Představení International Education and Consultation Centre o. p. s.' - jasper-flynn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
p edstaven international education and consultation centre o p s

Představení International Education and Consultation Centre o. p. s.

historie vznik mas
Historie – vznik MAS

Proces založení MAS IECC Moravskobudějovicko o. p. s. v

postupných krocích:

 • Iniciace založení MAS - mikroregion Moravskobudějovicko, město Moravské Budějovice
 • Spolupráce a facilitace pracovníků společnosti IECC a mikroregionu
 • Informování subjektů v mikroregionu o záměru založení MAS a výzva ke spolupráci – prostřednictvím vývěsek obecních úřadů a místního tisku, dopisy a osobním kontaktem
 • Série schůzek se zájemci o spolupráci v rámci MAS, proces utváření MAS a jejích struktur
 • Rozšíření existující o. p. s. a včlenění nově vzniklé MAS do orgánů společnosti (2005)
pro existuj c o p s
Proč existující o. p. s. ?
 • Nižší finanční a časová náročnost procesu začlenění vznikající MAS do existující o. p. s. oproti vytváření nového subjektu
 • Zapojení a využití zkušeností zaměstnanců společnosti IECC, kteří již mají zkušenosti v oblasti dotační politiky a zpracovávání projektů a v procesu utváření MAS fungovali jako facilitátoři a zpracovatelé záměru MAS
 • Dobré vztahy a zkušenosti z minulé a stávající spolupráce mezi městem Moravské Budějovice, mikroregionem a společností IECC.
struktura
Struktura…
 • Statutárním orgánem je předseda správní rady o.p.s., který jedná jménem společnosti.
 • Nejvyšším orgánem MAS je plénum, které řídí a kontroluje činnost MAS a projednává strategické otázky
 • Programový výbor– má za úkol především navrhovat aktualizaci strategie vybírat a navrhovat ke schválení opatření strategie, ve kterých budou vypisovány výzvy k podávání projektů.
 • Výběrová komise – má za úkol hodnotit projekty z mikroregionu a sestavovat jejich pořadí na základě samostatného bodování každým členem výběrové komise
a slo en mas k 31 12 2009
…a složení MAS k 31.12.2009

Sektorové členění

 • Veřejný sektor – 1 (4%)
 • Podnikatelé – 17 (70%)
 • Neziskové organizace –3 (13%)
 • Fyzické osoby – 3 (13%)
zemn p sobnost mas
Územní působnost MAS
 • Rozloha - 234 km2
 • Počet obyvatel k 31. 12. 2009 – 15 604
 • Počet obcí v územní působnosti MAS – 24

Babice Litohoř

Cidlina Lukov

Častohostice Martínkov

Dědice Meziříčko

Dešov Moravské Budějovice

Domamil Nimpšov

Hornice Nové Syrovice

Jakubov Radkovice u Budče

Kojatice Vícenice

Komárovice Zvěrkovice

Láz Želetava

Lesná

Lesonice

p nosy zalo en mas
Přínosy založení MAS
 • Možnost získání finančních prostředků a jejich zacílení do potřebných oblastí
 • Vytvoření partnerství a navázání spolupráce mezi zainteresovanými subjekty v mikroregionu
 • Povědomí o programu LEADER mezi zúčastněnými i širokou veřejností
 • Obecně zvýšený zájem o informace vztahující se k dotační politice a povědomí o možnostech získávání finančních prostředků i mimo program LEADER
fiche i s mas
Fiche IÚS MAS

1. NÁZEV FICHE: „ŽIJME AKTIVNĚ A ZDRAVĚ“

Cíl fiche:

 • Vytvořit a zkvalitnit podmínky pro aktivní trávení volného času dětí a mládeže, seniorů, místních obyvatel i návštěvníků. Vytvořit podmínky pro zlepšení péče o děti a mládež či seniory.

Soulad se strategii:

 • Kvalitní nabídka nejrůznějších aktivit v oblasti trávení volného času obyvatel včetně péče o děti a seniory a nabídka kvalitních sportovních a kulturních zařízení v obcích přispěje ke zvýšení atraktivity venkovského prostředí Moravskobudějovicka a zlepšování kvality života místních obyvatel.

Oblasti podpory:

 • Podpora tradičních i netradičních společenských akcí v území.
 • Podpora aktivit spojených s využitím volného času dětí a mládeže.
 • Podpora aktivit přispívajících ke snížení sociopatologických jevů u dětí a mládeže.
 • Příprava studií a projektových dokumentací na realizaci/obnovu sportovišť, kulturních zařízení a jiného zázemí pro volný čas obyvatel.
 • Investice do zařízení:
  • Zkvalitnění infrastruktury pro trávení volného času.
  • Zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj sportovních a kulturních aktivit v regionu.
  • Zkvalitnění infrastruktury poskytující péči.

Příjemci podpory:

 • Obce
 • Neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti apod.)
 • Příspěvkové organizace zřizované samosprávou a státní správou
 • Podnikatelské subjekty (fyzické nebo právnické osoby)
fiche i s mas1
Fiche IÚS MAS

2. NÁZEV FICHE: „ZVYŠME ÚLOHU INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ“

Cíl fiche:

 • Podpořit rozvoj informačních a komunikačních technologií (IKT) pro obyvatelstvo, místní veřejnou správu, podnikatelské a jiné subjekty.

Soulad se strategii:

 • Informační technologie se stávají stále významnější oblastí podněcující rozvoj území. Jde o zkvalitnění vzájemné komunikace mezi nejrůznějšími subjekty, posílení informovanosti a vzdělání místních obyvatel. Informační technologie také výrazným způsobem ovlivňují rozvoj aktivit a konkurenceschopnost místních podnikatelů.

Oblasti podpory:

 • Studie a projektové dokumentace řešící zavádění a zkvalitnění informačních. technologií v místních podnicích.
 • Zavádění vysokorychlostního internetu v území.
 • Budování míst veřejného přístupu k internetu.
 • Vybudování regionálních či místních komunikačních sítí.
 • Pořízení hardware a software v návaznosti na rozvoj vzdělání, podnikání, rozvoj neziskových organizací a zkvalitnění činnosti místní správy.
 • Pořízení speciálního software a hardware pro místní podnikatele, činnosti neziskových organizací a školská zařízení.
 • Vzdělávací aktivity zaměřené na zvýšení povědomí o IKT mezi obyvateli, zaměstnanci firem…

Příjemci podpory:

 • Obce
 • Neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti apod.)
 • Příspěvkové organizace zřizované samosprávou a státní správou
 • Podnikatelské subjekty (fyzické nebo právnické osoby)
fiche i s mas2
Fiche IÚS MAS

3. NÁZEV FICHE: „CHRAŇME NAŠÍ PŘÍRODU“

Cíl fiche:

 • Podpořit aktivity místních subjektů v oblasti zkvalitnění přírodního prostředí v území.

Soulad se strategii:

 • Kvalitní životní prostředí je základním předpokladem spokojenosti místního obyvatelstva, udržení a posílení atraktivity území pro život i atraktivního prostoru pro trávení volného času a rekreaci.

Oblasti podpory:

 • Vypracování průzkumů, analýz, expertíz a studií.
 • Zlepšení vzhledu obcí a krajiny, údržba krajiny.
 • Nákup a výsadba rostlin.
 • Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie.
 • Třídění odpadu.
 • Omezení a recyklace odpadů.
 • Protipovodňová a protierozní opatření.
 • Revitalizace říční sítě, odbahňování rybníků.
 • Zvýšení osvěty v oblasti ŽP.

Příjemci podpory:

 • Obce
 • Neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti apod.)
 • Příspěvkové organizace zřizované samosprávou a státní správou
 • Podnikatelské subjekty (fyzické nebo právnické osoby)
fiche i s mas3
Fiche IÚS MAS

4. NÁZEV FICHE: „PODPOŘME PODNIKÁNÍ A SLUŽBY“

Cíl fiche:

 • Realizací vhodných aktivit podnikatelů, neziskových subjektů i obcí přispět k zvýšení podnikatelské aktivity a tvorbě nových pracovních míst v území.

Soulad se strategii:

 • Území Moravskobudějovicka je zahrnuto v rámci hospodářsky slabých regionů. Život v území je výrazně ovlivněn vysokou mírou nezaměstnanosti a dalšími aspekty, které s tím souvisejí. Důležitým bodem Strategie MAS je jak podpořit kvalitní a efektivní rozvojové záměry místních podnikatelů, tak i zkvalitnit prostředí pro rozvoj a vznik nových podnikatelských příležitostí.

Oblasti podpory:

 • Studie a projektové dokumentace řešící rozvoj podnikatelských aktivit a zavádění nových technologií do firem.
 • Podpora drobných, malých a středních podnikatelů v oblasti inovačního podnikání a technologického rozvoje.
 • Podpora investičních projektů malých a středních podnikatelů (včetně podpory nákupu služeb spojených s rozvojem podniku).
 • Podpora zavádění nových technologií do místních firem.
 • Zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj podnikání v regionu.
 • Vytváření a zkvalitňování služeb pro místní obyvatele a návštěvníky.
 • Posílení ubytovacích a stravovacích kapacit v území.
 • Podpora aktivit spojených s rozvojem základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu.
 • Propagace území.
 • Marketingové aktivity místních podnikatelů.

Příjemci podpory:

 • Obce
 • Neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti apod.)
 • Příspěvkové organizace zřizované samosprávou a státní správou
 • Podnikatelské subjekty (fyzické nebo právnické osoby)
glob ln c l spl
Globální cíl SPL
 • Posilování konkurenceschopnosti regionu vytvořením podmínek pro efektivní využívání rozvojového potenciálu území prostřednictvím rozvoje podnikatelských příležitostí,  využívání potenciálu v oblasti cestovního ruchu a zkvalitňování podmínek pro život obyvatel na venkově v souladu s principy udržitelného rozvoje
priority spl
Priority SPL
 • Investice do rozvoje a posilování konkurenceschopného podnikatelského sektoru v regionu, do rozvoje potřebné podnikatelské infrastruktury a diverzifikace zemědělského podnikání.
 • Využití existujícího potenciálu cestovního ruchu a zvýšení přitažlivosti regionu pro domácí i zahraniční návštěvníky.
 • Zlepšení občanské vybavenosti a dostupnosti služeb a tím vytvořit podmínky pro společenské, kulturní a sportovní vyžití obyvatel regionu (volnočasové aktiviity).
 • Podpora aktivit místních subjektů v oblasti zkvalitnění a ochrany přírodního prostředí, neboť kvalitní životní prostředí je jedním ze základních předpokladů spokojenosti místního obyvatelstva, udržení a posílení atraktivity území pro život i aktivní trávení volného času a rekreaci.
podpo en projekty z 1 v zvy
Podpořené projekty z 1. výzvy

Žadatelé již mají podepsanou smlouvu s SZIF a v

současné době své projekty realizují.

co se je t poda ilo
Co se ještě podařilo
 • Cerifikace domácích výrobků – účast v hodnotitelské komisi – Vysočina - regionální produkt
 • Zpracování žádosti o dotaci a realizaci projektu Veřejné prostranství v obci Dědice
 • Zpracování žádosti o dotaci a realizaci projektu Ve výšce potřebujeme stabilitu
 • Zpracování žádosti o dotaci a realizaci projektu 6TI Litohoř
slide23
Děkuji za pozornost

Ing. Iva Kršňáková

ad