องค์กรอัจฉริยะ - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
องค์กรอัจฉริยะ PowerPoint Presentation
Download Presentation
องค์กรอัจฉริยะ

play fullscreen
1 / 24
องค์กรอัจฉริยะ
279 Views
Download Presentation
jason
Download Presentation

องค์กรอัจฉริยะ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. องค์กรอัจฉริยะ ผศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com

 2. แนวคิดไปสู่องค์กรอัจฉริยะแนวคิดไปสู่องค์กรอัจฉริยะ • เริ่มจากการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) • นำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) • มุ่งสู่องค์อัจฉริยะ (Intelligence Organization) prachyanunn@kmutnb.ac.th

 3. Business Intelligence prachyanunn@kmutnb.ac.th

 4. prachyanunn@kmutnb.ac.th

 5. กรณีศึกษา KM มจพ. : กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ • การจัดการความรู้ข้อมูลสารสนเทศสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย • อาจารย์และเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องรู้ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยในเรื่องอะไรบ้าง • ขณะเดียวกันอาจารย์และเจ้าหน้าที่มักจะสอบถามข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบุคลากรเรื่องอะไร • กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อยู่ที่ไหน และแต่ละหน่วยงานต้องการข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้หรือไม่ ใครคือผู้รู้ และมีประสบการณ์มากที่สุด • เมื่อจัดการความรู้แล้ว จะนำไปทำ e-Training เพื่ออบรมอาจารย์และเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ในช่วง 3 ปี เพื่อเป็นเกณฑ์ในการประเมิน

 6. กรณีศึกษา KM มจพ. : กองบริการการศึกษา • การจัดการความรู้ข้อมูลหลักสูตรใน มจพ. • หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมีกี่หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องปรับปรุง หลักสูตรใหม่ ใครรับผิดชอบหลักสูตร ?? • ใครคือผู้รู้เกี่ยวกับหลักสูตรแต่ละสาขา ใครคืออาจารย์ประจำหลักสูตร และหลักสูตรตาม TQF ต้องจัดการอย่างไร • การจัดการความรู้หลักสูตร จะนำไปทำระบบฐานข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ง่ายต้องการค้นหาและสะดวกต่อการเข้าถึง

 7. กรณีศึกษา KM สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี • การจัดการความรู้ด้านการวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย • การรวบรวม Best paper ด้านงานวิจัยและบทความวิจัย • การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

 8. กรอบการจัดการความรู้ของ KMUTNB • ด้านการบริหารจัดการ • ด้านการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ • ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ • * ด้านทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 9. การประกันคุณภาพกับการจัดการความรู้การประกันคุณภาพกับการจัดการความรู้ • การประกันคุณภาพกับการจัดการความรู้ • การประกันคุณภาพภายใน • มาตรฐานที่ 7 การจัดการความรู้ • แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ • การดำเนินการจัดการความรู้ • ผลสำเร็จการของการจัดการความรู้ • การประกันคุณภาพภายนอก

 10. แผนการจัดการความรู้ • การบ่งชี้ความรู้ • การสร้างและแสวงหาความรู้ • การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ • การประมวลและกลั่นกรองความรู้ • การเข้าถึงความรู้ • การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ • การประเมินผลการเรียนรู้

 11. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) • คำรับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2551 • ตัวบ่งชี้ที่ 21 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ • หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นการตรวจประเมินว่าส่วนราชการมีการเลือก รวบรวม วิเคราะห์จัดการ ปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศและจัดการความรู้อย่างไร

 12. KMUTNB – KM Model • Knowledge • Management • University • Technology • Network • Blended

 13. องค์กรอัจฉริยะเพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์กรอัจฉริยะเพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึง • Weblog KM • Web Portal KM • e-Learning • e-Training KM • e-Research

 14. เว็บที่เกี่ยวข้อง KM-KMUTNB • http://www.km.kmutnb.ac.th • http://www.e-learning.kmutnb.ac.th • http://www.etraining.kmutnb.ac.th • http://blog.prachyanun.com • http://www.blogger.kmutnb.ac.th • http://km.vecict.net • http://gotoknow.org • http://www.kmi.or.th

 15. ศูนย์กลางการจัดการความรู้ KMUTNBhttp://www.km.kmutnb.ac.th/

 16. Weblog KM-KMUTNBhttp://blog.prachyanun.com

 17. KM-Portal : KMUTNBhttp://www.kmportal.kmutnb.ac.th/

 18. e-Traininghttp://www.etraining.kmutnb.ac.th/

 19. e-Learninghttp://www.e-learning.kmutnb.ac.th/

 20. KM กลุ่มการจัดการความรู้ด้านบริการและงานวิจัยhttp://www.research.kmutnb.ac.th

 21. คำถาม prachyanunn@kmutnb.ac.th

 22. วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com โทรศัพท์ 081 703 7515

 23. วิทยากร อาจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมและกิจการพิเศษ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ panitaw@kmutnb.ac.th http://www.panitaw.com โทรศัพท์ 081 455 5741

 24. Thank You ! ผศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุขภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 081-7037515 prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com www.themegallery.com