slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CHÖÔNG III ADN VAØ GEN PowerPoint Presentation
Download Presentation
CHÖÔNG III ADN VAØ GEN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

CHÖÔNG III ADN VAØ GEN - PowerPoint PPT Presentation


  • 177 Views
  • Uploaded on

CHÖÔNG III ADN VAØ GEN. BAØI 15 ADN (Axit ñeàoxi riboânucleic). I-CAÁU TAÏO HOAÙ HOÏC PHAÂN TÖÛ ADN. §-15 ADN.  ADN caáu taïo töø nhöõng nguyeân toá hoaù hoïc C, H, O, N vaø P. Ñoïc thoâng tin SGK vaø traû lôøi caùc caâu hoûi sau:.  ADN coù kích thöôùc vaø khoái löôïng raát lôùn.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

CHÖÔNG III ADN VAØ GEN


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

CHÖÔNG III

ADN VAØ GEN

BAØI 15

ADN

(Axit ñeàoxi riboânucleic)

15 adn

I-CAÁU TAÏO HOAÙ HOÏC PHAÂN TÖÛ ADN

§-15 ADN

ADN caáu taïo töø nhöõng nguyeân toá hoaù hoïc C, H, O, N vaø P

Ñoïc thoâng tin SGK vaø traû lôøi caùc caâu hoûi sau:

ADN coù kích thöôùc vaø khoái löôïng raát lôùn

 ADN caáu taïo theo nguyeân taéc ña phaân goàm 4 ñôn phaân laø:Añenin – ATimin – TGuanin – GXitoxin – X

(?) ADN caáu taïo töø nhöõng nguyeân toá hoaù hoïc naøo?

(?) Vì sao noùi ADN laø ñaïi phaân töû

(?) ADN goàm nhöõng loaïi ñôn phaân naøo?

cho 3 n pha n sau a t va g bie t 1 ma ch adn co 3 nucleotit t m xem co bao nhie u ca ch xe p
Cho 3 ñôn phaân sau A, T vaø G. bieát 1 maïch ADN coù 3 nucleotit  Tìm xem coù bao nhieâu caùch xeáp?

27

VD : A – T - G

G – A - G

T – T - A

A – A - T

Tieáp tuïc ñoïc thoâng tin SGK vaø cho bieát:

Tính ñaëc thuø vaø ña daïng cuûa ADN ñöôïc

taïo neân do ñaâu?

A – G - T

T – A - T

A – T - A

G – T - G

T – G - A

A – A - A

A – T - T

T – A - G

T – A - A

A – A - G

G – A - T

G – T - A

A – G - A

T – T - G

G – G - G

G – A - A

T –G - T

G – G - A

G – A - A

G –T - T

G –T - T

G – G - T

T – T - T

15 adn1

I-CAÁU TAÏO HOAÙ HOÏC PHAÂN TÖÛ ADN

§-15 ADN

ADN caáu taïo töø nhöõng nguyeân toá hoaù hoïc C, H, O, N vaø PADN coù kích thöôùc vaø khoái löôïng raát lôùnADN caáu taïo theo nguyeân taéc ña phaân goàm 4 ñôn phaân laø:Añenin – A; Timin – T; Guanin – G; Xitoxin – X

  • Tính ñaëc thuø vaø ña daïng cuûa ADN:- Tính ñaëc thuø : Moãi ADN coù trình töï saép xeáp, thaønh phaàn vaø soá löôïng caùc loaïi nucleotit khaùc nhau- Tính ña daïng: caùc nucleotit saép xeáp theo nhieàu kieåu khaùc nhau taïo neân voâ soá caùc ADN khaùc nhau ôû caùc loaøi sinh vaät

II-CAÁU TRUÙC KHOÂNG GIAN PHAÂN TÖÛ ADN

Chuùng ta quan saùt hình aûnh sau:

slide5

Naêm 1953, J.Oatson vaø F.Crick coâng boá moâ hình cuûa ADN vaø xem nhö laø moâ hình cuûa söï soáng

slide6

Thaûo luaän

ADN laø moät chuoãi xoaén keùp song song töø traùi qua phaûi. Ñöôøng kính voøng xoaén 20Ao, 1 chu kì xoaén 34A0

T

A

(?) Moâ taû caáu truùc cuûa phaân töû ADN theo moâ hình cuûa Watson vaø Crick?

T

A

X

G

X

G

34 A0

(?) Caùc loaïi nucleotit naøo giöõa 2 maïch ñôn lieân keát vôùi nhau thaønh töøng caëp?

Giöõa 2 maïch ñôn thì A lieân keát vôùi T vaø G lieân keát vôùi X theo nguyeân taéc boå sung

20 A0

slide7

(?) Aùp duïng nguyeân taéc boå sung giöõa 2 maïch ñôn cuûa phaân töû ADN vieát trình töï nucleotit treân maïch ñôn coøn laïi?

Nhaän xeùt veà soá nucleotit loaïi A vôùi nucleotit loaïi T; nucleotit loaïi G vôùi nucleotit loaïi X?

A = T vaø G = X

T

A

T

A

N=A+T+G+X =2(A+G)

X

G

Neáu goïi N laø toång soá nucleotit treân ADN thì N tính nhö theá naøo?

X

G

3,4 A0

1 chu kì xoaén coù 10 caëp nucleotit. Vaäy khoaûng caùch giöõa 2 nucleotit keá nhau laø bao nhieâu?

A

T

T

A

Goïi l laø chieàu daøi cuûa ADN thì l tính nhö theá naøo?

T

A

G

X

T

A

G

X

Do A=T vaø G = X neân tæ soá laø ñaëc tröng cho töøng loaøi.

X

G

T

A

T

A

T

A

15 adn2

I-CAÁU TAÏO HOAÙ HOÏC PHAÂN TÖÛ ADN

ADN caáu taïo töø nhöõng nguyeân toá hoaù hoïc C, H, O, N vaø PADN coù kích thöôùc vaø khoái löôïng raát lôùnADN caáu taïo theo nguyeân taéc ña phaân goàm 4 ñôn phaân laø:Añenin – A; Timin – T; Guanin – G; Xitoxin – X

§-15 ADN

  • Tính ñaëc thuø vaø ña daïng cuûa ADN:- Tính ñaëc thuø : Moãi ADN coù trình töï saép xeáp, thaønh phaàn vaø soá löôïng caùc loaïi nucleotit khaùc nhau- Tính ña daïng: caùc nucleotit saép xeáp theo nhieàu kieåu khaùc nhau taïo neân voâ soá caùc ADN khaùc nhau ôû caùc loaøi sinh vaät

II-CAÁU TRUÙC KHOÂNG GIAN PHAÂN TÖÛ ADN

ADN laø moät chuoãi xoaén keùp song song theo moät truïc töø traùi qua phaûi. Hai maïch ñôn cuûa phaân töû ADN lieân keát vôùi nhau theo nguyeân taéc boå sung+ A lieân keát vôùi T (A = T)+ G lieân keát vôùi X (G = X)Tæ leä (A+T)/(G+X) ñaëc tröng cho töøng loaøi sinh vaät

ke t lua n
Keát luaän

Phaân tuû ADN ñöôïc caáu taïo caùc nguyeân toá C, H, O, N vaø P. ADN thuoäc loaïi ñaïi phaân töû ñöôïc caáu taïo theo nguyeân taéc ña phaân maø ñôn phaân goàm 4 loaïi nucleotit laø A, T, G vaø X

ADN cuûa moãi loaïi ñöôïc ñaëc thuø bôûi thaønh phaàn, soá löôïng, trình töï saép xeáp cuûa caùc nucleotit. Do trình töï saép xeáp khaùc nhau cuûa 4 loaïi nu ñaõ taïo neân tính ña daïng cho ADN. Tính ña daïng vaø ñaëc thuø cuûa ADN laø cô sôû cho tính ña daïng vaø ñaëc thuø cuûa caùc loaøi sinh vaät

ADN laø moät chuoãi xoaén keùp goàm 2 maïch song song, xoaén ñeàu. Caùc nu giöõa 2 maïch ñôn lieân keát vôùi nhau theo töøng caëp theo NTBS: A lieân keát vôùi T vaø G lieân keát vôùi X, chính nguyeân taéc naøy ñaõ taïo neân tính chaát boå sung cuûa 2 maïch ñôn

kie m tra

Choïn ñaùp aùn ñuùng trong caùc caâu sau:

Kieåm tra

1- Tính ñaëc thuø cuûa moãi loaïi ADN do yeáu toá naøo sau ñaây quyeát ñònh?

Chuùc möøng, ñaây laø ñaùp aùn ñuùng

A- Soá löôïng, thaønh phaàn, traät töï saép xeáp cuûa caùc nucleotit trong phaân töû ADN

Raát tieác, sai roài...

Raát tieác, sai roài...

B-Haøm löôïng ADN trong nhaân teá baøo

Raát tieác, sai roài...

C- Tæ leä (A+T)/(G+X) trong phaân töû ADN

Raát tieác, sai roài...

D – B vaø C

E – A vaø C

kie m tra1

Choïn ñaùp aùn ñuùng trong caùc caâu sau:

Kieåm tra

2- Theo nguyeân taéc boå sung, veà maët soá löôïng thì nhöõng tröôøng hôïp naøo sau ñaây ñuùng

Chuùc möøng, ñaây laø ñaùp aùn ñuùng

a- A+G = T+Xb-A =T ; G = Xc-A + T+ G = A + X + Td-A + X +T = G + X + T

Raát tieác, sai roài...

Raát tieác, sai roài...

1- a,b,c, d ñuùng

Raát tieác, sai roài...

2- a, c, d ñuùng

3- a, b, c ñuùng

4- b, c, d ñuùng

kie m tra2

Baøi taäp

3- Moät phaân töû ADN coù 3000 nucleotit, trong ñoù A =900.A-Xaùc ñònh chieàu daøi cuûa gen?B- Tính soá nucleotit moãi loaïi?

Kieåm tra

Vì N = 2(A + G)  G = N – 2A/2 =

= 3000 – 900x2/2= 600 (nu)

Aùp duïng nguyeân taéc boå sung ta coù:

A = T = 900 nu

G = X = 600 nu