slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน PowerPoint Presentation
Download Presentation
การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน. พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในเครือข่ายโรงเรียนปลอดภัย. ภูมิหลัง. นโยบายสู่การปฏิบัติ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน' - jarvis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

slide2

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
 • พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในเครือข่ายโรงเรียนปลอดภัย
ภูมิหลัง
slide3

นโยบายสู่การปฏิบัติ

นโยบาย สพฐ.

สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกำหนดมาตรการสนับสนุน ส่งเสริม ศักยภาพ นักเรียน เน้นกิจกรรมส่งเสริม พัฒนา ป้องกันแก้ ไขปัญหา และ การคุ้มครองสิทธิเด็ก โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาวะวิกฤติ

• ภัยสารเสพติด

• ความล้มเหลว

ทางการเรียน / อาชีพ

• ภัยทางเพศ

• ความรุนแรง /

การกลั่นแกล้ง / รังแก

• อุบัติภัย

• ฯลฯ

มาตรการสู่การปฏิบัติ

1.สร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนมีมาตรฐานในการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

2.จัดกิจกรรม ส่งเสริมความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ ทางสังคม สิทธิเด็ก ตลอดจน ป้องกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน เช่น ปัญหาสารเสพติด ปัญหาพฤติกรรม ปัญหาทางเพศ โดยประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร

ในท้องถิ่น

3.สร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงความรู้ สารสนเทศ และความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

4.ประสานการจัดทำระบบข้อมูล สารสนเทศ เพื่อการพัฒนา ส่งเสริม แก้ไข และส่งต่อนักเรียนใน ทุกระดับและทุกประเภท

slide4
วิกฤติพฤติกรรมเด็กในปัจจุบันวิกฤติพฤติกรรมเด็กในปัจจุบัน

ตกเป็นทาสเกมคอมพิวเตอร์

เป็นนักซิ่งวัยใส เป็นสก๊อยวัยสาว

ยกพวกตีกัน ใช้กำลังแก้ปัญหา

มีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น

เข้าถึงสารเสพติดง่าย

ขาดหลักธรรมทางศาสนา

ขาดค่านิยมความเป็นไทย

ความสัมพันธ์ในครอบครัวเปราะบาง

ติดเพื่อน ติดสื่อ

ให้ความสำคัญทางวัตถุมากกว่าจิตใจ

ติดการพนัน นิยมเสี่ยงโชค

มั่วสุมในหอพัก บ้านเช่า

บริโภคอาหารกรุปกรอบ เป็นโรคอ้วน

เครียด ซึมเศร้า มองโลกแง่ร้าย

ไม่สนใจปัญหาสังคม ร่วมสร้าง แต่ไม่ร่วมแก้

slide5
พรบ.คุ้มครองเด็ก 2546

มาตรา 32 เด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์

เด็กเร่ร่อน หรือเด็กกำพร้า

เด็กที่ถูกทอดทิ้ง หรือพลัดหลง

เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้

เด็กที่ผู้ปกครองมีอาชีพไม่เหมาะสม

เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ

เด็กพิการ

เด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบาก

เด็กที่อยู่ในสภาพต้องได้รับการสงเคราะห์ตามกฎกระทรวง

slide6
พรบ.คุ้มครองเด็ก 2546

มาตรา 40 เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครอง

เด็กที่ถูกทารุณกรรม

เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด

เด็กพึ่งได้รับการคุ้มครอง

เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด

ประพฤติตนไม่สมควรกับสภาพการเป็นนักเรียน

ประกอบอาชีพในทางผิดกฎหมาย

คบหาสมาคมกับบุคคลกลุ่มเสี่ยง

อยู่ในสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม

slide7
สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง
 • จากสภาพครอบครัว
  • ถูกปล่อยปละละเลย
  • ขาดความอบอุ่น
 • จากโรงเรียน
  • ขาดการดูแลนักเรียน
  • ไม่คำนึงถึงความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล
  • ใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน
 • จากชุมชน/สังคม
  • ขาดระเบียบชุมชน
  • ต่างคนต่างอยู่ในสังคม
  • ละเลยปัญหาเยาวชน
 • จากเพื่อน
  • ตามเพื่อน แคร์เพื่อน
  • ถูกรังแก กดขี่ ข่มเหง กดดัน
 • จากตัวเด็กเอง
  • ขาดทักษะการคิด
  • ควบคุมอารมณ์ไม่ได้
slide8
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

ว่าด้วย การลงโทษนักเรียน 2548

ว่ากล่าวตักเตือน

ทำทัณฑ์บน

ตัดคะแนนความประพฤติ

ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

slide9

สาธารณสุข

กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียน

โรงเรียน

รพศ. รพท.

รพช.

รพ.จิตเวช

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่เข้มแข็ง

 • คลินิกตามโรค ขาดการ
 • บูรณาการด้าน กาย จิต สังคม ของวัยรุ่น
 • ศูนย์พึ่งได้(OSCC)
 • - ขาดคลินิกวัยรุ่น

-งานบริการสุขภาพ

จิตเด็กและวัยรุ่นยังไม่บูรณาการ

.

สภาพปัญหา การทำงานของหน่วยงานดูแลเด็กและวัยรุ่น

.

Friend Corner

1.รู้จักเด็กเป็นรายบุคคล

2.คัดกรอง

3.ส่งเสริมพัฒนา

YC

4.ป้องกันแก้ไข

5.ส่งต่อ

slide10

เพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของเครือข่ายโรงเรียนปลอดภัย โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์เฉพาะ

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของการพัฒนาระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน

2. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

3. เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

4. เพื่อประเมินและปรับปรุงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

จุดประสงค์
slide11

กรอบแนวคิด

พัฒนาการและความต้องการของนักเรียน

นโยบายของรัฐบาล

สภาวะวิกฤติและปัจจัยเสี่ยง

ที่เกิดขึ้นในสังคม

ระบบการดูแล

เด็กดี มีปัญญา

มีความสุข

ช่วยเหลือนักเรียน

พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ. 2542

จรรยาบรรณในวิชาชีพครู

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ.ศ. 2544

การประกันคุณภาพ

สถานศึกษา

ความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน

slide12

ผลผลิต

กระบวนการ

ปัจจัย

- การรู้จักนักเรียน เป็นรายบุคคล

- การคัดกรอง นักเรียน

- การส่งเสริม / พัฒนา

- การป้องกัน /

แก้ไข

- การส่งต่อนักเรียน

- ปริมาณนักเรียน

ในกลุ่มเสี่ยงและ กลุ่มมีปัญหา ลด น้อยลง

- นักเรียนมีพฤติ- กรรมเป็นไปตาม จุดประสงค์ที่ สถานศึกษากำหนด

- นักเรียนมีคุณภาพ คุณลักษณะตามที่ สถานศึกษากำหนด

- คณะผู้บริหาร

- ครูประจำชั้น/

ครูที่ปรึกษา

- ครู และบุคลากร

ที่เกี่ยวข้อง

- ผู้ปกครอง

- ชุมชน

- งบประมาณ

- ฯลฯ

ข้อมูลย้อนกลับ

slide13

แนวการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแนวการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กำหนดทิศทาง / กลยุทธ์

-วิเคราะห์สภาพปัญหา

- ศักยภาพของโรงเรียน

- บริบทชุมชน

นโยบาย สพฐ.

กำหนดมาตรฐาน

P

การวางระบบและแบบแผนการดำเนินงาน

ดำเนินงานตามระบบ

การรู้จักนักเรียน

การคัดกรอง

การส่งเสริม

การช่วยเหลือ / แก้ไข

การส่งต่อ

การประเมินและรายงาน

D

C

การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล

A

ปรับปรุง/พัฒนา/สรุป/รายงาน/ประชาสัมพันธ์

slide14

กลุ่มตัวอย่างสำหรับกรณีศึกษาในปีการศึกษา 2556 จำนวน 2 โรงเรียน มีรายละเอียดดังนี้

1. โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดภัย ปีการศึกษา 2554 เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวน 28 ห้องเรียน จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 48 คน จำนวนนักเรียน 750 คน

2. โรงเรียนทองอินทร์สวนมอญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดภัย ปีการศึกษา 2554 เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวน 12 ห้องเรียน จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 คน จำนวนนักเรียน 268 คน

ขอบเขตงานวิจัย
slide15

การพัฒนาระบบ

 • เครือข่ายโรงเรียนปลอดภัย
 • ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 • การประเมินเชิงปฏิบัติการ
ศัพท์สำคัญ
slide16

1.ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเห็นความสำคัญ และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2. ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จากผู้ที่สนใจ สมัครใจ ยินดีให้ความร่วมมือและเป็นตัวแทนกลุ่มได้เป็นอย่างดี

 • 3.ผู้บริหารควรเห็นความสำคัญและเป็นผู้นำในการนำระบบไปใช้เพื่อที่จะขับเคลื่อนให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล
 • 4.มีคู่มือการดำเนินการระบบให้ผู้เกี่ยวข้อง และกำหนดบทบาทของผู้เกี่ยวข้องในการใช้ระบบให้ชัดเจน
ประโยชน์ที่จะได้รับ