zasady wdro enia gospodarki odpadami komunalnymi w gminie selektywne zbieranie odpad w n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zasady Wdrożenia gospodarki odpadami komunalnymi w gminie – Selektywne zbieranie odpadów PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zasady Wdrożenia gospodarki odpadami komunalnymi w gminie – Selektywne zbieranie odpadów

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 54

Zasady Wdrożenia gospodarki odpadami komunalnymi w gminie – Selektywne zbieranie odpadów - PowerPoint PPT Presentation


 • 202 Views
 • Uploaded on

Zasady Wdrożenia gospodarki odpadami komunalnymi w gminie – Selektywne zbieranie odpadów. Gdańsk, 11 maja 2012r. Dyrektywa ramowa 2008/98. Nowe zadania wynikające z dyrektywy 2008/98 (art. 11) do roku 2015 selektywna zbiórka odpadów: papieru, metalu, plastiku i szkła.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zasady Wdrożenia gospodarki odpadami komunalnymi w gminie – Selektywne zbieranie odpadów' - jarah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zasady wdro enia gospodarki odpadami komunalnymi w gminie selektywne zbieranie odpad w

Zasady Wdrożenia gospodarki odpadami komunalnymi w gminie – Selektywne zbieranie odpadów

Gdańsk, 11 maja 2012r.

dyrektywa ramowa 2008 98
Dyrektywa ramowa 2008/98

Nowe zadania wynikające z dyrektywy 2008/98 (art. 11)

 • do roku 2015 selektywna zbiórka odpadów: papieru, metalu, plastiku i szkła.
 • do roku 2020 przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, przynajmniej: papier, metal, plastik i szkło z gospodarstw domowych do minimum 50 % wagowo.
dyrektywa ramowa 2008 981
Dyrektywa ramowa 2008/98

Nowe zadania wynikające z dyrektywy 2008/98 (art. 11)

 • do roku 2020 przygotowanie do ponownego wykorzystania, recyklingu i innych sposobów odzyskiwania materiałów, w tym wypełniania wyrobisk, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, do minimum 70 % wagowo.

Zadania nałożono na gminy – ustawą o utrzymaniu czystości i porządku (UCP)

dyrektywa 1999 31 sk adowiskowa
Dyrektywa 1999/31 składowiskowa

Zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

 • b) do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
 • c) do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
 • w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r
selektywne zbieranie odpad w art 3 ust 11 dyrektywa 2008 98
Selektywne zbieranie odpadów (art. 3 ust 11 Dyrektywa 2008/98 )

„selektywna zbiórka” oznacza zbiórkę, w ramach której dany strumień odpadów obejmuje jedynie odpady jednego rodzaju i o tym samym charakterze w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania;

selektywne zbieranie odpad w art 3 ust 3 pkt 15c ustawy o odpadach
Selektywne zbieranie odpadów (art. 3 ust 3 pkt.15c ustawy o odpadach)

„selektywne zbieranie” - zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takim samym charakterem.

System dualny i wielopojemnikowy – mieszczą się w tej definicji

nowe obowi zki gmin ustawa o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach
Nowe obowiązki Gmin(ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

Nowe obowiązki gmin (2) art. 3

 • 5) ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;
 • 6) tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych;
nowe obowi zki gmin ustawa o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach1
Nowe obowiązki Gmin(ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

Nowe obowiązki gmin (3) art. 3

 • 7) zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
 • 8) prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
dyrektywa ramowa 2008 982
Dyrektywa ramowa 2008/98

Hierarchia postępowania z odpadami

(zasada 5 kroków) (art 4):

 • zapobieganie;
 • przygotowywanie do ponownego użycia; (nowe)
 • recykling;
 • inne metody odzysku, np. odzysk energii; (spalanie odpadów komunalnych jest odzyskiem jeśli efektywność energetyczna >0,65); spalanie nie jest recyklingiem
 • unieszkodliwianie.
przepisy dot selektywnego zbierania odpad w
Przepisy dot. selektywnego zbierania odpadów

Art 4 Regulamin określa […]:

 • prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,
przepisy dot selektywnego zbierania odpad w1
Przepisy dot. selektywnego zbierania odpadów

Art 4 Regulamin określa […]:

 • rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości […]
 • warunków rozmieszczania tych pojemników
 • utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
 • przy uwzględnieniu:
  • średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych[…],
  • liczby osób korzystających z tych pojemników;
  • częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych.
przepisy dot selektywnego zbierania odpad w2
Przepisy dot. selektywnego zbierania odpadów

Art. 6.1.4. (górne stawki opłat, gdzie gmina nie przejmuje obowiązków)

Rada gminy określając stawki opłat [..],stosuje niższe stawki, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Art. 6k.3. (podstawowe stawki opłat, gdzie gmina przejmuje obowiązki)

Rada gminy określi niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

przepisy dot selektywnego zbierania odpad w3
Przepisy dot. selektywnego zbierania odpadów
 • Art. 9f. W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę.
zadania
Zadania
 • Wdrożyć zbieranie selektywne odpadów
 • Uruchomić punkty selektywnego zbierania odpadów
 • Ustalić opłatę niższą , gdy odpady są zbierane selektywnie
 • „Naprostować” tych co nie zbierają selektywnie
 • Osiągnąć poziomy recyklingu w poszczególnych latach
jak to ma chodzi po rewolucji gdy gmina przejmuje wszystkie obowi zki
Jak to ma chodzić po rewolucji- gdy gmina przejmuje wszystkie obowiązki

Obligatoryjne uchwały:

regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie

stawki opłat

termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty

wzór deklaracji o wysokości opłaty

szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług

(ilość odpadów, częstotliwość odbioru, sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych).

Ustawa

uchwała

uchwała

jak to ma chodzi po rewolucji gdy gmina nie przejmuje wszystkich obowi zk w
Jak to ma chodzić po rewolucji – gdy gmina nie przejmuje wszystkich obowiązków

Jeśli gmina nie podjęła uchwały o przejęciu obowiązków od właścicieli nieruchomości innych niż zamieszkane przez mieszkańców, to za poziomy odzysku, recyklingu, redukcję biodegradowalnych odpowiada odbierający odpady (firma wywozowa) Podmiot 9n ust 4

poziomy recyklingu projekt 21 marca 20122
Poziomy recyklingu – projekt (21 marca 2012)

1) w przypadku gmin

Mwptms=Lm*MwGUS*Umpmts

 • Lm – liczba mieszkańców gminy,
 • MwGUS – masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca na terenie województwa 4),
 • Umpmts – Udział łączny w składzie morfologicznym odpadów komunalnych odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła 5)
poziomy recyklingu projekt 21 marca 20123
Poziomy recyklingu – projekt (21 marca 2012)

w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 9n ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Mwptms=Mo*Umpmts,

 • Mo – łączna masa odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • Umpmts – Udział łączny w składzie morfologicznym odpadów komunalnych odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła 5)
poziomy recyklingu projekt 21 marca 20124
Poziomy recyklingu – projekt (21 marca 2012)

Gdzie:

 • Lm – liczba mieszkańców gminy,
 • MwGUS – masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca na terenie województwa 4) (GUS),
 • Mo – łączna masa odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • Umpmts – Udział łączny w składzie morfologicznym odpadów komunalnych odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła 5) (morfologia własna lub KPGO)

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, oblicza się łącznie dla wszystkich podanych rodzajów odpadów.

poziomy recyklingu projekt 21 marca 20125
Poziomy recyklingu – projekt (21 marca 2012)
 • Należy brać pod uwagę odpady o kodach: 20 01 01, 15 01 01, 20 01 40, 15 01 04, 20 01 39, 15 01 02, 20 01 02, 15 01 07, 15 01 06, ex 20 01 99 odpady papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
 • 4) Zgodnie z aktualnymi danymi publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny(wytwarzanie/mieszkańca)
 • 5) Na podstawie aktualnego Krajowego planu gospodarki odpadami lub na podstawie badań morfologii odpadów komunalnych wykonanych na zlecenie gminy lub podmiotu, o którym mowa w art. 9n ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
poziomy redukcji sk adowania odpad w ulegaj cych biodegradacji projekt 22 marca 2012
Poziomy redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji – projekt (22 marca 2012)
poziomy redukcji sk adowania odpad w ulegaj cych biodegradacji projekt 22 marca 20121
Poziomy redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji – projekt (22 marca 2012)
poziomy redukcji sk adowania odpad w ulegaj cych biodegradacji projekt 22 marca 20122
Poziomy redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji – projekt (22 marca 2012)

Masa odpadów ulegających biodegradacji wytworzoną w 1995 r.

OUBR 1995=0,155x Lm+0,047xLw

 • Lm - liczba mieszkańców miasta w 1995 r. na obszarze gminy wg GUS
 • Lw - liczba mieszkańców wsi w 1995 r. na obszarze gminy wg GUS
poziomy redukcji sk adowania odpad w ulegaj cych biodegradacji projekt 22 marca 20123
Poziomy redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji – projekt (22 marca 2012)

Masę odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze strumienia odpadów komunalnych z terenu danej gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania:

MOUBR=(MMR x0,57) + (MMW x 0,48) + (MSR x US) + (MBR x 0,52)

Zmieszane – miasto (20 03 01)

Zmieszane wieś

(20 03 01)

Selektywnie zebrane

( np.20 01 01, 20 01 08, 20 01 25)

Po MBP

(19 12 12 – nie spełniające wymagań rozp. o MBP )

poziomy redukcji sk adowania odpad w ulegaj cych biodegradacji projekt 22 marca 20124
Poziomy redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji – projekt (22 marca 2012)
 • MOUBR- masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze strumienia odpadów komunalnych z terenu danej gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania, [Mg];
 • MMR – masa zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zebranych na obszarze miast w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania, [Mg];
 • MWR - masa zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zebranych na obszarze wsi w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania, [Mg];
 • UM – udział odpadów ulegających biodegradacji w masie zmieszanych odpadów komunalnych dla miast wynoszący 0,57;
 • UW – udział odpadów ulegających biodegradacji w masie zmieszanych odpadów komunalnych dla wsi wynoszący 0,48;
poziomy redukcji sk adowania odpad w ulegaj cych biodegradacji projekt 22 marca 20125
Poziomy redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji – projekt (22 marca 2012)

Us– udział odpadów ulegających biodegradacji w masie selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji ze strumienia odpadów komunalnych wynoszący dla poszczególnych rodzajów odpadów wg kodu:

 • 20 01 01 – 1,00;
 • 20 01 08 – 1,00;
 • 20 01 10 – 0,50;
 • 20 01 11 – 0,50;
 • 20 01 25 – 1,00;
 • 20 01 38 – 0,50;
 • 20 02 01 – 1,00;
 • 20 03 02 – 1,00;
 • 15 01 01 – 1,00;
 • 15 01 03 – 1,00;
 • ex 15 01 09 z włókien naturalnych – 0,50;
 • ex 15 01 06 w części zawierającej papier, tekturę, drewno i tekstylia z włókien naturalnych – 0,50;
wybrane modele selektywnego zbierania
Wybrane modele selektywnego zbierania

makulatura, szkło, tworzywa, zielone,wielkiegabaryty, budowlane: jako usługa dodatkowa, lub dostarczanie do PSZ

Pojemniki dla nieruchomości,

lub zespołu nieruchomości

Leki, chemikalia, baterie, akumulatory, zseie, wielkiegabaryty, budowlane, opony, zielone+ makulatura, szkło, tworzywa, metale, wielomateriałowe.

makulatura, szkło, tworzywa, zielone, wielkiegabaryty, budowlane: jako usługa dodatkowa, lub dostarczanie do PSZ

wybrane modele selektywnego zbierania1
Wybrane modele selektywnego zbierania

makulatura, szkło, tworzywa, zielone, wielkiegabaryty, budowlane: jako usługa dodatkowa, lub dostarczanie do PSZ

Pojemniki ogólnodostępne

Leki, chemikalia, baterie, akumulatory, zseie, wielkiegabaryty, budowlane, opony, zielone+ makulatura, szkło, tworzywa, metale, wielomateriałowe.

wybrane modele selektywnego zbierania2
Wybrane modele selektywnego zbierania

System dualny „suche” , „mokre”

Pojemniki ogólnodostępne

w a ciciel nieruchomo ci
Właściciel nieruchomości

Właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy u.c.p. to:

 • właściciele, współwłaściciele,
 • użytkownicy wieczyści
 • jednostki organizacyjne
 • osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,
 • a także inne podmioty władające nieruchomością;
w a ciciel nieruchomo ci1
Właściciel nieruchomości

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

 • wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
 • zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie;
deklaracje ustawa o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach
Deklaracje (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
 • Deklaracje (wzór uchwała Rady Gminy)
 • Właściciel nieruchomości składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
 • Zmiana danych (np. liczba osób zamieszkujących) – nowa deklaracja (14 dni)
deklaracje ustawa o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach1
Deklaracje (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

Wzór deklaracji:

-objaśnienie dotyczące sposobu jej wypełnienia, terminy i miejsce składania deklaracji

-deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Rada Gminy może określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji (weryfikacja prawdziwości złożonej deklaracji)

deklaracje ustawa o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach2
Deklaracje (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
 • Deklaracje cd.
 • Deklaracja niezłożona lub wątpliwa – wysokość opłaty ustalana w drodze decyzji (np. na bazie średniej ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze).
 • Opłata nie wniesiona lub za niska – decyzja jak dla zaległości
 • W sprawach dotyczących opłat - stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.
op aty ustawa o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach
Opłaty (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

Koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

koszty:

odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

obsługi administracyjnej tego systemu.

system dualny
System dualny

Odpady „suche” – głównie odpady opakowaniowe + gazety, metale, drewno, tworzywa (nieopakowaniowe)

Opady „mokre” – głównie odpady kuchenne biodegradowalne i ogrodowe.

Wyróżnia się podsystemy, w których wskazuje się, która z frakcji jest frakcją „resztkową” czyli do której należy wrzucić odpady niezdefiniowane (np. pieluchy)

odpady definicje
Odpady – definicje
 • Odpady komunalne (art. 3 ustawy o odpadach – definicje)- rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
 • Kod 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ( podgrupa inne odpady komunalne)
opady definicje
Opady - definicje
 • odpady zielone (art. 3 ustawy o odpadach – definicje) - rozumie się przez to stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów;
 • Kody 20 03 02 – odpady z targowisk – część roślinna (podgrupa inne odpady komunalne)
 • Kody 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji – część roślinna – (podgrupa odpady z ogrodów i parków w tym z cmentarzy)
klasyfikacja odpad w par 4 rozporz dzenia w sprawie katalogu odpad w
Klasyfikacja odpadów (par 4 rozporządzenia w sprawie katalogu odpadów)
 • 1. Odpady klasyfikuje się według źródła powstawaniaw(grupach 01 do 12 lub 17 do 20, przypisując im odpowiedni kod sześciocyfrowy określający rodzaj odpadu (wyłączając kody kończące się na 99), z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
 • 2. W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupach 01 do 12 lub 17 do 20, odpady klasyfikuje się w grupach 13 (oleje), 14 (rozpuszczalniki) i 15 (opakowaniowe).
 • 3. W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupach, o których mowa w ust. 2, odpady klasyfikuje się w grupie 16, (nie ujęte w innych podgrupach) zawierającej odpady nieujęte w innych grupach.
 • 4. W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupie 16, odpady klasyfikuje się w grupie według źródła powstawania, przypisując im kod kończący się na 99 (inne niewymienione odpady).
 • 5. […] Odpady ze specyficznych gałęzi przemysłu
 • 6. Odpady opakowaniowe będące odpadami komunalnymi, jeśli są zbierane selektywnie lub występują jako zmieszane odpady opakowaniowe, klasyfikuje się w podgrupie 15 01, a nie w 20 01.
system dualny klasyfikacja odpad w
System dualny -klasyfikacja odpadów

Odpady „suche” – głównie odpady opakowaniowe + gazety, metale, drewno, tworzywa (nieopakowaniowe)

 • 1. zbierane selektywnie
 • 2. jak zaklasyfikować ?
 • (6). Odpady opakowaniowe będące odpadami komunalnymi, jeśli są zbierane selektywnie lub występują jako zmieszane odpady opakowaniowe, klasyfikuje się w podgrupie 15 01, a nie w 20 01 – odpady pomieszane opakowaniowe z innymi komunalnymi suchymi – czyli nie da się zaklasyfikować do 15.01.
 • (4). W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupie 16, odpady klasyfikuje się w grupie według źródła powstawania, przypisując im kod kończący się na 99 (inne niewymienione odpady). – klasyfikacja odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie ( z wyłączeniem 15 01) – 20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane selektywnie.
system dualny klasyfikacja odpad w1
System dualny -klasyfikacja odpadów

Opady „mokre” – głównie odpady kuchenne biodegradowalne i ogrodowe

 • 1. zbierane selektywnie
 • 2. jak zaklasyfikować ?
 • 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji (podgrupa odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie) + 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji (podgrupa odpady z ogrodów i parków w tym z cmentarzy) – odpady pomieszane w dwóch podgrupach – czyli klasyfikujemy dalej.
 • Jeśli wdrożono odrębny system zbierania dla kuchennych i odrębny dla ogrodowych to klasyfikujemy jak wyżej.
 • (4). W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupie 16, odpady klasyfikuje się w grupie według źródła powstawania, przypisując im kod kończący się na 99 (inne niewymienione odpady). – klasyfikacja Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie ( z wyłączeniem 15 01) – 20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane selektywnie.
szanse i zagro enie systemu dualnego
Szanse i zagrożenie systemu dualnego

Szanse :

 • wyższy poziom odzysku odpadów w wyniku segregacji mechanicznej (mniejsze zanieczyszczenie) oraz niższy koszt jednostkowy sortowania odpadów
 • niższe koszty zbierania odpadów (tylko 2 pojemniki, zamiast np. 4 pojemników)
szanse i zagro enie systemu dualnego1
Szanse i zagrożenie systemu dualnego

Zagrożenia:

 • To już nie jest odpad komunalny zmieszany, może trafić do innych instalacji do przetwarzania odpadów
 • Przekierowanie strumienia odpadów do instalacji innych niż regionalne.
 • Naruszenie trwałości projektów dofinansowanych z UE
przekazywanie zada
Przekazywanie zadań

Obowiązki Gmin

 • Legislacyjne (nie)
  • Akty prawa miejscowego
 • Administracyjne (nie)
  • Wydanie decyzji administracyjnej o naliczeniu opłaty -w przypadku stwierdzenia że deklaracja jest niezłożona lub wątpliwa – wysokość opłaty ustalana w drodze decyzji np. na bazie średniej ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze - przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta)
  • Wydawanie decyzji o odroczeniu, rozłożeniu na raty, umorzeniu
 • Organizacyjne (tak)
  • przyjmowanie deklaracji, weryfikacja deklaracji, pobieranie opłat –windykacja , księgowość

Rozliczając mieszkańców według zużycia wody można skorzystać z narzędzi podmiotu zarządzającego wodociągami i kanalizacją, ale tylko w zakresie czynności organizacyjnych.

Wodociągi informowałyby gminę o zaległościach, rozbieżnościach deklaracji itp., a gmina wydawałaby decyzje administracyjne.

slide54

Dziękuję za uwagę

Sabina Kowalska

Konsulting Inwestycyjny i Środowiskowy

Ul. Sikorskiego 34 A

84-200 Wejherowo

sabina_kowalska@wp.pl

Tel: 604 536 432

Fax: 58 333 13 26