1 / 47

Mag. mag. Jože Andrej Čibej

Mag. mag. Jože Andrej Čibej. MILENA STRNAD, 2012. JOŽE ANDREJ ČIBEJ (1953 –2011). matematik, ekonomist, pedagog - izjemen predavatelj, kolumnist, avtor učbenikov in gradiv iz matematike, finančne in poslovne mat., ekonomije, umetnik …. JOŽE. A. ČIBEJ. Govorili bomo o njegovem

janine
Download Presentation

Mag. mag. Jože Andrej Čibej

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Mag. mag. Jože Andrej Čibej MILENA STRNAD, 2012

 2. JOŽE ANDREJ ČIBEJ (1953 –2011) • matematik, • ekonomist, • pedagog - izjemen predavatelj, • kolumnist, • avtor učbenikov in gradiv iz matematike, finančne in poslovne mat., ekonomije, • umetnik …

 3. JOŽE. A. ČIBEJ Govorili bomo o njegovem življenju in delu, na koncu pa nam bo skozi posnetek radijske oddaje Razkošje v glavi “spregovoril” še sam.

 4. ROJSTVO, MLADOST • Rodil se je 26. 8. 1953 v Ljubljani očetu Jožetu in mami Mariji, rojeni Martelanc, kot drugi otrok. • Mesec dni po njegovem rojstvu je družina zaživela v Trbovljah, v hiši, ki je pozneje postala dom tudi Jožetovi družini, ženi Danijeli in trem otrokom: Andreju, Anji in Aljažu.

 5. ŠOLANJE IN ŠTUDIJ • 1963-1967 osnovnošolec v Trbovljah. • Uči se tudi klavir, za katerega pozneje z veseljem kdaj sede. • 1967-1971 gimnazijec v Trbovljah. Jože je odličnjak, ki izstopa pri matematiki, fiziki, kemiji, a se že v tretjem letniku gimnazije odloči za študij matematike, malo tudi po zaslugi svojega odličnega profesorja matematike Petra Preloga.

 6. ŽIVLJENJSKI SLOG V MLADOSTI • Vsestransko razgledan srednješolec Jože je bil aktiven na številnih področjih v šoli in izven nje. • Pisal je prispevke v šolsko glasilo, ki ga je med drugimi urejal tudi Janez Drnovšek. • Ukvarjal se je z gledališčem. • Bil je navdušen športnik, ki je v športu iskal sprostitev. Treniral je atletiko in dosegal lepe rezultate. V metu kladiva je bil v mladinski reprezentanci, pri rokometu pa v šolski rokometni reprezentanci.

 7. ŠPORT rokomet, atletika (metanje kladiva in krogle)

 8. Iz zbirke slik prof. Preloga Jožetovo sledenje žogi

 9. 1970 Jožetova ekipa zmaga v znanem kvizu Spoznavajmo svet in domovino. Nagrada: potovanje v Italijo

 10. ŠTUDIJ, SLUŽBOVANJE • 1971 se vpiše na tehnično matematiko na FMF v LJ, • 1972 vpiše izredni študij ekonomije na EF, • 1975 diplomira iz tehnične matematike, • 1975 se zaposli v Strojni tovarni Trbovlje kot sistemski inženir analitik, • 1976 diplomira iz ekonomije, • 1978 se zaposli kot asistent za matematiko na EF v Ljubljani, • 1979magistrira iz matematike in ekonomije, • ko postane višji predavatelj, predava na EF, • 1989 ustanovi družinsko podjetje EKORIST, • 2011 se upokoji zaradi težke bolezni.

 11. DIPLOMSKO DELO, MAGISTRSKI DELI • ČIBEJ, Jože Andrej. Oscilacijski izreki: diplomsko delo. Ljubljana: [J. A. Čibej], 1975. 78 str. [COBISS.SI-ID 3416409]  • ČIBEJ, Jože Andrej. Holomorfni dvig : magistrsko delo. Ljubljana: [J. A. Čibej], 1979. 171 str. [COBISS.SI-ID 3649625] • ČIBEJ, Jože Andrej. Metode filtriranja in predikcije pri stohastičnih dinamičnih sistemih: magistrsko delo. Ljubljana: [J. A. Čibej], 1979. 138 str. [COBISS.SI-ID 798418] 

 12. LJUBEZEN DO SLOVENSKEGA JEZIKA Po končanem študiju ob strokovnem delu • prireja igre in igra: • na sliki iz leta 1976 je v vlogi Komarja v Cankarjevih Hlapcih. • Piše pesmi, • v 90. letih objavlja odmevne kolumne v Mladini in kasneje aktualne članke na portalu E-revir …

 13. Piše članke v različnih strokovnih revijah: • Obzornik za matematiko in fiziko, • Presek, • Matematika v šoli, • Bančni vestnik, • Ekonomska revija, • Naše gospodarstvo, • Denar, • Revizor, • Finance, Erevir. • Piše prispevke in ima 15 intervjujev v časopisih: - Delo, Jana, Ona.

 14. PRIZNANJA IN NAGRADE Za svoje delo je • 1999 prejel priznanje Tončke Čeč za delo v ljubiteljskem gledališču v Trbovljah kot igralec, režiser in pisec.

 15. DRUGE AKTIVNOSTI • Bil je soustanovitelj trboveljskega kluba Lions, ki pomaga predvsem slepim in slabovidnim. • Nekaj časa je bil konzul zasavskega omizja Slow food. Znal je poskrbeti za prijetne in zabavne večere ob dobri hrani in pijači. • Na koncu in ne nazadnje, bil je duhovit sogovornik in predavatelj, zanesljiv sodelavec, vsestransko razgledan pokončen mož, pronicljiv kritik, čudovit prijatelj ter skrben in razumevajoč družinski mož, oče in dedek.

 16. . DUHOVIT, ŠEGAV DO ZADNJEGA Del citata iz osebnega pisma: “… Naj se vendarle »pohvalim« s tem, da je na račun odmere, ki je premosorazmerna telesni masi, takšna štirinajstdnevna doza v mojem konkretnem primeru zdaj že dobre tri osmine cenejša, kot bi bila pred začetkom moje »dolge in zahrbtne« bolezni; priznam, da bi vsakega, ki bi bil takrat napovedal moj sedanji »Dachau-look« kot objektivno, resno vzeto projekcijo današnjega stanja, dal na licu mesta razglasiti za norega …”

 17. BIBLIOGRAFIJA (okoli 686 naslovov) 1. Članki in drugi sestavni deli 1.01 Izvirni znanstveni članki iz finančne in poslovne matematike: 25 samostojnih, 5 v soavtorstvu 1.02 Pregledni znanstveni članki: finančna mat. (12) 1.03 Kratki znanstveni prispevki: finančna matematika (4) 1.04 Strokovni članki: s področij matematike, ekonomije, poslovne in finančne mat. (117 enot) Nekaj naslovov: ČIBEJ, Jože Andrej. Problem minimuma: ponovni obisk po dvajsetih letih.Mat. šol., 1993/1994, let. 2, št. 4, str. 50-61. [COBISS.SI-ID 6794073] 

 18. ČIBEJ, Jože Andrej.Oscilacijski izreki - asimptotične ocene števila ničel.Obz. Mat. fiz.1977, let. 24, št. 6, str. 201-207. [COBISS.SI-ID 4671833] ČIBEJ, Jože Andrej. O širjenju epidemij.Obz. mat. fiz., 1978, let. 25, št. , str. 161-169. [COBISS.SI-ID 801490]  ČIBEJ, Jože Andrej. Matematični modeli oboroževalne tekme in vojaških spopadov.Obz. mat. fiz., 1980, letn. 27, št. 1, str. 1-6. [COBISS.SI-ID 4671321] ČIBEJ, Jože Andrej. Biološki sistemi in optimalno upravljanje.Obz. mat. fiz., 1981, letn. 28, št. 5, str. 129-136. [COBISS.SI-ID 4670809] 

 19. ČIBEJ, Jože Andrej. Izumiranje populacij. Obz. mat. fiz., 1986, letn. 33, št. 5, str. 129-136. [COBISS.SI-ID 5058137]  • ČIBEJ, Jože Andrej. Diferencialne enačbe in matematično modeliranje. Obz. mat. fiz., 1988, let. 35, št. 5, str. 129-136. [COBISS.SI-ID5035097 1.05 Poljudni članki v revijah Presek, Matematika v šoli, Delo, Denar, Gosp. vestnik, Mladina, Razvoj, Mozaik (63). Na primer: • ČIBEJ, Jože Andrej, VELKOVRH, Ciril. Obrestnoobrestni račun. Presek.1986-87, let. 14, št. 1, str. 12-18. [COBISS.SI-ID 5118809]račun. 

 20. 1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) • 1.07 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (16) • 1.08 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci • (4) • 1.09 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci • 1.10 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (6) • 1. 11 Recenzija, prikaz knjige, kritika (7) • 1. 12 Predgovori • 1. 13 Petnajst intervjujev

 21. MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA (7) • 2.01 Znanstvena monografija • ČIBEJ, Jože Andrej, PRAŠNIKAR, Janez (ur.). Slovensko podjetje jutri, (Zbirka CISEF, knj. 1). Ljubljana: Ekonomska fakulteta, CISEF, 1992. XI, 415 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 32609024]  • 2.02 Strokovna monografija (6) • ČIBEJ, Jože Andrej. Matematika za računovodje in finančnike. Ponatis. Ljubljana: Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 1994. 370 str., graf. prikazi. ISBN 86-7591-008-8. [COBISS.SI-ID 44590336]  • ČIBEJ, Jože Andrej. Matematika za računovodje in finančnike. 2., prenovljena in dopolnjena izd. Ljubljana: Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 1998. 420 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 86-7591-035-5. [COBISS.SI-ID 77903104] 

 22. USPEŠNICA • ČIBEJ, Jože Andrej. Kako banke računajo obresti. Ljubljana: Združenje bank Slovenije, 1996. 57 str., ilustr. ISBN 961-90340-0-7. [COBISS.SI-ID 59562752]  • ČIBEJ, Jože Andrej. Kako banke računajo obresti. 2., predelana in dopolnjena izd. Ljubljana: Združenje bank Slovenije, 1998. 69 str., ilustr., tabele. ISBN 961-90340-5-8. [COBISS.SI-ID 76017152]  • ČIBEJ, Jože Andrej. Kako računati obresti. Ljubljana: ZBS - Združenje bank Slovenije, 2011. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-6664-03-5. [COBISS.SI-ID 255220224] 

 23. PRVA IZDAJA (1996) • 1. Temeljni kamni • 2. Za prvo silo računov • - Navadni obrestni račun • - Obrestnoobrestni račun • - Relativna obrestna mera • - Konformno obrestovanje • 3. Inflacija in kapital • 4. Koliko denarja dobimo za svoj denar • 5. Koliko nas bo stalo posojilo • 6. Namesto sklepa

 24. ZADNJA, POSODOBLJENA IZDAJA 2011 1. Osnovne resnice o obrestih 2. Navadni obrestni račun 3. Obrestno obrestovanje 4. Določanje obrestnih mer 5. Depoziti in varčevanja 6. Posojila 7. Efektivna obrestna mera 8. Kakšen bodi naslednji korak

 25. SREDNJEŠOLSKI UČBENIKI(s ponatisi ~75) • ČIBEJ, Jože Andrej. Poslovna matematika: 2. letnik, (Srednje izobraževanje, Vzgojnoizobraževalni program: Poslovno finančna dejavnost). 1. natis. Ljubljana: Univerzum, 1982. 167 str. [COBISS.SI-ID 6401280]  (8 ponatisov) • ČIBEJ, Jože Andrej. Poslovna matematika: 3. letnik, (Srednje izobraževanje, Vzgojnoizobraževalni program: poslovno finančna dejavnost). [1. natis]. Ljubljana: Univerzum, 1983. 141 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 223285] (ponatisi)4 • ČIBEJ, Jože Andrej. Poslovna matematika: 4. letnik, (Srednje izobraževanje, Vzgojnoizobraževalni program: poslovno finančna de[COBISS.SI-ID 19028480] (7 1. natis. Ljubljana: Univerzum, 1984. 147, 33 str. • ČIBEJ, Jože Andrej. Konformna obrestna mera: (dodatek k učbeniku Poslovna matematika 3). Ljubljana: Zavod SR Slovenije za šolstvo, 1988. 25 str. [COBISS.SI-ID 24205313] 

 26. ZADNJE DELO 2011

 27. USMERJENO SRED.IZOBRAŽEVANJE • V srednješolski matematiki je področja statistike in verjetnosti ter obrestnoobrestnega računa približal srednješolskim učiteljem. • Bil je prvi, ki je v tistem času konkretno priskočil na pomoč srednješolskim učiteljem. Demonstracijo, kako poučevati statistiko in verjetnost v srednji šoli, je pripravil že v zgodnjih 80. letih profesorjem in dijakom na koprski gimnaziji na povabilo DMFA Koper, več let pozneje pa tudi na gimnaziji Bežigrad v Ljubljani. Na osnovi te prve pomoči je zatem na prošnjo profesorjev, ki nismo imeli nobene literature, na hitro pripravil še skripte, ki so že leta 1985 prerasle v učbeniško gradivo. To je izšlo pri Zavodu za šolstvo.

 28. USMERJENO IZOBRAŽEVANJE, GIMNAZIJA • ČIBEJ, Jože Andrej. Matematika: kombinatorika (Srednje izobraževanje). 1. natis. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1984. 55 str. [COBISS.SI-ID 14349057]  • ČIBEJ, Jože Andrej. Matematika: verjetnostni račun in statistika (Srednje izobraževanje). Ljubljana: Univerzum, 1984. 89 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4648761]  • Jože Andrej Čibej STATISTIKA, Zavod SRSŠ,1985 • COKAN, Aleksander, ČIBEJ, Jože Andrej. Matematika, Zaporedja. 17. izd. Ljubljana: DZS, 2001. 85 str., ilustr. ISBN 86-341-1058-3. [COBISS.SI-ID 111169792] 

 29. SREDNJA ŠOLA – USMERJENO IZOBRAŽEVANJE

 30. SREDNJA ŠOLA - GIMNAZIJA • Dopolnitev vertikale gimnazijskih učbenikov Petra Legiše: • ČIBEJ, Jože Andrej. Matematika. 4. prenovljena izd. Ljubljana: DZS, 2001. 219 str., ilustr. ISBN 86-341-1440-6. [COBISS.SI-ID 111182592]  • ČIBEJ, Jože Andrej. Matematika. 4. prenovljena izd. Ljubljana: DZS, 2002. 219 str., ilustr. ISBN 86-341-1440-6. [COBISS.SI-ID 116436480]  • ČIBEJ, Jože Andrej, Priročnik za učitelje

 31. ČIBEJ, Jože Andrej. Kombinatorika, verjetnostni račun, statistika: priročnik za učitelje ,1. izd. Ljubljana: DZS, 1999. 148 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 86-341-2145-3. [COBISS.SI-ID 104408576]  • .

 32. Dopolnitev kompleta Štalec-Strnad • ŠTALEC, Ivan, ŠTALEC, Miha, STRNAD, Milena, ČIBEJ, Jože Andrej. Matematika za 4. letnik gimnazij in tehniških šol 1. prenovljena izd. Ljubljana: DZS, 2000. 295 str., ilustr. ISBN 86-341-2571-8. [COBISS.SI-ID 107870720] • Poglavje: Verjetnostni račun in statistika

 33. UNIVERZITETNI ALI VISOKOŠOLSKI UČBENIKI 120 naslovov izdaj, vključno s ponatisi, od tega 9 v soavtorstvu, iz matematike, poslovne in finančne matematike. Vključujejo: - učbenike matematike, fin. in poslovne mat., študijska gradiva za EF, - študijska gradiva za številne seminarje ekonomske fakultete, za študij na daljavo, - gradiva za CISEF, - gradiva za banko, za bančniški management, - gradivo za vodstvo PTT in druga podjetja, - gradivo za srednješolske profesorje …

 34. NEKAJ NASLOVOV • HVALICA, Dušan, ČIBEJ, Jože Andrej. Matematika I. D. 2, Analiza. Ljubljana: Ekonomska fakulteta Borisa Kidriča, 1986. 207 str. [COBISS.SI-ID 3496678]  • HVALICA, Dušan, ČIBEJ, Jože Andrej. Matematika I. Drugi del, Analiza. Ljubljana: Ekonomska fakulteta Borisa Kidriča, 1987. 207 str. [COBISS.SI-ID 806610]  • ČIBEJ, Jože Andrej. Verjetnostni račun. Ljubljana: Ekonomska fakulteta Borisa Kidriča, 1988. 144 str. [COBISS.SI-ID 23553025] 

 35. NEKAJ NASLOVNIC

 36. DRUGA DELA • 8 poročil o raznih raziskavah s področja poslovne in finančne matematike, • 14 elaboratov s področja ekonomije, informatike, računalništva, didaktike poučevanja matematike na EF, • mentor 62 diplomantom EF, • komentor pri 2 diplomskih delih, 2 magistrskih delih, 1 specialističnem delu …

 37. ODNOS DO DELA Mnenje žene Danijele, slavistke: Pri delu je bil skoraj preveč dosleden in natančen, zato mu je pogosto zmanjkovalo časa. Večkrat si je naložil več dela, kot ga je bilo mogoče opraviti v določenem času. Ker je bil perfekcionist, izdelka ni dal iz rok, dokler ni bil res dodelan. Čeprav je obvladal tako slovnico kot pravopis, je vedno želel, da izdelek jezikovno pregledam, če je treba še kaj izboljšati. V svojem delu je večinoma užival, kar mu je zelo pomagalo med boleznijo, ko ni mogel komunicirati drugače kot prek računalnika. To mu je dajalo voljo in energijo, da je delal praktično do zadnjega dne.

 38. Jožetovo slovo “ Delal sem marsikaj, ničesar ne obžalujem, ustvaril sem svojo pot, svoj način.” (prosto po Franku Sinatri)

 39. ZAHVALA • Iskreno se zahvaljujem gospe Danijeli Čibej, prof., za vse gradivo, ki mi je ga posredovala, da je lahko nastal ta zapis.

 40. HVALA ZA POZORNOST.

More Related