slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Informace o stavu prací na II. plánovací cyklus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Informace o stavu prací na II. plánovací cyklus - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Informace o stavu prací na II. plánovací cyklus. Zpracovali: Ing. Mgr. Michal Pravec , Ing. Martin Pytloun. Obsah přednášky. 1. Komise pro plánování v oblasti vod – KPOV 2. Časový plán a program prací – pracovní verze 3. Spojení procesu zapojení veřejnosti dle požadavků SEA a VZ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Informace o stavu prací na II. plánovací cyklus' - janine


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
informace o stavu prac na ii pl novac cyklus

Informace o stavu prací na II. plánovací cyklus

Zpracovali: Ing. Mgr. Michal Pravec , Ing. Martin Pytloun

obsah p edn ky

Obsah přednášky

1. Komise pro plánování v oblasti vod – KPOV

2. Časový plán a program prací – pracovní verze

3. Spojení procesu zapojení veřejnosti dle požadavků SEA a VZ

4. Environmentální cíle

komise pro pl nov n v oblasti vod kpov

Komise pro plánování v oblasti vod – KPOV

Na konci srpna 2011 byla obnovena činnost Komise pro plánování v oblasti vod (KPOV)

Členové

Ústřední vodoprávní úřady,

Ústřední správní úřad pro územní plánování,

Krajské úřady,

Správci povodí a drobných vodních toků,

Významné vodohospodářské instituce,

AOPK ČR, ČIŽP,

Nevládní organizace,

atd.

Činnost

Poradní orgán pro koordinaci zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik

asov pl n a program prac

Časový plán a program prací

Ve spolupráci MŽP, MZe a podniků Povodí vzniká nový časový plán

Podkladem Vyhláška č. 24/2011 - III fáze

Fáze přípravné práce

Fáze zpracování návrhů plánů povodí

Schvalování plánů povodí

 • Vyhláška č. 24/2011 zajišťuje soulad dvou směrnic a tří úrovní plánů povodí
 • Rámcová směrnice o vodách – Směrnice pro zvládání povodňových rizik
 • Plány dílčích povodí – národní plány a mezinárodní plány povodí
 • Schvalování národních a dílčích plánů povodí v souladu s mezinárodními plány
podrobn harmonogram uk zka
Podrobný harmonogram - ukázka

Podrobný harmonogram se dokončuje na úrovních MZe – MŽP a správců povodí

stru n asov pl n a program prac

Stručný časový plán a program prací

Plány povodí

(národní plány, dílčí plány)

Plány pro zvládání povodňových rizik

22.12.2012

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PRO II. PLÁNY POVODÍ

 • Analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik povodí
 • Zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod
 • Zpracování ekonomické analýzy užívání vod
 • Zpracování předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami Stanovení AWB, HMWB
 • Návrh zvláštních cílů ochrany vod

22.12.2011

Mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik

22.12.2013

Návrhy národních plánů pro zvládání povodňových rizik

22.12.2013

Návrhy plánů dílčích povodí

Návrhy národních plánů povodí

31.7.2015

31.7.2015

Schválení KÚ

Schválení vládou ČR

30.6.2016

22.12.2015

22.12.2015

slide9

1) Pro maximalizace efektu spojení procesu zapojení veřejnosti je nezbytné, aby autorizované osoby byly součástí celého týmu zpracovatelů (výrobního výboru) již od samého počátku zpracovávání plánu povodí.2) V průběhu zpracovávání plánu povodí se doporučuje konání alespoň jednoho veřejného projednání mimo proces SEA.3)Vhodným nástrojem pro řízení spojených procesů zapojení veřejnosti by byl metodický pokyn či metodické sdělení MŽP včetně časového harmonogramu.4)Zahájení zpracování vyhodnocení SEA a naturového hodnocení by mělo proběhnout nejdříve v druhé polovině připomínkování plánu povodí podle vodního zákona a v ideálním případě téměř na jeho konci.5)Stanovisko SEA bude vydáno k verzi plánu povodí po veřejném projednání.6)Mezirezortní připomínkové řízení nesmí proběhnout po vydání stanoviska SEA.7)Lhůty procesu SEA se odvíjejí až od té doby, kdy oznámení nebo návrh koncepce zveřejní na své úřední desce poslední kraj.8) Je nutné počítat s možností mezistátního posuzování, což znamená delší časovou potřebu.

Spojení procesu zapojení veřejnosti dle požadavků SEA a Vodního zákona

aktualizace environment ln ch c l
Aktualizace environmentálních cílů

STANOVENÉ EC PRO I. PLÁNY POVODÍ

EC byly v prvním plánovacím cyklu stanoveny na úrovni mezinárodních komisí na eliminaci těchto převládajících vlivů

 • Znečištění vod nutriety
 • Znečištění nebezpečnými látkami
 • Hydromorfologické změny
 • Podzemní vody – znečištění a kvantita
 • Odběry a převody vody – povrchové vody
 • Dosažení EC v chráněných oblastech na hranicích států
postup aktualizace
POSTUP AKTUALIZACE
 • provést jednoduchou analýzu stavu plnění prvního plánu povodí a označit hlavní skupiny vlivů, pro které se EC mají aktualizovat
 • srovnat současný stav se stanovenými EC v rámci plánů A a B
 • odhadnout možnosti odstranění vlivů v nastávajícím plánovacím období
 • stanovit prioritní oblasti z pohledu efektivity opatření a veřejného zájmu – viz kritéria a principy nahoře
 • stanovit % nebo jiné hodnotové množství snížení vlivů na povodí a VÚ
hydromorfologick zm ny
Hydromorfologické změny

Pro zlepšení hydromorfologických změn se realizují tzv. přírodě

blízká opatření, resp. přírodě blízká protipovodňová opatření

Operační program Životní prostředí (2007-2013)

 • Oblast podpory 1.3
  • Podoblast podpory 1.3.1 – podpora zpracování podkladů pro realizaci PBPO
  • Podoblast podpory 1.3.2 – realizace PBPO (zastavěné části obcí, poldry nad 50 000 m3
 • Oblast podpory 6.4
  • Podpora zpracování podkladů pro realizaci podélné revitalizace vodního toku
  • Realizace revitalizace vodního toku s možností rozlivu do nivy
  • Realizace poldrů pod 50 000 m3
 • Oblast podpory 6.2
  • Podpora zpracování podkladů pro migrační zprůchodnění překážek ve vodním toku
  • Realizace opatření pro zprůchodnění překážek ve vodním toku (rybí přechody)
hydromorfologick zm ny1
Hydromorfologické změny

Operační program Životní prostředí

Oblast podpory 1.3

 • Celkem bylo alokováno 6 mld. Kč
 • Aktuálně je k dispozici 4 mld. Kč

Oblast podpory 6.4

 • Celkem bylo alokováno 5,5 mld. Kč
 • Aktuálně je k dispozici 850 mil. Kč (již pouze pro opatření z POP)

Oblast podpory 6.2

 • Celkem bylo alokováno 2,8 mld. Kč
 • Aktuálně je k dispozici 570 mil. Kč
ad