Chaøo möøng quyù thaày coâ ñeán döï giôø
Download
1 / 14

Chaøo möøng quyù thaày coâ ñeán döï giôø - PowerPoint PPT Presentation


  • 164 Views
  • Uploaded on

Chaøo möøng quyù thaày coâ ñeán döï giôø. Lôùp hai 2. Giaùo vieân: Leâ Thò Thanh Hieàn. Thöù ,ngaøy thaùng naêm 2012 T aäp ñoïc. Thöù hai, ngaøy thaùng , naêm 2012 Taäp ñoïc. Kieåm tra baøi cuõ. Ngoâi tröôøng môùi. Ghi vaøo baûng chöõ caùi ñaët tröôùc yù ñuùng :.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Chaøo möøng quyù thaày coâ ñeán döï giôø' - janice


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Chaøo möøng quyù thaày coâ ñeán döï giôø

Lôùp hai 2

Giaùo vieân: Leâ Thò Thanh HieànThöù hai, ngaøy thaùng , naêm 2012

Taäp ñoïc

Kieåm tra baøi cuõ

Ngoâi tröôøng môùi


Ghi vaøo baûng chöõ caùi

ñaët tröôùc yù ñuùng:

Tình caûm cuûa baïn hoïc sinh ñoái vôùi

ngoâi tröôøng môùi nhö theá naøo ?

a. Baïn thích hoïc ngoâi tröôøng môùi.

b. Baïn raát yeâu ngoâi tröôøng môùi.

c. Baïn thaáy tröôøng môùi ñeïp.


Thöù hai, ngaøy thaùng , naêm 2012

Taäp ñoïc

S 56

Ngöôøi thaày cuõ


Thöù , ngaøy thaùng , naêm 2012

Taäp ñoïc

Ngöôøi thaày cuõ

Luyeän ñoïc

Tìm hieåu baøi

* Töø ngöõ

* Noäi dung bài


Thöù , ngaøy thaùng 3, naêm 2012

Taäp ñoïc

Ngöôøi thaày cuõ

Nhöng…... hình nhö hoâm aáy thaày coù phaït em ñaâu !


Thöù , ngaøy thaùng 3, naêm 2012

Taäp ñoïc

Ngöôøi thaày cuõ

Luùc aáy, thaày baûo: “Tröôùc khi laøm vieäc gì, caàn phaûi nghó chöù ! Thoâi, em veà ñi, thaày khoâng phaït em ñaâu.”


Thöù , ngaøy thaùng 3, naêm 2012

Taäp ñoïc

Ngöôøi thaày cuõ

Luyện đọc

Tìm hiểu bài

* Töø ngöõ

Nhöng…... hình nhö hoâm aáy thaày coù phaït em ñaâu !

Luùc aáy, thaày baûo: “Tröôùc khi laøm vieäc gì, caàn phaûi nghó chöù ! Thoâi, em veà ñi, thaày khoâng phaït em ñaâu.”


Thöù , ngaøy thaùng 3, naêm 2012

Taäp ñoïc

Ngöôøi thaày cuõ

Em nghó: boá cuõng coù laàn maéc loãi, thaày khoâng phaït, nhöng boá nhaän ñoù laø hình phaït vaø nhôù maõi.


Thöù , ngaøy thaùng 3, naêm 2012

Taäp ñoïc

Ngöôøi thaày cuõ

Luyện đọc

Tìm hiểu bài

* Töø ngöõ

Nhöng…... hình nhö hoâm aáy thaày coù phaït em ñaâu !

xuùc ñoäng

Luùc aáy, thaày baûo: “Tröôùc khi laøm vieäc gì, caàn phaûi nghó chöù ! Thoâi, em veà ñi, thaày khoâng phaït em ñaâu”

hình phaït

Em nghó: boá cuõng coù laàn maéc loãi, thaày khoâng phaït, nhöng boá nhaän ñoù laø hình phaït vaø nhôù maõi.

* Noäi dung bài


Thöù , ngaøy thaùng 3, naêm 2012

Taäp ñoïc

Ngöôøi thaày cuõ

Luyện đọc trong nhóm

S 56


Thöù , ngaøy thaùng , naêm 2012

Taäp ñoïc

Ngöôøi thaày cuõ

56


Thöù , ngaøy thaùng 3, naêm 2012

Taäp ñoïc

Ngöôøi thaày cuõ

Luyện đọc

Tìm hiểu bài

* Töø ngöõ

Nhöng…... hình nhö hoâm aáy thaày coù phaït em ñaâu !

xuùc ñoäng

Luùc aáy, thaày baûo: “Tröôùc khi laøm vieäc gì, caàn phaûi nghó chöù ! Thoâi, em veà ñi, thaày khoâng phaït em ñaâu”

hình phaït

Em nghó: boá cuõng coù laàn maéc loãi, thaày khoâng phaït, nhöng boá nhaän ñoù laø hình phaït vaø nhôù maõi.

*Noäi dung bài


ad