บุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์
Download
1 / 46

????????????????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

บุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์. เรียน ท่าน ผศ.นาตยา และ สวัสดี นักศึกษา..ว่าที่บัณฑิต BSRU.  “ เสน่ห์ หรือ บุคลิกภาพที่ดี คือ ทรัพย์สินที่มีค่า ที่นำพาคุณสู่ความสำเร็จ ”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?????????????????????????????' - janice


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
3782471
บุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์บุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์

เรียน ท่าน ผศ.นาตยา และ

สวัสดี นักศึกษา..ว่าที่บัณฑิต BSRU


3782471

 “บุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์เสน่ห์ หรือ บุคลิกภาพที่ดี คือ

ทรัพย์สินที่มีค่า ที่นำพาคุณสู่ความสำเร็จ”


3782471

 • ประวัติการศึกษา บุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์ปริญญาเอก การจัดการเทคโนโลยี..อยู่ระหว่างศึกษา มรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ บางแสน

 • ประวัติการการทำงาน Vice President Sun Datacomm Co.,Ltd ผู้จัดการฝ่ายขาย Datamat PLC ผู้จัดการฝ่าย SVOA PLC ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด Sybase Thailand Co.,Ltd ผู้อำนวยการ The Idea Thailand Co.,Ltd ผู้จัดการฝ่ายขาย Digital Data Co.,Ltd เจ้าหน้าที่ผ่ายการตลาด Tavon Computer Co.,Ltd


3782471

ประวัติการอบรมต่างประเทศ ในระหว่างศึกษาต่อปริญญาเอก Technology Mangement at ECU Perth Australia,Newzealand Technology Management at Hanoi Veitnum,Cambodia ประวัติการศึกษาดูงานต่างประเทศ ในระหว่างการทำงาน Hardware Computer Training at Hongkong, Australia,Singapore, Malasia, Indonesia, USA,etc Software Seminar at Lasvagus USA Software Seminar at Sandiago USA


3782471

ผลงานต่าง ๆ และ กิจกรรมต่าง ๆ

รองประธานคณะนิสิตปริญญาเอก สาขา การจัดการเทคโนโลยี รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (รายชื่อเพื่อน ๆ) ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสยาม

สมาชิกศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ปี 2523 รุ่นมฤคมาศ สมาชิกสมาคม นักเทคโนโลยี IPV6

นักวิจัยได้รับทุนจาก สกว การพัฒนาระบบผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์ ของกลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ปี 2550-2551

19 กันยายน 2550 International Presentation at BSRU เรื่อง การพัฒนาระบบผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์


3782471

 • งานวิชาการและการสอน กิจกรรมต่าง ๆ อาจารย์พิเศษ วิชา การจัดการธุรกิจขนาดย่อม (SME Management) 6/07อาจารย์พิเศษ วิชา Computer Business (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

 • อาจารย์พิเศษ วิชา Electronic Business (ธุรกิจอิเล็คทรอนิคส์) อาจารย์พิเศษ วิชา การบริหารงานบุคคล

 • อาจารย์พิเศษ วิชา การจัดการองค์การ (Organization Mangement) 3/08อาจารย์พิเศษ วิชา จริยธรรมทางธุรกิจ (Ethic Business) อาจารย์พิเศษ วิชา Fiber Optic Technology อาจารย์พิเศษ วิชา คณิตศาสตร์อิเล็คทรอนิคส์

 • อาจารย์พิเศษ วิชา การบริหารสำนักงาน อาจารย์พิเศษ วิชา ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว


3782471

 • Certificates กิจกรรมต่าง ๆ : Cisco Sale Expert การสร้างงานมัลติมีเดีย 2550 มรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรกฎาคม 2550การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กันยายน 2550International Conference 2007 on Innovation for Sustainable Development, BSRU Oct 2007การผลิตไบโอดีเซลชุมชน บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เมษายน 2551Traveled Thrugh 1,219 Curvers of UMPHANG Theelorsu 20 January 2008ต่างประเทศ Academic English for Technology Management : ECU EDITH COWAN AUS 6-19 April 2006Researching on Technology for Sustainability : Queensland University of Technology 11-16 April 200720-30 May 2008 Dong-AH Institute of Media and Arts Training, Korea


3782471


3782471

 • 1 และการพูด อาจารย์ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์.ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพคำว่า "บุคลิกภาพ"หมายถึงคุณลักษณะทางกายทางจิตใจและความรู้สึกนึกคิดที่สะท้อนออกมาให้ผู้อื่นเห็นและเกิดความประทับใจมากน้อยเพียงใด

 • มีความสำคัญคือบุคลิกภาพนับเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกและอารมณ์ของผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างยิ่งจึงส่งผลต่อการยอมรับนับถือการให้ความร่วมมือการสนับสนุนและความไว้วางใจจากผู้อื่น


3782471

 • 2 และการพูด อาจารย์ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์.ประเภทของบุคลิกภาพ 2.1  บุคลิกภาพภายนอกคือสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนจากภายนอกของแต่ละคนสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ง่าย ใช้เวลาไม่นานแบ่งได้เป็น 4 หมวด คือ            1.รูปร่างหน้าตา            2.การแต่งกาย            3.กิริยาท่าทาง            4.การพูด


3782471

 • 2.2  และการพูด อาจารย์ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์บุคลิกภาพภายในคือสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจหรืออุปนิสัยใจคอที่มองไม่เห็น สัมผัสไม่ได้แก้ไขได้ยากเช่น            1.ความเชื่อมั่นในตนเอง            2.ความซื่อสัตย์สุจริต            3.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์            4.ความรับผิดชอบ


3782471

 • 3 และการพูด อาจารย์ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์.หลักและวิธีเสริมสร้างบุคลิกภาพการยืน เดิน นั่งเป็นส่วนสำคัญที่บอกถึงบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลงามอิริยาบถคือการเดินยืนนั่งเปิด-ปิดประตู ขึ้นลงรถอย่างถูกต้องสวยงามการรู้จักทำตัวให้เข้ากับบุคคลสถานที่ และเวลาอย่างถูกต้องถือว่ามีมารยาททางสังคมที่ดีเช่นการรู้จักกราบไหว้ที่ถูกวิธีและถูกกาลเทศะการรู้จักธรรมเนียมของชาวต่างชาติการปฏิบัติตนในงานเลี้ยงต่าง ๆ การไปเยี่ยมคนป่วยการมอบดอกไม้แสดงความยินดีหรือให้ผู้อาวุโสเป็นต้นบางครั้งเราอาจจะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ทันได้เตรียมตัวเตรียมใจ และอาจเกิดอะไรขึ้นกับเราได้ทุกวินาทีนั้นเราต้องพร้อมเสมอที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ในลักษณะที่พร้อมคือ ไม่ตกใจ ดีใจ เสียใจ กลัว เกินกว่าเหตุสามารถควบคุมท่าทางของตนเองได้เป็นอย่างดี


3782471

4 และการพูด อาจารย์ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์.แนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพ4.1  การรักษาสุขภาพอนามัย-ออกกำลังกายสม่ำเสมอ-รับประทานอาหารที่มีประโยชน์-ควบคุมน้ำหนักไม่ให้เพิ่มหรือลดผิดปกติ-ละเว้นการสูบบุหรี่หรือยาเสพติดให้โทษทุกชนิด-ไม่ดื่มสิ่งของที่มีแอลกอฮอล์หรือคาเฟอีน-พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ วันละ 7-8 ชม.-รักษาอารมณ์ให้สดชื่นแจ่มใสอยู่เสมอ


3782471

4.2  และการพูด อาจารย์ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์การดูแลร่างกาย-รักษาความสะอาดในช่องปากและฟัน-ดูแลรักษาเส้นผมและทรงผมให้เรียบร้อยทั้งด้านความสะอาดและรูปทรง-โกนหนวดเคราให้เกลี้ยงเกลา ตัดและขริบให้เรียบร้อย-รักษาผิวพรรณให้สะอาดสดชื่นอยู่เสมอ อย่าให้ผิวแห้งกร้าน-รักษากลิ่นตัว-รู้จักการแต่งหน้าแต่พองาม-ดูแลเล็บมือ เล็บเท้า ให้สะอาดอยู่เสมอ-ปรับเปลี่ยนเสื้อผ้าและชุดชั้นในที่สวมใส่ทุกวัน-ควรมีการเช็คร่างกายเป็นประจำทุกปี-เมื่อร่างกายมีอาการผิดปกติรีบไปปรึกษาแพทย์


3782471

4.3  และการพูด อาจารย์ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์การแต่งกาย-สวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาด ซักรีดให้เรียบ-สีสันไม่ฉูดฉาดควรเลือกสีให้เหมาะสมกับรูปร่างและผิวพรรณของตนเอง-กระเป๋าถือและรองเท้า ควรใช้หนังที่มีคุณภาพดีสีเรียบสำรวจส้นรองเท้าจัดการซ่อมแซมให้เรียบร้อย-แต่งหน้าให้แนบเนียน ไม่แต่งเข้มผิดธรรมชาติ เลือกใช้เครื่องสำอางค์ที่มีคุณภาพดี-เล็บและการทาเล็บ ไม่ควรไว้เล็บยาวจนเกินไป ควรเลือกสีกลาง ๆ อย่าปล่อยให้สีถลอกจะไม่น่าดู-ผม หมั่นสระให้สะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งแปรงหวีให้เรียบร้อย เลือกทรงผมที่รับกับใบหน้า-เครื่องประดับควรใช้เพื่อเสริมการแต่งกายให้ดูดีขึ้น แต่ไม่ควรใช้เครื่องประดับมากจนเกินไปจนดูสะดุดตารกรุงรังไปหมด-ควรแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม-ควรแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ


3782471

4.4 และการพูด อาจารย์ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ อารมณ์รู้จักควบคุมอารมณ์ ไม่ปล่อยอารมณ์ไปตามใจตนเองคนที่ควบคุมอารมณ์ตนเองได้จะได้เปรียบและจะเอาชนะเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ในการปฏิบัติงานเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีเหตุการณ์มากระทบกระเทือนอารมณ์กันอยู่เสมอฉะนั้นบุคคลใดที่ต้องการจะพัฒนาบุคลิกภาพของตนให้ดีขึ้นจะต้องเป็นคนรู้จักอดทนใจเย็นเมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่ถูกใจเกิดขึ้น


3782471

4.5  และการพูด อาจารย์ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ความเชื่อมั่นในตนเอง-ยอมรับในความสามารถของตนเอง-อย่าเล็งผลเลิศในการทำงานจนเกินไป-อย่าถือคติว่าการทำงานสิ่งใดเมื่อทำแล้วต้องดีที่สุด-อย่านำความเก่งของผู้อื่นมาทับถมตนเอง-หมั่นฝึกจิตใจตนเองให้ชนะความกลัวให้ได้


3782471

5 และการพูด อาจารย์ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์.การพัฒนาบุคลิกภาพด้านความรู้สึกนึกคิดความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกันถ้ามีความรู้สึกนึกคิดในด้านดีไม่มองคนในแง่ร้ายจิตใจก็เป็นสุขไม่มีความกังวลดังนั้นเลขานุการจึงควรพัฒนาบุคลิกภาพด้านความรู้สึกนึกคิดดังนี้    1.มีความเชื่อมั่นในตนเองในการกระทำในสิ่งต่าง ๆ    2.มีความซื่อสัตย์กระทำตนให้ผู้อื่นเชื่อถือเรา แล้วความไว้วางใจจะตามมา มีเรื่องสำคัญเขาก็จะให้เราทำ    3.มีความสามารถที่จะทำสิ่งเหล่านั้น ให้เหมาะสมกับผู้ที่มอบหมายไว้วางใจให้เราทำ    4.มีความกระตือรือร้นที่อยากจะทำเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ    5.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รู้จักปรับปรุงงานอยู่เสมอ    6.มีความรับผิดชอบไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามต้องมีความห่วงใยจะต้องทำให้เสร็จทันตามกำหนดเวลา    7.มีความรอบรู้    8.ห่วงตัวเอง เติมชีวิตให้กับตัวเอง    9.มีความจำแม่น    10. วางตัวเหมาะสมกับกาลเทศะ


3782471

6 และการพูด อาจารย์ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์.การพัฒนาบุคลิกภาพด้านกายบริหารทรวดทรงองค์ประกอบของทรวดทรงขึ้นอยู่กับกลไกของการเคลื่อนไหวของร่างกายและโครงสร้างของร่างกายไม่ว่าหญิงหรือชายก็ชอบที่จะมีรูปร่างงามทั้งนั้นผู้ชายก็ต้องการมีรูปร่างสมาร์ทผู้หญิงก็ต้องการมีเอวบาง ร่างน้อย มีสุขภาพดี การมีรูปร่างงาม สุขภาพดี เกิดจากการพัฒนาตัวเราเอง เราเป็นผู้วางแผนในชีวิตของเราเองทรวดทรงอาจไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแต่ส่วนสัดและท่าทางทำให้คนทุกคนดูแตกต่างกันไปบุคลิกที่ไม่ดีแสดงว่าเจ้าของเรือนร่างขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง ถ้าได้เรียนรู้วิธีเสริมสร้างเสน่ห์ให้กับบุคลิกภาพของตนเองแล้ว จะไม่เพียงทำให้มีรูปร่างสง่างามเท่านั้นยังสามารถทำให้การปฏิบัติงานเกิดความเชื่อมั่นงานก็มีประสิทธิภาพอีกด้วยดังนั้นเลขานุการจึงควรใช้เวลาในการบริหารทรวดทรงของตนเองเป็นประจำสม่ำเสมอเพราะสุขภาพที่ดี และทรวดทรงที่งดงามอีกด้วย


3782471


3782471

1 แต่แล้วก็ต้องเสียใจในภายหลัง การที่พนักงานจะมีประสิทธิภาพการทำงานยอดเยี่ยมได้นั้น ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างด้วย . มิติด้านความชอบเปิดเผย บางคนชอบเปิดเผย โอ้อวด (เปิดเผย ชอบสังคม) แต่บางคนชอบเก็บตัว (สงบเสงี่ยม ขี้อาย)2. มิติด้านการเชื่อฟัง บางคนมีระดับการเชื่อฟัง สูง (ให้ความร่วมมือ ชื่อใจผู้อื่น) บางคนมีระดับการเชื่อฟังต่ำ (มีความเห็นขัดแย้งกับผู้อื่น มองคนอื่นในแง่ร้าย) 3. มิติด้านความรับผิดชอบ บางคนมีระดับความรับผิดชอบสูง (รู้จักหน้าที่ มีระเบียบ) แต่บางคนก็มีความรับผิดชอบต่ำ (ไว้ใจไม่ได้ ไม่มีระเบียบ) 4. มิติด้านความเจ้าอารมณ์ บางคนมีอารมณ์มั่นคง (สงบเสงี่ยม เชื่อมั่นในตนเอง) บางคนก็อารมณ์แปรปรวน (กระวนกระวาย ไม่มั่นใจ) 5. มิติด้านการเปิดรับประสบการณ์ บางคนเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ ตลอดเวลา (มีความคิดสร้างสรรค์ อยากรู้อยากเห็น) บางคนก็ปิดตัว (ชอบสิ่งที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ชอบสิ่งที่คุ้นเคย)


3782471

เราจะทําตนให้มีเสน่ห์ได้อย่างไรเราจะทําตนให้มีเสน่ห์ได้อย่างไร

มีหลายวิธี ได้เขียนไว้ในหนังสือ วิธีทําจิตให้บริสุทธิ์ ๕ ข้อด้วยกัน คือ

๑.  มีความจริงใจ

๒.  เสริมสร้างบุคลิกภาพให้น่านิยม

๓.  รู้จักเสนอให้ของเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

๔.  ขอให้ตระหนักว่า เสน่ห์​ในตัวคนนั้นเพิ่มได้ ลดได้ สุดแล้วแต่การกระทําของเรา

              ๕.  เรารักใครต้องเข้าใจเขาด้วย


3782471

การเสริมสร้างบุคลิกลักษณะบุคคลมี 7 ประการ คือ

          1. The way you look (การมอง)

          2. The way you dress (การแต่งกาย)

          3. The way you talk (การพูด)

          4. The way you walk (การเดิน)

          5. The way you acts (การแสดงท่าทาง)

          6. The skill with which you do thing (ทักษะในการทำงานในหน้าที่)

          7. Your health (สุขภาพ)


3782471

กลวิธีปรับปรุงแก้ไขให้มีบุคลิกลักษณะดีขึ้นกลวิธีปรับปรุงแก้ไขให้มีบุคลิกลักษณะดีขึ้น

1. จงเป็นคนใจคอกว้างขวาง (Be open-minded)

2. จงให้ความร่วมมือกับผู้อื่น (Have Cooperative)

3. จงเป็นตัวของตัวเอง (Have Confidence)

4. จงแสวงหาคำแนะนำ (Seek Advice)

5. จงลงมือกระทำจนกว่าจะถูกต้อง (Take Action)

6. จงตรวจสอบผลความก้าวหน้าของท่าน (Check Your Progress)


3782471

องค์ประกอบสำคัญของนักบริการคือองค์ประกอบสำคัญของนักบริการคือ

ด้านมนุษย์สัมพันธ์ (HUMAN RELATIONSHIP)

1. มีใบหน้ายิ้มแย้มเสมอ

2. พูดจาให้ชัดเจน ไพเราะ และเรียบร้อย

3. แต่งกายให้เรียบร้อยและสะอาด

4. เป็นคนดี น่ารัก สุภาพ และบุคลิกสง่าผ่าเผย

5. บริการให้ดีที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้


3782471

6. องค์ประกอบสำคัญของนักบริการคือไม่จำเป็นต้องรับคำเสมอไป แต่จะต้องพยายามให้ดีที่สุดที่จะไม่กล่าวคำปฏิเสธอย่างตรงไปตรงมากับผู้ที่มาติดต่อ เพราะยังมีวิธีพูดอีกหลายวิธีที่ใช้แทนกันได้

7. ในการติดต่อกับผู้ที่มาติดต่อที่เอาแต่ใจตัว ไม่ยอมเข้าใจง่ายๆ จงแนะนำอธิบาย แสดงความเสียใจหรือนิ่งแล้วแต่กรณี แต่อย่าได้ทะเลาะโต้เถียง พูดย้อนหรือขึ้นเสียงเป็นอันขาด

8. ลูกค้าที่มาติดต่อเป็นฝ่ายถูกเสมอ

9. ต้องจำได้ว่า ไม่มีใครชนะในการโต้เถียง

10. จงรักษาอารมณ์ไว้ เพื่อรักษาตำแหน่ง


3782471

ศิลปะโน้มน้าวจิตใจ (องค์ประกอบสำคัญของนักบริการคือPERSUASIVE TECHNIQUE)

          1. จงให้ความสนใจแก่ผู้นั้น หรือกลุ่มนั้นอย่างจริงใจ ท่านจะได้รับการต้อนรับและสนใจจากทุกคนทุกหนแห่ง นักบริการที่ดีไม่ควรพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง แต่จงให้ความสนใจแก่เขา และเรื่องที่เกี่ยวกับเขา แสดงออกไปทั้งทางกิริยา วาจา และใจ

          2. ความยิ้มแย้ม เป็นเงื่อนไขสำคัญในการสร้างความประทับใจให้แก่ทุกคนเมื่อแรกพบ

          3. จงจำชื่อผู้ที่มาติดต่อให้ได้และใช้เรียกได้อย่างถูกต้อง เพราะทุกคนจะรู้สึกว่าคำพูดที่ไพเราะที่สุดและมีความหมายสำคัญยิ่งสำหรับเขา ก็คือ ชื่อของเขานั่นเอง

          4. จงเป็นนักฟังที่ดี ด้วยการให้ความสนใจเรื่องที่เขาพูดและยั่วยุให้เขาพูดเรื่องเกี่ยวกับตัวเขาไปเรื่อยๆ ตามความพอใจของเขา

          5. จงพูดในเรื่องที่เขากำลังสนใจ ได้แก่เรื่องที่เขากำลังคลั่งไคล้เรื่องที่เกี่ยวกับความรู้ ความชำนาญของเขาเอง เรื่องที่เขากำลังภาคภูมิใจ หรือเรื่องที่เขาพึ่งได้รับความตื่นเต้นมาใหม่ๆ

          6. จงทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญ หรือชี้ให้เห็นจุดสำคัญดีเด่นในตัวเขาและจงทำเช่นนั้นด้วยความจริงใจ ทุกคนจะรู้สึกชอบท่านทันที เพราะทุกคนชอบยอ และชอบที่มีใครยกย่องแม้จะเป็นยอกันต่อหน้าที่ก็ตามที


3782471

วิธีชนะใจผู้อื่นตามแนวความคิดของท่านวิธีชนะใจผู้อื่นตามแนวความคิดของท่าน

1. การโต้เถียงที่ได้ผลที่สุด คือการไม่โต้เถียง

2. จงแสดงความเคารพในความคิดเห็นของเขา อย่าบอกว่าเขาผิด

3. ถ้าเราผิด จงรับผิดนั้นทันที และอย่างหนักแน่น

4. จงเริ่มต้นด้วยความเป็นมิตร พูดไพเราะอ่อนหวานไม่นำเรื่องขัดแย้งมากล่าว

5. จงทำให้เขาพูดยอมรับว่า “ใช่” โดยเร็ว ถ้าโดยตรงไม่ได้ก็ค่อยทำทางอ้อมให้เขายอมรับไปทีละขั้นๆ

6. จงปล่อยให้เขาได้มีโอกาสพูดอย่างเต็มที่


3782471

7. วิธีชนะใจผู้อื่นตามแนวความคิดของท่านจงทำให้เขารู้สึกว่า “ความคิด” นั้นเป็นของเขา แล้วเขาจะคล้อยตามโดยง่าย

8. จงพยายามมองดูเรื่องต่างๆ ใน “สายตา” ของเขา

9. จงแสดงความเห็นใจในความต้องการของเขา

10. จงพูดถึงสิ่งที่เขาควรภูมิใจ หรือปมเด่นของเขา ไม่ควรกล่าวถึงปมด้อยของเขา

11. จงแสดงความคิดเห็นของเรา ให้เป็นเรื่องที่น่าฟัง หรือสนุกสนาน

12. จงยั่วยุให้เกิดความรู้สึกแข่งขันไม่ยอมแพ้ หรือไม่น้อยหน้าใคร


3782471

สร้างความนิยมเลื่อมในประทับใจด้วยการสื่อสารทางวาจา(สร้างความนิยมเลื่อมในประทับใจด้วยการสื่อสารทางวาจา(FACE TO FACE CONVERSATION)

1. ควรพูดด้วยวาจาไพเราะและมีบุคลิกภาพ

2. ควรพูด้วยใบหน้าอันยิ้มแย้ม และแสดงความสนใจต่อผู้มาติดต่อหรือผู้ที่เราสนทนาอยู่ตลอดเวลา

3. ควรพูดอย่างสนิทสนมเป็นกันเอง คือ ไม่ควรวางมาดหรือบทบาทเป็นทางการนัก แต่ควรพูดอย่างมีคารวะอันควร

4. ควรพูดให้เป็นที่พอใจแก่คู่สนทนา หรือผู้มาไต่ถาม

5. ควรพูดให้ชัดถ้อยชัดคำ เป็นภาษาพูด คือ ง่าย-สั้น ไม่ยาวฟุ่มเฟือย หรือเจื้อยแจ้ว

6. ควรพูดให้เป็นเข้าใจอย่างชัดแจ้งแก่คู่สนทนา และถ้าเป็นกรณีโต้ตอบคำซักถามของผู้มาติดต่อกิจการ ก็ควรรู้เรื่องทั่วไปไว้พอที่จะตอบให้ฟังเข้าใจได้


3782471

บัญญัติ สร้างความนิยมเลื่อมในประทับใจด้วยการสื่อสารทางวาจา(10 ประการในการเชื่อมสัมพันธไมตรี1. “ทักทาย” ไม่มีอะไรน่าชื่นใจเท่ากับคำกล่าวทักอย่างจริงใจ

2. “ยิ้ม” ถ้าคุณหน้าบึ้ง กล้ามเนื้อ 72 ชิ้น จะต้องออกกำลัง ในขณะที่คุณยิ้มจะใช้กล้ามเนื้อ เพียง 14 ชิ้นเท่านั้น

3. “ชื่อของบุคคลที่คุณเรียก” จะเป็นดนตรีอันไพเราะที่สุดสำหรับเจ้าของชื่อ

4. “มีมิตรภาพและน้ำใจ” เพื่อที่เขาจะมอบมิตรภาพและน้ำใจกลับมาให้คุณบ้าง

5. “จริงใจ” อย่าเสแสร้ง ท่าทางและคำพูด จงทำทุกอย่างด้วยน้ำใสใจจริง


3782471

6. “สร้างความนิยมเลื่อมในประทับใจด้วยการสื่อสารทางวาจา(ใส่ใจในผู้อื่น” จงพยายามชอบคนรอบข้างของคุณให้ได้

7. “เผื่อแผ่คำชม” แต่จง “สงวนคำติ”

8. “นึกถึงความรู้สึกของผู้อื่น” ถ้ามีข้อโต้แย้ง อย่าลืมว่านอกจากคุณแล้ว ก็มีฝ่ายตรงข้ามและความถูกต้องที่ต้องคำนึงถึง

9. “พร้อมที่จะให้บริการ” การให้ที่มีความหมายต่อผู้รับมากที่สุดคือ “การให้บริการ”

10. “เพิ่มอารมณ์ขัน อดทนให้มาก ถ่อมตนสักเล็กน้อย” และคุณจะชื่นชมในผลลัพธ์ที่ได้มา


3782471

ประกาศด่วน..ตำแหน่งงานว่าง...รับจำนวนจำกัดประกาศด่วน..ตำแหน่งงานว่าง...รับจำนวนจำกัด

งานธนาคารชั้นนำของประเทศ

 • รับสมัครงาน

  • ทำงานธนาคาร

  • ตำแหน่งงานระดับสูง

  • มีวิสัยทัศน์กว้างไกล

  • ต้องรักและผูกพันกับองค์กร

  • รายได้ขึ้นอยู่กับ อายุงาน


ad