statkraft 13 mars 2013 genbankbasert kultivering n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Statkraft 13. mars 2013 GENBANKBASERT KULTIVERING PowerPoint Presentation
Download Presentation
Statkraft 13. mars 2013 GENBANKBASERT KULTIVERING

play fullscreen
1 / 10

Statkraft 13. mars 2013 GENBANKBASERT KULTIVERING

89 Views Download Presentation
Download Presentation

Statkraft 13. mars 2013 GENBANKBASERT KULTIVERING

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Statkraft13. mars 2013GENBANKBASERT KULTIVERING Rune Limstrand

  2. Bakgrunn - Nye nasjonale retningslinjer for kultivering Fiskeutsettinger har i mange tilfeller har virket mot sin hensikt og ny forskning fra inn- og utland anbefaler endring av dagens kultivering. Anbefalingene er summert opp i det nasjonale kultiveringsutvalgets rapport. • Dreie dagens kultiveringsarbeid fra fiskeforsterkning til bevaringstiltak • Fjerne unødvendige fiskeutsettinger og kultiveringstiltak • Gjøre tiltak som styrker naturlig rekruttering • Fjerne flaskehalser som begrenser naturlig rekruttering • Der det skal settes ut fisk bør det baseres på genbankbasert kultivering • Sette ut så tidlige stadier som mulig Genbankbasert kultivering

  3. Bakgrunn-kvalitetsnorm og internt arbeid • Miljøverndepartementet sendte den 17.1.13 på høring et forslag om en kvalitetsnorm for villaksbestandene i Norge. Forslaget til kvalitetsnorm for villaks inneholder tre kvalitetselementer: Bestandenes reproduksjon, høstingspotensial og den genetiske kvaliteten (vår utheving). • Parallelt med det nasjonale kultiveringsrådet har vi internt i Statkraft arbeidet med en langtidsplan for kultiveringsarbeidet i Statkraft; LTP Fisk. Her konkluderer vi med at genbankbasert kultivering skal være Statkrafts måte å drive kultivering på i framtida. • Vår filosofi er at når vi først bruker såpass mye ressurser på kultiveringstiltak, så kan vi gjøre det med best mulig kvalitet. Det mener vi at vi gjør med genbankbasert kultivering.

  4. Hva er genbankbasert kultivering? Kultivering basert på genbankmodellen: • Rogn inn – rogn ut • Full helsekontroll • Full opphavskontroll

  5. Genbankbasert kultivering i Statkraft Desinfisert øyerogn Desinfisering/ slusing av rogn Desinfisert øyerogn og melke Rogn, yngel, smolt Kultiverings-anlegg Vassdrag Frossen melke Frossen melke Cryogenetics Genbank/ stamfiskanlegg Frossen melke

  6. Statkrafts framtidige kultivering Overordnet kultiveringsmål i Statkraft: • Aktivt arbeide for at alle vassdrag der Statkraft er regulant blir selv-reproduserende og aller helst høstbare Dette gjør vi ved å: • Styrke naturlig rekruttering ved å fjerne flaskehalser for naturlig gyting og bedre oppvekstsvilkårene i vassdrag • Flytting av villfisk i stedet for anleggsprodusert fisk der det er mulig • Sette ut så tidlige stadier som mulig, for å minske anleggspåvirkningen og få fisken så lik den naturlige som mulig • Aktivt øke kunnskapen omkring kultivering og ta i bruk ny kunnskap til å forbedre kvaliteten på den utsatte fisken Statkraft presentasjon

  7. Søknad Norges Forskningsråd • Ta i bruk genetiske markører for utvalg av stamfisk og evaluering av utsettinger • Identifisere art, stamme/elv, innblanding av oppdrettsfisk og kultivert fisk, innavl • Ta i bruk genetiske markører som eneste merkemetode for kultivert fisk • Gi et forskningsbasert kunnskap for vurdering om justeringer av pålegg: • Avvikling eller justering av eksisterende utsettingspålegg • Dreining mot tidligere stadier • Innføring av dynamiske/fleksible pålegg 4. Mer effektiv og samordnet drift mellom anleggene og bruk av fryseteknologi • Reduserer behovet for å ta ut stamfisk fra vassdraget • Reduserer behovet for stamfiskhold i anlegg 5. Genetisk sporing av utsatt fisk • Genetisk profil av alle stamfiskforeldrene og alle deres avkom uten inngrep • Skjellprøver benyttes for å avgjøre opphav fra anlegg eller fra naturen

  8. Hvordan møter vi de nye utfordringene • Startet et prosjekt som har som mål å erstatte fiskeutsettinger i Rana, Hemnes og Hattfjelldal med andre kultiveringstiltak og dokumentere at disse har like god eller bedre effekt på fiskebestander som regulære fiskeutsettinger. • Skaffe oss oversikt over kostnadsmessige, organisatoriske og kompetansemessige krav til omlegging til genbankbasert kultivering • Bedre dokumentasjon og resultatoppfølging av tiltak, gir bedre muligheter til å endre/fjerne unødvendige pålegg • Få på plass en felles målsetting i Statkraft for kultiveringstiltak, der undersøkelser, FoU, fiskeutsettinger, etc. arbeider mot det samme målet Statkraft presentasjon

  9. Hva gjør vi i praksis • Samle all rognproduksjonen på ett anlegg for laks og ett for ørret som skal dekke behovet til fiskeproduksjon på øvrige anlegg og pålegg om rognplanting direkte i elver • Kultiveringsvirksomhet basert på fleksible pålegg. Forståelse fra påleggs- myndigheter at det er ulike kultiveringsbehov, for eksempel i begynnelsen av et reetableringsprosjekt enn i slutten. • Genetisk karakteristikk av alle elver hvor vi planter rogn eller setter ut fisk • Ta i bruk innfrysing av melke som et aktivt kultiveringsredskap • Ta i bruk genetiske markører som merkemetode ved alle utsettinger

  10. CRT June 2010