vall si szocializ ci a fels oktat sban n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vallási szocializáció a felsőoktatásban PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vallási szocializáció a felsőoktatásban

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Vallási szocializáció a felsőoktatásban - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Vallási szocializáció a felsőoktatásban. Debrecen, 2012. április 24. Dr. Bodó Sára. Milyen vallási szocializáció? Milyen felsőoktatásban? A DRHE hitéleti képzései: szakmai szocializáció vallási szocializáció . A vallási szocializáció:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vallási szocializáció a felsőoktatásban' - janet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vall si szocializ ci a fels oktat sban

Vallási szocializáció a felsőoktatásban

Debrecen, 2012. április 24.

Dr. Bodó Sára

slide2
Milyen vallási szocializáció?
 • Milyen felsőoktatásban?

A DRHE hitéleti képzései:

szakmai szocializáció vallási szocializáció

slide3
A vallási szocializáció:

Istenhez, a transzcendenshez fűződő belső alkalmazkodásnak, viszonynak az alakulása és fejlődése, amelynek külső megjelenése a vallásos magatartás.

Hit és vallásosság:

- a hit fogalmának szűk (Istenbe vetett)

és tág (belső orientációs pont) értelmezése;

- a vallásosság fogalmának revideálása

slide4
A vallásos személyiségfejlődéshez két rendszerezett stádiumelmélet kapcsolódik:
 • Fritz Oser és Paul Gmünder: a vallási ítéletalkotás fokozatai (Der Mensch - Stufen seiner religiösen Entwicklung, ein struktugenetischer Ansatz, Zürich/Köln, 1984.)
 • James Fowler: A hit fokozatai(Stufen des Glaubens. Die Psychologie der menschlichen Entwicklung und die Suche nach Sinn, Gütersloh, 1991 /1981/).
slide5
Fritz Oser/Paul Gmünder: A vallási ítéletalkotás fokozatai

„Paul fiatal orvos, épp most tette le sikeresen az államvizsgáját. Van egy barátnője, akinek azt ígérte, hogy feleségül veszi. Előtte Angliába utazhat jutalomként, az utat a szülei fizetik.

Paul útnak indul. Alighogy felszáll a repülőgép, a kapitány kijelenti, hogy az egyik motor elromlott, a másik pedig nem megbízhatóan működik. A gép zuhanni kezd. Az utasok sikoltoznak, de most már halálos a csend. Zuhannak a föld felé. Paul fejében lepereg az egész élete. Tudja, hogy most mindennek vége.

Ebben a helyzetben Istenre gondol, és imádkozni kezd. Megígéri – ha megmenekül -, egész életét a harmadik világ betegei gyógyításának szenteli, és barátnőjét, akit nagyon szeret, nem veszi feleségül, ha nem hajlandó őt ebben követni. Megígéri, hogy lemond a nagy jövedelemről és a társadalmi tekintélyről.

A repülőgép egy szántóföldön darabokra törik – Paul azonban csodálatos módon megmenekül! Hazaérkezése után jó állást kínálnak fel neki egy magánklinikán: 90 pályázó közül őt választották.

Paul visszaemlékezik fogadalmára, amelyet Istennek tett. S nem tudja, hogyan döntsön.

slide6
A legfőbb valóságnak mint egyoldalú hatalomnak és tekintélynek a szemlélete (Deus ex machina).
 • A legfőbb valóság (ultimátum) rítusok általi befolyásolhatóságának a szemlélete. Do ut des.
 • Személyes autonómia, a legfőbb valóság elválasztása a sajátosan emberi területtől (deizmus).
slide7
4. Személyes autonómia, minden emberi lehetőséget eleve a legfőbb valóság biztosít (aprioritás).

5. A kommunikatív vallási gyakorlat szemlélete, amely szerint minden cselekmény előfeltételét és értelmét a legfőbb hatalom határozza meg. (kommunikativítás).

slide8
Fowler hitértelmezése:
 • az ember életcélt kereső jellegéből indul ki: a nagy összefüggés megteremtése;
 • minden ember kialakítja a maga számára élete értelmét, legfontosabb értékét, amelynek bizalmát és hűségét adja;
 • "értelemteremtés": kifejezi, hogy a világ létértelme nem adott, hanem az embernek magának kell felfedeznie;
 • hit: az emberi lélek értelmet- és egységet adó aktivitása;
 • "A hit az egész személy orientációja. Célt és irányt ad a reménységnek és a törekvésnek, a gondolkodásnak és a cselekvésnek„.
slide9
Fokozatok előtt: Differenciálatlan hit
 • a csecsemőkor beszédelőtti fázisa, a tudat még keletkezésben van, a legfontosabb alapérzések alakulnak: pl. a bizalom;
 • a bizalom, a reménység és szeretet magvai differenciálatlan módon vegyülnek egymással, és harcolnak az elhagyatottság fenyegetésének érzésével.
 • Erősség: az ősbizalom megalapozása, és a kapcsolat kölcsönösségének tapasztalata, amelyben a csecsemő átéli az első szeretetet és gondoskodást.
 • Veszély: az elégtelenség a kapcsolati kölcsönösségben, az elhanyagoltság tapasztalata.
slide10
1. fokozat: intuitív-projektív hit (3-7)
 • Fantáziagazdag, imitatív (utánzó) fázis, amelyben a gyermeket nagyon erősen és tartósan befolyásolják a felnőttek látható hitének példái, hangulatai, cselekményei és történetei.
 • A fantázia szabadon áramlik, a logikus gondolkodás még nem gátolja és szorítja korlátok közé. Nagyon fontos a "jelentős másik", akit szavaival, megfogalmazásaival is utánoz
 • A világot hatalmas erejű képzetek egyesítik, a gyermek mindent ezeken keresztül lát.
 • Az első öntudat fázisa ez, amelyben a gyermek egocentrikus gondolkodású.
 • Istenről szóló elképzelése kétirányú:

— mágikus Isten (preantropomorf: levegő, láthatatlan)

— személyes Isten (arccal, tekintettel, stb.)

 • Erősség: a képzelőerőnek és annak a képességnek a megjelenése, hogy a tapasztalati világot egy egységbe kösse és értelmezze.
 • Veszély: rettegést keltő, destruktív képek borítják el a pszichét (ördög, pokol).
slide11
2. fokozat: mitikus- szó szerinti hit (6-12/13--)
 • Új képességek a gondolkodásban: empirikussá válik, fontos a valóságos és a látszat közötti különbség;
 • Mitikus korszak: a mítoszok, történetek, szimbólumok, amelyekkel a környezetében találkozik, központi jelentőséggel bírnak a világban való tájékozódásban.
 • A történeteket szó szerint érti. A szimbolikus történetek szó szerinti értelmezése oda vezet, hogy Isten teljesen emberi lényként fogja fel.
 • Erősség: nyitottság az elbeszélésre, a beleélésre.
 • Veszély: a szó szerintiség által képződött megértési határok.
slide12
3. fokozat: szintetikus-konvencionális hit (12/13-21- - ; serdülőkor)
 • Biológiai, pszichés forradalom:
  • fontos a megbízható másik ember, aki(k)nek segítségével felismerheti formálódó személyiségét, és új érzéseket, szemléletmódokat, kapcsolatokat alakíthat ki. A világról szóló tapasztalata túlnyúlik a családon. A hitnek koherens orientációt kell kínálnia ebben a komplex és sokféle kötődésben. A hit még konvencionális, másoktól átvett, másoktól függő hit, még nem személyes.
 • Szintetikus: sokféle elem együtt, amelyek tartalmilag és belsőleg még nem kapcsolódnak egymáshoz, nem alkotnak kerek egészet. Az ítéletek még szorosan kötődnek az autoritáshoz és konvenciókhoz. Az identitásérzés is a többiek szerepkiosztásából formálódik.
 • Erősség: önmagává lenni az identitásban és hitben, rá tud hagyatkozni a többiekre.
 • Veszély: a többiek elvárásai és értékelései kényszerítően válnak belsővé, amelyek akadályozzák a későbbi ítéletek és cselekvések autonómiáját.
slide13
4. fokozat: individuatív-reflektív hit (egyénivé és gondolkodóvá váló hit)
 • Késői fiatalkorban, illetve felnőttkorban kezdődik, amelyben az ember komolyan veszi a felelősséget saját kapcsolataiért, életstílusáért, szemléletéért.
 • Az identitást (amelyet korábban oly erősen befolyásolt az többiekhez kötődés volta), már nem a másikhoz való kapcsolata határozza meg alapvetően. Új értelmezési keret jelenik meg, amelyben tudatossá válnak a saját határok és belső kötődések.
 • "Mitológiátlanítási folyamat„, a hagyományozott, és elfogadott hittartalmak elveszítik rangjukat, a tudaton túli faktorok kevés jelentőséggel bírnak. Megjelenik a "felelős én", aki képes az értékek közötti felelős választásra.
 • Erősség: képesség a saját ítéletre.
 • Gyengeség: az individualizmus, radikális szimbólumkritika.
slide14
5. fokozat: elkötelező hit (konjunktív hit)
 • „Dialogikus" nyitottság, amely megszünteti a saját individualitás túlságosan erős hangsúlyozását: a világot nem lehet csak kritikai és intellektuális értelmezésekkel megoldani.
 • A létben és az Én-ben is megférnek a paradoxonok; az ellentétek egységben lehetnek (pl. abszurd és valós, jó és rossz). Minden hagyomány érvényes és igaz lehet relatíve, a maga összefüggéseiben. A személy össze tud kapcsolni különböző igazságokat.
 • Erősség: "ironikus képzelőerő" — tudatosan behatároltan érvényesíti saját álláspontját és a hagyományt.
 • Veszély: egyfajta passzív cinizmus, amely a valóságot és igazságot csak paradoxonnak látja.
slide15
6. fokozat: univerzalizáló hit (univerzáló hit)
 • A vallástörténet nagy alakjai: Gandhi; M.L.King, D. Bonhoeffer, Teréza anya).
 • A paradoxonok az abszolút szeretet és igazságosság értelmében oldódnak fel, s teljesen háttérbe húzódnak a saját önérvényesítés igényei. Önátadásukban jelen van egy mindent átfogó részvét és együttérzés. Kiszélesedett látás egy univerzális közösségről, amelyért képesek áldozatot hozni. Többen közülük mártírokká lettek.
slide16
A vallási szocializáció minden személyiségfejlődésben jelen van – ha a tudattalanban marad akkor is;

Sok elemét lehet és érdemes tudatosítani;

A valláspedagógia egyik legfontosabb célkitűzése: a személyiség önállósulásában, fejlődésében a transzcendens iránti erősségeket bátorítani, a veszélyeket minimalizálni.