slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
???????????? “?????????????????????????????” PowerPoint Presentation
Download Presentation
???????????? “?????????????????????????????”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 66

???????????? “?????????????????????????????” - PowerPoint PPT Presentation


  • 185 Views
  • Uploaded on

สรุปคำอธิบาย “จิตวิทยาเพื่อการบริหารองค์การ”. ดร.สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์. ประธานโปรแกรมจิตวิทยาและการแนะแนว. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. ธรรมชาติของมนุษย์.  ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences).  บุคคลในลักษณะรวม (A whole Person).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '???????????? “?????????????????????????????”' - jana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

สรุปคำอธิบาย “จิตวิทยาเพื่อการบริหารองค์การ”

ดร.สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์

ประธานโปรแกรมจิตวิทยาและการแนะแนว

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

slide2

ธรรมชาติของมนุษย์

 ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences)

 บุคคลในลักษณะรวม (A whole Person)

 พฤติกรรมเกิดจากสาเหตุ (Caused Behavior…Motivation)

 ศักดิ์ศรีของมนุษย์ (Value of Person…Human Dignity)

slide3

ธรรมชาติของมนุษย์(ผู้นำ)ในทัศนะของนักจิตวิทยาธรรมชาติของมนุษย์(ผู้นำ)ในทัศนะของนักจิตวิทยา

“ นักจิตวิทยากลุ่มนี้เชื่อว่ามนุษย์เกิดมาไม่ดี ไม่เลวมนุษย์จะดีหรือเลวนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม ถ้ามนุษย์ในสิ่งแวดล้อมที่ดีก็จะเป็นคนดี แต่ถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เลวก็จะเป็นคนเลว มนุษย์จึงเป็นผลิตผลของสิ่งแวดล้อม”

slide4

John B. Watson

1878 - 1958

ประโยค

“ Give me a dozen healthy infants, well formed, and my own specified world go bring them up in, and I will guarantee to take any one at random and train him to become any type of specialist I might select-doctor, lawyer, artist, merchant - chief - regardless of his talents , tendencies , abilities , vocations , and race of his ancestors.” (Watson, 1925 : 65)

slide6

แนวคิด Skinner

Skinnerกล่าวว่า "ถ้าหากว่าเขาสามารถควบคุม สิ่งแวดล้อมได้ เขาก็จะสามารถกำหนดพฤติกรรมของมนุษย์ให้เป็นไปตามที่เขาต้องการได้ทุกประการ" เขามีความเห็นว่ามนุษย์มี พฤติกรรมตามสิ่งแวดล้อม ถ้าสามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมได้ก็สามารถกำหนดพฤติกรรมมนุษย์ให้เป็นไปตามที่ต้องการได้ Skinner ที่ได้ทดลองเรื่องการเรียนรู้ด้วยการวางเงื่อนไขแบบแสดงการกระทำ Operant Conditioning)

slide7

B. F. Skinner ผู้เขียนหนังสือ Beyand Freedom and Dignity

หนังสือพิมพ์นิวยอร์ค ไทม์ ยกให้เป็นหนังสือสำคัญที่สุดของทศวรรษ 1970

“มนุษย์ไม่ต้องรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของเขา มนุษย์จะค่อยๆ ถูกครอบงำโดยสิ่งแวดล้อม และการกระทำทั้งหมดของเขาเป็นการกระทำที่เขาถูกบังคับโดยสภาวะต่าง ๆ ที่เขาประสบมาในชีวิต... เขาไม่สมควรที่จะถูกพิจารณาว่าเป็นคน “ดี” เพียงเพราะความประพฤติของเขาดี หรือถูกลงโทษว่าเป็นคน “ไม่ดี” เมื่อเขามีความประพฤติไม่ดี ไม่มีคนดีคนเลว ทุกอย่างที่เขากระทำลงไปล้วนแล้วแต่มาจากสภาวะต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตัวเขาหรือล้อมรอบตัวเขา”

จาก Richard M. Devos and Charles Paul Conn.

จากหนังสือ Belive.

slide8

Operant Conditioning

B.F. Skiner’ Experiment ( 1938 )

The Consequence of Behavior

slide9

อธิบายพฤติกรรมมนุษย์ตามแนวคิดอธิบายพฤติกรรมมนุษย์ตามแนวคิด

ปัญญานิยม

slide10

ธรรมชาติของมนุษย์(ผู้นำ)ในทัศนะของนักจิตวิทยาธรรมชาติของมนุษย์(ผู้นำ)ในทัศนะของนักจิตวิทยา

“ มนุษย์จะดีหรือเลวขึ้นอยู่กับการปรับตัวในสภาพแวดล้อม มนุษย์เป็นผู้มีสติปัญญา”

slide15

Cognitive: the most-used of the domains, refers to knowledge structures (although sheer “knowing the facts” is its bottom level). It can be viewed as a sequence of progressive contextualisation of the material. (Based on Bloom,1956)

slide22

พฤติกรรมนิยม

ปัญญานิยม

Cognitive - Behaviorism

slide24
ความต้องการของมนุษย์

มีหลายทฤษฎีที่นักจิตวิทยาศึกษาค้นคว้ามาเพื่ออธิบายถึงลักษณะธรรมชาติของมนุษย์ที่มีความต้องการแตกต่างกันไป เช่น ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์(Maslow’s Theory) ทฤษฎีความต้องการของเมอร์เรย์ (Murray) และทฤษฎีความต้องการของ

ฟรอยด์ (Freud) เป็นต้น

slide26

Trans

cendence

8

6

Aesthetic need

To Know and Understand

5

7

7

Self Actualization

Esteem needs from One - Self and other

4

3

Belongingness , Love need

Safety need

2

Physiological need

1

slide27

มนุษย์มีความรู้สึก มนุษย์คิด และมนุษย์ตัดสินใจ จิตวิทยา จะต้องศึกษาความรู้สึกนึกคิดเหล่านี้ตามที่มนุษย์รู้สึก มิใช่ศึกษาพฤติกรรมภายนอก ซึ่งเป็นเพียงการแสดงออกของความรู้สึกนึกคิด

1.

ทรรศนะของนักจิตวิทยามนุษยนิยม (Humanistic Psychology)

slide28

มนุษย์มิใช่เครื่องจักรกลที่ถูกควบคุมโดยสภาพของ สิ่งแวดล้อม สภาพของอินทรีย์และสภาพของพฤติกรรมในอดีต ในทรรศนะของ เอบรัหม มาสโลว์ (Abraham Maslow, 1908-1970) นักมนุษยนิยมชาวอเมริกัน มีดังนี้ “มนุษย์เกิดมาพร้อมด้วยแรงดลใจที่จะเสาะหาความรู้ที่จะสำรวจ และที่จะสร้างสรรค์ แรงดลใจเหล่านี้นำไปสู่ความต้องการที่จะ พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่”

2.

ทรรศนะของนักจิตวิทยามนุษยนิยม (Humanistic Psychology)

slide29

3.

มนุษย์มีธรรมชาติที่ดีงาม มนุษย์มีแรงดลใจที่จะทำความดี

ทรรศนะของนักจิตวิทยามนุษยนิยม (Humanistic Psychology)

slide32

อธิบายพฤติกรรมมนุษย์ตามแนวคิดอธิบายพฤติกรรมมนุษย์ตามแนวคิด

จิตวิเคราะห์

slide34
ทฤษฎีเกี่ยวกับธรรมชาติ และพฤติกรรมของมนุษย์
  • ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis)ของ Sigmund Freud

ตัวควบคุมให้แสดงออกไปอย่างถูกต้องตาม

ทำนองคลองธรรม ประเพณี

ตัวควบคุมให้เกิดการแสดงออกในทางที่

เหมาะสมตามสภาพความเป็นอยู่

ตัณหา ความอยาก ความต้องการที่แท้จริงของ

มนุษย์ที่มีมาแต่กำเนิด

พฤติกรรมของคนเป็นผลรวมของการทำงาน ที่ประสานกันระหว่างโครงสร้างของจิต

Super Ego

Ego

Id

slide35

Unconscious Subconscious thoughts

Id Impulses Curiosity instincts pleasure seeking

Superego Forces Rules , regulation desires to comply

psychoanalysis the unconscious

Unconscious

below the surface

(thoughts, feelings,

wishes, memories)

Psychoanalysis: The Unconscious

“the mind is like an iceberg - mostly hidden”

Conscious Awareness

small part above surface

(Preconscious)

Repression

banishing unacceptable

thoughts and passions to

unconscious:

Dreams and Slips

psychoanalysis freud s theory of personality
Psychoanalysis: Freud’s Theory of Personality
  • Three levels of consciousness:
    • Conscious mind:things we are focusing on.
    • Preconscious mind:things are are not currently aware of but which we could focus on.
    • Unconscious mind:that which we areunaware of.
freud and personality structure

Super

Ego

Ego

Id

Freud and Personality Structure

Id - energy constantly striving to satisfy basic drives

Pleasure Principle

Ego - seeks to gratify the Id in realistic ways

Reality Principle

Super Ego

- voice of conscience

that focuses on how

we ought to behave

slide39

อธิบายพฤติกรรมมนุษย์ตามแนวอิทธิพลสังคมอธิบายพฤติกรรมมนุษย์ตามแนวอิทธิพลสังคม

slide41

แนวความคิดของ Bandura

Banduraได้อธิบายการเรียนรู้ทางสังคม หรือการเรียนรู้จากการสังเกต หรือการเรียนรู้จากตัวแบบว่า การเรียนรู้แบบนี้เกิดจากการเลียนแบบหรือสังเกตพฤติกรรมของผู้อื่น โดยอธิบายกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมว่ามีขั้นตอนดังนี้ คือ การเรียนรู้ตัวแบบจากสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้และจดจำการกระทำของตัวแบบ ซึ่งผู้เรียนแสดงพฤติกรรมตามที่สังเกตจากตัวแบบ

slide42

พฤติกรรมมนุษย์ในแง่อิทธิพลจากตนเองและสังคมพฤติกรรมมนุษย์ในแง่อิทธิพลจากตนเองและสังคม

บรรทัดฐานการคาดหวังในบทบาท

สถาบันทางสังคม

ตำแหน่ง และบทบาท

ระบบสังคม

พฤติกรรมที่แสดงออกมาให้สังเกตได้

บุคคล แต่ละคน

ความต้องการอารมณ์ ความรู้สึก

บุคลิกภาพ

social cognitive personality theories reciprocal determination
Social-Cognitive Personality Theories:Reciprocal Determination

Personal/

Cognitive

Factors

Environment

Factors

Behavior

Internal World + External World = Us

slide45

องค์กร

แหล่งรวมพลังของมนุษย์

slide46

บุคคลที่มารวมกัน แล้วแข่งขันหน้าที่กันตามความเหมาะสม และสร้าง

สายสัมพันธ์ระหว่างงานหน้าที่นั้น ให้บังเกิดความสำเร็จตามความคิด

ที่กำหนดไว้รวมกันเรียกว่า “วัตถุประสงค์”

องค์การ

1. มีวัตถุประสงค์เป็นจุดร่วมและแนวมุ่ง

2. มีคณะบุคคล (ไม่ใช่เพียงคนเดียว) มารวมกันโดยแบ่งหน้าที่กันทำ

3. มีระบบความสัมพันธ์ระหว่างงาน หน้าที่ที่แบ่งนั้นให้รวมกันเป็นความ

สำเร็จของทั้งหมด

slide47

องค์การกับสังคม

สังคมมนุษย์

คือองค์การ

องค์การคือ

สังคมมนุษย์

อำนาจความคิด

อำนาจองค์การ

อำนาจคน

slide48

ความเหนียวแน่นขององค์การความเหนียวแน่นขององค์การ

1. สมาชิกบรรลุวัตถุประสงค์

2. มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ

3. ร่วมมือ VS แข่งขัน

4. เหตุการณ์ภายนอก

5. สถานการณ์บังคับ

6. ขวัญกำลังใจ

7. ผลประโยชน์ตอบแทน

slide49

EFFICIENCY

+ PRODUCTION

COMMUNICATION

ประสิทธิภาพ

องค์การ

LEADER

SIZE

MEMBER

SHIP

GROUP

GOAL

VALUES

+NORMS

slide51

คน 10 ประเภท

1. เรือเกลือ

2. เบื่องาน

3. ผลาญเวลา

4. บ้าหอบฟาง

5. ทิ้งกลางคัน

6. ฉันไม่เกี่ยว

7. เขี้ยวลากดิน

8. ช่างนินทา

9. พาเพื่อนเสีย

10. เลียเจ้านาย

slide52

คน 3 จำพวก ในองค์กร

- บังเสาศาลาหากิน

- งานประจำเป็นงานอดิเรก

- เล่นแชร์ขายทัฟเวอร์แวร์

1. พวกล้าหลัง

The Indiffent

2. พวกก้าวหน้า

- อยากทำโน่นทำนี่

- ทำอะไรก็สำเร็จ

The Upward Mobiles

- อยากทำแต่ทำไม่เป็น

- ได้แต่คิดแต่ไม่ทำ

- ระวังคนโง่แล้วขยัน

3. พวกผสม

The Ambivalent

slide53

วิจารณ์ได้อย่าให้เจ็บวิจารณ์ได้อย่าให้เจ็บ

1. ให้ถือเป็นเรื่องลับเฉพาะ

2. กล่าวนำด้วยคำรื่นหู

3. อย่าเพ่งตัวคนให้เจาะผลงาน

4. บอกทางแก้ไขไว้ก็ดี

5. ขอความร่วมมืออย่าไปบังคับ

6. ทำผิดครั้งเดียวต้องว่าครั้งเดียว

7. จบคำวิจารณ์อย่างมิตร

slide54

ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมและวัฒนธรรม

๑. การเปลี่ยนแปลงของค่านิยม

๒. การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางสังคม

๓. ความรู้สมัยใหม่

๔. การนำเครื่องจักรกลมาใช้

๕. สถานะทางเศรษฐกิจ

๖. อิทธิพลของวัฒนธรรมทางตะวันตก

๗. หลักวัฒนธรรมสากล

slide55

ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม

สถานการณ๊เอื้ออำนวย

เจตคติและค่านิยมเฉพาะ

การต่อต้าน

การยอมรับการ

เปลี่ยนแปลง

บทบาทผู้นำในการ

เปลี่ยนแปลง

ความเหมาะสมและเข้า

กันได้กับวัฒนธรรมเดิม

การแสดงให้เห็นถึง

คุณประโยชน์ของสิ่งใหม่

slide56

ผู้บริหารมือใหม่ในสถานการณ์เปลี่ยนแปลงผู้บริหารมือใหม่ในสถานการณ์เปลี่ยนแปลง

1. เชื่อมต่องานให้เลื่อนไหล

2. ทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่

3. สร้างสมบารมีให้แก่กล้า

4. พัฒนาพฤติกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์

5. พัฒนาทีมงานให้แกร่ง

6. แบ่งความสนใจให้ทุกกลุ่ม

slide57

รู้จักตนเอง

มีเครือข่ายข้อมูล

ในการทำงาน

ผู้นำ : คนเก่งงาน

รู้จักทำงานร่วม

กับคนอื่น

รู้จักองค์กร

เป็นผู้ริเริ่มที่แท้จริง

บริหารตนเองให้เป็น

slide58

ภาวะผู้นำ ตามแนวพฤติกรรม

พฤติกรรม

การสั่ง

สูง

การสั่งการ

(Directing)

การสอนแนะ

(Coaching)

การสนับสนุน

(Supporting)

การมอบหมายงาน

(Xelqating)

ต่ำ

พฤติกรรม

การสนับสนุน

สูง

ต่ำ

slide59

ภาวะผู้นำกับความพร้อมของผู้ตามภาวะผู้นำกับความพร้อมของผู้ตาม

ความสามารถ

มาก

สามารถแต่ไม่เต็มใจ

(Able but Not Willing)

สามารถ และ เต็มใจ

(Able and Willing)

ไม่มีความสามารถ

และ ไม่เต็มใจ

(Neither Willing nor Able)

ไม่มีความสามารถ

แต่ เต็มใจ

(Willing but Not Able)

น้อย

มาก

น้อย

ความเต็มใจ

slide60

ผู้นำ ฉลาดทำ (Effective Leader)

ปัจจัยภายนอก

1

ผู้กำหนดทิศทาง

(Direction Setter)

4

นักประชาสัมพันธ์

(Spokesperson)

ปัจจุบัน

อนาคต

2

ผู้เร่งการเปลี่ยนแปลง

(Change Agent)

3

ผู้สอนแนะ

(Coach)

ปัจจัยภายใน

slide62

ยิ้ม

ให้ความสนใจผู้อื่นอย่างจริงใจ

แรกพบ

เป็นกันเอง

ให้คำถามนำ

slide63

การบริหารการเปลี่ยนแปลงการบริหารการเปลี่ยนแปลง

และความขัดแย้ง

slide64

1. องค์ประกอบเกี่ยวกับงาน

- กลัวเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการว่างงาน

- กลัวการเปลี่ยนแปลงสภาพการทำงาน

- กลัวการลดตำแหน่ง

- กลัวการโยกย้ายและการลดรายได้

องค์ประกอบในการ

ต่อต้านการ

เปลี่ยนแปลง

2. องค์ประกอบเกี่ยวกับบุคคล

- กลัวความชำนาญการจะลดลง

- กลัวความชำนาญจะเพิ่มขึ้น

- กลัวความไม่สะดวกในการลืมวิธีการปัจจุบัน

- กลัวความไม่สะดวกในการเรียนรู้ วิธีการใหม่

- กลัวจะทำงานมากขึ้น

- กลัวความไม่แน่นอน

slide65

(ต่อ)

3. องค์ประกอบด้านสังคมในองค์กร

องค์ประกอบในการ

ต่อต้านการ

เปลี่ยนแปลง

- ไม่ชอบจะปรับตัวใหม่

- กลัวสภาพความพอใจลดลง

- กลัวการแทรกแซง

- ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง