Kategorijski sindromski pristup autizmu
Download
1 / 17

Kategorijski (sindromski pristup autizmu) - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Kategorijski (sindromski pristup autizmu). Prema SZO (1992) autizam je. neurorazvojni poremećaj koga karakterišu značajna oštećenja u oblasti recipročnih socijalnih interakcija i obrazaca komunikacije, kao i ograničen, stereotipan i repetitivan repertoar ponašanja, interesovanja i aktivnosti.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kategorijski (sindromski pristup autizmu)' - jana-mooney


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Prema szo 1992 autizam je
Prema SZO (1992) autizam je

neurorazvojni poremećaj koga karakterišu značajna oštećenja u oblasti recipročnih socijalnih interakcija i obrazaca komunikacije, kao i ograničen, stereotipan i repetitivan repertoar ponašanja, interesovanja i aktivnosti.


Vode i klasifikacioni sistemi su
Vodeći klasifikacioni sistemi su:

 • DSM (Diagnostic and Statitical Manual of Mental Disorders) – Američke asocijacije psihijatara i

 • ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) – Svetske zdravstvene organizacije.


Dsm iii apa 1980
DSM-III, APA, 1980

 • Prvi put se pominju pervazivni poremećaji razvoja

 • Tipičan predstavnik je infantilni autizam

 • Trijada oštećenja – oštećenje socijalnih interakcija, verbalne i neverbalne komunikacije i imaginacije

 • Nastaje pre tridesetog meseca


Dsm iii r apa 1987
DSM-III-R, APA, 1987

 • Umesto “infantilni autizam” koristi se sintagma “autistični poremećaj”

 • U pervazivne poremećaje uključen je širi spektar kliničkih manifestacija

 • Svi neautistični pervazivni poremećaji svrstavaju se u PDD-NOS

 • Vreme javljanja simptoma pomera se na 36 meseci


Dsm iv apa 1994
DSM-IV, APA, 1994

Neautistični pervazivni poremećaji podeljeni su na:

 • Aspergerov sindrom

 • Retov sindrom

 • dezintegrativni poremećaj detinjstva i

 • PDDNOS


Icd 9 szo 1979
ICD-9, SZO, 1979

psihoze specifične za razvojno doba

 • infantilni autizam (Kanerov sindrom)

 • dezintegrativna psihoza (Helerov sindrom)

 • atipična dečja psihoza i

 • dečja shizofrenija


Icd 10 szo 1992
ICD-10, SZO, 1992

PPR karakteriše kvalitativno oštećenje recipročnih socijalnih interakcija i obrazaca komunikacije i oskudan, stereotipan i repetitivan repertoar interesovanja i aktivnosti. Navedene kvalitativne abnormalnosti predstavljaju pervazivne karakteristike funkcionisanja ličnosti u svim situacijama, iako mogu da postoje varijacije u stepenu njihove izraženosti. Klinička slika se ispoljava u najranijem detinjstvu, a najkasnije do pete godine života.


Komorbiditet
Komorbiditet

 • Infantilni spazmi

 • Kongenitalna rubeola

 • Tuberozna skleroza

 • Cerebralna lipoidoza

 • Fragilno X


Pervazivni poreme aji razvoja f84
Pervazivni poremećaji razvoja – F84

 • F84.0 – dečji autizam

 • F84.1 – atipični autizam

 • F84.2 – Retov sindrom

 • F84.3 – Drugi dezintegrativni poremećaj detinjstva

 • F84.4 – Hiperkinetički poremećaj udružen s mentalnom retardacijom i stereotipnim pokretima


Pervazivni poreme aji razvoja f841
Pervazivni poremećaji razvoja – F84

 • F84.5 – Aspergerov sindrom

 • F84.8 – Drugi pervazivni razvojni poremećaji

 • F84.9 – Pervazivni razvojni poremećaj, nespecifikovan


Tabela broj 1 prikaz kategorija pervazivnih poreme aja razvoja u icd 10 i dsm iv tr
Tabela broj 1 – Prikaz kategorija pervazivnih poremećaja razvoja u ICD-10 i DSM-IV-TR


Dijagnosti ki kriterijumi za autizam icd 10
Dijagnostički kriterijumi za autizam ICD-10

 • U kliničkoj slici treba da bude prisutno najmanje 8 od 16 navedenih karakteristika

 • Pojava abnormalnog ili poremećenog razvoja u bar jednoj od navedenih oblasti mora da počne pre treće godine života. Obično i ne postoji period normalnog razvoja, ali ako se to desi potrebno je da se taj period završi do treće godine.

 • Klinička slika ne može da se pripiše drugim oblicima pervazivnih poremećaja razvoja (Aspergerov sindrom, Retov sindrom, dezintegrativni poremećaj detinjstva) niti specifičnim razvojnim poremećajima receptivnog govora sa izraženim socioemocionalnim problemima, reaktivnom poremećaju vezivanja, mentalnoj retardaciji koja se kombinuje sa emocionalnim (bihejvioralnim) poremećajima i šizofeniji sa neuobičajno ranim početkom.


Dijagnosti ki kriterijumi za autizam dsm iv i dsm iv tr
Dijagnostički kriterijumi za autizam DSM-IV i DSM-IV-TR

U kliničkoj slici treba da bude prisutno najmanje 6 od 12 navedenih karakteristika

Zastoj u razvoju ili abnormalno funkcionisanje sa početkom pre treće godine života treba da postoje bar u jednoj od sledećih oblasti:

 • socijalne interakcije

 • govor koji se koristi za socijalnu komunikaciju

 • simbolička ili imaginativna igra

  Poremećaj ne bi trebalo da se dovodi u vezu sa Retovim sindromom i dezintegrativnim poremećajem detinjstva.


Dijagnosti ki kriterijumi za aspergerov sindrom
Dijagnostički kriterijumi za Aspergerov sindrom

 • Nema znakova kašnjenja u ekspresivno i receptivnom govoru, niti u kognitivnom razvoju.

 • Kvalitativna oštećenja recipročnih socijalnih interakcija

 • Ograničeni, stereotipni i repetitivni obrasci ponašanja

 • Poremećaj se ne može pripisati drugim sličnim poremećajima


Edukativna dijagnoza
Edukativna dijagnoza

 • Deca se svrstavaju u kategorije

 • Koriste se testovi za procenu stepena ometenosti