xxxii sympozjum wsp czesna gospodarka i administracja publiczna n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
XXXII Sympozjum Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna PowerPoint Presentation
Download Presentation
XXXII Sympozjum Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

XXXII Sympozjum Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna - PowerPoint PPT Presentation


  • 142 Views
  • Uploaded on

XXXII Sympozjum Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna. Ustroń, 14-16 stycznia 2011 r. Jolanta Czaja Damian Drabek Studenci II roku studiów licencjackich kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Zróżnicowanie rozwojowe polskich regionów.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'XXXII Sympozjum Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna' - jamil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
xxxii sympozjum wsp czesna gospodarka i administracja publiczna

XXXII Sympozjum Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna

Ustroń, 14-16 stycznia 2011 r.

Jolanta Czaja

Damian Drabek

Studenci II roku studiów licencjackich kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

zr nicowanie rozwojowe polskich region w
Zróżnicowanie rozwojowe polskich regionów

POZIOM ROZWOJU GOPODARCZEGO POLSKICH REGIONÓW JEST MOCNO ZRÓŻNICOWANY, A TYM SAMYM RÓŻNY JEST ICH POTENCJAŁ ROZWOJOWY

Źródło: GUS

Źródło: GUS

mo e zr nicowanie to wynika z poziomu przedsi biorczo ci
Może zróżnicowanie to wynika z poziomu przedsiębiorczości?

TWIERDZIMY, ŻE Z POLSKĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ NIE JEST TAK DOBRZE, JAK SIĘ SĄDZI (NIE WSZYSTKIE FIRMY SĄ AKTYWNE)

Podmioty zarejestrowane w REGON na 10 tys. ludności

Źródło: GUS, 2009

ŁÓDZKIE

MAZOWIECKIE

MAŁOPOLSKIE

ŚLĄSKIE

LUBELSKIE

PODKARPACKIE

PODLASKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE

LUBUSKIE

WIELKOPOLSKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE

DOLNOŚLĄSKIE

OPOLSKIE

KUJAWSKO-POMORSKIE

POMORSKIE

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

mo e wp yw na zr nicowania rozwojowe maj czynniki zewn trzne ue
Może wpływ na zróżnicowania rozwojowe mają czynniki zewnętrzne (UE)?

CZY RZECZYWIŚCIE POLSKIE REGIONY WYKORZYSTAJĄ SZANSE TKWIĄCE W ŚRODKACH UNIJNYCH? CZY SŁABSI DOGONIĄ LEPSZYCH? TWIERDZIMY, ŻE SŁABSZE REGIONY NIE BĘDĄ W STANIE WYKORZYSTAĆ TEJ MOŻLIWOŚCI.

Relacja funduszy pomocowych (wkład unijny i krajowy) do PKB w latach 2004-2015

(w %)

I-s. rolniczy II-s. przemysłowy III-s. usługowy

Kolory na mapie oraz liczby podane wytłuszczoną czcionką obrazują średniwpływ w okresie 2004-2015.

Źródło: MRR, obliczenia IBnGR i Prevision

mo e wp yw na zr nicowania rozwojowe maj czynniki zewn trzne biz
Może wpływ na zróżnicowania rozwojowe mają czynniki zewnętrzne (BIZ)?

ŁÓDZKIE

MAZOWIECKIE

MAŁOPOLSKIE

ŚLĄSKIE

KAPITAŁ ZAGRANICZNY NAPŁYWA DO NAJLEPIEJ ROZWINIĘTYCH POLSKICH REGIONÓW - SŁABSZE REGIONY NIE MAJĄ ATUTÓW, ABY PRZYCIĄGNĄĆ ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW

LUBELSKIE

PODKARPACKIE

PODLASKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE

LUBUSKIE

WIELKOPOLSKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE

DOLNOŚLĄSKIE

OPOLSKIE

KUJAWSKO-POMORSKIE

POMORSKIE

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Spółki z udziałem kapitału zagranicznego

Źródło: GUS, 2008

mo e to dost pno komunikacyjna transportowa jest kluczowym czynnikiem r nicuj cym
Może to dostępność komunikacyjna (transportowa) jest kluczowym czynnikiem różnicującym?

TYLKO REGIONY Z ROZBUDOWANĄ SIECIĄ KOMUNIKACYJNĄ MAJĄ SZANSĘ NA PRZYCIĄGNIĘCIE INWESTORÓW, BEZ SIECI DRÓG NIEMOŻLIWE JEST WYRÓWNANIE SZANS ROZWOJOWYCH MIĘDZY REGIONAMI

Obszary o najniższej dostępności drogowej do miast wojewódzkich wg powiatów

Źródło: Opracowanie własne MRR we współpracy z IGiPZ PAN (P. Śleszyński).

slide7

Może kluczowa jest rola metropolii?

TO NA POZIOMIE PODREGIONÓW WIDOCZNE JEST FAKTYCZNE ZRÓŻNICOWANIE ROZWOJOWE. MOŻE TRZEBA ZATEM ZMIENIĆ POLITYKĘ REGIONALNĄ - PUNKTEM ODNIESIENIA DLA POLITYKI PUBLICZNEJ NIE POWINNY BYĆ WOJEWODZTWA ALE PODREGIONY?

mo e kluczowym czynnikiem sukcesu jest kapita ludzki
Może kluczowym czynnikiem sukcesu jest kapitał ludzki?

W REGIONACH LEPIEJ ROZWINIĘTYCH WIDOCZNY JEST ZDECYDOWANIE WYŻSZY POZIOM KAPITAŁU LUDZKIEGO - TO ON JEST CZYNNIKIEM SUKCESU

czy polscy pracownicy s nastawieni na rozw j

Czy polscy pracownicy są nastawieni na rozwój?

REGIONY SŁABE BĘDĄ CORAZ SŁABSZE !!!

Odsetek osób w wieku 25-64 lat uczących się i dokształcających w ogólnej liczbie ludności w tym

wieku wg województw w 2009 r. (%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDR GUS (REGON)

twierdzimy e polskie regiony s bardzo zr nicowane poprzez
Twierdzimy, że polskie regiony są bardzo zróżnicowane poprzez:
  • NIE ZAWSZE SKUTECZNĄ POLITYKĘ REGIONALNĄ
  • SŁABO ROZWINIĘTĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SZCZEGÓLNIE W REGIONACH BIEDNIEJSZYCH (NISKI POZIOM INNOWACYJNOŚCI/KONKURENCYJNOŚCI)
  • REGIONALNE RÓŻNICE W POZIOMIE KAPITAŁU LUDZKIEGO
  • RÓŻNĄ ATRAKCYJNOŚĆ POLSKICH REGIONÓW POD WZGLĘDEM PRZYCIĄGANIA KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW
  • ZRÓŻNICOWANY POZIOM INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ, DOSTĘPU DO SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
  • BRAK MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH PRZEZ SŁABSZE REGIONY
  • A WIĘC CZY ISTNIEJE FAKTYCZNA MOŻLIWOŚĆ, POTRZEBA WYRÓWNANIA TYCH RÓŻNIC?