lukisan - PowerPoint PPT Presentation

jamil
lukisan n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
lukisan PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 23
Download Presentation
485 Views
Download Presentation

lukisan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. lukisan

 2. Sebelummulapembelajaran • Siladiam • Silaambiksampahbawahmejadanbuang • Silakeluarkanbuku nota • Silajanganbermain, berguraudanbercakap • Silajanganhendakkomenbanyaktulis • Cikgu ajar , cikgupunyacara • Diamdantonton video japbarusalin. • Cara melukis video movie • Cara melukis 3D buaya

 3. pengenalan • Lukisanialahlorekangarisanuntukmembentukimejdenganmenggunakanbahankering. Terdapatjugamenggunakanbahanbasahnamunpenggunaanyaadalahminimun. • Lukisanmerupakankerjaperingkatawaluntukmenghasilkancatan, cetakan, arcadansebagainya.

 4. Aplikasiasassenirekapadalukisan • Garisan • Rupa • Jalinan • Ruang • Warna • Prinsiprekaan

 5. Teknikdalamaplikasilukisan • Teknikgarisanselari • Teknikgosokan • Tekniksilangpangkah • Tekniktitik • Teknikgarisanzig-zag • Teknikcampuran


 6. Menghasilkanlukisanmenggunakanteknikgarisanselari

 7. langkah 1lakaran

 8. Langkah 2tentukankawasancahayayang berwarnakuningialahkawasan yang terkenacahaya

 9. Pilihjenisgarisanselariandakehendaki • 1 arahsahajacontoh:

 10. Langkah 3 • Garisanberjarakkelihatancerahmanakalagarisanrapatkelihtangelap

 11. Contoh :Lukisandiatasmenunjukkankesanperbezaanjarakgarisan ton Siapkanlukisanandasehinggamenjadisepertilukisandiatas

 12. MenghasilkanLukisantekniksilangpangkah

 13. Silangpangkah

 14. Menghasilkanlukisantekniktitik

 15. Hasilkanteknikgosokan

 16. Hasilkanlukisanbertemakanbuah-buahantempatanberdasarkanteknikcampuranHasilkanlukisanbertemakanbuah-buahantempatanberdasarkanteknikcampuran

 17. Hasilkanlukisanbertemakanbuah-buahantempatandanhantarpada guru padamingguhadapan