zoon of dochter gaat studeren aan een universiteit voorlichting voor ouders n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zoon of dochter gaat studeren aan een universiteit Voorlichting voor Ouders PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zoon of dochter gaat studeren aan een universiteit Voorlichting voor Ouders

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation

Zoon of dochter gaat studeren aan een universiteit Voorlichting voor Ouders - PowerPoint PPT Presentation

jamese
110 Views
Download Presentation

Zoon of dochter gaat studeren aan een universiteit Voorlichting voor Ouders

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zoon of dochter gaat studeren aan een universiteitVoorlichting voor Ouders • Ad van Hout, coördinator aansluiting vwo-wo • 25 april 2013

 2. Onderwerpen • Het kiezen van de juiste studie • Verschilhbo-wo en vwo-wo • Studiekeuzecheck • Toelatingseisen • Numerusfixus, centralelotingen decentraleselectie • Bindendstudieadvies • Studiebegeleiding • Bachelor en master • Vragen en evt. discussie

 3. De juiste studiekeuze: stap voor stap Maar… in werkelijkheid loopt het vaak toch net weer wat anders

 4. Valkuilen bij studiekeuze • Haastige spoed • Op zoek naar de perfecte studie • Disbalanstussen interne en externekeuzemotieven • Vanzelfsprekendheden (“mijn moeder is tandarts, dus….”) • “Ikhebtochnietvoorniets 6 jaar op het vwogezeten.” Daaromkennenwij de studiekeuzecheck

 5. Wat is de studiekeuzecheck? • Uiterlijk 1 meiaanmeldenbij Studielink • Digitale vragenlijst voor alle aanmelders • Bepalen van ‘risicostudenten’ (25%) • Gesprek met ‘risicostudenten’ • Vragenlijst + gespreksverslagvormt start van begeleiding in eerstejaar

 6. Verschil vwo / universiteit • Stof is abstracter • Veel meer stof • Hoor- en werkcolleges • en practica • Veel meer zelf doen • Harder werken • Meer vrijheid • Discipline • Engelstalige literatuur

 7. Toelatingseisen tot wo-bachelor • vwo met juiste profiel • hbo-propedeuse • buitenlands diploma • colloquium doctum

 8. Numerusfixus, centraleloting en decentraleselectie • wat is een numerus fixus? • wat is gewogen centrale • loting? (CBAP van DUO) • 8+ • wat is decentrale selectie? • toekomst: minder centrale • loting en meer decentrale • selectie

 9. RU-opleidingen met centraleloting en decentraleselectie • Centrale loting • Biomedischewetenschappen (100) • Rechten (450 – 100 – 50) • Bedrijfskunde (NL) (300) • Decentrale selectie + centrale loting • Psychologie (450) • Tandheelkunde (67) • Decentraleselectie • Geneeskunde (330) • Bedrijfskunde (En) (45)

 10. Bindendstudieadvies (bsa) • wat is een bsa? • voorlopig advies (febr.) • eindadvies (juli/aug.) • positief ≥ 40 studiepunten • negatief < 40 studiepunten → • ‘stoppen met opleiding’ • persoonlijke omstandigheden

 11. Resultateneerstejaar RU 2011-2012 • Instroom: 3600 = 100% • w.v. vroegestudiestakers: 400 = 11% • w.v. positiefadvies (≥ 40 EC): 2600 = 72% • w.v. ‘aangehouden’ advies: 100 = 3% • w.v. negatiefbindendadvies: 500 = 14% • Verschil m - v: • Positief v 79% m 65% • Negatief v 9% m 19% • ‘Vroegestakers’ v 9% m 13%%

 12. Studiebegeleiding • docenten • mentoraat • studieadviseur • Dienst Studentenzaken

 13. Bachelor en master in wo • akkoord van Bologna (1999) • bachelor is drie jaar • keuze voor master • master is 1, 2 of 3 jaar • onderzoeksmaster is 2 jaar • promotie • RU kent 39 bachelors, 77 masters en 11 onderzoeksmasters

 14. Ziet u hier uw zoon of dochter?

 15. Vragen en evt. discussie • ??