SOSYAL DESTEK PROGRAMI - PowerPoint PPT Presentation

sosyal destek programi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SOSYAL DESTEK PROGRAMI PowerPoint Presentation
Download Presentation
SOSYAL DESTEK PROGRAMI

play fullscreen
1 / 44
SOSYAL DESTEK PROGRAMI
274 Views
Download Presentation
jamar
Download Presentation

SOSYAL DESTEK PROGRAMI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SOSYAL DESTEK PROGRAMI 2011 PROJELERİ UYGULAMA EĞİTİMİ 5 Ekim

 2. İÇERİK • SODES PROGRAMININ AMACI VE İSTATİSTİKLER • PROJE UYGULAMA SÜRECİ • SODES-BİS • ARA / NİHAİ RAPOR • GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI • SATIN ALMA SÜRECİ • SORU VE CEVAP

 3. AMAÇ Toplumsal hayata etkin şekilde katılmakta zorluklarla karşılaşan dezavantajlı kesimler için yeni fırsatlar oluşturmak ve bu kesimin kendine olan güvenini artırarak toplumsal yaşamın daha sağlıklı bir şekilde işlemesine yardımcı olmak

 4. ÖDENEK TOPLAMI 2008 – 2011 yılları arasında ilimizde 306 adet proje için toplam 31.660.668,00 TL ödenek ayrılmıştır. Programın genel bütçesi 3983 adet proje için toplam 483.864.300,00 TL

 5. BİLEŞENLERE GÖRE DAĞILIM

 6. KURUM TÜRÜNE GÖRE DAĞILIM

 7. PROJE UYGULAMA SÜRECİ

 8. SÜRE VE BÜTÇE KULLANIM DURUMU

 9. SODES FİNANSMAN SÖZLEŞMESİ • Vergi dairesi • Vergi kimlik numarası • Banka hesap numarası (IBAN kodu) • Kurum Mevzuatı En geç 11 Ekim 2011 Her proje için Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesindeki bankalardan birinde ayrı bir hesap açılır. NOT: Uygulama Usul ve Esasları 13. maddenin 8. bendinde belirtildiği üzere faiz veya benzeri gelirler proje yürütücüsü tarafından kullanılamaz.

 10. FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ • Sözleşmelerin imzalanma ve projelerin başlangıç tarihleri listelerle birlikte web sitemizde ilan edilecek veya e-mail yoluyla sizlere bildirilecektir. • Sözleşme tarihini öğrenmeden harcama yapmayınız. • Bilgileri getiren kişiler proje koordinatörleri olmalıdır. Sözleşme sistem üzerinde birlikte doldurulacak ve imzalanmak üzere koordinatöre verilecektir. İmzalı sözleşmelerin en geç 14 Ekim 2011 tarihine kadar birime teslim edilmesi gerekir.

 11. ÖDEMELER • Ödemeler 3 veya 4 dilimde yapılır. • Projenin içeriğine göre ödenek dilimleri belirlenebilir. • 7. MADDE 3. BENDİ: Süresi içerisinde proje bütçesinin kullanılamayarak artan kısmı Valilik hesabında kalır. • 9. MADDE 3. BENDİ : Aktarılan ödenekler proje amacı dışında kullanılamaz.

 12. EŞFİNANSMAN 2011 yılı Uygulama Usul ve Esasları 7. Maddenin 4. Bendi gereğince; Proje bütçesinde öngörülen nakdi eşfinansman, finansman sözleşmesi imzalandıktan bir hafta sonrasına kadar proje hesabına yatırılır. Eşfinansman yatırıldığına dair bildirim yapılmalı. Proje harcamalarının proje formunda öngörülen bütçeden daha düşük oranda gerçekleşmesi durumunda aynı oranda eşfinansman miktarı proje yürütücüsüne iade edilir.

 13. FAALİYET TAKVİMİ • Aylık program bildirimleri PROGRAM FORMU • Yaz aylarında faaliyetlerine devam edecek projeler için tatil dönemine girmeden önce plan ve hazırlık yapılması gerekmektedir.

 14. DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ • Projenin amaçları ve faaliyetlerinde değişiklik yapılamaz. • Uygulama imkanı ortadan kalkan faaliyetler valinin izniyle iptal edilebilir. • Projelerin uygulama yeri ve süresinde valinin izniyle değişiklik yapılabilir.

 15. DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ • Projenin bütçe kalemleri arasında valinin izniyle aktarma yapılabilir. Revizyon formu • Aynı bütçe kalemleri içerisinde, bütçe kalemi toplam tutarının yüzde 20’sine kadar olan değişiklikler, valiliğe bilgi vermek kaydıyla proje yürütücüsü tarafından yapılabilir. • Projelerde valiliklerce yıl içinde yapılacak değişiklik sayısı ikiyi geçemez.

 16. DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ Proje yürütücüsü; ilgili bütçe kaleminin toplam tutarını değiştirmeyen birim fiyatı ve miktar değişikliklerini, proje koordinatörü ile uzman veya eğitici değişikliklerini, banka hesabı ve iletişim bilgileri değişikliklerinivalilikten izin almadan gerçekleştirebilir. Ancak yapılan değişiklik en geç 10 gün içinde valiliğe bildirilir.

 17. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER • Projede sorun yaşanması halinde durumu Valiliğe derhal bildirmek • Harcama evraklarını 5 yıl süreyle saklamak • Proje yürütücüleri, proje kapsamında koordinatörler dışında istihdam edeceği kişileri İŞKUR’ a kayıtlı olan kişiler arasından belirler.

 18. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER • Valiliğin talep edeceği her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak ve proje gelişmelerine ilişkin bilgileri SODES-BİS’ e girmek • Hizmet akdine dayanılarak istihdam edilecek kişilerin işe başlama ve ayrılma bilgisini valiliğe bildirmek • Proje kapsamındaki eğitmenlerin yeterlilik belgesini Valiliğe sunmak

 19. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER • Projenin uygulanması safhasında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin her türlü önlemi almak, • Mesleki eğitim faaliyeti içeren projelerde, Milli Eğitim Bakanlığı ve İŞKUR’ la işbirliği yapmak suretiyle kursiyerlere işgücü piyasasında geçerliliği olan bir sertifika verilmesini sağlamak ve kursiyerlerin İŞKUR’ a kayıtlarının yapılmasını sağlamak.

 20. ÖZEL HÜKÜMLER Kursiyerlerin, devamsızlık durumlarının toplam eğitim süresinin % 10’unu aşması halinde eğitim ile ilişkileri ve kursiyer harçlıkları kesilir. Başka bir finansman kaynağından desteklenen projeler SODES’ ten desteklenemez.

 21. İZLEME VE DENETİM * *

 22. İZLEME VE DENETİM *

 23. PROJE SONUÇLARININ KULLANIMI • Proje sonucunda ortaya çıkan ürünlerin mülkiyeti proje yürütücüsü kuruma aittir. • Proje çerçevesinde satın alınan demirbaş malzemeler ve oluşturulan tesisler, proje bitiminden sonra proje amaçlarına uygun kullanılması en az üç yıl süreyle valilik tarafından sağlanır. • Bu amaçla valilik ile yürütücü arasında protokol imzalanır. • Proje yürütücüsünün istekli olmaması durumunda Valilik başka kuruluşlarla işbirliğine gidebilir.

 24. YAZIŞMA KURALLARI • Resmi yazı olmadan getirilen evraklar kabul edilmez. • Kurum ile birim arasında direk yazışma yapılabilir. • Yazılar mutlaka kurum gelen/giden kaydına alınmalı sayı ve tarih yazılmalıdır.

 25. ÖNEMLİ UYARI • FOTOĞRAF MAKİNASI VE KAMERA ALIMI PROJE FORMUNDA BELİRTİLMİŞ OLSA DAHİ ALIMI SODES TARAFINDAN DESTEKLENMEYECEKTİR • BU KALEMLER İÇİN AYRILAN ÖDENEK HESAPTA KALACAK FARKLI KALEMLER İÇİN KULLANIMI GERÇEKLEŞTİRİLEMEYECEKTİR.

 26. ARA RAPOR • SODES-BİS üzerinden 3 ara rapor ve 1 nihai rapor girişi yapılmalı • Görsel materyal eklenmeli ve çıktısı alınan bir adet form, ekler ile birlikte birime resmi yazı ile gönderilmeli

 27. ARA RAPOR EKLERİ 1- SODES – BİS – Raporlar 2- Satın alma belgeleri 3- Hesap muhasebe defteri 4- Demirbaş defteri / Taşınır işlem fişi 5- Personel bordroları 6- Tesis, atölye vb. yerler için; Kira Kontratı 7- Görünürlük materyalleri 8- Destekleyici belgeler • Projede Görev Alacak Eğitimci / Personel Bilgileri • Eğitim Raporları ve Katılımcı Bilgileri • Seyahat Öncesi ve Sonrası Raporlar • Kursiyer Listesi / Ödeme Çizelgesi / Başvuru Formu

 28. 1- SODES-BİS

 29. 2- SATIN ALMA BELGELERİ • Doğrudan temin ile yapılan alımlara yönelik ekler • İhale ile yapılan alımlara yönelik ekler

 30. 3- HESAP MUHASEBE DEFTERİ • İşletme defteri tutulmasına ilişkin bilgiler • Onay (Noter / Kurum) • Gelir/gider bilgi girişi – aylık fatura tarihi üzerinden • Eşfinansman yazılır, • Hatalı kayıt yapılması durumu • Banka talimatları yazılırken fatura bedeli ile aynı tutarın yazılması

 31. 4- DEMİRBAŞ DEFTERİ • Kurum mevzuatına uygun kayıt sistemine göre demirbaş kaydı yapılır. • Fotokopisi onaylanarak ara rapor ekinde sunulur.

 32. 5- PERSONEL BORDROLARI • SGK Tahakkuk Fişi ve Ödeme Makbuzu • Muhtasar Beyanname ve Ödeme Makbuzu • Bordro Not: Bordrolarda personele ait T.C. Kimlik Numarası ve imza olması zorunludur.

 33. 6- KİRA KONTRATI Proje kapsamında faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için yer kiralanıyorsa işyeri sahibi ile kurum arasında kira kontratı imzalanmalıdır.

 34. 7- DESTEKLEYİCİ BELGELER Projede Görev Alacak Personel Bilgileri • İş-Kur’a Kayıtlı Olduğunu Gösteren Belge • Personel Yeterlilik Belgeleri ; Diploma, Sertifika v.s. • Sözleşme (Belirli / Tam Süreli İş Sözleşmesi) Projede Görev Alacak Eğitimci Bilgileri • Kamu Kurumunda Çalışan Eğitimciler için; Kurumundan Alınmış Görevlendirme Belgesi ve ek ödeme alabilmesi için kurum mevzuatı • Kamu Harici Görevlendirilecek Eğitimciler İçin; Yeterlilik Belgeleri ve Sözleşme

 35. 7- DESTEKLEYİCİ BELGELER Etkinlik (piknik,gezi,seminer,konferans) / Seyahat Raporları * Tarih, Yer, Eğitmen ve Katılımcı bilgilerini içeren BELGELER BELGELER : Yetkili tarafından imzalı yazı

 36. 7- DESTEKLEYİCİ BELGELER • Kursiyer Listesi / Ödeme Çizelgesi / Başvuru Formu • Kursiyer iletişim bilgilerini içeren liste • Ödemeler banka üzerindenyapılmalı ve banka talimatının ekinde devam çizelgelerine dayanarak hazırlanan ödeme tablosu bulunmalı • Kurs İlan Formu Ek 1 • KursiyerTaahhütnamesiEk 2 • Kurs Başvuru Formu Ek 3

 37. 8- GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI Görsel kayıtlar elektronik ortamda valiliğe sunulur.

 38. <…> PROJESİ GAZİANTEP VALİLİĞİ KOORDİNASYONUNDA <…> TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTE OLAN BU PROJE KALKINMA BAKANLIĞI TARAFINDAN SODES KAPSAMINDA FİNANSE EDİLMEKTEDİR. GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI

 39. GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI

 40. TANITIM • Proje başlangıcı ve sonunda kamuoyunu proje amaçları, faaliyetleri ve sonuçları hakkında bilgilendirmek • Atölye, tesis oluşturuluyorsa öncesi ve sonrası fotoğrafları arşivlenmeli

 41. GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI SODES projelerinde; programın görünürlüğünü ve tanıtımını sağlamak amacıyla kitap, broşür, afiş ve film gibi materyallerin üretilebilmesi için aşağıda belirtilen arşiv çalışmalarının yapılması zorunludur. • Arşiv Paylaşımı • Çekilen fotoğrafların ve kamera kayıtlarının bir kopyası proje bitiminde, Gaziantep Valiliğine ve Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Sosyal Politikalar Dairesi Başkanlığına (Necatibey Cad. No: 108 06100 Yücetepe/ANKARA) gönderilmelidir.

 42. SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR • Yürütücü değişikliği yapılması • Fotokopi belge aslı gibidir onaysız getirilmesi • Aslı gibidir onaylarının isim, imza ve kaşe (aslı gibidir) ile yapılmamış olması • Resmi yazı olmadan belge getirilmesi • Aylık faaliyet bildirimlerinin yapılmama durumu

 43. TEŞEKKÜRLER

 44. GAZİANTEP VALİLİĞİ SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ Çiğdem DOĞANGÜL c.dogangul@gaziantepsodes.gov.tr Özlem YAPRAK ozlemyaprak6363@hotmail.com Hükümet Konağı 2. Kat No:253 Tlf: 0342 220 42 55 www.gaziantepsodes.gov.tr