slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
บทที่ 6 ต้นทุนการผลิตและรายรับจากการผลิต PowerPoint Presentation
Download Presentation
บทที่ 6 ต้นทุนการผลิตและรายรับจากการผลิต

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

บทที่ 6 ต้นทุนการผลิตและรายรับจากการผลิต - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

บทที่ 6 ต้นทุนการผลิตและรายรับจากการผลิต. แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับต้นทุน. ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity cost ) สิ่งที่มีมูลค่าสูงสุดที่ต้องเสียไป หรือผลประโยชน์สูงสุดที่ผู้ผลิตไม่ได้รับจากการเลือกใช้ทรัพยากรการผลิตไปในทางอื่น

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'บทที่ 6 ต้นทุนการผลิตและรายรับจากการผลิต' - jam


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

บทที่ 6 ต้นทุนการผลิตและรายรับจากการผลิต

slide2
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับต้นทุนแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับต้นทุน
 • ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity cost)

สิ่งที่มีมูลค่าสูงสุดที่ต้องเสียไป หรือผลประโยชน์สูงสุดที่ผู้ผลิตไม่ได้รับจากการเลือกใช้ทรัพยากรการผลิตไปในทางอื่น

 • ต้นทุนชัดแจ้งและต้นทุนไม่ชัดแจ้ง (Explicit Cost and Implicit Cost)

ต้นทุนชัดแจ้ง(Explicit cost) : ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงและมีการจ่ายออกไปเป็นตัวเงินจริงๆ

slide3
ต้นทุนไม่ชัดแจ้ง (Implicit Cost) : ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการผลิตจริงๆ แต่ไม่มีการจ่ายออกไปเป็นตัวเงิน เกิดจากการนำปัจจัยการผลิตที่ตนเองเป็นเจ้าของมาใช้ในการผลิต

ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์และต้นทุนทางบัญชี (Economics Cost and Accounting Cost)

 • ต้นทุนทางเศรษฐกิจ (Economics Cost) :

ต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้านั้น ไม่ว่าจะมีการจ่ายไปจริงหรือไม่ก็ตาม~ (Explicit Cost + Implicit Cost)

 • ต้นทุนทางบัญชี (Accounting Cost) :

ต้นทุนในการผลิตสินค้าที่ผู้ผลิตได้มีการจ่ายจริงและได้ลงบันทึกรายการทางบัญชีไว้~ (Explicit Cost)

private cost and social cost
ต้นทุนทางเอกชนและต้นทุนทางสังคม (Private Cost and Social Cost)
 • ต้นทุนเอกชน (private Cost) : ต้นทุนการผลิตที่เจ้าของหน่วยผลิตจะต้องจ่ายโดยตรง ดังนั้น ต้นทุนเอกชนจะเท่ากับต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์
 • ต้นทุนสังคม (Social Cost) : ต้นทุนจากการผลิตสินค้าและบริการโดยจะมีต้นทุนจากการผลิตบางส่วนเกิดขึ้นกับสังคม ซึ่งไม่ได้เกี่ยวของกับกระบวนการผลิต เป็นผลให้ต้นทุนสังคมไม่เท่ากับต้นทุนเอกชน ต้นทุนที่ตกแก่บุคคลอื่นในสังคมเรียกว่า ผลกระทบภายนอก (Externalities)

Social Cost = Private Cost + Externalities

slide5
การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตในระยะสั้นการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตในระยะสั้น
 • ระยะสั้น คือ ระยะของเวลาการผลิตที่อย่างน้อยจะต้องมีปัจจัยคงที่ อย่างน้อยหนึ่งตัว ทำงานร่วมกับปัจจัยแปรผัน
 • ต้นทุนการผลิตระยะสั้น จะประกอบด้วยต้นทุนคงที่ และต้นทุนแปรผัน
 • ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost : FC) : ต้นทุนในการจัดหาปัจจัยคงที่เพื่อการผลิต เช่น ค่าก่อสร้าง , ค่าที่ดิน , ค่าเครื่องจักร เป็นต้น
 • ต้นทุนแปรผัน (Variable Cost : VC) : ต้นทุนในการจัดหาปัจจัยแปรผัน เช่นค่าจ้างแรงงาน , ค่าวัตถุดิบ เป็นต้น
slide6
ต้นทุนทั้งหมดในระยะสั้น (Total Cost : TC) คือ ผลรวมของต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผัน

TC = FC + VC

 • ต้นทุนเพิ่ม (Marginal Cost : MC) คือ ต้นทุนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงจากการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น 1 หน่วย

MCn = TCn – TC n-1

MC = TC / Q

ในระยะสั้น MC = VC / Q เพราะ FC จะคงที่

 • ต้นทุนเฉลี่ย (Average Cost : AC) คือ ต้นทุนการผลิตทั้งหมดที่คิดเฉลี่ยต่อหน่วยสินค้า
slide7
ต้นทุนเฉลี่ย จะเท่ากับ ผลรวมของต้นทุนคงที่เฉลี่ย และต้นทุนแปรผันเฉลี่ย

AC =AFC + AVC

หรือ AC = TC / Q

 • ต้นทุนคงที่เฉลี่ย (Average Fixed Cost : AFC) คือ ต้นทุนคงที่ทั้งหมดที่คิดเฉลี่ยต่อหน่วยสินค้า, AFC decreases when Q increases
 • ต้นทุนแปรผันเฉลี่ย (Average Variable Cost : AVC) คือ ต้นทุนแปรผันทั้งหมดที่คิดเฉลี่ยต่อหน่วยสินค้า

AVC = VC / Q

slide8
ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนชนิดต่างๆความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนชนิดต่างๆ

จำนวนผลผลิต ต้นทุนคงที่ ต้นทุนแปรผัน ต้นทุนทั้งหมด

Q FC VC TC=FC+VC

0 550 0 550

1 550 300 850

2 550 550 1100

3 550 750 …..

4 550 1050 . .…

5 550 1550 . .…

6 550 2250 …..

7 550 3150 …..

8 550 4250 …..

slide10
ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนการผลิตชนิดต่างๆความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนการผลิตชนิดต่างๆ
ac avc afc mc continued
ความสัมพันธ์ระหว่าง AC ,AVC , AFC , MC (continued)
 • Q increases, when AFC decreases
 • At min. AC, AC = MC
 • At min. AVC, AVC = MC
 • Gap bt. AC and AVC = AFC
 • MC, AC, AVC : U shape
 • AFC : rectangular
slide13
ต้นทุนการผลิตระยะยาว
 • ระยะยาว คือ ระยะเวลาที่ผู้ผลิตสามารถเปลี่ยนปัจจัยการผลิตทุกชนิดได้หมด นั่นคือ สามารถเลือกขนาดของโรงงานได้
 • ต้นทุนการผลิตระยะยาว (Long Run Total : LTC)

จึงมีเฉพาะต้นทุนแปรผันเท่านั้น

slide14

LAC = LTC / Q, at point B : LAC=SAC=LMC=SMC : Optimum scale of plant (ขนาดของโรงงานที่เหมาะสมในระยะยาว)

 • ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยระยะยาว (Long Run Average Cost) คือ ต้นทุนการผลิตทั้งหมดที่คิดเฉลี่ยต่อหน่วยผลผลิตในระยะยาว
total revenue
รายรับจากการผลิต (Total Revenue)
 • รายรับจากการผลิต (Total Revenue : TR) รายได้ที่ผู้ขายได้รับจากการขายสินค้าและบริการในราคาตลาด = P x Q
 • รายรับเพิ่ม (Marginal Revenue : MR) รายรับทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลงจากการที่ผู้ผลิตขายสินค้าเพิ่มขึ้น 1 หน่วย

MR = TR / Q

MRn = TRn – TR n-1

 • รายรับเฉลี่ย (Average Revenue : AR) รายรับทั้งหมดที่ผู้ผลิตได้รับคิดเฉลี่ยต่อหน่วยผลผลิต

AR = TR / Q

total revenue16
การวิเคราะห์รายรับจากการผลิต (Total Revenue)
 • กรณีราคาสินค้า (P) คงที่

กรณีราคาสินค้า (P) ไม่คงที่

mr ar tr
ตารางความสัมพันธ์ระหว่าง MR , AR ,TR กรณีราคาสินค้าคงที่
slide18
เส้นรายรับรวม (TR) กรณีที่ราคาสินค้าคงที่

TR

TR

0

Q

slide19
ความสัมพันธ์ของเส้นรายรับต่างๆความสัมพันธ์ของเส้นรายรับต่างๆ
 • กรณีราคาสินค้าคงที่ เส้นรายรับเฉลี่ย เส้นรายรับเพิ่มจะเป็นเส้นเดียวกัน คือ เป็นเส้นตรงขนานกับแกนนอน เนื่องจากราคาสินค้าที่ผู้ผลิตขายสินค้าทุกหน่วยมีราคาเดียวกันตลอด

P

P1

MR=AR=D=P

0

Q

mr ar tr20
ตารางความสัมพันธ์ระหว่าง MR , AR ,TR เมื่อราคาสินค้าลดลง
slide21
เส้นรายรับรวม กรณีที่ราคาสินค้าลดลง
slide22
กรณีที่ราคาสินค้าที่ขายมีราคาลดลงตามกฎของอุปสงค์กรณีที่ราคาสินค้าที่ขายมีราคาลดลงตามกฎของอุปสงค์

P

P1

AR=D=P

MR

0

Q

slide23
เงื่อนไขการผลิตที่ได้รับกำไรสูงสุดเงื่อนไขการผลิตที่ได้รับกำไรสูงสุด
 • กำไร (Profit) : คือ ผลต่างระหว่างรายรับทั้งหมดกับต้นทุน
 • ทั้งหมด กำไรสูงสุดเมื่อ TR ห่างจาก TC มากที่สุด
 • กำไรรวม= TR – TC, กำไรต่อหน่วย = (TR/Q) –(TC/Q) = AR-AC

ที่จุด A และ B TR ห่างจาก TC มากที่สุด

Slope TR = Slope TC

MR = MC