k iok sat b j k ii t j cha p it chiu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kū-iok Sat-b ó -jíⁿ K ì (II) Tē jī-cha̍p-it chiuⁿ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kū-iok Sat-b ó -jíⁿ K ì (II) Tē jī-cha̍p-it chiuⁿ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Kū-iok Sat-b ó -jíⁿ K ì (II) Tē jī-cha̍p-it chiuⁿ - PowerPoint PPT Presentation


  • 129 Views
  • Uploaded on

Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經. Kū-iok Sat-b ó -jíⁿ K ì (II) Tē jī-cha̍p-it chiuⁿ. 舊約 《 撒母耳記下 》 第 二十 一 章. II Samuel. Sat-b ó - jíⁿ K ì (II) 《 撒 母耳記下 》 II Samuel Tē jī-cha̍p-it chiuⁿ 第 二十一章 Tē 1 chat 第一節. Tī Tāi-pi̍t ê sî ū ki-hng, liân-liân saⁿ-nî;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kū-iok Sat-b ó -jíⁿ K ì (II) Tē jī-cha̍p-it chiuⁿ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
k iok sat b j k ii t j cha p it chiu

Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng巴克禮修訂版聖經

Kū-iokSat-bó-jíⁿ Kì (II)Tē jī-cha̍p-it chiuⁿ

舊約

《撒母耳記下》

第二十一章

II Samuel

sat b j k ii ii samuel t j cha p it chiu t 1 chat
Sat-bó-jíⁿKì (II)《撒母耳記下》II SamuelTē jī-cha̍p-it chiuⁿ 第二十一章Tē 1 chat 第一節

Tī Tāi-pi̍t ê sî ū ki-hng, liân-liân saⁿ-nî;

Tāi-pi̍t chiū mn̄g Iâ-hô-hoa. Iâ-hô-hoa kóng,

Sī in-ūi Sò-lô kap i ê ke, lâu lâng ê huih ê,

in-ūi i thâi-sí Ki-piàn lâng.Tī大衛ê時有飢荒,連連三年;

大衛就問耶和華。耶和華講,

是因為掃羅kap伊ê家,流人ê血ê,

因為伊thâi死Ki-piàn人。

sat b j k ii ii samuel t j cha p it chiu t 2 chat
Sat-bó-jíⁿKì (II)《撒母耳記下》II SamuelTē jī-cha̍p-it chiuⁿ 第二十一章Tē 2 chat 第二節

Ki-piàn lâng pún m̄-sī Í-sek-lia̍t lâng, chiū-sī

A-mô͘-lī lâng só͘ chhun ê; Í-sek-lia̍t lâng bat tùi in

chiù-choā, m̄ thâi in; chóng-sī Sò-lô ūi-tio̍h

Í-sek-lia̍t lâng kap Iû-tāi lâng jia̍t-sim, siūⁿ kè-bô͘ thâi in;

ông chiū tiàu Ki-piàn lâng lâi, kā in kóng.Ki-piàn人本m̄是以色列人,就是

A-mô͘-lī人所chhun ê;以色列人bat對in

chiù-choā,m̄ thâi in;總是掃羅為tio̍h

以色列人kap猶大人熱心,想計謀thâi in;

王就召Ki-piàn人來,kā in講。

sat b j k ii ii samuel t j cha p it chiu t 3 chat
Sat-bó-jíⁿKì (II)《撒母耳記下》II SamuelTē jī-cha̍p-it chiuⁿ 第二十一章Tē 3 chat 第三節

Tāi-pi̍t kā Ki-piàn lâng kóng,

Goá tio̍h ūi lín choè sím-mi̍h?

goá tio̍h ēng sím-mi̍h lâi thoè-sio̍k,

hō͘ lín chiok-hok Iâ-hô-hoa ê sán-gia̍p ah?大衛kā Ki-piàn人講,

我tio̍h為lín做甚麼?

我tio̍h用甚麼來替贖,

hō͘ lín祝福耶和華ê產業ah?

sat b j k ii ii samuel t j cha p it chiu t 4 chat
Sat-bó-jíⁿKì (II)《撒母耳記下》II SamuelTē jī-cha̍p-it chiuⁿ 第二十一章Tē 4 chat 第四節

Ki-piàn lâng kóng, Goán kap Sò-lô kap i ê ke

ê sū bô koan-hē kim-gûn, iā m̄-thang ūi-tio̍h

goán ê iân-kò͘ hāi-sí chi̍t ê Í-sek-lia̍t lâng. I kóng,

Lín só͘ kóng cháiⁿ-iūⁿ, goá beh ūi lín kiâⁿ i.Ki-piàn人講,阮kap掃羅kap伊ê家

ê事無關係金銀,也m̄-thang為tio̍h

阮ê緣故害死一個以色列人。伊講,

Lín所講怎樣,我beh為lín行伊。

sat b j k ii ii samuel t j cha p it chiu t 5 chat
Sat-bó-jíⁿKì (II)《撒母耳記下》II SamuelTē jī-cha̍p-it chiuⁿ 第二十一章Tē 5 chat 第五節

In tùi ông kóng, Hit ê chiông-chêng

húi-hoāi goán, bô͘-hāi goán, beh bia̍t goán,

hō͘ goán boē-tit-thang

khiā-khí tī Í-sek-lia̍t ê kéng-lāi ê;In對王講,hit-ê從前

毀壞阮,謀害阮,beh滅阮,

hō͘阮boē得thang

khiā起tī以色列ê境內ê;

sat b j k ii ii samuel t j cha p it chiu t 6 chat
Sat-bó-jíⁿKì (II)《撒母耳記下》II SamuelTē jī-cha̍p-it chiuⁿ 第二十一章Tē 6 chat 第六節

taⁿ goān ēng i ê hō͘-è chhit-lâng kau-hù goán,

goán beh tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng,

chiong in tiàu tī Iâ-hô-hoa só͘ kéng Sò-lô ê

Ki-pí-a. Ông kóng, Goá beh kau-hō͘ lín.taⁿ願用伊ê後裔七人交付阮,

阮beh tī耶和華ê面前,

將in召tī耶和華所揀掃羅ê

Ki-pí-a。王講,我beh交hō͘ lín。

sat b j k ii ii samuel t j cha p it chiu t 7 chat
Sat-bó-jíⁿKì (II)《撒母耳記下》II SamuelTē jī-cha̍p-it chiuⁿ 第二十一章Tē 7 chat 第七節

Sò-lô ê kiáⁿ Iok-ná-tan,

i ê kiáⁿ Bí-hui-pho-siat ông pó-sioh,

in-ūi Tāi-pi̍t kap Sò-lô ê kiáⁿ Iok-ná-tan

chêng bat kí Iâ-hô-hoa ê miâ lâi chiù-choā.掃羅ê kiáⁿ約拿單,

伊ê kiáⁿ Bí-hui-pho-siat王保惜,

因為大衛kap掃羅ê kiáⁿ約拿單

前bat kí耶和華ê名來chiù-choā。

sat b j k ii ii samuel t j cha p it chiu t 8 chat
Sat-bó-jíⁿKì (II)《撒母耳記下》II SamuelTē jī-cha̍p-it chiuⁿ 第二十一章Tē 8 chat 第八節

Chóng-sī ông chiong Ài-ngá ê cha-bó͘-kiáⁿ

Lī-su-pa kā Sò-lô só͘ siⁿ nn̄g ê kiáⁿ, A-mô͘-nî,

Bí-hui--pho-siat; kap Sò-lô ê cha-bó͘-kiáⁿ Bí-kah

kā Bí-hô-la̍h lâng Pa-se-lâi ê kiáⁿ

A-tek-lia̍t só͘ siⁿ ê gō͘ ê kiáⁿ,總是王將Ài-ngá ê cha-bó͘-kiáⁿ

Lī-su-pa kā掃羅所生兩個kiáⁿ,A-mô͘-nî、

Bí-hui-pho-siat;kap掃羅ê cha-bó͘-kiáⁿ Bí-kah

kā Bí-hô-la̍h人Pa-Se-lâi ê kiáⁿ

A-tek-lia̍t所生ê五個kiáⁿ,

sat b j k ii ii samuel t j cha p it chiu t 9 chat
Sat-bó-jíⁿKì (II)《撒母耳記下》II SamuelTē jī-cha̍p-it chiuⁿ 第二十一章Tē 9 chat 第九節

lóng kau tī Ki-piàn lâng ê chhiú, in chiū

tiàu in tī soaⁿ--nih, tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng;

chí(**chit) chhit-lâng lóng choè chi̍t-ē tó--lo̍h-lâi,

lóng-chóng sí tī khí-thâu siu-koah ê sî,

chiū-sī khí-thâu koah toā-be̍h ê sî.lóng交tī Ki-piàn人ê手,in就

吊in tī山裡,tī耶和華ê面前;

chit七人lóng做一下倒落來,

lóng總死tī起頭收割ê時,

就是起頭割大麥ê時。

sat b j k ii ii samuel t j cha p it chiu t 10 chat
Sat-bó-jíⁿKì (II)《撒母耳記下》II SamuelTē jī-cha̍p-it chiuⁿ 第二十一章Tē 10 chat 第十節

Ài-ngá ê chá-bó͘-kiáⁿ Lī-su-pa the̍h chho͘-moâ-pò͘,

ūi ka-kī chhu tī chio̍h-poâⁿ-téng, tùi khí-thâu

siu-koah ê sî, kàu thiⁿ lo̍h hō͘-chúi tī sin-si ê sî;

m̄-chún ji̍t-sî khong-tiong ê chiáu,

kap mî-sî ê cháu-siù, kàu tī hiah ê sin-si.Ài-ngá ê cha-bó͘-kiáⁿ Lī-su-pa the̍h 粗麻布,

為家己chhu tī石磐頂,tùi起頭

收割ê時,到天落雨水tī身屍ê時;

m̄准日時空中ê鳥,

kap暝時ê走獸,到tī hiah-ê身屍。

sat b j k ii ii samuel t j cha p it chiu t 11 chat
Sat-bó-jíⁿKì (II)《撒母耳記下》II SamuelTē jī-cha̍p-it chiuⁿ 第二十一章Tē 11 chat 第十一節

Ū lâng chiong Sò-lô ê hui Ài-ngá ê

cha-bó͘-kiáⁿ Lī-su-pa só͘ choè ê sū

kā Tāi-pi̍t kóng.有人將掃羅ê妃Ài-ngá ê

cha-bó͘-kiáⁿ Lī-su-pa所做ê事

kā大衛講。

sat b j k ii ii samuel t j cha p it chiu t 12 chat
Sat-bó-jíⁿKì (II)《撒母耳記下》II SamuelTē jī-cha̍p-it chiuⁿ 第二十一章Tē 12 chat 第十二節

Tāi-pi̍t chiū khì, tùi Ki-lia̍t-ngá-pí lâng the̍h

Sò-lô ê kut, kap i ê kiáⁿ Iok-ná-tan ê kut, in bat tùi

Pek-san ê koe-lō͘ thau-the̍h, in-ūi Hui-lī-sū lâng chêng tī

Ki-lī-pho thâi-sí Sò-lô ê sî, Hui-lī-sū lâng ū tiàu in tī-hia.大衛就去,tùi Ki-lia̍t-ngá-pí人the̍h

掃羅ê骨,kap伊ê kiáⁿ約拿單ê骨,in bat tùi

Pek-san ê街路偷the̍h,因為腓利士人前tī

Ki-lī-pho thâi死掃羅ê時,腓利士人有召in tī-hia。

sat b j k ii ii samuel t j cha p it chiu t 13 chat
Sat-bó-jíⁿKì (II)《撒母耳記下》II SamuelTē jī-cha̍p-it chiuⁿ 第二十一章Tē 13 chat 第十三節

I chiū tùi hia toà Sò-lô ê kut,

kap i ê kiáⁿ Iok-ná-tan ê kut, tò-lâi;

lâng chiū siu-si̍p hiah-ê siū tiàu-sí-ê ê kut.伊就tùi hia帶掃羅ê骨,

kap伊ê kiáⁿ約拿單ê骨,tò來;

人就收拾hiah-ê受吊死ê ê骨。

sat b j k ii ii samuel t j cha p it chiu t 14 chat
Sat-bó-jíⁿKì (II)《撒母耳記下》II SamuelTē jī-cha̍p-it chiuⁿ 第二十一章Tē 14 chat 第十四節

Chiū bâi-chòng Sò-lô kap i ê kiáⁿ

Iok-ná-tan ê kut tī Piān-ngá-bín toē ê Sé-la̍h,

tī Sò-lô ê pē Ki-sū ê bōng; chiàu ông

it-chhè só͘ bēng-lēng ê khì kiâⁿ; chit-tia̍p liáu-āu

Siōng-tè ūi-tio̍h hit ê toē-hng thiaⁿ in ê kî-tó.就埋葬掃羅kap伊ê kiáⁿ

約拿單ê骨tī便雅憫地ê Sé-la̍h,

tī掃羅ê父Ki-sū ê墓;照王

一切所命令ê去行;chit-tia̍p了後,

上帝為tio̍h hit-ê地方聽in ê祈禱。

sat b j k ii ii samuel t j cha p it chiu t 15 chat
Sat-bó-jíⁿKì (II)《撒母耳記下》II SamuelTē jī-cha̍p-it chiuⁿ 第二十一章Tē 15 chat 第十五節

Hui-lī-sū lâng koh kap Í-sek-lia̍t lâng

kau-chiàn. Tāi-pi̍t kap i ê lô͘-po̍k lo̍h-khì,

kap Hui-lī-sū lâng kau-chiàn;

Tāi-pi̍t chin ià-siān.腓利士人koh kap以色列人

交戰。大衛kap伊ê奴僕落去,

kap腓利士人交戰;

大衛真厭倦。

sat b j k ii ii samuel t j cha p it chiu t 16 chat
Sat-bó-jíⁿKì (II)《撒母耳記下》II SamuelTē jī-cha̍p-it chiuⁿ 第二十一章Tē 16 chat 第十六節

Ū toā-hàn-cho̍k ê chi̍t-lâng

miâ-kiò Í-si̍t-pí-lo̍k,

i ê chhiuⁿ ê tâng tāng saⁿ-pah sià-khek-le̍k,

koh pē sin ê to, beh thâi Tāi-pi̍t.有大漢族ê一人

名叫Í-si̍t-pí-lo̍k,

伊ê鎗ê銅重三百sià-khek-le̍k,

koh背新ê刀,beh thâi大衛。

sat b j k ii ii samuel t j cha p it chiu t 17 chat
Sat-bó-jíⁿKì (II)《撒母耳記下》II SamuelTē jī-cha̍p-it chiuⁿ 第二十一章Tē 17 chat 第十七節

Chóng-sī Sé-ló͘-ngá ê kiáⁿ A-pí-su pó-hō͘ Tāi-pi̍t,

phah-sí hit ê Hui-lī-sū lâng. Tng-sî tè Tāi-pi̍t ê lâng

tùi i chiù-choā, kóng, Chit-tia̍p liáu-āu

lí m̄-thang koh kap goán chhut-chiàn,

kiaⁿ-liáu phah-hoa Í-sek-lia̍t ê teng.總是Sé-ló͘-ngá ê kiáⁿ A-pí-su保護大衛,

phah死hit-ê腓利士人。當時tè大衛ê人

對伊chiù-choā,講,Chit-tia̍p了後,

你m̄-thang koh kap阮出戰,

驚了phah-hoa以色列ê燈。

sat b j k ii ii samuel t j cha p it chiu t 18 chat
Sat-bó-jíⁿKì (II)《撒母耳記下》II SamuelTē jī-cha̍p-it chiuⁿ 第二十一章Tē 18 chat 第十八節

Āu-lâi koh kap Hui-lī-sū lâng kau-chiàn

tī Ko-pek; hit-sî ū Hō͘-sa lâng Se-pí-kai

thâi-sí chi̍t ê toā-hàn-cho̍k ê lâng,

miâ-choè Sat-hut.後來koh kap腓利士人交戰

tī Ko-pek;hit時有Hō͘-sa人Se-pí-kai

thâi死一個大漢族ê人,

名做Sat-hut。

sat b j k ii ii samuel t j cha p it chiu t 19 chat
Sat-bó-jíⁿKì (II)《撒母耳記下》II SamuelTē jī-cha̍p-it chiuⁿ 第二十一章Tē 19 chat 第十九節

Koh-chài tī Ko-pek kap Hui-lī-sū lâng

kau-chiàn; Pek-lī-hêng lâng Ngá-lûi-gô-jíⁿ-kim

ê kiáⁿ I-le̍k-hap-lân thâi-sí Ka-te̍k lâng Ko-lī-à;

i ê chhiuⁿ-pìⁿ chhin-chhiūⁿ pò͘-kui(**ki) ê te̍k-sim.koh再tī Ko-pek kap腓利士人

交戰;伯利恆人Ngá-lûi-gô-jíⁿ-kim

ê kiáⁿ I-le̍k-hap-lân thâi死Ka-te̍k人Ko-lī-à;

伊ê鎗柄親像布機ê軸心。

sat b j k ii ii samuel t j cha p it chiu t 20 chat
Sat-bó-jíⁿKì (II)《撒母耳記下》II SamuelTē jī-cha̍p-it chiuⁿ 第二十一章Tē 20 chat 第二十節

Koh tī Ka-te̍k kau-chiàn; tī-hia ū chi̍t ê toā-hàn

lâng, nn̄g ki chhiú kok ū la̍k ki chńg-thâu-á,

nn̄g ki kha kok ū la̍k ki chńg--thâu-á, kiōng ū

jī-cha̍p-sì ki; i iā sī toā-hàn-cho̍k lâng ê kiáⁿ.Koh tī Ka-te̍k交戰;tī-hia有一個大漢

人,兩支手各有六支指頭á,

兩支腳各有六支指頭á,共有

二十四支;伊也是大漢族人ê kiáⁿ。

sat b j k ii ii samuel t j cha p it chiu t 21 chat
Sat-bó-jíⁿKì (II)《撒母耳記下》II SamuelTē jī-cha̍p-it chiuⁿ 第二十一章Tē 21 chat 第二十一節

Chit-lâng biáu-sī Í-sek-lia̍t ê sî,

Tāi-pi̍t ê hiaⁿ Sī-bí-a ê kiáⁿ

Iok-ná-tan chiū kā i thâi-sí.Chit人藐視以色列ê時,

大衛ê兄Sī-bí-a ê kiáⁿ

約拿單就kā伊thâi死。

sat b j k ii ii samuel t j cha p it chiu t 22 chat
Sat-bó-jíⁿKì (II)《撒母耳記下》II SamuelTē jī-cha̍p-it chiuⁿ 第二十一章Tē 22 chat 第二十二節

Chit sì-lâng Ka-te̍k toā-hàn lâng

só͘ siⁿ ê; lóng sí tī Tāi-pi̍t ê chhiú,

kap i ê lô͘-po̍k ê chhiú.Chit四人Ka-te̍k大漢人

所生ê;lóng死tī大衛ê手,

kap伊ê奴僕ê手。