slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Decret de desplegament del PLA pel DRET A L’HABITATGE 2004-2007 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Decret de desplegament del PLA pel DRET A L’HABITATGE 2004-2007

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Decret de desplegament del PLA pel DRET A L’HABITATGE 2004-2007 - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Decret de desplegament del PLA pel DRET A L’HABITATGE 2004-2007. PLA pel DRET A L’HABITATGE 2004-2007. Capítol 1 . Disposicions Generals Capítol 2. Foment de patrimonis de sòl per a habitatge protegit Capítol 3. Reforç de l’oferta d’habitatge de protecció pública

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Decret de desplegament del PLA pel DRET A L’HABITATGE 2004-2007' - jalia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Decret de desplegament del

PLA pel DRET A L’HABITATGE

2004-2007

slide2

PLA pel DRET A L’HABITATGE 2004-2007

 • Capítol 1. Disposicions Generals
 • Capítol 2. Foment de patrimonis de sòl per a habitatge protegit
 • Capítol 3. Reforç de l’oferta d’habitatge de protecció pública
 • Capítol 4. L’Habitatge de preu concertat
 • Capítol 5. Règim jurídic i condicions de transmissió dels habitatges amb protecció oficial
 • Capítol 6. Prevenció de l’exclusió social residencial
 • Capítol 7. Mediació per a l’habitatge de lloguer social i el parc desocupat
 • Capítol 8. Rendibilització dels parcs de lloguer
 • Capítol 9. Sistema de convenis institucionals per instrumentar el Decret
 • Disposicions Addicionals, Derogatòries i Final.
cap tol 1 disposicions generals

PLA pel DRET A L’HABITATGE

2004-2007

Capítol 1. Disposicions Generals

Es consideren actuacions protegibles (art.2):

 • La compra de sòl per part de les administracions, operadors públics i entitats, a fi de destinar-lo a habitatges amb protecció oficial
 • La transmissió d’habitatges amb protecció oficial, amb dret a superfície.
 • La promoció d’habitatges a preu concertat
 • L’adquisició d’habitatges a preu concertat
 • La compra d’habitatges lliures per destinar-los a lloguer protegit.
 • L’oferta d’habitatges per destinar-los a lloguer protegit.
cap tol 2 foment de patrimonis p blics de s l

PLA pel DRET A L’HABITATGE

2004-2007

Capítol 2Foment de Patrimonis Públics de Sòl

Ajuts per a l’adquisició de sòl per formar patrimonis públics de sòl amb destinació a habitatge de protecció oficial. (art. 5)

 • Els beneficiaris seran administracions públiques, operadors públics i entitats sense afany de lucre
 • La construcció dels habitatges serà entre 3 i 8 anys depenent de la qualificació del sòl: urbanitzable consolidat o no i no urbanitzable.
 • L’ajut serà de 2.850€ per habitatges situats en les zones 1 i 2, 2.200 en les zones 3 i 4, i 2.000 en les zones 5 i 6. I en cap cas superarà el preu d’adquisició incloses altres possibles subvencions .
 • Les subvencions seran competència de la Direcció General d’Habitatge del Departament de MAiH.
cap tol 3 refor de l oferta en lloguer d h p o

PLA pel DRET A L’HABITATGE

2004-2007

Capítol 3. Reforç de l’oferta en lloguer d’H.P.O.

Per les promocions de lloguer a 25 i 30 anys i a les

de compra-venda, les subvencions addicionals al

decret 157/2002 seran les del quadre següent:

cap tol 3 subvencions addicionals als hpo

PLA pel DRET A L’HABITATGE

2004-2007

Capítol 3. Subvencions addicionals als HPO

Es concedirà una subvenció de 8.000€ addicionals a les promocions de lloguer a 30 anys sempre que les unitats convivencials tinguin uns ingressos inferiors a 2,5 IPREM. La superfície dels habitatges no superarà els 70m2 ni la renda el 3% del preu màxim de venda. (art. 11).

A les promocions en compra-venda construïdes en sòl lliure, no destinat prèviament a habitatge protegit, ni procedent d’aprofitament mig, s’atorgaran subvencions a les zones A i B i seran l’equivalent al 5% del preu de venda. Els habitatges no podran sobrepassar dels 70m2.

cap tol 3 sostenibilitat en l hpo

PLA pel DRET A L’HABITATGE

2004-2007

Capítol 3. Sostenibilitat en l’HPO

Se subvencionaran les promocions que introdueixin els paràmetres següents (art. 14):

 • Mecanismes estalviadors d’aigua en els aparells sanitaris (banyeres, dutxes, lavabos..) i aigüeres de cuina.
 • Instal·lació de fonts d’energia renovable.
 • Espais per a l'emmagatzematge de residus (vidre, paper i cartró, rebuig, plàstic i metall.
 • Vidres dobles en façanes orientades a nord (+/-45o)

La quantia de la subvenció serà de 1.500€/habitatge

cap tol 3 mobilitat interior en l hpo

PLA pel DRET A L’HABITATGE

2004-2007

Capítol 3. Mobilitat interior en l’HPO

Se subvencionaran els habitatges que disposin d’un itinerari practicable que uneixi la via pública amb l’entrada a cada habitatge i els paràmetres de mobilitat interior dels habitatges següents(art 15):

 • Que en el rebedor, sala d’estar, cuina i, al menys, en un dormitori i un bany, hi hagi un espai lliure que en l’obertura de les portes permeti un cercle d’1,20 m de diàmetre.
 • Que les portes tinguin una amplada mínima de 0,80m, i els passadissos que els uneixin entre si tinguin una amplada mínima d’un metre.

La quantia de la subvenció serà de 1.000€/habitatge

cap tol 3 adquisici d habitatge lliure per destinar lo a lloguer

PLA pel DRET A L’HABITATGE

2004-2007

Capítol 3. Adquisició d’habitatge lliure per destinar-lo a lloguer

Es reconeix el dret als organismes públics i empreses, i entitats que entre les seves activitats incloguin l’arrendament d’habitatges, a rebre préstecs i subvencions per l'adquisició d’habitatges del mercat lliure per destinar-los a lloguer protegit (art. 16):

 • El preu màxim d’adquisició haurà de ser el dels habitatges amb protecció oficial de la zona on es trobi l’habitatge.
 • La subvenció serà del 12% del preu de compra, si el finançament és a 10 anys, i del 16% del preu de compra, si és a 25 anys.

Totes les subvencions del capítol 3 son acumulables

cap tol 4 l habitatge de preu concertat

PLA pel DRET A L’HABITATGE

2004-2007

Capítol 4. L’habitatge de Preu Concertat

L’habitatge amb protecció oficial de Preu Concertat es aquell que s’adapta als preus màxims de venda fixats per la Generalitat i es destina a unitats familiars amb ingressos no superiors a 6,5 vegades l'IPREM (art. 20) i són habitatges:

 • Construïts sobre sòls destinats a habitatges de preu concertat
 • Resultants d’escreixos d’edificabilitat o d’altres pactes entre les administracions i els promotors.
 • construïts sobre sòls lliures
 • Lliures existents
 • Qualificats de protecció oficial de lloguer, un cop vençut el termini.
 • Provinents de rehabilitació protegida
cap tol 4 l habitatge de preu concertat1
El preu màxim m2 de

l’ HPO de Preu Concertat

pel 2005 (art. 21)

PLA pel DRET A L’HABITATGE

2004-2007

Capítol 4. L’habitatge de Preu Concertat
 • La superfície màxima

dels HPO de Preu Concertat

serà de 90m2 útils.

 • Els garatges i trasters no

podran superar el 45% del

preu màxim m2, els garatges

no faran més de 25 i els

trasters més de 8 m2

 • En el cas de les segones transmissions

el preu màxim serà el de

l’any de la venda o el

resultat d’aplicar l’IPC anyal.

cap tol 5 durada de la qualificaci

PLA pel DRET A L’HABITATGE

2004-2007

Capítol 5. Durada de la Qualificació

Tots els habitatges amb protecció oficial

tindran una qualificació de 90 anys (art. 24)

 • Durant aquest període es mantindran les condicions d’ús i preu màxim establerts.
 • Els HPO no es podran desqualificar voluntàriament a petició dels propietaris en tot el període de protecció.
 • Aquestes condicions seran d’aplicació als casos d'adquisició dels habitatges que ocupen els llogaters dels parcs públics i a aquells obtinguts pels operadors públics per l'exercici dels drets de tempteig i retracta o qualsevol altra garantia
 • En operacions de reallotjament la qualificació no podrà ser inferior a 20 anys ni desqualificar-se
cap tol 5 condicions de venda des hpo 1

PLA pel DRET A L’HABITATGE

2004-2007

Capítol 5. Condicions de venda des HPO (1)

Els propietaris d’HPO qualificats amb destí a la venda

podran vendre'ls en qualsevol moment (art. 25)

 • Durant els 10 primers anys del préstec qualificat la transmissió entre vius o la cessió de l’ús s’haurà de procedir a la seva cancel·lació i al retorn dels ajuts que s’haguessin obtingut, incrementats amb l’interès legal
 • Durant els primers 10 anys el preu màxim de venda en segones o posteriors transmissions de tots els HPO serà establert per l’administració tenint en compte la zona i any que es produeix la venda
 • A partir del 10 any, el preu de venda de les segones o posteriors transmissions s'establirà tenint en compte l'estat de conservació de l'habitatge i de l'edifici
cap tol 5 condicions de venda des hpo 2

PLA pel DRET A L’HABITATGE

2004-2007

Capítol 5. Condicions de venda des HPO (2)

Tant les primeres com les segones o posteriors

transmissions dels HPO que es construeixin sobre sòls

públics o privats s’hauran de realitzar a través del

REGISTRE de SOL·LICITANTS d'habitatges protegits

que creï la Generalitat de Catalunya (art. 25.5)

 • Les primeres transmissions dels habitatges amb protecció oficial que es promoguin per cooperatives d’habitatge, per empreses amb destí als seus treballadors i en els casos de promoció per a ús propi s’hauran de visar per la DGH i de notificar, per aquesta, a l’organisme de control que es creï.
 • Les transmissions d’habitatges amb protecció oficial a títol gratuït o per herència o donació s’hauran de notificar a l’organisme de control que es creï.
cap tol 5 drets de tempteig i retracte

PLA pel DRET A L’HABITATGE

2004-2007

Capítol 5. Drets de tempteig i retracte

La Generalitat podrà exercitar els drets de tempteig i

retracte en les transmissions dels HPO (art. 28)

 • S’ haurà de comunicar la intenció de vendre explicitant: l’adquirent, el preu de la venda, la forma de pagament i les condicions essencials pactades. La Generalitat podrà exercitar el dret de tempteig dins dels 30 dies naturals. Si no exercita el tempteig es podrà fer la venda.
 • La Generalitat podrà exercitar el dret de retracte si no s’ha produït la notificació prevista i la transmissió s’hagi efectuat sense poder exercitar el dret de tempteig.
cap tol 6 el lloguer just

PLA pel DRET A L’HABITATGE

2004-2007

Capítol 6. El “Lloguer Just”

La Generalitat reconeixerà el dret a rebre subvencions

per ajudar a pagar el lloguer a arrendataris amb

dificultats, amb la finalitat de prevenir l’exclusió social

residencial. Els arrendataris hauran de tenir ingressos

familiars ponderats no superiors a 2 vegades l'IPREM.

Les subvencions tenen com objectiu que la renda no

superi el 30% dels ingressos familiars quan aquests

estiguin entre 1 i 2 vegades l’IPREM, i que no excedeixi

del 25% quan estiguin per sota d’1 vegada l’IPREM, se

subvencionarà la diferència que resulti entre aquests

ingressos i la renda. (art. 30)

Aquesta subvenció, en cap cas, podrà superar els 2.880€ anyals i es pagarà al llogater prèvia acreditació d’haver satisfet el lloguer

cap tol 6 subvencions al lloguer

PLA pel DRET A L’HABITATGE

2004-2007

Capítol 6. Subvencions al lloguer

La renda dels contractes dels organismes públics no

podrà ser superior al 4% del preu teòric de venda.

En el cas dels habitatges llogats mitjançant la XMLLS o de

pròrroga forçosa no podran superar els 540€ mensuals.

Els ingressos familiars dels arrendataris no podran ser

superiors a 2 vegades l'IPREM i hauran de trobar-se en

alguna de les següents circumstàncies:(art. 31)

 • Ser persones de més de 65 anys titulars de contractes de lloguer amb pròrroga forçosa.
 • Ser arrendataris d’habitatges gestionats per organismes públics o entitats sense ànim de lucre.
 • Als titulars d’un contracte de lloguer obtingut a través de la Xarxa de Mediació pel Lloguer Social.
 • Joves de menys de 35 anys, que signin un contracte de lloguer a través de la Borsa Jove d'Habitatge.
cap tol 7 la xarxa de mediaci del lloguer social

PLA pel DRET A L’HABITATGE

2004-2007

Capítol 7La Xarxa de Mediació del Lloguer Social

La Generalitat crearà un sistema de mediació en el

mercat del lloguer anomenat Xarxa de Mediació pel

Lloguer Social que estarà formada per les diferents

Borses d’Habitatge, per incrementar l’oferta de lloguer

a preus moderats per atendre les necessitats de la

població amb ingressos més baixos (art. 36).

La XMLLS té com a objectiu crear i/o recolzar, en

col·laboració amb els ajuntaments, Borses d’Habitatge

de Lloguer locals o supralocals, o d’entitats socials sense

ànim de lucre especialitzades en mediació d’habitatge i

serà gestionada i coordinada per ADIGSA que vetllarà per

assegurar la mediació real en tot el territori de Catalunya.

cap tol 7 els habitatges de la xmlls

PLA pel DRET A L’HABITATGE

2004-2007

Capítol 7. Els habitatges de la XMLLS
 • Hauran de ser nous o existents del mercat lliure.
 • Disposar de cèdula d’habitabilitat o tenir les condicions per obtenir-la. La superfície màxima serà de 120 m2.
 • Els habitatges tindran una assegurança de caució que garanteixi als propietaris el cobrament del lloguer amb assessoria jurídica gratuïta i una assegurança multirisc
 • El lloguer convingut haurà de ser per sota dels estàndards de preu del mercat lliure de la zona.
 • El propietari que hagi fet obres, 6 mesos abans, podrà rebre una subvenció de 6.000€
 • Si l’habitatge requereix obres i el propietari no vol fer-les ell, podran fer-les Borses d’Habitatge oADIGSA. Les obres es descomptaran de la renda, llevat dels 6.000 primers €, si estava buit feia 1 any.
cap tol 7 els llogaters de la xmlls

PLA pel DRET A L’HABITATGE

2004-2007

Capítol 7. Els llogaters de la XMLLS

Per optar a un habitatge de les Borses d’habitatge de la XMLLS cal reunir els requisits següents (art. 37):

 • Tenir capacitat per contractar i obligar-se.
 • Tenir uns ingressos per unitat arrendatària iguals o inferiors a 2,7 vegades l’IPREM ponderat.
 • Poder demostrar ingressos regulars de treball, pensions, subsidis, etc.
 • No tenir cap habitatge en propietat cap dels membres de la unitat arrendatària
 • Estar inscrits en el registre unitari.

Podran optar als ajuts contemplats en el capítol 6 del “lloguer just” si els ingressos son inferiors a 2 vegades de l’IPREM.

cap tol 7 les borses d habitatge

PLA pel DRET A L’HABITATGE

2004-2007

Capítol 7. Les Borses d’Habitatge

Les Borses d’Habitatge podran ser gestionades amb les modalitats següents (art. 39):

 • Gestió directa de l’administració local
 • Gestió d’una societat municipal
 • Per una entitat gestora de la borsa amb participació municipal
 • Mitjançant la contractació d’una entitat gestora per part del municipi

Es constituiran mitjançant convenis directes de col·laboració amb ADIGSA. Hauran de d’oferir garanties i avantatges econòmics, jurídics i tècnics a propietaris i arrendataris. La XMLLSconcedirà 450€ per habitatge als 3 mesos d’estar llogat sempre que es compleixin les clàusules del contracte

slide22

PLA pel DRET A L’HABITATGE

2004-2007

Capítol 7. La gestió d’ADIGSA/ACH

 • Respecte a laXMLLS:
 • En serà el coordinador, fent el seguiment i valoració de la qualitat de la gestió de les Borses d’Habitatge.
 • Realitzarà reunions amb les Borses, avaluarà resultats i impulsarà noves propostes i pràctiques.
 • Crearà un Comitè de Pilotatge de la XMLLS a fi d’avaluar resultats i difondre les bones pràctiques.
 • Respecte als Habitatges:
 • Realització de les reformes, si s’escau.
 • Contractació de l’assegurança de caució i multirisc.
 • Respecte a les Borses d’Habitatge:
 • Signatura dels convenis.
 • Gestió del pagament de les subvencions (450€/hab.)
 • Determinar criteris d’Assignació amb les Borses.
slide23

PLA pel DRET A L’HABITATGE

2004-2007

Capítol 7. Programa Mobilització d’Habitatges Buits

 • El Departament de MAiH posa en marxa un programa,
 • mitjançant ADIGSA/ACH i les Borses d’Habitatges,
 • adreçat a posar en el mercat de lloguer els habitatges
 • desocupats mitjançant conveni o cessió d’ús per part
 • dels propietaris, així com el sistema d’adjudicació dels
 • habitatges als arrendataris amb una renda inferior a
 • la mitjana en cada zona del territori de Catalunya.
 • El procediment serà el següent:
  • L’habitatge haurà d’estar buit, com a mínim, 1 any abans de llur cessió.
  • Cessió voluntària del dret d’ús i gaudi de l’habitatge a ADIGSA, per un termini no inferior a 6 anys.
  • Verificació de l’estat de conservació de l’habitatge.
slide24

PLA pel DRET A L’HABITATGE

2004-2007

Capítol 7.Mobilització d’habitatges buits

 • Requisits dels habitatges
  • Que la superfície no superi els 120m2
  • Que disposi de cèdula d’habitabilitat o pugui tenir-la.
  • Que el lloguer no superi els 8€/m2, variable segons zona, i en tot cas els 560€/mes
  • Que no hagi estat ocupat o llogat en els 12 mesos anteriors
  • Que no sigui un habitatge de protecció oficial
 • Beneficis per al propietari
  • Rebre una renda o cànon periòdic (mensual, trimestral…).
  • Si ha fet obres de rehabilitació en els 6 mesos anteriors a la cessió de l’habitatge, rebrà 6.000€.
  • Si l’habitatge precisa reformes, aquestes seran a càrrec d’ADIGSA. Els primers 6.000€ no es descomptaran del cànon.
  • Les assegurances seran cobertes per ADIGSA.
  • Retorn de l’habitage, a la fi de la cessió, en correcte estat.
slide25

PLA pel DRET A L’HABITATGE

2004-2007

Capítol 7. La gestió d’ADIGSA

 • Redacció dels documents de cessió
 • Realització de les reformes
 • Gestió del pagament de les subvencions, si s’escau.
 • Contractació de les assegurances
 • Pagament del cànon al propietari
 • Assignació de l’habitatge
 • Signatura del Contracte d’arrendament
 • Gestió dels cobraments
 • Gestió del manteniment de l’habitatge
 • Retorn al propietari de l’habitatge als 6 anys amb l’habitatge en correcte estat.
slide26

PLA pel DRET A L’HABITATGE

2004-2007

Capítol 8. Els parcs de lloguer

En el parc públic (art.47). El Departament de MAiH posa en marxa un programa de rendibilització del parc públic d’habitatges de lloguer, amb el sistema d’ajuts al pagament del lloguer. Aquests ajuts permeten cobrir la diferència entre les quantitats que poden pagar els llogaters i les rendes necessàries per garantir la viabilitat econòmica de les empreses públiques.

cap tol 8 els parcs de lloguer

PLA pel DRET A L’HABITATGE

2004-2007

Capítol 8. Els parcs de lloguer

En el parc privat (art. 48). A través d’ADIGSA, es posa en marxa de forma gradual, un programa de rendibilització del parc privat d’habitatges de lloguer amb contractes anteriors al 1985, de pròrroga forçosa. Establint convenis amb els propietaris de finques amb baixos rendiments i estudiant la situació dels contractes de lloguer per detectar les situacions de rendes inferiors a les d’equilibri econòmic i s’establiran ajuts per compensar el diferencial entre la renda i el lloguer d’equilibri. Els propietaris es comprometran a mantenir en condicions de dignitat les relacions amb els llogaters amb contractes de pròrroga forçosa

slide28

PLA pel DRET A L’HABITATGE

2004-2007

Capítol 9. Convenis Institucionals

A fi d’instrumentalitzar el Decret del Pla pel Dret a l’Habitatge es formalitzaran Convenis:

 • Amb els Mediadors Immobiliaris
 • Amb les Entitats de Crèdit
 • Amb el Col·legi de Registradors
 • Amb el Col·legi de Notaris
 • Convenis amb companyies d’assegurances
slide29

PLA pel DRET A L’HABITATGE

2004-2007

Disposició Addicional Quarta.REGISTRE UNIFICAT DE SOL·LICITANTS D’HABITATGE PROTEGIT

 • La Generalitat de Catalunya durà a terme les gestions oportunes per posar en marxa el registre unificat de sol·licitants d’habitatge protegit, a través dels instruments de gestió que es determinin, així com el procediment d’adjudicació permanent dels habitatges protegits, com a sistema integral de control i transparència en l’adjudicació dels habitatges amb protecció que es planteja en aquest Decret.