Download
prevencia kriminality v kolskom roku 2012 2013 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prevencia kriminality v školskom roku 2012/2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prevencia kriminality v školskom roku 2012/2013

Prevencia kriminality v školskom roku 2012/2013

141 Views Download Presentation
Download Presentation

Prevencia kriminality v školskom roku 2012/2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Prevencia kriminality v školskom roku 2012/2013 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, Košice

 2. Legislatívne východiská • Národný program boja proti drogám • Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a intolerancie • Stratégie prevencie kriminality v SR • Pedagogicko-organizačné pokyny MŠVVaŠ SR a ObÚ – OŠ v Košiciach pre školský rok 2012/13

 3. Roviny prevencie kriminality • prevencia látkových a nelátkových závislostí • prevencia šikanovania a kyberšikanovania • prevencia obchodovania s ľuďmi • prevencia rasizmu a extrémizmu • trieda s problémovými vzťahmi

 4. Prevencia látkových a nelátkových závislostí

 5. Rovesnícke výcviky

 6. Prevencia šikanovania a kyberšikanovania

 7. Prevencia obchodovania s ľuďmi

 8. Prevencia rasizmu a extrémizmu

 9. Trieda s problémovými vzťahmi

 10. Prehľad aktivít so žiakmi ZŠ podľa obsahu prevencie

 11. Prehľad aktivít so žiakmi SŠ podľa obsahu prevencie

 12. Porovnanie aktivít so žiakmi podľa obsahu prevencie

 13. Ďakujeme za pozornosťMarec 2014