Externalitats - PowerPoint PPT Presentation

jake
externalitats n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Externalitats PowerPoint Presentation
Download Presentation
Externalitats

play fullscreen
1 / 37
Download Presentation
134 Views
Download Presentation

Externalitats

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Externalitats Montse Pous Marín Olga Busquets Sanchez Remei Cano Adell

 2. Índex • Introducció • Definicions - Externalitats negatives - Externalitats positives - Eficiència sense externalitats  Eficiència Paretiana • Externalitats en el consum - Externalitat negativa - Externalitat positiva • Externalitats en la producció - Externalitat positiva - Externalitat negativa Microeconomia Avançada 1

 3. Índex • Resolució de les externalitats • Solucions privades - Fusions -Teorema de Coase -Codis Morals • Solucions públiques - Regulació - Impostos i Subvencions pigouvians - Mercat de drets i Permisos de contaminació • Relació Externalitats vs. Sector Públic • La Tragèdia dels béns comunals • Exemple • Conclusions Microeconomia Avançada 1

 4. Introducció • Condicions en les quals els mercats no són eficients en el Sentit de Pareto, aquestes es denominen FALLADES DE MERCAT: • Competència Imperfecta • Béns Públics • Externalitats • Mercats Incomplets • Informació Imperfecta • Atur i altres pertorbacions econòmiques Microeconomia Avançada 1

 5. Externalitats • Negatives: • Quan l’acció d’una de les parts imposa costos a l’altra. • Definició:Efectes de la producció i del consum que no es reflexa directament al mercat. “L’activitat d’un agent afecta al benestar d’un altre” Microeconomia Avançada 1 • Positives: • Quan l’acció d’una de les parts beneficia a l’altra.


 6. Externalitats Suposem un model amb dos agents, un dels quals pateix una externalitat, aleshores: Microeconomia Avançada 1

 7. Eficiència sense externalitats • En el cas de no existir externalitat, es compleix l’eficiència producció-consum, representada amb la següent fórmula: Eficiència Paretiana Microeconomia Avançada 1

 8. Externalitats en el consum • Externalitat negativa : el valor privat és major que el valor social, per tant, el mercat produeix una quantitat superior a la socialment òptima. Una manera de corregir aquest problema és mitjançant un impost que internalitzi l’externalitat. Gràficament: S privat P P* D valor privat D valor social Q* Q Microeconomia Avançada 1

 9. Externalitat Negativa • El consum de tabac genera importants problemes de salut que comporten un elevat cost d’atenció per la sanitat publica. • El fumador, a l’hora de prendre les seves decisions de compra, no te en compte aquest cost que tindrà que ser assumit per tota la societat. • Por això, l’Estat pot intervenir fixant un impost sobre el paquet de tabac. La corba de demanda es desplaçarà cap avall (el comprador demandarà la mateixa quantitat que abans sempre que el preu sigui inferior ja que a aquest preu tindrà que sumar-li l’import de l’impost). • El nou punt d’equilibri estarà situat a l’ esquerra de l’anterior lo que suposa una disminució del volum de transaccions. Per altre banda, l’estat rebrà uns ingressos que podrà destinar a cobrir el cost sanitari derivat del tabac. Microeconomia Avançada 1

 10. Externalitats en el consum • Externalitat positiva: el valor social és major que el valor privat, per tant, el govern pot aconseguir la quantitat òptima en el mercat a través de subsidis. Gràficament: S privat P* P D valor social D valor privat Q Q* Microeconomia Avançada 1

 11. Externalitat Positiva • L’instal.lació de panells solars a les vivendes particulars. Això generarà una menor contaminació que beneficiarà a tota la societat. • El propietari de la vivenda no te en compte aquesta externalitat positiva a l’hora de prendre les seves decisions. Això pot justificar l’intervenció de l’Estat recolzant aquesta iniciativa amb subvencions. Microeconomia Avançada 1

 12. Externalitats en la producció • Externalitat positiva:Els costos socials són menors que els costos privats, per tant, el mercat no produeix la quantitat suficient d’aquests. Un mecanisme per aconseguir la quantitat òptima seria a través de subsidis a la producció. Gràficament: S privat S cost social P P* D valor privat Q Q* Microeconomia Avançada 1

 13. Externalitat positiva • Si una empresa prepara els seus treballadors invertint en formació, això genera una externalitat positiva: aquesta formació beneficia al treballador i a l’empresa mentras el treballador perduri en la mateixa, però quan aquest deixa la feina aquesta major formació beneficia a la societat en el seu conjunt al disposar d’una mà d’obra més qualificada. • El govern podria afavorir aquesta externalitat positiva subvencionant part dels costos de formació de les empreses. Aquesta subvenció reduiria el cost de producció d’aquesta empresa desplaçant la corba d’oferta cap avall. • El punt d’equilibri es desplaçarà cap a la dreta, lo que suposa un augment del volum de transaccions. Microeconomia Avançada 1

 14. Externalitats en la producció • Externalitat negativa :El cost social és major que el cost privat, per aquesta raó es buscaran incentius per reduir les externalitats. Els incentius poden alterar-se mitjançant l’aplicació d’impostos, de manera que s’internalitza l’externalitat. Gràficament: S cost social S privat P* P D valor privat Q* Q Microeconomia Avançada 1

 15. Externalitat Negativa • Si una empresa contamina es just que pagui un cànon per contaminar, import que l’estat pot dedicar a pal·lia els efectes nocius d’aquesta. • Aquest cànon es converteix en un cost més que te que assumir aquesta empresa. Por tant, la corba d’oferta (que representa els costos de producció) es desplaçarà cap amunt. Per cada quantitat oferida els venedors sol·licitaran un preu major ja que els seus costos de producció s’han incrementat en la quantia del cànon. El punt d’equilibri es desplaçarà cap a l’esquerra, lo que suposa una disminució del volum de transaccions. Microeconomia Avançada 1

 16. Externalitats • Mitjançant aquets exemples d’externalitats en la producció i en el consumo podem arribar a las següents conclusions generals: 1. Las externalitats negatives en la producció o en el consumo porten als mercats a produir una quantitat major a la socialment desitjable. L’estat pot resoldre aquest problema gravant l’activitat que genera l’externalitat negativa. 2. Las externalitats positives en la producció o en el consum porten als mercats a produir una quantitat inferior a la socialment desitjable. L’estat pot resoldre aquest problema subvencionant (subsidi) l’activitat que genera l’externalitat positiva. Microeconomia Avançada 1

 17. ¿COM SOLUCIONAR LA INEFICIÈNCIA QUE GENEREN LESEXTERNALITATS? Microeconomia Avançada 1

 18. ¿COM SOLUCIONAR LA INEFICIÈNCIA QUE GENEREN LESEXTERNALITATS? SOLUCIONS PRIVADES: Les solucions privades no són les més eficients perquè necessiten un consentiment i clar acord entre les parts, i això és molt difícil d’aconseguir en la majoria dels casos. • Fusions • Teorema de Coase • Codis Morals Microeconomia Avançada 1

 19. Solucions privades • Fusions • Són una manera d’afrontar les externalitats i consisteix en internalitzar-les mitjançant la coordinació entre les parts implicades. (Ex: Si fusionem dues empreses que generen externalitats, resoldríem el problema d’aquestes) Microeconomia Avançada 1

 20. Solucions privades • Teorema de Coase • El teorema de Coase planteja que si existeixen drets de propietat, si el número de participants involucrats és reduït i si els costos de transacció són baixos, llavors les transaccions privades seran eficients. • No hi ha llavors externalitats perquè totes les parts relacionades amb l’externalitat estan involucrades. El resultat és el mateix independentment de qui tingui els drets de propietat. Microeconomia Avançada 1

 21. Solucions privades “Cas Especial del Teorema de Coase” • No obstant això, existeix un cas especial en el qual el resultat de l’externalitat no depèn de qui tingui els drets de propietat: - Si les preferències de cada consumidor són quasilineals, totes les solucions eficients han de generar la mateixa quantitat d’externalitat. Microeconomia Avançada 1

 22. Solucions privades • Codis morals • Són normes socials que determinen el comportament dels individus de la societat. (“No facis als demés el que no vulguis per tu”. Això permet internalitzar externalitats) Microeconomia Avançada 1

 23. ¿COM SOLUCIONAR LA INEFICIÈNCIA QUE GENEREN LES EXTERNALITATS? SOLUCIONS PÚBLIQUES: Què pot fer l’administració per a que els agents internalitzin els efectes de les seves actuacions sobre la resta dels individus. • Regulació • Els impostos i subvencions pigouvians. • Mercat de drets/permisos de contaminació Microeconomia Avançada 1

 24. Solucions publiques • Regulació:Fixa nivells de producció per a les empreses. El problema de la regulació és que es necessita molta informació. Aleshores es recomana aplicar un impost i que la indústria sigui la que decideixi el nivell de contaminació. Microeconomia Avançada 1

 25. Solucions publiques • Impostos i subvencions pigouvians:Una mesura alternativa a la intervenció és internalitzar l’externalitat amb impostos (externalitats negatives) i subvencions (externalitats positives) pigouvians. • Un impost pigouvia es un impost que grava cadascuna de les unitats produïdes per un agent que contamina en una quantitat exactament igual al dany marginal provocat. • Una subvenció pigouviana es una ajuda que es dóna a les empreses com a mètode alternatiu per elevar el cost de producció efectiu de l’empresa contaminant. Microeconomia Avançada 1

 26. Solucions públiques • Impostos pigouvians El govern pot establir un impost igual al cost marginal extern. L’efecte de l’impost es aconseguir que el cost marginal privat mes l’impost sigui igual al cost marginal social, CM + impost = CMS. Nivell eficient de producció amb un impost a la contaminació. Microeconomia Avançada 1

 27. Solucions públiques • Exemple: A utilitza la seva barbacoa i paga un impost per aixó. • En aquest cas , només A es veu afectat. • Per a un determinat valor de t, l’assignació final serà eficient. • Per al cas d’una externalitat positiva s’aplicaria una subvenció al que consumís el be que generés aquesta externalitat. Microeconomia Avançada 1

 28. Solucions públiques • Subvenció pigouviana • Suposant que existeix un numero constant de empreses contaminants, es possible arribar als nivells eficients de producció si es paga a l’agent contaminant per no contaminar. • Una subvenció només s’aplicarà en el cas en que es consumeixi un be que generi externalitats positives. Microeconomia Avançada 1

 29. Solucions públiques • Mercat de drets/permisos de contaminació - Permeten desenvolupar un mercat competitiu d’externalitats: • El organisme responsable determina el nivell d’emissions y el nombre de permisos. • Els permisos es poden comprar i vendre. • Las empreses amb alts costos compraran els permisos a altres amb cost0s baixos. Microeconomia Avançada 1

 30. Solucions públiques Microeconomia Avançada 1

 31. Les externalitats que hem estat veient fins ara tenien característiques de béns públics (contaminació). Aquestes característiques fan que alguns autors diguin que els béns públics són un cas d’externalitat, i n’hi ha d’altres que pensen que les externalitats són un cas de béns públics. CARACTERÍSTIQUES DELS DIFERENTS BÉNS: Relació Externalitats vs. Sector Públic Microeconomia Avançada 1

 32. La tragèdia dels bénscomunals • Amb aquests últims (Recursos comuns) ens trobem un problema: la TRAGÈDIA DELS BÉNS COMUNALS (Hardin, 1968). • Hardin ens deia que quan tenim un recurs comú sorgeix el perill de que el sobreexplotem i l’acabem eliminant. • I és que tothom pot accedir fàcilment a aquests recursos i aquest consum pot suposar la sobreexplotació o sobreconsum (es consumeix més del que realment es necessita) Hi ha una relació molt important entre recurs comú i externalitat Microeconomia Avançada 1

 33. La tragèdia dels bénscomunals • Exemple:Vaixells de pesca Quan els vaixells estan pescant no tenen en compte la resta de la societat, llavors el benefici marginal social està per sota del benefici marginal privat, hi ha sobreexplotació. S’està generant un tipus d’externalitat, i els vaixells no tenen en compte aquesta externalitat negativa. El benefici total és decreixent, a mesura que augmentem el nombre de vaixells el benefici també augmenta pero cada cop menys. € BMg Social CMg BMg Privat Q Qe Q* Microeconomia Avançada 1

 34. CONCLUSIONS • Existeixen molts casos en els quals els actes d’una persona o d’una empresa afecten a altres persones o a altres empreses  EXTERNALITATS - consum: +/- - producció:+/- Microeconomia Avançada 1

 35. CONCLUSIONS • Possibles solucions -Privades (Fusions, Coase,Codis) -Públiques (Regulació, Impostos i subvencions pigouvianes, Permisos de contaminació i mercat de drets) Microeconomia Avançada 1

 36. CONCLUSIONS • Diferents punts de vista respecte al concepte d’externalitat - Tragèdia dels béns comunals (Hardin) Microeconomia Avançada 1

 37. Externalitats Montse Pous Marín Olga Busquets Sanchez Remei Cano Adell