slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
اصول برقراری ارتباطات مؤثر در سازمان

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 108

اصول برقراری ارتباطات مؤثر در سازمان - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

اصول برقراری ارتباطات مؤثر در سازمان. تعریف کلی ارتباط مؤثر : برقراری تفاهم ورسیدن به توافق. تعریف علمی ارتباط انتقال پیام ازفرستنده به گیرنده ودرک آن توسط گیرنده درمعنی مورد نظرفرستنده. ( فرایند ارتباطی ). موانع ارتباطی. گیرنده. انتقال پیام. فرستنده. درک کردن. فهمیدن. دریافت.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'اصول برقراری ارتباطات مؤثر در سازمان' - jaimin


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

تعریف کلی ارتباط مؤثر : برقراری تفاهم ورسیدن به توافق

slide3

تعریف علمی ارتباط انتقال پیام ازفرستنده به گیرنده ودرک آن توسط گیرنده درمعنی مورد نظرفرستنده

slide4

( فرایند ارتباطی )

موانع ارتباطی

گیرنده

انتقال پیام

فرستنده

درک کردن

فهمیدن

دریافت

وسیله انتقال

رمزگذاری

فکرکردن

با زخورد

slide5

فکر کردن ، شامل :چی می خواهم بگویم ، به چه کسی می خواهم بگویم ،چرا بگویم ،چه وقت بگویم ،کجا به گویم، چگونه بگویم.

 • رمز های ارتباطی شامل :رمزهای طبیعی ،رمزهای تصویری، رمزهای قراردادی (کلامی ،غیرکلامی)-7%کلام+37%حالت صدا+55%زبان بدن
 • انتقال پیام ، مناسب بودن وسیله وشیوه بکارگیری آن مهم است . شیوه رو در رو، مکاتبه، ایمیل ،تابلوها،پیک ،وسا یل صوتی وتصویری
slide6
گیرنده پیام

دریافت کردن :دریافت حسی است ، که لازمه آن :جلب توجه، ایجاد انگیزه هماهنگی شنا ختیفهمیدن : مستلزم کشف رمز است ،درک کردن ، مستلزم داشتن احساس مشترک است

slide7
با ز خورد

با ز خورد عبارت ازواکنش یا عکس العملی است که گیرنده پیام ازخود نشان می دهد و ازاین طریق ، فرستنده متوجه می شود که ، پیام او دریافت شده یا نه .

slide8
مفھوم روابط انسانی و تفاوت آن با رفتار سازمانی
 • روابط انسانی علاوه بر کاربرد در سازمانھا ،می تواند در تمام محافل انسانی بکار رود .ولی رفتار سازمانی ،مختص سازمانھاست .روابط انسانی سعی در ايجاد رفتار مطلوب و شايسته در سازمان دارد ولی رفتار سازمانی ، رفتار را پس از بروز به صورت يک واقعه در سازمان،مورد مطالعه قرار می دھد .
slide9
قلمرو روابط انساني
 • دانش روابط انساني به بررسي و چگونگي مناسبات ودلبستگيھا و سليقه ھا و عواطف و احساسات افراد و گروھھادريك سازمان مي پردازد و اينكار جز از راه اشتراك مساعي با كاركنان و شناخت افكار و عقايد آنان تحقق نمي يابد.
slide10
غايتھای حاصل از ارتباط
 • افزايش کارآئی و بھره وری
 • ايجاد تغييرات سازمانی
 • پيش بينی و جلوگيری از تنشھای سازمانی
 • پاسخگوئی به نيازھای کارکنان و افزايش روحيه
 • تحکيم وضعيت کارکنان
 • ايجاد ھمبستگی بين اعضا و سازمان
slide11
موضوعات مناسب ارتباط سازماني
 • اطلاعات كلي درباره سازمان (ھدفھا ،خط مشي ھا)
 • اطلاعات مربوط به امور و مشاغل كاركنان نظير ترفيع
 • اطلاعات مربوط به وضعيت ويژه كه درسازمان پيش مي آيد.
 • اطلاعات درباره نظام اقتصادي وسياسي جامعه كه فعاليتھاي سازمان به آن وابسته است.
slide12
منظور ار بکارگيری ارتباط در سازمانھا
 • انجام اقدام ھا ھماھنگ است .
 • مشارکت در اطلاعات است .
 • از ضرورتھای فرايند تصميم گيری است .
 • بيانگر احساسات و عواطف می باشد .
 • از عناصر اوليه مديريت می باشد
slide13
شاخص ھای روابط انسانی
 • درک نيازھا،استعدادھا و مشکلات ديگران
 • پذيرش تفاوتھاي فردي
 • دوست داشتن ديگران
 • خوب گوش دادن و پذيرفتن افراد
 • برقراري بھداشت رواني در محيط های ارتباطی
slide14

موانع ارتباطی:هرعاملی که موجب عدم درک پیام شود ، مانع ارتباطی است .

تقسیم بندی موانع ارتباطی :

1 – موانع روانی (تفاوت درعقاید ، باورها و ارزش ها)

2 – موانع فیزیکی(تفاوت درآداب و رسوم و سنت ها)

3 – موانع فرهنگی(تفاوت درسمبل ها و نشانه ها )

slide15
موانع ارتباطات
 • پيامھای تحريف شده:وجود سطوح زياد سازمانی باعث تحريف پيامھا می شود . وھنگامی که پيامھا تحريف شده باشند از مردم نمی توان انتظارداشت که آنھا را بطور کامل بفھمند
 • عواطف:چگونگی احساس گيرنده در زمان دريافت پيام بر نحوه تفسيراو از پيام تاثير می گذارد .
 • زبان:کلمات برای افراد مختلف معانی مختلفی دارند .سن ،تحصيل و زمينه فرھنگي سه متغير بديھي ھستند كه بر زباني كه شخص بكار مي برد و تعاريفي كه بر كلمات بكار مي برد تاثير ميگذارد .
slide16
موانع ارتباطی
 • ارتباط غيرکلامی:يكي از راھھاي مھم انتقال پيام به ديگران است . ارتباط غيرکلامی ھميشه با ارتباط شفاھی ھمراه است .تا زمانيكه اين دوبا ھم توافق داشته باشند ،يكديگر را تقويت مي كنند .
 • ارتباط ميان فرھنگھا:چه بسا معنای يک کلمه يا رفتار بين دو فرھنگ تفاوت زيادی داشته باشد.و انتقال اين کلمه و رفتار موجب تنش و مانع در ارتباطات شود .
 • شنوندگان ضعيف:برقراری ارتباط اختصاص به شنيدن دارد وبسياری از اشخاص شنوندگان ضعيفی ھستند و آن مربوط به فلسفه ھای تصميم گيری است .
slide17
انواع ارتباطات
 • سيستم ارتباطات رسمی:ارتباطات رسمی به آن دسته از کانالھای ارتباطی اشاره داردکه بطور رسمی و از طريق خطوط سلسله مراتب اختيار ومسئوليت طراحی شده است . وبرای انتقال اطلاعات در داخل وخارج سازمان بکار می رود .
 • سيستم ارتباطات غير رسمی: ھرچقدر نظام ارتباطات ، رسمی ،پيچيده و کامل باشد ولی تکميل کننده آن ارتباطات غير رسمی است که بوسيله افراد به محض بوجود آمدن يک سازمان رسمی ،و در دل آن بوجود میآيد .
slide18
شیوه های ارتباطی در سازمان
 • – ارتباط کتبی (صدوردستورالعمل – تدوین مقررات ...)
 • – اجرای سخنرانی
 • – گزارش گیری
 • – بازدید ازقسمت ها
 • – نصب صندوق پیشنهادات
 • – سیاست درهای باز
 • – شرکت درنشست های جمعی
 • – روحیه سنجی
slide19
انواع ارتباط

ارتباطات را از نظرسطح آن می توان به سه دسته تقسیم کرد :

1- ارتباط با خود

2 -ارتباط با دیگران

3- ارتباط عمومی

slide20
ارتباط با خود

اولین گام دربرقراری ارتباط موفق با دیگران ، برقرای ارتباط با خود وآگاهی ازتوانایی وضعف ها وتعارضات درونی است . متآسفانه برخی از افراد ازتوانایی خود بی خبرند . آنان احساسات و عواطف خود را کم ارزیابی میکنند وهمین نگرش رادرمورد دیگران نیزبه کار می برند . منظورازارتباط با خود این است که دراولین گام ،شناخت واقعی ودرستی ازتوانایی ها وضعفهای خودمان داشته باشیم و در گام های بعدی به برطرف کردن ان به پردازیم تانسبت به خود احساس رضایت داشته باشیم .این احساس رضایت موجب احترام قائل شدن برای خود و درنتیجه احترام قائل شدن برای دیگران وعقاید آنان می گردد.

slide21
فرایند خود آگاهی وهدف از آن
 • لازمه کسب توانایی برای رسیدن به ارتباط موفق با خود ، طی کردن مراحل زیر است:

شناخت خود (من کیستم) منظور ازشناخت خود یا خود آگاهی ، آگاهی منطقی از تواناییها ، ضعفها وتعارضات درونی خود است .

پذیرش خود . بمعنی صادق بودن با خود ، حاشا نکردن خود و عدم خود فریبی است. پذیرش خود بمعنی تسلیم شدن به حوادث ، رفتار منفعلانه ونومیدی نیست . پذیرش خودنقطه حرکت است ازآنچه که هستیم بسوی آنچه که باید باشیم . اولین گام برای این حرکت ،پذیرش ضعف ها ومشکلات مربوط بخود است تا بدانیم نقطه حرکت ما ازکجا است .

slide22
فرایند خود آگاهی وهدف از آن

رشد وتوسعه خود (خودشکوفایی )پس از آگاهی ازضعفها ، تعارضات درونی وتواناییهای خود ، میبایستی تلاش کنیم از آنچه که هستیم به آنچه که می خواهیم برسیم .مسئولیت رشد وتوسعه ما برعهده خود ماست .

رسیدن به احترام به خود :هنگامی که درجهت رشد وتوسعه خود گام برمی داریم ، نسبت بخود احساس مثبت وخوبی بدست می آوریم . این احساس موجب رضایت ازخود ،احساس شایستگی واعتماد بنفس می شود .

slide23
اشکالات ارتباطی ما کدامند

1-تکبر ( خود برتر بینی )

2 -نداشتن اعتماد به نفس (خجالتی بودن )

3- عصبانیت و پرخاشگری ( کم حوصله بودن )

4- حسادت ( رشک بردن به موفقیت دیگران )

و...

slide24
چگونگی برطرف کردن ضعف ها و مشکلات ارتباطی

افراد هنگام روبه روشدن با مشکلات ومسائل ، نظیریک ارتباط ناموفق ، معمولآبه دوطریق زیر واکنش نشان می دهند:

روش عقلایی یا مسئله مدار(پرداختن به حل مسئله)

1-منطقی بودن (انجام ارزیابی های دقیق و درست)

2-انعطاف پذیری (توانایی ایجاد راه حل های متعدد)

3- دور اندیشی (پیش بینی اثرات بلند مدت اقدامات )

روش های غیرعقلایی یا هیجان مدار

1-مقابله هیجانی نظیر عصبانیت ، پرخاشگری ...

2- مقابله اجتنابی نظیرافسردگی

3- گریز ازواقعیت وپناه بردن به مسکرات

slide25
مراحل عقلایی برخورد با مشکلات

1- ارزیابی اولیه : حفظ آرامش وبررسی وضعیت . کنترل هیجانات وعوا طف(ترس ، عصبانیت وخشم ، خوشحالی مفرط ، سوء ظن ، شرمندگی ، منفی نگری )

2 -ارزیابی ثانویه :

-شناخت مشکل وبررسی راه های مقابله

-بررسی توانایی ها و امکانات خود

-انتخاب راه کارمناسب برای مقابله

-ارزیابی راه انتخابی( درصورت عدم موفقیت ،بررسی راههای دیگر)

slide26
مهارت های مقابله ای

1- مقابله با افسردگی

2- مقابله با تنهایی ، کم رویی وطرد شدگی

3- مقابله با اضطراب

4- ابراز وجود یا جرات مندی

5- کنترل خشم

slide27
روش غیرعقلایی برخورد با مشکلات

بررسی برخی ازضعفها ومشکلات رفتاری نظیر:

خشم ، ترس ، افسردگی ، اضطراب ، تنهایی وطرد شد گی

خشم:خشم یک واکنش احساسی و خود به خودی در برخورد با تهدیدی حقیقی یا خیالی است که انرژی و انگیزه ای برای از میان برداشتن آن تهدید ایجاد می کند.

slide28
علل بوجود آمدن خشم
 • ناکامی و محرومیت . اگرکسی از ابتدا چیزی را نداشته (مثلاً موقعیت شغلی) این محرومیت بخودی خود موجب پرخاشگری نمی شود. ولی ناکامی یعنی قبلا انسان چیزی راداشته واکنون ندارد. این موضوع منجر به بروزپرخاشگری می شود.
 • یادگیری اجتماعی . مشاهده رفتارهای پرخاشگرانه از دیگران ،رادیو و تلویزیون، فیلمها و بازی ها.
 • تشویق و پاداش های اجتماعی نسبت به رفتارهای پرخاشگرانه . فرد پرخاشگرازاین طریق به آنچه که می خواهد می رسد .
 • الگوهای تربیتی و رفتاری نامناسب والدین (تنبیه، تهدید، تحقیر، مقایسه)
slide29
علل بوجود آمدن خشم
 • جریحه دارشدن . برخی از روانکاوان معتقدند خشونت راهی برای ترمیم غرور جریحه دار شده است. از نظر آنان هر اتفاقی که عزت نفس انسان را تهدید کند، دشمن محسوب شده، رور جریحه دار شده بعضی از افراد را وادار به حمله می کند.
 • خطاهای شناختی . نظیر :

- تعمیم مبالغه آمیز / تفکر همه یا هیچ

- منفی بافی / فیلتر ذهنی

- قطعی گرایی / بزرگ نمایی/ کوچک نمایی

- به کارگیری عبارتهای پایدار / برچسب زدن

- نتیجه گیری شتاب زده

واکنش انسان ها به موقعیت های یکسان متفاوت است: خشم / اندوه / بی تفاوتی

slide30
شیوه های نادرست برخورد با خشم
 • درباره واکنش خشم افکار مختلفی وجود دارد . یکی ازاین افکار این است که تخلیه خشم به هر شکلی که باشد سالم است . اما بررسی های بعمل آمده نشان می دهند که اگر خشم هدایت نشده تخلیه شود بر شدت خشم می افزاید . کسانی که خشم خود را به درستی تخلیه نکنند ، یکی از رفتار های ذیل را از خود نشان می دهند :
slide31

1- پنهان کردن . دراین نوع واکنش ، اشخاص احساس خشم خود را آشکار نمی کنندوآن را به بدن خود منتقل می کنند . عوارض این عمل ممکن است منجر به بیماری های روان تنی گردد .

2- سرزنش کردن خود . دراین نوع واکنش ، اشخاص هنگام خشمگین شدن ، خود راسرزنش می کنند و از خود خشمگین میشوند . در نتیجه احساس بی کفایتی می کنند واعتماد به نفس کاهش می یابد . عوارض این واکنش پرخوری یا گرسنگی کشیدن عمدی ،افراط درمسکرات یا خواب و ... است .

3- پرخاشگری . دراین نوع واکنش ، اشخاص خشم خود را با پرخاش های کلامی یادرگیری جسمانی بروز می دهند و چنانچه نتوانند به کسی که موجب خشم آنها شده واکنش نشان دهند ، آن را بر سر اشخاص دیگر یا اشیاء می ریزند . در بسیاراز موارد این گونه رفتار برای سلطه جویی و ایجاد رعب در طرف مقابل انجام می گیرد . این همان رفتاری است که روانشناسان نشانه شخصیت تیپ A معرفی می کنند و با بیماری های قلبی –عروقی در ارتباط است .

4- مخفی کردن . دراین نوع واکنش ، اشخاص خشم خود را پنهان می کنند و منتظر میمانند تا در فرصت مناسب به گونه ای که مشکلی حاصل نشود ، بطور غیر مستقیم تلافی کنند . نظیر دیررفتن به جلسه ، طعنه زدن وظنزگفتن

slide32
روش های درست مدیریت خشم

1-سبک واکنش خود را هنگام احساس خشم شناسایی کنید .

2- خشم خود را ، با درج زمان وعلت آن چند بار بنویسید .

3- خود را آرام کنید . از صحنه خارج شوید ، کمی قدم بزنید ، یک لیوان آب بنوشید ،تا ده بشمارید ، نفس عمیق بکشید و حداقل 21 ثانیه به خود فرصت دهید تا برخود مسلط شوید .

4- به خشم خود فکر کنید و در پی راهی برای حل مشکل باشید .

5-در کمال آرامی احساسات خود را آشکارا ومستقیم بیان کنید .

6-موقعیت های ناراحت کننده را شناسایی کنید و واکنش های منطقی را مرورکنید.

slide33
روش های درست مدیریت خشم

7- با دوستان صمیمی مشورت و مراوده کنید .

8-از خود ودیگران انتظارات واقع بینانه داشته باشید .

9-روش های حل مسئله را بیآموزید .

10-ورزش کنید ، تغذیه خوب داشته باشید ، به اندازه بخوابید ، تفریح و شادی کنید ومابین ذهن احساس جسم ، معنویات وحال خوش تعادل ایجاد کنید .

11- بجای گله وشکایت ، خواسته خود را مطرح کنید .

12- ناراحتی های گذشته را فراموش کنید

slide34
کنترل خشم
 • سه جنبه اصلی خشم : تهدید – انرژی – انگیزه
 • انواع خشم : 1) خشم به جا 2) خشم بی جا
 • مراحل بروز خشم :
 • تفکر احساس رفتار
 • واکنش ها درموقعیت خشم :
 • سلطه پذیر سلطه جو جراتمند
slide35
واکنش افراد در مواجه با موقعیت های خشم برانگیز

1- سلطه پذیر :این افراد در پی اجتناب از درگیری و اختلاف اند.

-شعار زندگی: من مهم نیستم تو مهمی

-پیشینه خانوادگی: داشتن والدی کنترل کننده/ یا بی توجه ،خانواده متشنج وسرکوبگر ،زندگی در جوامع بسته و سنتی ،والد یا سرپرست غیر قابل پیش بینی ،تحمیل مسئولیت بیش از حد و زود هنگام.

-خصوصیات شخصیتی: مهرطلب و بازیگر نقش های قربانی و ایثارگر ،علاقمند به حرفه های یاری رسان ،میل شدید به تایید شدن از سوی دیگران، کمال طلبی ،موفقیت طلبی بیش از اندازه ،مدیریت شرایط بحرانی ،وفادار و متعهد و وابسته ،ازخود گذشته ،احساس نابسندگی ،واکنش بیش از اندازه، پذیرش نقش عوامل بیرونی در زندگی ،عدم صداقت و دروغ گویی برای خوب جلوه دادن و یا متاثر کردن دیگران ،خود را مسئول احساسات دیگران دانستن

slide36
واکنش افراد در مواجه با موقعیت های خشم برانگیز

2- سلطه گر :این افراد اهل درگیری و جنجالند. -

-شعار زندگی: من مهم هستم تو مهم نیستی

-پیشینه خانوادگی: والدینی سرکوب گر/کنترل کننده ،عدم وجود مرزهای روشنعاطفی اجتماعی ،توجه بیش از حد به کودک و نیازهای غیرمنطقی او ،پاداش گرفتن ودادن پرخاشگری ،زندگی در فضایی بدبینانه و خشن.

-خصوصیات شخصیتی: ،نقصان در ترشح سروتونین در مغز و نخاع شوکی -به همین دلیل در برخی افراد خشم منجر به پر خوری می شود چرا که غذا خوردن باعث افزایش سروتونین می شود، همچنین کمبود سروتونین در مغز موجب افزایش میزان مصرف سیگارمی شود- اهل بازی برنده بازنده ، تحمل کم برای ناکامی و ناملایمات زندگی ،بی توجه به خواسته های دیگران، خودخواه و خود محور ،باید همیشه قوی باشم.

slide37
واکنش افراد در مواجه با موقعیت های خشم برانگیز

3-جراَت مند (ابراز وجود )این اشخاص بدون تجاوز به حریم دیگران ازآنها می خواهند که از حریمشان خارج شوند. -

-احتمال خدشه دار کردن اعتماد به نفس طرف مقابل خیلی کم است.

-از ارسال پیام سه بخشی استفاده می کند، این پیام با توضیح رفتار شروع میشود و سپس احساس و در پایان اثرات آن رفتار بیان می شود:مثال:

رفتار: وقتی می بینم که کارهای نامربوط بمن واگذار می شود / احساسات: خیلی عصبانی می شوم/ اثرات: چون کارم را بیشتر می کند.

-وجود حد و مرزهای روشن در روابط بین فردی: یعنی نه مثل گروه 1 دارای مرزهای بسیار شکننده و نه مثل گروه 2 دارای مرزهای صعب العبور و خشک.

slide38
پیشنهادات
 • کمک کنیم تا افراد احساس خشم را در خود بشناسند .
 • یاد بگیرند در مورد خشم خود صحبت کنند .
 • یاد بگیرند انتقاد و اظهار نظر کنند .
 • خواسته های خود را براحتی بگویند .
 • عزت نفس آن ها را تقویت کنیم .
 • مانع مشاهده صحنه های خشونت آمیز شویم. افراد بیش از شنیدن از راه دیدن یاد می گیرند و به ویژه با سرپرستان خویش همانند سازی می کنند.
 • در صورت لزوم از مشاورین پرسنلی کمک بگیریم.
slide39
پیشنهادات
 • به رفتارهای پرخاشگرانه افراد بی توجهی کنیم (امتیاز ندهیم)
 • مهارتهای ارتباطی(ارتباط بدون خشونت) بیاموزیم .

این مهارت ها شامل :

-چگونگی بیان و گوش دادن به دیگری

- تشخیص تفاوت مشاهده از قضاوت

- شناسایی احساسات و ابراز آن (احساسات ریشه در نیازهای ما دارند)

- بیان شفاف و جزئی تقاضاها

-آموزش روشهای کنترل خشم

slide40
ترس (هراس)
 • ترس نیز مانند خشم یک عنصر بقاء است . ترس وهراس درابتدایی ترین شکل خودواکنشی جسمانی برای فرار کردن و پنهان شدن از خطر است .ترس ممکن است واقعی یا غیر واقعی باشد . ترس واقعی منشاء بیرونی دارد .نظیرموقعیتی که انسان در معرض خطر قرار می گیرد . اما ترس های غیر واقعی ، ترس هایی هستند خیالی ، تصوری ، توهمی و مبالغه آمیز که ممکن است دراثر تجربه ، شرطی شدن ، بوجود آمده باشند .
slide41
ترس (هراس)
 • ترس از شکست ، ترس از موفقیت ، ترس از ناشناخته ، ترس از طرد شدن ومورد بی اعتنایی قرار گرفتن ، ترس از انزوا وتنهایی ، ترس از ازدست دادن کنترل -شخصی وبالاخره ترس از مرگ .

-در حالی که درهنگام خشم با هجوم آدرنالین و افزایش انرژی روبه روهستیم ، ترس تحلیل برنده انرژی است . تکرار احساس ترس با سرماخوردگی ، تبخال ، ناتوانی جنسی وگاهی سرطان در ارتباط است .

slide42
افسردگی : نتیجه فرعی خشم یا ترس
 • یکی از احساسات ناشی از استرس درمان نشده (خشم یا ترس) افسردگی است . برخی از علائم افسردگی عبارتند از: رخوت ، بی حالی ، احساس درماندگی و احساس ازدست دادن کنترل درجنبه های مهم زندگی.
 • همچنین در هنگامی که احساس افسردگی اقدامات زیر مفیداست:
 • 1 -ارزیابی درست موقعیت و پذیرش موقعیت های خارج از کنترل
 • 2- استفاده ازروش حل مسئله
 • 3 -تفکر مثبت
 • 4 -استفاده ازمهارت های اجتماعی ، گفتگو و مذاکره
 • 6 -بهره گیری ازسیستم های حمایتی
 • 7 -استفاده ازتفریح،ورزش و سرگرمی
slide43
4- اضطراب

علائم:

1- جسمانی(برافروختگی،بی قراری، تپش قلب)

2 –شناختی(سردرگمی،اختلال درحافظه وتفکر)

3- روان شناختی(دلواپسی،بی طاقتی،نگرانی)

مقابله :

1 -طرزفکرخود را اصلاح کنید.مثبت نگرباشید.

2 _توکل کنید .( الابذکرا... )

3 -موقعیت را فرصتی برای موفقیت های آینده تلقی کنید.

4- برخودتان مسلط باشید.

slide44
مقابله باتنهائی ، کم رویی وطردشدگی

1 -تنهایی رابه عنوان مشکلی تغیر پذیردرنظربگیرید.

2- تنهایی را بعنوان فرصتی برای انجام کارهای دلخواه بدانید.

3 -احساس طرد شدگی مربوط به نداشتن مهارت اجتماعی وضعف دربرقراری ارتباط است. مهارت های اجتماعی خود را تقویت کنید ،آغازگرمکالمه و شنونده ای فعال ،همچنین دربرقراری ارتباط باانگیزه ومشتاق باشید.

slide45
ابراز وجود یا جرآت مندی
 • یكي از نشانه هاي سلامت رواني وجود روابط اجتماعي و بین فردي موفق است. وجودچنین روابطِ گرم و صمیمانه با انسانهاي دیگر منبع ایمني ، اعتماد ، راحتي و آسایش هرانساني است. به هنگام رویارویي با مشكلات و در مواقع سخت زندگي وجود دوستان صمیمي ، خانوادهاي گرم و آشنایاني دلسوز به انسان ایمني و اعتماد میبخشد. بنابراین وجودپیوندها و ارتباطات اجتماعي با انسانهاي دیگر نقش مهمي هم در سلامت رواني و هم درسلامت جسماني دارد.
slide46
ابراز وجود یا جرآت مندی
 • یكي از عوامل مهم این ارتباط موثر بین فردي " ناتواني یا توانایي شخص در ابرازوجود" است. برخي متخصصان ابراز وجود و مهارت قاطعیت را داراي چهار مرحله زیرميدانند:

1-رد تقاضاي نامعقول دیگران و قدرت گفتن " نه "

2 -طرح درخواستهاي خود و جلب احساس مثبت دیگران

3- شروع ، ادامه و خاتمه دادن به گفت و گو .

4- ابراز نظریات و احساسات مثبت و منفي خود نسبت به مسائل

 • ابراز وجود شامل گرفتن حق خود و ابراز عقاید،احساسات و افكار خویش به طورمستقیم و صادقانه است ، به نحوي كه حقوق دیگران نیز محترم شمرده شود.
slide47
ویژگیهاي ارتباط بین فردي افراد جرأتمند:
 • ابراز حقوق فردي همیشه در برگیرنده علایق ، احساسات و نظرات افراد است. افرادجرآتمند در این قبیل موارد از ضمیر "من" استفاده می کنند و مسئولیت احساسات ، علایق و نظرات خود را بر عهده می گیرند. این افراد در جملات خود از ضمیر" تو" استفاده نميكنند و هرگزسعي نميكنند طرف مقابل را مسئول احساسات خود قلمداد كنند . جملات آنان مربوط به حقوق فردي ، مستقیم ، اختصاصي و احترام آمیز است . درجملات خود از به كارگیری دروغ ، بی صداقت یا دلایل اغراق آمیز اجتناب ميكنند . آن ها دارای جملاتی واضح ، صریح و كوتاه هستند كه ادراكات ، احساسات و علایق یا نظرات آنان را توصیفميكند.
slide48
نحوه ابراز حقوق فردي افراد جرأتمند:

1- یك توضیح كوتاه و صادقانه براي ابراز حقوق فردي

2 -جملهاي كه نشان دهنده توجه به اثر ابراز حقوق فردي بر فرد مقابل باشد.

3 -تحسین یا ذكرنقاط مثبت دیگري در فرد مقابل.

4- یك پوزش مختصر از ناراحتي و ناامیدي كه در نتیجه ابراز حقوق فردي ایجاد خواهد شد.

5- تلاش براي رسیدن به توافق با فرد مقابل

slide49
نحوه ابراز حقوق فردي افراد جرأتمند
 • صراحت درپاسخ دادن:از خصوصیات عمده افراد جرأتمند روشنی پاسخهاي آنهاست. حرفزدن تكه تكه ومردداضطراب را به همراه دارد و ميدانیم كه وجود اضطراب با جرأتمندي در تعارض است.
 • رسایی کلام:به تجربه ثابت شده كه بلندي صدا در قضاوت نسبت به جراَتمندی افراد موثر است.صحبتهایي كه در سطح 76 دسي بل)واحد فركانس صوت یا واحد بلندي صوت( صورت ميگیرد به عنوان جرأتمندي و در سطح 84 دسي بل به عنوان پرخاشگري ادراك ميشود.
 • زیر و بمي صدا:صداي افراد جرأتمند در مقایسه با افراد غیر جرأتمند از زیر و بمي بیشتري بخوردار است.
 • تحكم صدا :افراد جرأتمند از تحكم صداي مناسبي برخوردارند.
slide50
نحوه ابراز حقوق فردي افراد جرأتمند
 • تماس چشمي:تماس چشمي و نگاه كردن مستقیم به فرد مقابل از ویژگیهاي افراد جرأتمند است كه داراي انعطاف پذیري و تا حدي به صورت متناوب است و حالت خیره شدن به خود نميگیرد.
 • بیانات چهرهاي :بیانات چهرهاي كلي از یك طرف و نشانههاي اختصاصي مربوط به دهان، ابروها و پیشاني از سوي دیگر در قضاوت نسبت به جرأتمند بودن رفتار موثرند .حركات بدون كنترل دهان ، پیشاني و حركات مداوم و كلیشهاي ابرو، همه ميتوانند نشاندهنده فقدان جرأ تمندی باشند.
 • ژستها: افرادي كه مهارتهاي ارتباطي و اجتماعي بیشتري دارند در موقعیتهاي پرتعارض،ژستهاي بیشتري به كار ميبرند و حالت بازوها و دستها در این افراد با افرادي كه مهارتهاي كمتري دارند متفاوت است . حركات ملایم بازوها هنگام سخن گفتن ، دستهایي نسبتا ثابت و گوش دادن آرام و صبورانه، از جمله مواردي است كه در افراد جرأتمندمشاهده می گردد.
slide51
نحوه ابراز حقوق فردي افراد جرأتمند
 • زبان بدن . بالا گرفتن سر و گردن و شانه ها ، نداشتن حركات اضافي ، روبه رو ایستادن بافرد مقابل و انجام حركات هدفمند در هنگام صحبت كردن و آرام ماندن در هنگام گوش دادن را از جمله رفتارهایي ميدانند كه در افراد جرأتمند دیده ميشود. آنها همچنین تكان دادن سروگردن به طرف بالا و پایین و چپ و راست و شانه اي افتاده را از جمله مشخصات افراد غیرجرأتمند ذكر كرده ا ند.
 • خودگویي . افراد جرأتمند دو برابر افراد غیر جرأتمند از خودگوي مثبت استفاده می کنند.
slide52
تفاوت ابراز وجود با پرخاشگری
 • ابراز وجود یا جرأتمندی یعنی ما بتوانیم عقاید، احساسات و خواسته های خود را بدون تجاوز به حقوق دیگران بیان کنیم . یعنی بدون احساس ترس و اضطراب و توهین و بی احترامی به دیگران طبق علاقه خود عمل کنیم.
 • پرخاشگری ، ابراز خود و یا رسیدن به هدف و خواسته ای با نیت توهین و تحقیر دیگران میباشد.
slide53
چگونه ابراز وجود کنیم؟

در حالتهای بدنی و ظاهرمان:

 • تماس چشمی مستقیم برقرار کنیم.
 • وضع بدنی مناسب و استواری به خود بگیریم.
 • حالت چهره مان متناسب با پیام باشد. (اگر از کاری امتناع میکنیم، لبخند نزنیم)
 • با آهنگ مناسب صحبت کنیم. (نه خیلی ملایم و نه خیلی بلند)
slide54
چگونه ابراز وجود کنیم؟

در گفتارمان:

 • حرف و خواسته مان را بطور مستقیم و صریح و بدون واسطه بزنیم.مثال/ لطفاً آهسته تر صحبت کنید.
 • به جای انتقاد از دیگری، از رفتاری که منجر به ناراحتی ما شده صحبت کنیم.

مثال/ به جای گفتن: تو آدم بی ملاحظه ای هستی، بگوئیم: دوست دارم به موقع بیایی.

 • در بیان احساساتمان از من استفاده کنیم.مثال/ به جای " تو هیچوقت به نظریات من توجه نمیکنی" بگوئیم: من انتظار دارم به حرفهایم گوش دهی.
slide55
چگونه ابراز وجود کنیم؟

نه گفتن را تمرین کنیم. نکات مهم در نه گفتن:

 • ابتدا از موضع خود مطمئن شویم که میخواهیم بله بگوئیم یا خیر.
 • دلیل روشن و کوتاهی برای امتناع خود بیاوریم. مثال/ هنگام دعوت دوستمان برای شرکت در یک گردهمایی ، برای گفتن نه بهتر است بگوئیم: نه متشکرم از این گونه تجمعات خوشم نمیآید.سعی کنیم هنگام نه گفتن از ژستهای بدنی مناسب آن هم استفاده کنیم. (سرمان به نشانه نفی تکان دهیم)
 • هنگام نه گفتن به احساسات فرد مقابل هم توجه کنیم. به طور مثال بگوئیم میدانم که ازمن دلخور شدی
slide56
چگونه ابراز وجود کنیم؟
 • اگر نمیخواهیم با تقاضای اصلی فرد موافقت کنیم ولی مایل هستیم به او کمک کنیم ، دست به مصالحه بزنیم.مثال/ من نمیتوانم تمام کارهای شما را انجام دهم ولی میتوانم یک ساعت به شما کمک کنم .اگر علیرغم گفتن نه ، فرد برخواسته اش پافشاری کرد: همان دلیل قبلی را تکرار میکنیم ، بدون کوچکترین تغییر یا توضیح اضافی.
 • جمله مان را با صدایی ملایم و آرام میگوئیم.
 • نسبت به او بی توجه میشویم.
 • سکوت میکنیم (در ارتباط تلفنی)
 • بیش از اصرار طرف مقابل بر خواسته اش ، ما بر نه گفتن خود پافشاری میکنیم.
 • احساس گناه جایی ندارد، ما نمیتوانیم همه را خشنود نگه داریم یا حلال مشکلات همه شویم.
slide57
چگونه ابراز وجود کنیم؟
 • در رفتارمان:
 • خواسته ها ، انتظارات و حقوق شخصی مان را مشخص کنیم.
 • احساساتمان را بشناسیم تا بتوانیم در موقعیتهای ویژه آنها را به کار گیریم: مثال/ من احساس دستپاچگی میکنم . . . . .
 • در مورد نوع فکر و رفتار دیگران نسبت به خودمان پیش داروی نکنیم و حدس و گمان نزنیم.
 • به جای ستایش و ارزیابی دیگران، آنها را به خاطر رفتار وکارهایشان تایید کنیم.
 • از طعنه و کنایه زدن به دیگران خودداری کنیم.
 • پس از صحبتهایمان از طرف مقابل بازخورد بگیریم. (حرفهایم را روشن گفتم)
 • نسبت به رفتارها و حرفهای پرخاشگرانه و توهین آمیز، بی توجهی انتخابی داشته باشیم.
slide58
بی توجهی انتخابی را چگونه باید عمل کرد؟
 • -برای اثبات نادرستی رفتارشان با انها بحث نکنیم
 • -جوابشان را ندهیم.
 • -تماس چشمی را قطع کنیم و لبخند نزنیم.
 • -کار قبلیمان را ادامه داده و یا کاردیگری را شروع کنیم.
 • به شکل موقت کناره گیری کنیم. وقتی دو نفر به دلیل خستگی و گرفتاری قادر به برآورده کردن نیازهای یکدیگر نمیباشند، به جای درگیری و مشاجره، بهتر است برای مدتی از هم فاصله بگیرند. البته از نظر فیزیکی کنار هم هستند ولی کاری به هم ندارند. در واقع این پیام را به هم میدهند: ما قبل از آنکه به طور مثبت کنار هم باشیم به یک تنهایی موقت نیازداریم.
slide59
البته باید بدانید ابراز وجود هزینه هایی هم دارد:
 • شاید بعضی از اطرافیان از صراحت شما دلخور شوند.
 • شاید برخی از روابط تان از بین برود.
 • گاهی در زندگی شخصی و نیز محیط کارتان دچار اختلال میشوید.
 • گاهی مجبور میشوید برای تغییر عادتها با خود مبارزه کنید.

و آنچه مهم است اینکه:

 • شما در مجموع خودتان را بپذیرید و به هدفتان برای ابراز وجود پایبند باشید و با اعتقاد، درصدد یادگیری و تمرین آن و ترک عادت هایتان برآئید.کجاست ؟ چگونه عدۀ به این مهارت رسیده اند که درشرایط متفاوت
slide60
دستورالعملھای ارتباطات
 • محتوای ھر پيام بايد به وضوح تعريف شود .
 • پيام بايد برای آگاھی ،تحريک انديشه و يا برای تشويق و ترغيب ديگران باشد .
 • پيام بايد به نحو شايسته ای به صورت فرمول در آيد .
 • تاييد و تصديق ارتباطات برای کاھش اشتباھات دارای اھميت می شود .
 • ھر زمان امکان باشد از ارتباطات کتبی استفاده شود .
slide61

ارتباط با دیگران

همد لی

اصول

ارتباطی

آشکارسازی

احساس مشترک

احساس برابری

مثبت نگری

slide62
اصول برقراری ارتباط مؤثربا دیگران
 • پنج اصل ارتباط با دیگران عبارتند از:
 • 1 -همدلی . همدلی در لغت بمعنی همفکری است . اما دراین جا منظور این نیست که هرفکری من داشته باشیم شما هم داشته باشید بلکه منظور توجه کردن به عقاید وافکاردیگران وفهمیدن منظور آنان و فهماندن عقاید وافکارمان به دیگران است . هنگا می کهدیگران موافق عقاید ونظریات ما صحبت می کنند ، توجه کردن به عقاید آنان کارآسانوخوشایندی است . اما هنگامی که مخالف ما صحبت می کنند ناگهان برافروخته می شویم ،اجازه ادامه صحبت را نمی دهیم ودلگیر وناراحت می شویم . دشواری همدلی درتحملشنیدن عقاید مخالف واحترام قائل شدن برای این گونه عقاید دردیگران است .
slide63
اصول برقراری ارتباط مؤثربا دیگران

2-داشتن احساس مشترک (همدردی). اغلب ما زمانی که با یکدیگر ارتباط برقرار میکنیم ،همواره افکار، آرزوها، تمایلات، نگرانیها و ترسهای خود را آشکار میسازیم . بدین جهت نیاز داریم که دیگران درک درستی از ما داشته باشند و با ما در زمینه نگرانیها، ترسها ومشکلاتمان همدردی کنند.همدردی" که بهتر است بجای آن اصطلاح "احساس مشترک " را به کارببریم ،تلاشیاست برای درک احساسات دیگران. برای هم احساسی با دیگران باید بتوانیم خود را بجایآنان بگذاریم و از دریچه چشم آنها به مسائل نگاه کنیم. در همدلی وهمدردی شما میتوانیدسخن طرف مقابل را تکرار کنید تا مطمئن شود که شما منظور او را دریافت اید. مثال:دوستتان به شما میگوید: همکار من اعصاب من را خرد کرده است به هیچ وجه نمیتوانماو را تحمل کنم، با استفاده از طرز رفتار همدلانه میتوانید به او بگویید: مثل اینکه از دستو خیلی عصبانی هستی، این طور نیست؟نکته قابل ذکر دیگر اینکه میان همدلی و همدردی (داشتن احساس مشترک)تفاوتوجود دارد. در" احساس مشترک "شنونده سعی میکند با احساسات و عواطف گویندههمنوایی داشته باشد. بدین معنی که خوشحال شدن در خوشحالی او و متاسف شدن درناراحتی او ولی همانطور که اشاره شد در همدلی، شما الزاماً در صدد تایید و موافقت باطرف مقابل خود نمیباشید.

slide64
اصول برقراری ارتباط مؤثربا دیگران
 • 3-برابری . ارتباط افراد با یکدیگر تلاشی دوجانبه است . هنگامی این تلاش دو جانبه شکل می گیرد که هردو خود را درشرایط برابراحساس کنند . خود را برترداشتن ، به دیگری فرصت سخن گفتن ندادن ، تکبر ورزیدن ، انتقاد ونصیحت کردن مستقیم وخود راآگاه تر تصور کردن شرایط برابری را مخدوش وارتباط را دشوارمی سازد .
 • 4- مثبت نگری . کسانی که با اشتیاق به حرف های دیگران گوش می دهند ، این احساس را درگوینده بوجود می آورند که نظریات آنها مهم ومعتبر است . بدبینی وقضاوت منفیدرباره دیگران موجب انتشار پیام های منفی از نگاه وچهره ما می شود وروی طرف مقابلتاَثیر منفی می گذارد وارتباط را دشوار می سازد . درتعارضات بین فردی دیده شده کهیکی از عوامل ایجاد تعارض ، برداشت تعارض آمیز ازرفتار وگفتار دیگران است . مثبتنگری بمعنی ساده انگاری وباورنسنجیده نیست بلکه منظور، خود داری از پیش فرض منفی نسبت به دیگران است .
slide65
اصول برقراری ارتباط مؤثربا دیگران
 • 5 -آشکارسازی . یکی ازشرایط ارتباط موثر مابین افراد ، آشنایی آنان با یکدیگروافکار، نظرات واحساساتشان است.هرچه افراد از یکدیگراطلاعات بیشتری داشته باشند ، راحت ترارتباط برقرارمی کنند.
slide66
اصول روابط انسانی
 • توجه به نيازھای مشترک
 • توجه به تفاوت ھای فردی
 • توجه به قدر و مرتبه انسان
 • توجه به زمينه ھای ايجاد انگيزش در نيروی انسانی
slide67
توجه به نيازھای مشترک
 • ھدف غايی در ھر سازمان موجب رفع نيازھای نيروی انسانی و نيازھای مديريت می شود . و از طريق تحقق اھداف سازمانی بدست می آيد. ولی ھرگاه اين امريک سويه شود وصرفآ يکی از طرفين نيازھای خود را برطرف کند ادامه کارسازمان دچار مشکل می شود .
slide68
توجه به تفاوتھای فردی
 • افراد انسانی از ھم متفاوتند لذا توجه به تفاوتھای فردی موجباترعايت عدالت مبتنی بر قضاوت در رفتار انسانھا را فراھم ميکند.مديريت با توجه به اصل ”نمی توان با تمام افراد يکسان رفتارکرد“می تواند موجبات جلب حداکثر رضايت را بوجود آورد .
slide69
حالت های ارتباط با دیگران

حالت

والدینی

دستور می دهد – انتقاد و نصیحت می کند

حالت

بزرگسالانه

عاقلانه و سنجیده رفتار می کند

حالت

کودکانه

شوخی می کند – لج بازی می کند

slide70
حالت های ارتباط والدینی - بزرگسالانه

حالت

والدینی

حالت

والدینی

حالت

بزرگسالانه

حالت

بزرگسالانه

حالت

کودکانه

حالت

کودکانه

slide71
حالت های ارتباط والدینی - کودکانه

حالت

والدینی

حالت

والدینی

حالت

بزرگسالانه

حالت

بزرگسالانه

حالت

کودکانه

حالت

کودکانه

slide72
حالت های ارتباط کودکانه - کودکانه

حالت

والدینی

حالت

والدینی

حالت

بزرگسالانه

حالت

بزرگسالانه

حالت

کودکانه

حالت

کودکانه

slide73
حالت های ارتباط والدینی

حالت

والدینی

حالت

والدینی

حالت

بزرگسالانه

حالت

بزرگسالانه

حالت

کودکانه

حالت

کودکانه

slide74
حالت های ارتباط بزرگسالانه - بزرگسالانه

حالت

والدینی

حالت

والدینی

حالت

بزرگسالانه

حالت

بزرگسالانه

حالت

کودکانه

حالت

کودکانه

slide75
چگونه حالت بزرگسالانه راتقویت کنیم ؟

1- تقویت خویشتن داری

2- کنترل گفتگو های با خود

3- داشتن سعه صدر

slide76
آلودگی

حالت

والدینی

حالت

والدینی

حالت

بزرگسالانه

حالت

بزرگسالانه

حالت

کودکانه

حالت

کودکانه

slide77
طرد

حالت

والدینی

حالت

والدینی

حالت

والدینی

حالت

بزرگسالانه

حالت

بزرگسالانه

حالت

بزرگسالانه

حالت

کودکانه

حالت

کودکانه

حالت

کودکانه

slide78
ارتباط اثر بخش بين فردي
 • Openness ( گشودگي)
 • Empathy(همدلي)
 • Supportiveness ( حمايتگري)
 • Positivity ( مثبت گرائي)
 • Equality( تساوي)
slide79

Jo-Hary Window

ناشناخته شناخته شده

برای خود برای خود

منطقه

کور

منطقه

آشکار

شناخته شده

برای دیگران

نا شناخته

برای دیگران

منطقه

پنهان

منطقه

ناشناخته

slide80

Jo-Hary Window

ناشناخته شناخته شده

برای خود برای خود

منطقه

آشکار

منطقه

کور

شناخته شده

برای دیگران

نا شناخته

برای دیگران

منطقه

پنهان

منطقه

نا شناخته

slide81

Jo-Hary Window

ناشناخته شناخته شده

برای خود برای خود

شناخته شده

برای دیگران

نا شناخته

برای دیگران

منطقه

آشکار

منطقه

کور

منطقه

پنهان

منطقه

نا شناخته

slide82

Jo-Hary Window

ناشناخته شناخته شده

برای خود برای خود

منطقه

آشکار

منطقه

کور

شناخته شده

برای دیگران

نا شناخته

برای دیگران

منطقه پنهان

ناشناخته منطقه

slide83

مهارت های ارتباطی عبارتند از :

شنیدن مؤثر

نوشتن مؤثر

مهارت های

ارتباطی

گفتنمؤثر

خواندن

مؤثر

slide84
توجه به قدر و مرتبه انسان
 • در سازمان احترام بايد مورد توجه باشد و مديريت سازمانی ازطريق حسن نيت و آشنايی با خصوصيات و خلقيات نيرویانسانی ،می تواند شيوه صحيح برخورد با اعضا را انتخاب نمايد .
slide85
توجه به زمينه ھای ايجاد انگيزش در نيروی انسانی
 • اگر مدير بتواند مساعدت کند تا نيروی انسانی سائقھای روانی خودرا بکار گيرد و از اين راه برای انجام امور سازمانی اقدام کند ،در اين صورت به فشارھای مقررات سازمانی نيازی نخواھد بود .عامل مھم در ايجاد انگيزش توجه به رفع نيازھای انسانی است .
slide86
محتواي روابط انساني

انگيزش: يك مدير علاوه بر شناخت انگيزه و تمايلات كاركنان بايد ازانگيزه و تمايلات دروني خود نيز آگاھي لازم را داشته باشد.

ادراك:منظور اينكه بتوانند حتي الامكان به موقعيتھايي دست يابند كه نحوه كار با افراد را براي آنان آسان كند .

ارتباطات:مدير در استفاده از زبان و كلام بايد به گونه اي تبحرداشته باشد كه گفتارش به شكل رسا و موثر ،ھدفش را محقق سازد .

ساختار قدرت:چون قدرت ،عنصر اساسي سازمانھاي اجتماعي است پس مديربايد حدود اعمال آنرا بشناسد .

slide87
محتواي روابط انساني

اختيار:بهتجلي قدرت در سازمان اختيار گفته مي شود .براي مديراھميت دارد كه بداند اختيار چگونه بر رفتار كاركنانش اثرمي گذارد .

روحيه:وجود يك روحيه قوي در بين كاركنان نشاندھنده موفقيت مدير در ايجاد ارتباط صحيح است .

تصميم گيري:مدير بايد در امر تصميم گيري مھارت داشته و صاحب اطلاعات وسيعي در خصوص موضوع مربوط باشد .

رھبري:رھبري ذاتا يك رويه گروھي است و مدير بايد اطلاعات مربوط به رھبري آموزشي را داشته باشد .

slide88
نقش ارتباطات
 • در يک گروه يا سازمان ارتباطات چھار نقش ايفا می کنند :
 • کنترل
 • ايجاد انگيزه
 • ابراز احساسات
 • اطلاعات
slide90
تعارض چیست

تعارض رامی توان درسطح:

1) درون فردی 2) میان فردی 3) میان گروهی 4) درون سازمانی و... تعریف ومورد مطالعه قرار داد.

” تعارض عبارت است ازهرگونه ناسازگاری دردرون فرد ، مابین افراد ، گروه ها ویا سازمان ها که موجب رفتارها ی متضاد می شود .

slide91
برای ایجاد تعارض عوامل زیر ضروری است :

1- طرف های درگیر

2- رفتارتعارض آمیز

3- احساس ودرک ناکامی

slide92
نگرش های مربوط به تعارض

1- نگرش سنتی ( TraditionalView )

 • 2- نگرش رفتاری (Behavioral view)
 • 3- نگرش تعامل گرا (Interactionalview )
 • (تعارض اثر بخش – تعارض غیراثربخش )
slide93
فرایند تعارض

1- مرحله اول : شرایط تعارض برانگیز

2- مرحله دوم : تشخیص تعارض وجنبه شخصی دادن به آن

3- مرحله سوم : رفتاردربرابر تعارض

4- مرحله چهارم : نتایج وپی آمدهای رفتارها

slide94

مرحله اول - شرایط تعارض برانگیز:

1- متغیرهای شخصی ، شامل اختلاف درعقاید ، وجود شخصیت های ناسازگاروجزمی)

2- مشکلات ارتباطی (درانتقال پیام ، درمحتوای پیام ، درنرسیدن به توافق )

3- تعارض های ساختاری (اندازه گروه ، سن،مقام،سبک رهبری نظام پاداشی ، صف و ستاد )

مرحله دوم – تشخیص تعارض وجنبه شخصی دادن به آن :

1)احساس و درک تعارض وناهماهنگی

2) ایجاد ناکامی

2) ایجاد تنش ، اضطراب ، سرخوردگی وخصومت

slide95

زیاد

توجه به خود

کم

مرحله سوم – رفتار افراد و گروه ها درموقعیت تعارض :

زیادتوجه به دیگرانکم

slide96

مرحله چهارم – نتایج وپیآمد رفتارها :

1) تعارض اثربخش و پیآمدهای آن

2) تعارض غیر اثربخش وپیآمد های

slide98

زیاد

سطح

عملکرد

کم

زیاد سطح تعارض کم

slide99
نقش عصبانیت درتعارض

1- خشم خود را کنترل کنید

2- درهنگام عصبانیت تصمیم نگیرید

3- از انرژی خشم به شکلی سازنده بهره بگیرید

4- اگر هنگام خشم بد رفتاری کرده اید عذرخواهی کنید

5- رفتارهای عقلایی را تمرین کنید .

6- هنگامی که شخصی با عصبانیت با شما رفتار می کند ، خونسرد باشید ، علت ناراحتی اورا درک کنید و به او در حل مشکل کمک کنید .

slide100
روش های روبرویی با تعارضات مضر

1- انجام مذاکره اصولی(مذاکره فرایندی است که طی آن طرفین مذاکره کننده برای رسیدن به توافقی که تاَمین کننده هدف های آنان باشد ، به گفتگوی با یکدیگر می پردازند ".

2- دخالت شخص ثالث (میانجی )

slide101
فرایند مذاکره

درصورت شکست

آمادگی

توافق

چانه زنی

پیشنهاد

بحث

slide102
چهارکلید اساسی برای رسیدن به مذاکره موفق عبارت است از :

1- افراد . افراد را ازموضوع مذاکره جدا کنید .

2- منافع . روی منافع طرف مقابل تمرکز کنید .

3- انتخاب ها . با همکاری طرف مقابل انتخاب هایتان را بیشتر کنید .

4- معیارها . درچارچوب معیارهای منصفانه مذاکره کنید .

slide103
ترفندهای مذاکراتی

1- سرگرم کردن شما بطوری که دیگر نتوانید برمذاکره تسلط پیدا کنید .

2- انتقال محورمذاکره برمواردی که به نفع شما نیست .

3- فریب دادن گروه شما ، بطوری که مذاکره را زودترازموعد وقبل از رضایت کامل از شرایط توافق شده ، تمام کنید .

slide104
نحوه پاسخ به ترفندها
 • سعی کنید ازطرح موضوعات جدید جلوگیری کنید .
 • برخوردهای طرف مقابل را بجای عصبانیت با شوخ طبعی جواب دهید .
 • با بی توجهی به ترفند ها ، اثر آن را خنثی کنید .
slide105
اهم ترفندهای مذاکراتی

1- تاکتیک ایجاد وقفه درمذاکرات .

2- تکتیک مذاکرات غیررسمی .

3- تاکتیک تهاجمی .

4- انجام شده تصورکردن مذاکره

5- طرح یکباره تمام پیشنهادات

6- دراختیارگرفتن کنترل دستورجلسه

7- نقض مفاد قرارداد

slide106
نقش های شخص ثالث درتعارض

1-نقش ناظر:حضور غیر فعال و صرفا" بعنوان ناظر یا پیام رسان بین طرفین و ثبت کننده صورت جلسات .

2- نقش میانجی : حضور فعال بعنوان میانجی ، اما بدون حق هیچگونه دخالت درتصمیم گیری.

3- حکمیت : حضورفعال وتعیین کننده ، با داشتن حق هرگونه تصمیم گیری و صدور راَی.

slide107
کنارآمدن با اشخاص ناسازگار

1- شخصیت های نا سازگار

2- شخصیت های تنش آفرین نوع « آ »

3- شخصیت های پرخاشگر