JAVNA RAZPRAVA
Download
1 / 17

Ljubljana, 18. september 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

JAVNA RAZPRAVA na temo priprave partnerskega sporazuma in operativnega programa za črpanje strukturnih skladov Kohezijske politike ter proces vključevanja partnerjev. Ljubljana, 18. september 2013. Program javne razprave. Nagovor MGRT

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ljubljana, 18. september 2013' - jaimie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ljubljana 18 september 2013

JAVNA RAZPRAVA

na temo priprave partnerskega sporazuma in operativnega programa za črpanje strukturnih skladov Kohezijske politike ter proces vključevanja partnerjev

Ljubljana, 18. september 2013


Program javne razprave
Program javne razprave

 • Nagovor MGRT

 • Predstavitev osnutka partnerskega sporazuma (PS) in pripomb javne razprave  (ki je potekala od  10.7. do  5.9. 2013) ter časovnica priprave PS

 • Predstavitev osnutka OP  za črpanje strukturnih skladov Kohezijske politike ter časovnica priprave OP

 • Nagovor predstavnikov EK

 • Javna razprava

 • Odgovori in povzetek razprave s strani MGRT in EK


Priprava partnerskega sporazuma
Priprava Partnerskega sporazuma

 • je eden izmed dokumentov, ki predstavljajo osnovo za črpanje sredstev iz skladov EU.

 • Partnerski sporazum zajema vseh pet skladov EU (Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS), Kohezijski sklad (KS), Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR))

  = vsebina partnerskega sporazuma skladna z vsebino in usmeritvami za posamezne operativne programe (1 OP za strukturne sklade Kohezijske politike, 1 OP za razvoj podeželja ter 1 OP pa razvoj ribištva) - vsi trije programi so v pripravi in temu ustrezno bo prilagojena tudi vsebina partnerskega sporazuma.

 • Dokument sledi pripravljeni predlogi in smernicam Evropske komisije za pripravo partnerskega sporazuma


Struktura partnerskega sporazuma
Struktura Partnerskega sporazuma

 • PS vsebuje analizo razvojnih potreb, razlik in potencialov rasti na podlagi katere je narejena identifikacija prednostnih naložb in pričakovanih rezultatov.

 • Strukturirana je po 11 tematskih ciljih, opredeljenih v SSO.

 • V prvem delu dokumenta so opredeljena tudi horizontalna načela (partnerstvo; spodbujanje enakosti moških in žensk, boja proti diskriminaciji ter dostopnosti; trajnostni razvoj).

 • Bistvena elementa sta tudi predstavitev izpolnjevanja t.i. predhodnih pogojenosti (pogojev, ki jih bomo morali izpolniti najkasneje do konca 2016, saj nam v nasprotnem primeru EK lahko zaustavi črpanje sredstev)

 • Nakazan je pristop k teritorialnemu razvoju, ki ga spodbujajo Skladi SSO oziroma povzetek celostnih pristopov k teritorialnemu razvoju na podlagi vsebine programov.

 • V gradivu so predstavljena tudi osnovna izhodišča glede izvajanja partnerskega sporazuma in operativnih programov.


Ljubljana 18 september 2013

Pri oblikovanju končnih vsebin dokumenta bodo po posameznih skladih ključne naslednje usmeritve oziroma težišča:

 • Operativni program za črpanje sredstev Strukturnih skladov:

  • raziskave in razvoj ter inovacije,

  • mala in srednja podjetja,

  • zaposlovanje in usposabljanje (mladi in starejši),

 • pri čemer bo morala Slovenija sredstva osredotočiti na izpolnjevanje tematskih ciljev, v skladu z zahtevami, ki bodo sprejete v uredbah, ki so še predmet pogajanj. Ključnega pomena pa bo tudi uporaba načela učinkovitosti, ki bo veljala za vse oblike kapitala: gospodarskega, družbenega in naravnega.

 • Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020:

  • znanje in inovacije,

  • prestrukturiranje v smeri povečanja produktivnosti in trajnostne rabe naravnih virov ter blažitve in prilagoditve na podnebne spremembe,

  • spodbujanje razvoja kratkih oskrbnih verig in gozdno-lesnih verig ter dvig kakovosti,

  • razvoj endogenih potencialov podeželja in delovnih mest.

 • Operativni program za razvoj ribištva:

  • Ker pogajanja v okviru predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo še potekajo, se bodo podrobnejše vsebine analize kot podlage za izbrane prednosti Unije še dopolnjevale.


Javna razprava 10 7 5 9 2013
Javna razprava 10.7.-5.9.2013 skladih ključne naslednje usmeritve oziroma težišča:

 • Osnutek Partnerskega sporazuma je bil objavljen na spletni strani MGRT 10.7.2013 in posredovan v javno razpravo zainteresirani javnosti

 • 17.7. so bili ključni deležniki tudi povabljeni preko elektronske pošte, da se aktivno vključijo v javno razpravo, ki se je zaključila 5.9.2013

 • Pripombe in predloge dopolnitev smo prejeli s strani številnih inštitucij, posameznikov, organizacij

 • MGRT je prispele pripombe in predloge natančno preučilo in jih bo poskušalo v največji meri tudi smiselno upoštevati (po potrebi usklajevalni sestanki)


Zaklju ki javne razprave klju ne pripombe in predlogi 1
Zaključki javne razprave-ključne pripombe in predlogi -1 skladih ključne naslednje usmeritve oziroma težišča:

 • Obsežen dokument:

  • preobsežna analiza razvojnih razlik, potreb ter potencialov rasti, uravnotežiti področja

  • Razpršenost porabe sredstev na 11 področij predstavlja nevarnost

   • da razvojnih sredstev ne bomo porabili za doseganje prebojnih učinkov.

   • da bosta priprava in izvajanje projektov predstavljalo veliko administrativno obremenitev

  • Izboljšati preglednost dokumenta

 • Treba bo dodatno utemeljiti izbor tematskih ciljev ter nabor pričakovanih rezultatov, v določenih primerih dopolniti tudi analizo (npr. področje izobraževanja)

 • Zagotoviti je treba kombiniranje skladov (tudi kmetijski, ribiški).

 • Predlogi za spremembe poimenovanj posameznih področij vlaganj

 • Predlaga se večja osredotočenost in predvsem skladnost z drugimi strateškimi dokumenti


Zaklju ki javne razprave klju ne pripombe in predlogi 2
Zaključki javne razprave-ključne pripombe in predlogi -2 skladih ključne naslednje usmeritve oziroma težišča:

 • Izgradnja železniške infrastrukture kot ključna prioriteta na področju razvoja prometne infrastrukture.

 • Dopolnitev dokumenta v delih, ki se nanaša na:

  • Socialo: večji poudarek ranljivim skupinam, podpora socialnemu podjetništvu, dopolnitev in sprememba pričakovanih rezultatov

  • Področje okolja: nasprotovanje določenim vrstam vlaganjem (npr. termična obdelava odpadkov), in podpora financiranju določenih tipov projektov (npr. individualne čistilne naprave oz. sistemi ponovne uporabe odpadne vode)

  • Več poudarka turizmu kot enemu večjih potencialov razvoja v naslednjem programskem obdobju.

  • Področje javne uprave: podpora usposabljanju javnih uslužbencev tudi za področje dela s tujimi visokokvalificiranimi državljani (raziskovalci, podjetniki, profesorji, itd).

  • Mlade: cilj celostna obravnava problematike mladih


Zaklju ki javne razprave klju ne pripombe in predlogi 3
Zaključki javne razprave-ključne pripombe in predlogi - 3 skladih ključne naslednje usmeritve oziroma težišča:

 • Pomisleki glede smotrnosti uvajanja sedmih funkcionalnih območij, vprašanja vezana na CTN (vsebina,izvajanje,financiranje…)

 • Predlog za pripravo dveh operativnih programov za vsako od obeh kohezijskih regij.

 • Oblikovanje in pomen merljivih ciljev in kazalnikov za spremljanje razvoja v posamezni regiji.

 • Izražena pobuda za vključitev strukturnih skladov Kohezijske politike v pobudo CLLD

 • Pripombe in pomisleki glede okvirnih zneskov dodeljene podpore Unije po tematskih ciljih na nacionalni ravni za vsak sklad SSO


Nadaljnji postopki priprave ps in vklju evanje dele nikov
Nadaljnji postopki priprave PS in vključevanje deležnikov skladih ključne naslednje usmeritve oziroma težišča:

 • Vključevanje javnosti v proces priprave partnerskega sporazuma se s tem ne zaključuje, ravno obratno vedno bolj intenzivno bo…

 • Preučitev pripomb EK na prvi osnutek PS (rezultat medresorskega usklajevanja znotraj EK)

 • Sledi intenzivno sodelovanje in usklajevanje z EK, resorji in ključnimi deležniki (socialni partnerji, nevladne organizacije, regionalna raven) ter priprava novega osnutka dokumenta

 • Začetek novembra izvedba še ene javne razprave (tudi OP)


Ljubljana 18 september 2013

OKVIRNA skladih ključne naslednje usmeritve oziroma težišča:ČASOVNICA PRIPRAVE PARTNERSKEGA SPORAZUMA (PS):

 • 4.7.2013: sprejem prvega osnutka PS na seji Vlade RS

 • 5.7.2013: posredovanje osnutka PS v neformalno usklajevanje na EK

 • 10.7.-5.9.: PS objavljen na spletni strani MGRT - javna razprava

 • 17.7.2013: posredovanje neformalnega osnutka PS v medresorsko usklajevanje znotraj služb EK

 • september:uradni komentarji/odziv EK na prvi neformalni osnutek PS

 • 18.9.-javni dogodek o PS/OP (prisotnost EK)

 • oktober:usklajevanje PS z resorji in ključnimi deležniki,

 • november: posredovanje drugega neformalnega osnutka na EK (začetek novembra), sprejem večletnega finančnega okvira in paketa kohezijskih uredb (druga polovica novembra) in javni dogodek, komentarji EK na drugi neformalni osnutek PS

 • december 2013: pridobitev soglasja na PS s strani razvojnih svetov kohezijskih regij ter sprejem dokumenta na Vladi RS in formalno posredovanje usklajenega PS na EK


Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014 2020
Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014 - 2020

 • Enoten dokument za vse tri strukturne sklade

 • Pripravljeno delovno gradivo vključuje širok nabor ukrepov, ki so jih predlagala resorna ministrstva na podlagi identificiranih potreb in izzivov.

 • Horizontalni pristop, regijski vidiki vključeni v prednostne osi.

 • Nadaljnji koraki:

  • Priprava razreza po prednostnih naložbah

  • Oblikovanje konsistentnega nabora ukrepov na podlagi pripomb EK, usklajevanj na ravni ministrstev, prispevkov deležnikov, vsebine predlogov RRPjev, usmeritev Strategije pametne specializacije

  • Dokončno oblikovanje nabora kazalnikov rezultatov in neposrednih učinkov

 • Vključevanje izsledkov predhodnega vrednotenja in CPVO, ter pripomb deležnikov

Ljubljana 18 september 2013

OKVIRNA 2014 - 2020ČASOVNICA PRIPRAVE OPERATIVNEGA PROGRAMA (OP):

 • september: pripravljeno delovno gradivo, začetek javne razprave in začetek prioretizacije ukrepov

 • oktober: pripravljeno delovno poročilo predhodnega vrednotenja, priprava osnutka OP

 • november: potrditev OP na Vladi RS, posredovanje na EK v medresorsko usklajevanje, in v široko javno razpravo (tudi javni dogodek skupaj s PS), začetek javne razprave v okviru izdelave celovite presoje vplivov na okolje

 • december - januar: komentarji EK, zaključek javne razprave, priprava nove različice dokumenta, končno poročilo predhodnega vrednotenja, pridobitev soglasij CPVO in razvojnih svetov kohezijskih regij, ter sprejem dokumenta na Vladi RS in formalno posredovanje usklajenega OP na EK


Ljubljana 18 september 2013

HVALA ZA POZORNOST! 2014 - 2020

Sektor za razvojno načrtovanje,spremljanje in vrednotenje

eu.mgrt@gov.si