slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NAnt PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 17
Download Presentation

NAnt - PowerPoint PPT Presentation

jag
140 Views
Download Presentation

NAnt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NAnt Nguyễn Văn Khiết

 2. Nội dung • Giới thiệu • Cấu trúc build.xml • Các kiểu dữ liệu trong NAnt • Thực thi chương trình từ NAnt

 3. Giới thiệu • http://nant.sourceforge.net • NAnt là một công cụ hỗ trợ build ứng dụng .NET. • File build dưới định dạng XML • Tổ chức dưới dạng cây trong đó các target sẽ được gọi thực thi.

 4. Cài đặt NAnt • Giải nén Nant vào một thư mục • Thay đổi biến môi trường Path chỉ tới thư mục bin của thư mục cài Nant

 5. Cấu trúc file build • Tập tin cấu hình cách thức biên dịch, thực thi và triển khai project • Mỗi buildfile chứa • 1 project • Nhiều target • task • id attribute

 6. Cấu trúc file build • Project • name • default • basedir

 7. Cấu trúc file build • Các thuộc tính của target • name • depends • if • unless • description

 8. Cấu trúc file build • Target - Phụ thuộc giữa các target <target name="A"/> <target name="B" depends="A"/> <target name="C" depends="B"/> <target name="D" depends="C,B,A"/>

 9. Ví dụ file build <?xml version="1.0"?> <project name="Hello World" default="build" basedir="."> <description>The Hello World of build files.</description> <target name="clean" description="remove all generated files"> <delete file="HelloWorld.exe" failonerror="false" /> <delete file="HelloWorld.pdb" failonerror="false" /> </target> <target name="build" description="compiles the source code"> <csc target="exe" output="HelloWorld.exe" debug=“true"> <sources> <includes name="HelloWorld.cs" /> </sources> </csc> </target> </project>

 10. Thực thi NAnt • Thực thi một file build: • Nant –buildfile:xxx • Tìm và thực thi file .build trong thư mục hiện hành • Nant • Thực thi target clean trong file .build ở thư mục hiện hành • Nant clean

 11. Ví dụ • nant • nant init • nant build • nant clean • nant init build

 12. Tham số trong file build <?xml version="1.0"?> <project name="Hello World" default="build" basedir="."> <description>The Hello World of build files.</description> <property name="debug" value="true" overwrite="false" /> <target name="clean" description="remove all generated files"> <delete file="HelloWorld.exe" failonerror="false" /> <delete file="HelloWorld.pdb" failonerror="false" /> </target> <target name="build" description="compiles the source code"> <csc target="exe" output="HelloWorld.exe" debug="${debug}"> <sources> <includes name="HelloWorld.cs" /> </sources> </csc> </target> </project>

 13. Truyền tham số khi gọi NAnt • Sử dụng tham số trong file build nant • Sử dụng tham số dòng lệnh (chỉ có ý nghĩa khi overwrite = “true”) nant -D:debug=false

 14. Các hàm của NAnt • (Xem phần Function Reference trong document của Nant)

 15. Các task của NAnt • cl • copy • csc • cvs • delete • echo • if • ilasm

 16. Các task của NAnt • incluse • jsc • lib • mail • mkdir • move • regex • … • (Xem thêm Task Reference trong Nant document)

 17. Các ví dụ của NAnt • Xem phần example trong thư mục cài NAnt