slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Tampereen ammattikorkeakoulussa Ilkka Haukijärvi, TAMK PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Tampereen ammattikorkeakoulussa Ilkka Haukijärvi, TAMK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Tampereen ammattikorkeakoulussa Ilkka Haukijärvi, TAMK - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Tampereen ammattikorkeakoulussa Ilkka Haukijärvi, TAMK Niko Sipilä & Heikki Salo, Valomo Osk. Kokonaisarkkitehtuuri TAMK:ssa. Ensimmäinen näkyvä kosketus kansallisessa KA-pilotissa Osallistujille kehittyi alustava ymmärrys KA:sta

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Tampereen ammattikorkeakoulussa Ilkka Haukijärvi, TAMK' - jag


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Tampereen ammattikorkeakoulussa

Ilkka Haukijärvi, TAMK

Niko Sipilä & Heikki Salo, ValomoOsk.

slide2

Kokonaisarkkitehtuuri TAMK:ssa

 • Ensimmäinen näkyvä kosketus kansallisessa KA-pilotissa
 • Osallistujille kehittyi alustava ymmärrys KA:sta
 • Pilotin jälkeen ensimmäisiä toimenpiteitä, jotka voidaan tunnistaa käynnistyneiksi KA:n myötävaikutuksesta
 • Resurssihaasteista johtuen KA-työ organisoitumisineen päästiin käynnistämään loppukeväällä 2013
  • 2010-2013 KA:iin liittyviä konkreettisia asioita osana muuta toimintaa, pääasiassa kuvaus -tasolla
   • Lisäksi erit. korkeakoulujen yhteisissä ICT-hankkeissa KA (Kartturi) ollut näkyvämmin esillä kussakin kohdearkkitehtuurityössä
slide3

Kokonaisarkkitehtuuri TAMK:ssa

 • Loppukeväällä 2013 käynnistettiin KA-työn organisoituminen ja määriteltiin kehittämisen ensimmäinen roadmap
  • Yhteistyössä ValomoOsk:n kanssa
 • Organisoituminen käynnistyi KA-työn omistajuuden ja pääarkkitehdin roolin määrittelyllä
 • Seuraavassa vaiheessa (kesäkuu) muodostettiin arkkitehtuuriryhmä ja määriteltiin ryhmän tehtävä
 • Ryhmässä edustajia ydin- ja tukitoiminnan puolelta
slide4

Kokonaisarkkitehtuuri TAMK:ssa

 • Tietohallinnon ja kehittämisyksikön yhteistyötä, jaettu asiaomistajuus
  • TH:lla merkittävä rooli toiminnan jalkauttamisessa käytäntöihin
   • esim. projektien toteutus ja hallinta, ict-projektisalkun hallinta, ratkaisujen elinkaaren hallinta, kuvausten ylläpito, asiantuntijatuki suunnittelutyössä (esim. investointien suunnittelu) jne.
 • KA-työn kehittämisen koordinointivastuu ollut TAMK:n kehittämisyksiköllä, jonka muita vastuualueita ovat mm:
  • toiminnanohjaus ja laadunhallinta
  • pedagoginen kehittäminen
  • ammatillinen opettajankoulutus
  • e-oppimisen tukipalvelut ja kehittäminen
slide5

Kokonaisarkkitehtuuri TAMK:ssa

 • Työssä on keskitytty ensimmäisessä vaiheessa pääosin hallinta- ja ohjaus -näkökulmiin
  • Organisoituminen
  • Arkkitehtuuriperiaatteiden määrittely ja hyväksyttäminen
  • KA-työn kytkeminen johtamisen vuosikelloon ja mittarien tunnistaminen
  • Kypsyystason arviointi
  • Osaamisen kehittämistarpeiden määrittely ja kehittämisen suunnittelu
slide6

Kokonaisarkkitehtuuri TAMK:ssa

  • Olemassa olevien toimintamallien ja toimintalinjauksien kehittäminen
   • KA osaksi toiminnan suunnittelun ja ohjauksen prosesseja – strategiasta käytäntöön
    • TTS-suunnittelun (investoinnit, toiminnalliset tavoitteet) prosessien jatkokehitys
    • Vuorovaikutus-/yhteistyömekanismien kehittäminen osaksi keskeisiä suunnittelu -ja ohjausprosesseja
    • Projektien ja projektisalkun hallinta
 • Em. rinnalla lähdetty tunnistamaan nykytilan osalta ydintoimintojen pääprosesseja ja niihin liittyviä ydintietoryhmiä
  • Tämän jälkeen ja osittain limittäin ydintietojärjestelmien liittäminen samaan ”kuvaan”
slide7

Kokonaisarkkitehtuuri TAMK:ssa

Työn etenemisen päävaiheet 05/13 – 12/13

slide8

Kokonaisarkkitehtuuri TAMK:ssa

 • Periaatteellisen tason ja käytännön tason yhdistäminen, arkkitehtuuriperiaatteet:
  • Osana periaatteiden määrittelyä tunnistettiin prosessien käytäntöjä, jotka ilmentävät periaatteen noudattamisen mukaista toimintaa
  • Määriteltiin organisaation em. käytäntöjen nykytila asteikolla 1-5
   • 1 = ei toteudu lainkaan
   • 2 = toteutuu osittain ja satunnaisesti
   • 3 = toteutuu suurelta osin, ei ohjeistettua
   • 4 = toteutuu, on ohjeistettua
   • 5 = toteutuu täysin, arvioidaan ja kehitetään jatkuvana prosessina
slide9

Kokonaisarkkitehtuuri TAMK:ssa

 • Pohjalla ei laajempaa tutkimusta, eikä kaikkia oleellisia käytäntöjä välttämättä ole tunnistettu
  • mallia testataan
  • prosessien käytäntöjen tunnistaminen ja kypsyyden arviointi auttanut tunnistamaan toiminnan kehittämiskohteita
 • Toiminnan kypsyyttä (1-5) voidaan verrata periaatteen painoarvoon/sitovuuteen (1-5)
  • periaatteen painoarvo vs. toiminnallinen kypsyys (kuilu)
  • kypsyys voi olla arvoltaan myös suurempi kuin periaatteen painoarvo
   • periaatteen painoarvo ei yksinään määrittele vaatimuksia toiminnan kypsyydelle
 • ”Beta” -versio!
slide11

Kokonaisarkkitehtuuri TAMK:ssa

 • Dokumentointi ja työmenetelmät
  • Dokumentaatioympäristönä käytetty Atlassian Confluence wiki-alustaa
   • Jäsennetty samalla TAMKin ”arkkitehtuurikäsikirjan” rakennetta
    • Lopullinen sijoituspaikka todennäköisesti laatukäsikirja/Intra
  • Visualisoinnissa ja kuvauksissa MsOffice
  • Työmenetelmänä työpajat
   • Jokaiselle työpajalle konktreettiset tavoitteet
   • Fokus asioiden tekemisessä yhdessä
slide12

Kokonaisarkkitehtuuri TAMK:ssa

 • KA , johtaminen ja laadunhallinta
  • KA johtamisjärjestelmän osa
   • Johtamisen vuosikellolla
    • Mm. investointien suunnittelu ja hallinta, projektisalkun sisältöjen määrittely
  • KA tarjoaa yhtenäisen kehittämisen viitekehyksen ICT:n ja ”liike”toiminnan yhteiskehittämisen kokonaisuuden hallintaan
   • Mm. resurssien hallinta, pitkän ja lyhyen tähtäimen suunnittelu ja kehittäminen, salkun hallinta, operatiivisen tason työskentely
slide13

Kokonaisarkkitehtuuri TAMK:ssa

Strategia, johtaminen, KA-periaatteet ja tavoitetila, raha, laadunhallinta

slide14

Kokonaisarkkitehtuuri TAMK:ssa

 • KA , johtaminen ja laadunhallinta
  • KA on osa TAMKin laadunhallintaa
  • Laadunhallintaan liittyvät linjaukset, prosessit ja käytänteet ohjaavat KA-työtä, KA-linjausten sisältöjä ja toimintamallien kehittämistä
   • KA:n arviointi, kehittäminen
  • KA tukee laatujohtamiseen perinteisesti liitettyjen asioiden tunnistamisessa ja kehittämisessä
   • syötettä laatutyölle, esim. prosessinäkökulmasta
  • Laatutyö ja KA-työ käsi kädessä, myös vastuuroolien näkökulmasta
  • Laadunhallinta ja KA tiedon tuottajina
slide15

Kokonaisarkkitehtuuri TAMK:ssa

 • KA , johtaminen ja laadunhallinta
  • KA:n hallinta, toteutus ja ohjaus itsessään jatkuva kehittämisen sykli
  • KA :sta tärkeä osa koko organisaation jatkuvan kehittämisen sykliä
   • Implisiittisesti suunnittelun, toteutuksen, ohjauksen, arvioinnin ja päätöksenteon prosesseissa
   • Tietoa kehittämisen tueksi
  • KA arvioinnin kohteena ja arvioinnin välineenä
  • ENNEN KAIKKEA: Organisoituminen kontekstin ’KA’ ympärille ohjaa eri asiantuntijat ja päättäjät keskustelemaan toiminnan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä ja suunnittelemaan kehittämistä YHDESSÄ, yhteisen viitekehyksen kautta ja avulla!
slide16

Osaamista ja osaavaa työvoimaa alueelle

Strateginen ohjaus ja johtaminen, laadunhallinta ja KA

Oppimistulokset

Asiakkaiden tarpeet

Toimintaympäristö, korkeakoulupolitiikka ja toimialan ohjaus

Koulutus

TKI-toiminta

Tukiprosessit

slide17

TAMKin SISÄINEN TAVOITESUUNNITTELU

Toiminnan suunnittelu

Toiminnan arviointi

 • - TAMKin strategia ja toimeenpanosuunnitelma
 • OKM-tavoitesopimus
 • + tulosten arvioinnin pohjalta nousevat kehittämistavoitteet

Tulosten analyysi

TAMKin yhteiset tavoit-teet

Koulutuk-sen, t&k:n ja yhteisten toimin-tojen tavoitteet

Toiminta- ja talous-suunnitelma

Mittarit

Budjetin suunnittelu

slide18

Kokonaisarkkitehtuuri TAMK:ssa

 • Havaintoja, jatkotyöstämisajatuksia:
  • KA tarjoaa yhteisen kehyksen, jonka avulla voidaan tunnistaa toiminnan kehittämisen kohteita laaja-alaisesti
   • IT-toiminta, laadunhallinta ja toiminnanohjaus, projektisalkun ja projektien hallinta, investointien ja hankintojen hallinta, kommunikaatio
  • Vahvistanut käsitystä sen asemasta johtamisjärjestelmän osana
  • Ylhäältä-alas -näkökulmassa korostuvat organisaation kokonaistuntemus ja strateginen ajattelu sekä johdon osallistaminen
slide19

Kokonaisarkkitehtuuri TAMK:ssa

 • Ylätason linjausten lisäksi KA:n implementointi normaaliin toimintaan on kriittisen tärkeää onnistumisen kannalta
 • Nykytilan määrittelyssä hyödyllistä keskittyä ydintoiminnan näkökulmasta merkittäviin osa-alueisiin (ydinprosessit ja niiden pääprosessit, ydintieto ja ydintietojärjestelmät)
  • Strateginen merkittävyys rajauksena
   • Rajaus vaikuttaa oleellisesti abstraktiotason määrittymiseen
 • Yksityiskohdat kuvataan projekti- ja toteutuskohtaisesti
slide20

Kokonaisarkkitehtuuri TAMK:ssa

 • Keskusteleva ja iteratiivinen suunnittelu ja kehittäminen tärkeää
  • Keskityttävä myös aktiivista vuorovaikutusta tukevien toimintakäytänteiden kehittämiseen ja käyttöönottamiseen
   • osaksi keskeisiä suunnittelun ja ohjauksen prosesseja
   • yhteistyö ydintoiminnan ja tukitoimintojen asiantuntijoiden kanssa
   • luodaan yhdessä laadukkaampia ja kokonaisuuden paremmin huomioivia kehittämispolkuja ja niistä johdettuja projekteja
slide21

Kokonaisarkkitehtuuri TAMK:ssa

  • ....
   • Tahoja, jotka edustavat ylätason linjauksia ja tahoja, jotka edustavat konkreettisen tason tarpeita
    • ylhäältä-alas ja alhaalta-ylös -näkökulmien kohtaaminen
 • Toiminnassa on mahdollistettava myös ketterä reagointi yllättäviin tarpeisiin
  • Kaiken suunnittelun ja resursoinnin sitominen vuosikelloon ei mahdollista riittävää ketteryyttä
 • Prosessien ja tiedon omistajuus -ajattelua edistettävä
  • Mitä omistajuus tarkoittaa vastuiden näkökulmasta?
slide22

Kokonaisarkkitehtuuri TAMK:ssa

 • Vuoden 2013 loppu - kevät 2014 – toteutettavia vaiheita:
  • 2013: KA-kehittämispolku 2014 – 2016
  • Suunniteltujen toimintamalliuudistusten hyväksyttäminen (2013) ja käyttöönotto (k. 2014)
   • Yhteistyössä prosessien omistajien kanssa (esim. ICT, toiminnanohjaus, laadunhallinta, hankinnat, budjetointi)
   • Esimiehillä tärkeä rooli
   • Viestintä tulevista ja käyttöönotettavista uudistuksista
    • Päävastuu prosessien omistajilla
slide23

Kokonaisarkkitehtuuri TAMK:ssa

 • 2013-2014: Osaamisen (KA) kehittämissuunnitelmat ja niiden toteuttaminen
  • Erit. konkretiatasoTH:nasiantuntijoille
  • Esimiesten vastuulla koordinoida
 • 2013: Ydintoimintaa koskevien keskeisten kuvausten valmistuminen
 • Tavoitetilan viitearkkitehtuurin valmiiksi tekeminen