analiza przedsi wzi
Download
Skip this Video
Download Presentation
ANALIZA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

ANALIZA PRZEDSIĘWZIĘĆ - PowerPoint PPT Presentation


 • 206 Views
 • Uploaded on

Przedsięwzięcie jest obiecujące, gdy spełnia następujące założenia:. ANALIZA PRZEDSIĘWZIĘĆ. Oczywista wartość dla klienta Rynek o odpowiednich rozmiarach Wykonalność i rentowność Wystarczający stopień innowacyjności.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ANALIZA PRZEDSIĘWZIĘĆ' - jafari


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
analiza przedsi wzi
Przedsięwzięcie jest obiecujące, gdy spełnia następujące założenia:

ANALIZA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Oczywista wartość dla klienta

Rynek o odpowiednich rozmiarach

Wykonalność i rentowność

Wystarczający stopień innowacyjności

slide2
Dobrze sporządzony biznesplan będzie przydatny podczas realizacji przedsięwzięcia, ułatwi Ci również pozyskanie środków z zewnątrz na jego realizacje.

Pomysł

Planowanie biznesowe

Wyznaczenie celów i terminów ich osiągnięcia

Planowanie finansowe

Biznes plan

Przedsiębiorstwo -zespół osobowych, rzeczowych oraz finansowych czynników wytwórczychzorganizowanych i skoordynowanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem dóbr oraz świadczeniem usług - a zatem podejmowanym przedsięwzięciem gospodarczym - i wytwarzania w ten sposób nowych wartości, tworzących w sumie dochód.

Powstanie przedsiębiorstwa realizującego zamierzone cele

przy opracowywaniu za o e do przedsi wzi cia warto
Przy opracowywaniu założeń do przedsięwzięcia warto:
 • Poznać opinie jak największej liczby zaufanychosób odnośnie naszego pomysłu
 • Odpowiedzieć na pytanie, czy mój pomysł spełnia przedstawione wcześniej założenia
 • Zastanowić się kto będzie kupował nasz produkt/usługę
 • Zastanowić się dlaczego klienci wybiorą właśnie mój produkt – co sprawia, że moja oferta jest lepsza niż oferta konkurencji
 • Wiedzieć jaką przewagę będzie mieć przedsiębiorstwo nad konkurencją i czy przewaga ta będzie trudna do skopiowania
 • Odpowiedzieć na pytanie jakie są niezbędne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia i z jakich źródeł będą one pochodzić
 • Zastanowić się z jakimi kwalifikacjami potrzebuję pracowników, czy będę miał kłopoty, żeby ich znaleźć
 • Zastanowić się jakiego majątku będę potrzebował do prowadzenia działalności, w jaki sposób będę go wykorzystywał
 • Zaplanować moment, od którego przedsięwzięcie zacznie się opłacać
slide4
Planowanie biznesowe – zaprojektowanie systemu biznesowego przedsiębiorstwa, który będzie narzędziem realizacji założonych celów.

System biznesowy – sposób przebiegu działań w ramach komórek struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, ludzi ją tworzących, majątku wykorzystywanego w procesie gospodarowania, które służą osiągnięciu założonych celów.

Ogólny system biznesowy przedsiębiorstwa:

Badania i rozwój

Produkcja

Marketing

Sprzedaż

Obsługa/serwis

cechy dobrego systemu biznesowego
Cechy dobrego systemu biznesowego:
 • Odpowiada potrzebom konkretnego przedsięwzięcia, dostosowany jest do wymogów branży
 • Przejrzysty, jak najmniej skomplikowany
 • Odpowiada naszym możliwościom finansowym
 • Optymalizuje przebieg procesów w nim zachodzących
 • Umożliwia osiągnięcie założonych celów

System biznesowy jest częścią środowiska, w którym będziesz działał, tą częścią, na którą masz największy wpływ, która bardzo ułatwia osiągnięcie założonych celów.

slide7
Koncepcja jednoczesnego planowania wszystkich sfer działalności firmy

Przewidywane zmiany

Założenia do planu

sytuacji finansowej firmy

prognoza rachunku wyników

przychody

koszty

majątek trwały

majątek obrotowy

prognoza bilansu

zobowiązania

kredyty

kapitały własne

wynik i polityka jego podziału

prognoza przepływów

pieniężnych

slide8
- wzrost sprzedaży

- wdrożenie nowej technologii

- poprawa jakości

- redukcja kosztów produkcji

- rozszerzenie asortymentu

- itp.

- wydatki niezbędne do zrealizowania planów

- zmiany organizacyjne

- środki własne

- inwestycje w majątek trwały

- potrzeby zewnętrznego finansowania

- konieczność zatrudnienia nowych ludzi

- spodziewane efekty realizacji planów

- zwiększone nakłady na marketing

- program badań i rozwoju

Rola planowania finansowego w planowaniu przedsięwzięć

CELE

PLAN

ZASOBY

REALIZACJI

PIENIĘŻNE

slide9
Brak środków na zrealizowanie zamierzeń

oznacza konieczność zaciągnięcia kredytu

Planowanie finansowe w ujęciu kasowym

Przykład planowania przepływów pieniężnych

slide10
Obszary szczegółowego planowania finansowego

Przychody - wpływy

Koszty - wydatki

Zapasy

- ilościowe prognozy sprzedaży

- jednostkowe koszty bezpośrednie

- cykle rotacji zapasów

- ceny

- koszty wydziałowe

- materiałów

- pozostałe przychody operacyjne

- koszty ogólnego zarządu

- produkcji w toku

- przychody finansowe

- pozostałe koszty operacyjne

- wyrobów gotowych

- koszty finansowe

- towarów

- cykle ściągania należności

- stany minimalne zapasów niezbędne do

- zjawisko występowania należności

- podział kosztów na będące i nie będące

utrzymania płynności produkcji i sprzedaży

nieściągalnych

wydatkami

- zjawisko występowania zapasów zbędnych,

- cykle spłaty zobowiązań

nadmiernych, trudnozbywalnych.

Majątek trwały

Źródła finansowania

Inne elementy

- przewidywane nakłady inwestycyjne

- obecne zadłużenie

- ulgi podatkowe

związane z realizacją nakreślonych celów

- prognoza środków własnych

- program podziału wyników

- inwestycje odtworzeniowe

- potrzeba pozyskania zewnętrznego

- przewidywane wyniki finansowe spółek

- planowane terminy oddania inwestycji

finansowania

zależnych

- prognoza amortyzacji

- wpływy z dywidend od spółek zależnych

slide11
Weryfikacja założeń do planu finansowegopoziom ogólny
 • Porównanie historycznych i prognozowanych wskaźników rentowności
 • Porównanie historycznej i prognozowanej dźwigni operacyjnej
 • Porównanie historycznych i prognozowanych nakładów ponoszonych na uzyskanie 1 zł przychodów operacyjnych
 • Porównanie historycznych i prognozowanych nakładów ponoszonych na uzyskanie 1 zł wyniku operacyjnego
 • Porównanie historycznych i prognozowanych wartości innych wskaźników liczonych w skali całej firmy
slide12
Weryfikacja założeń do planu finansowego poziom szczegółowy
 • Porównanie historycznych i prognozowanych poziomów sprzedaży poszczególnych asortymentów
 • Porównanie historycznych i prognozowanych cen sprzedaży
 • Porównanie historycznych i prognozowanych jednostkowych kosztów bezpośrednich (zmiennych)
 • Porównanie historycznych i prognozowanych kosztów wydziałowych i ogólnego zarządu (stałych)
 • Porównanie historycznych i prognozowanych cykli rotacji należności, zapasów i zobowiązań
 • Porównanie wszystkich szczegółowych założeń do planu z wartościami uzyskiwanymi w przeszłości
slide13
Cechy dobrego planu finansowego
 • Opisuje przewidywane zmiany wszystkich elementów działania firmy
 • Pozwala ocenić efekty pieniężne realizacji zamierzeń
 • Plan globalny powstaje jako agregacja planów szczegółowych
 • Założenia do planu są osadzone w realiach firmy
 • Format zarówno planów szczegółowych jak i planu globalnego umożliwia bieżące porównywanie z informacjami pochodzącymi z systemu sprawozdawczego
 • Realizacja planu jest na bieżąco monitorowana, a informacje o odchyleniach są wykorzystywane do podejmowania decyzji operacyjnych
najpopularniejsze miary oceny op acalno ci inwestycji
Najpopularniejsze miary oceny opłacalności inwestycji:
 • NPV –wartość zaktualizowana netto
 • IRR – wewnętrzna stopa zwrotu
 • MIRR – zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu
 • PI – wskaźnik rentowności inwestycji
 • PP – okres zwrotu nakładów inwestycyjnych
 • ARR – średnia księgowa stopa dochodu
slide15
NPV – Net Present Value (wartość zaktualizowana netto) - różnica pomiędzy zdyskontowanymi na okres teraźniejszy wpływami, a wydatkami związanymi z przedsięwzięciem.

NCFt – przewidywane przepływy pieniężne netto związane z rozważaną inwestycją w kolejnych okresach czasu;

k – stopa dyskontowa, alternatywny koszt rezygnacji z możliwości zainwestowania środków w inny sposób (koszt utraconych korzyści), czyli postulowana stopa zwrotu z inwestycji;

n – liczba okresów w danym horyzoncie inwestycyjnym;

C – początkowy nakład inwestycyjny

etapy dokonywania oceny op acalno ci inwestycji za pomoc npv
Etapy dokonywania oceny opłacalności inwestycji za pomocą NPV:
 • Prognoza przepływów pieniężnych wygenerowanych przez przedsięwzięcie w czasie jego trwania
 • Ustalenie alternatywnego kosztu kapitału (stopy dyskontowej) dla danego przedsięwzięcia (uwzględniający wartość pieniądza w czasie, jak i ryzyko związane z realizacją danego przedsięwzięcia)
 • Wykorzystując alternatywny koszt kapitału należy zdyskontować przyszłe przepływy pieniężne wynikające z przedsięwzięcia i je zsumować – powstaje wartość obecna inwestycji – present value (PV)
 • Od wartości obecnej inwestycji odjąć kwotę inwestycji
z asady post powania z npv
Zasady postępowania z NPV:
 • Akceptuj projekt, dla którego NPV>0
 • Odrzuć projekt, którego NPV<0
 • NPV = 0 – projekt jest równoważny z przedsięwzięciem alternatywnym
ocena op acalno ci projekt w a i b
Ocena opłacalności projektów A i B

Okres

Współczynnik dyskonta (1+k)t dla k = 18%

Projekt A

Projekt B

Przepływy pieniężne netto

Nominalne

Zdyskontowane

Nominalne

zdyskontowane

0

1

- 28000

- 28000

- 35000

- 35000

1

0,847458

8000

6780

8000

6780

2

0,718184

8000

5745

8000

5745

3

0,608631

8000

4869

9000

5478

4

0,515789

8000

4126

10000

5158

5

0,437109

8000

3497

18000

7868

6

0,370432

-

-

11000

4075

7

0,313925

-

-

4000

1256

NPV = 6780 + 5745 + 4869 + 4126 + 3497 – 28000 = - 2983

NPV = 6780 + 5745 + 5478 + 5158 + 7868 + 4075 +1256 – 35000 = 1360

NPV A < 0, projekt jest nieopłacalny

NPV B > 0, projekt nadaje się do realizacji

zalety npv
Zalety NPV:
 • Wartość przedsięwzięcia zależy od przyszłych strumieni przepływów pieniężnych, strumienie pieniężne generowane w przeszłości są bez znaczenia dla oceny opłacalności inwestycji
 • NPV opiera się jedynie na prognozowanych przepływach pieniężnych z danego przedsięwzięcia oraz na alternatywnym koszcie kapitału. Nie jest uzależniona od gustów kierownictwa, doboru metod księgowania – jest obiektywna
 • Uwzględnia fakt, że każda złotówka dzisiaj jest warta więcej niż złotówka jutro, gdyż można ją dzisiaj zainwestować i otrzymać dochód z odsetek
 • Wartości zaktualizowane można sumować, gdyż są mierzone w wartościach odniesionych do tego samego momentu w czasie
slide20
IRR – Internal Rate of Return (wewnętrzna stopa zwrotu)– to taka stopa dyskontowa, dla której NPV = 0, jest stopą dochodu z inwestycji, stopą, jaką należałoby użyć, aby zrównoważyć koszty inwestycji i przyszłe wpływy.

r1 – poziom stopy dyskontowej, przy którym NPV > 0

r2 – poziom stopy dyskontowej, przy którym NPV < 0

NPV (r1) – wartość NPV obliczona dla r1

NPV (r2) – wartość NPV obliczona dla r2

zasady post powania z irr
Zasady postępowania z IRR
 • Akceptuj przedsięwzięcie, dla którego IRR > żądanej (granicznej) stopy zwrotu k0
 • Zaniechaj inwestycji, dla której IRR < k0
 • Jeżeli IRR =k0 to badana inwestycja i projekt alternatywny są jednakowo opłacalne

Obliczone dla powyższych projektów A i B IRR wynoszą odpowiednio: 13,202% oraz 19,291%, czyli projekt A jest nieopłacalny, projekt B można realizować.

slide22
IRR nie będzie istnieć, jeśli w jakimś okresie poza okresem 0,występował ujemny przepływlub kiedy wszystkie przepływy łącznie z okresem 0 są dodatnie.

Łatwo pomylić IRR z kosztem kapitału, gdyż obydwa występują we wzorze na NPV. IRR jest miarą rentowności, ponieważ zależy ona wyłącznie od wartości i momentu przypływów strumieni pieniężnych. Alternatywny koszt kapitału jest standardem rentowności dla przedsięwzięcia, stosowanym do obliczenia wartości inwestycji.

slide23
PI – Proftability Index (wskaźnik rentowności inwestycji) – iloraz zaktualizowanych przychodów i wydatków związanych z daną inwestycją.

NCFPt – przychody pieniężne w okresie t

NCFWt – wydatki poniesione w okresie t

MIRR – Modyfied Internal Rate of Return (zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu) – różnica między IRR polega na tym, że nadwyżki środków pieniężnych uzyskane z projektu będą reinwestowane po oczekiwanej stopie zwrotu, którą zakładamy do projektu.

MIRR dla powyższego przykładu wynoszą odpowiednio dla projektów A i B 15,372% oraz 18,644%.

slide24
Zasady postępowania przy użyciu PI:
 • Akceptować inwestycje, jeśli PI > 1
 • Odrzucić projekt, jeśli PI < 1
 • Jeżeli PI = 1 to rozważana inwestycja i projekt alternatywny są równoważne

PI dla powyższego przykładu wynoszą odpowiednio dla projektów A i B 0,8935 oraz 1,0389, co oznacza, że powinniśmy wybrać projekt B.

slide25
2. Liczony na podstawie wartości zdyskontowanych - najmniejsze n, dla którego spełniona jest nierówność:

PP liczonena podstawie wartości zdyskontowanych dla projektów A nie istnieje, dla projektu B wynosi 5,9745 okresu.

PP – Payback Period (okres zwrotu nakładów inwestycyjnych) – określa czas, w którym uzyskane wpływy pieniężne z inwestycji zrównoważą się z nakładem inwestycyjnym.

1. Liczony na podstawie wartości bieżących (niezdyskontowanych) - najmniejsze n, dla którego spełniona jest nierówność:

PP liczonena podstawie wartości bieżących dla projektów A i B wynoszą odpowiednio 3,5 oraz 4 okresy.

slide26
ARR – Accounting Rate of Return (średnia księgowa stopa dochodu) – średnie prognozowane zyski z inwestycji(pomniejszone o amortyzację i podatki) / średnia księgowa wartość inwestycji. Do realizacji przyjmowane są te projekty, dla których księgowa stopa zwrotu jest wyższa niż pewna założona przez decydenta wartość, np. przeciętna w danej branży.
 • Wady tej metody:
 • nie uwzględnia zmiennej wartości pieniądza w czasie,
 • posługuje się wielkościami średnimi, czyli nie bierze pod uwagę rozkładu strumienia pieniądza w czasie,
 • wykorzystuje kategorie zysku księgowego, a nie preferowane w finansach cash flow.
slide27
Monitorowanie realizacji planu

WYKONANIE

SKUTECZNY MONITORING

- porównuje szczegółowe elementy planu z ich wykonaniem

- odbywa się na bieżąco

- pozwala na określenie przyczyn odchyleń pomiędzy planem a wykonaniem

- informacja o odchyleniach i ich przyczynach trafia do osób odpowiedzialnych za realizację określonych elementów planu

- na bieżąco podejmowane są działania zmierzające do usunięcia przyczyn występowania odchyleń

ODCHYLENIA

PLAN

PRZYCZYNY

ODCHYLEŃ

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

slide28
Podjecie prawidłowej decyzji inwestycyjnej powinno poprzedzać preliminowanie inwestycji, co wymaga:
 • sformułowania długookresowego celu, jaki zamierza się osiągnąć dzięki inwestycji;
 • ustalenia wariantów możliwych rozwiązań;
 • kalkulacji nakładów inwestycyjnych oraz przyszłych strumieni gotówki z inwestycji;
 • odrzucenia projektów nie spełniających wymogów opłacalności oraz nie nadających się do realizacji ze względu na niedostateczne źródła finansowania.

Sporządzając plan biznesowy i finansowy uwzględniaj optymistyczny, pesymistyczny i realny rozwój sytuacji

slide29
Podstawowym wyznacznikiem powodzenia działalności firmy winno być planowanie. Jest ono rozumiane jako proces, który stwarza możliwości wyboru najbardziej satysfakcjonujących decydenta przedsięwzięć niezbędnych dla uzyskania zamierzonych celów.Generalnym zadaniem planowania jest ocena skutków, jakie różne warianty działań wywierają na realizację strategicznych celów działalności firmy.

Metody okresu zwrotu oraz średniej księgowej stopy dochodu nie zyskały akceptacji w teorii finansów. Pozostałe, tzw. metody dyskontowe, uznawane są przez tę teorię za znacznie efektywniejsze kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych, przy czym metoda wartości obecnej netto NPV uznawana jest za posiadającą najmniej mankamentów.

ad