slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gravitační konstanta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gravitační konstanta

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Gravitační konstanta - PowerPoint PPT Presentation


  • 127 Views
  • Uploaded on

Konstanty. Gravitační konstanta. Avogadrova konstanta. Univerzální plynová konstanta. Rychlost světla ve vakuu. Perminitivita vakua. Permeabilita vakua. Elementární náboj. Hmotnost elektronu v klidu. Hmotnost protonu v klidu. Hmotnost neutronu v klidu. Plancova konstanta.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gravitační konstanta' - jael


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Konstanty

Gravitační konstanta

Avogadrova konstanta

Univerzální plynová konstanta

Rychlost světla ve vakuu

Perminitivita vakua

Permeabilita vakua

Elementární náboj

Hmotnost elektronu v klidu

Hmotnost protonu v klidu

Hmotnost neutronu v klidu

Plancova konstanta

Plancova konstanta

Boltzmanova konstanta

Bohrův magneton pro elektron

slide2

Diferenciální rovnice a jejich řešení

Separace proměnných

Lineární rovnice s konstantními

koeficienty

// pro jednoduché kořeny

// pro násobné kořeny

Častá fyzikální roznice

slide3

Matematické vzorce

Gausovo normální rozdělení

pravděpodobnosti

n-tý centrální moment

Gausova rozdělení

Laplaceův-Gaussův integrál

slide4

Binomický rozvoj

Multinomický rozvoj

Pravidla pro kombinační

čísla

Stirlingova formule

Některé parciální rozklady

Užitečná formulka

slide6

Kronekerovo delta a epsilon

Kronekerovo delta a epsilon

// sudá permutace ijk

// lichá permutaceijk

// opakující se i nebo j nebo k

slide7

Pauliho matice

Některé vlastnosti Pauliho matic

Spin

Energetické hladiny částice v

magnetickém poli

Bohrův magneton

Operátor spinu

Vlastní magnetický moment

Vlnová funkce se spinem

Vztah mezi vlastním magnetickým

momentem a spinem

Kvadrát spinu

Hamiltonián v magnetickém poli

Zisk řešení Pauliho rovnice ze

znalosti řešení SchR

// SchR

// řešení Pauliho rovnice

slide8

Klasický 1D oscilátor

Celková energie

Hamiltonián

Perioda

Hustota pravděpodobnosti

nalezení v

slide9

Poruchová teorie

k-té vlastní číslo

k-tá vlastní funkce

1. oprava

nedegenerované čistě

bodové spektrum

2. oprava

k-té vlastní číslo

s násobností n

k-tá vlastní funkce

s násobností n

degenerované čistě

bodové spektrum

První oprava vlastních čísel

slide10

Kvantový oscilátor

Hamiltonián 1D

Hamiltonián 3D

Energie, vl. čísla H 1D

Vlastní funkce 1D

//

//

Vlastní funkce 1D včetně

normalizace

Vlastní funkce 3D

Energie 3D

Vlastní hodnoty složek

momentu hybnosti

Energie 3D ve sférickém poli

Kreační a anihilační operátory

slide11

Sférický potenciál

Hamiltonián

Hamiltonián ve

sférických souřadnicích

Vlastní funkce kvadrátu

L a složky Lz

//

Přidružené Legendrovy funkce

Hustota pravděpodobnosti

nalezení částice v

prostorovém úhlu

//

Zobecněné Laguerovy

polynomy

Degenerovaná hypergeometrická

funkce

Coulombický potenciál

Energie částice v

coulombickém poli

Vlastní funkce částice v

coulombickém poli

slide12

Operátory

Poloha

Zobecněná

vlastní funkce polohy

Hybnost

Normalizovaná zobecněná

vlastní funkce hybnosti

Hamiltonián v silovém poli

potenciálu V

Hamiltonián v magnetickém poli

Moment hybnosti

Moment hybnosti ve sférických

souřadnicích

Hybnost ve sférických souřadnicích

Posunovací operátor

Působení posunovacího

operátoru na vlastní hodnoty

Operátor spinu

slide13

Fyzikální vzorce

Plankův vzorec záření

černého tělesa

De Brogliova vlna

Schrődingerova rovnice

Kvantum energie fotonu

Bornův postulát

Relace neurčitosti pro libovolné

samozdružené operátory, rovnost

nasává pro operátory splňující:

Relace neurčitosti pro polohu

a hybnost

Stacionární stav

Časový vývoj stacionárního stavu

Řešení SchR při nestacionární

počáteční podmínce, pomocí

ortn. báze vl. funkcí hamiltoniánu

// počáteční podmínka

// časový vývoj

Časová derivace samosdruženého

operátoru

// Platí pro vlnové funkce husté na

uzavřeném podprostoru

Integrálů pohybu

Ehrenfestovy teoremy

slide14

Hamiltonián v magnetickém poli

Operátor magnetického momentu

částice

Dva výrazy pro Hamiltonián dvou

interagujících částic

// těžišťová soustava

Vlnová funkce dvou rozlišitelných

částic

Vlnová funkce dvou

nerozlišitelných částic

s nenulovým spinem

Vlnová funkce n

nerozlišitelných částic

s nenulovým spinem

// permutace

Hamiltonián atomu se Z elektrony

interagujícími mezi sebou

slide16

Středná hodnoty a kvadratické odchylky

Střední hodnota pozorovatelné A

Pravděpodobnost přechodu částice

ve stavu do normalizovaného

stavu operátoru s vlastní

hodnotou . Stav je nedegenerovaný.

Pravděpodobnost přechodu částice

ve stavu do normalizovaného

stavu operátoru s vlastní

hodnotou . Stav je k-degenerovaný.

Pravděpodobnost přechodu částice

ve stavu do jednoho z

normalizovaných stavů operátoru

s vlastní hodnotou v uvedeném

intervalu, ke každému bodu v intervalu

přísluší právě jedna vlastní funkce.

Střední kvadratická odchylka

slide18

Souřadné soustavy

Sférická soustava

Polární soustava

slide19

Rozdělení příkladů

Gaussův integrál

Matematické příklady

Klasický oscilátor

Kvantový oscilátor

Pole oscilátoru

Doplňující fyzikální

příklady a

poruchová teorie

De Brogliovy vlny

Vlnová funkce

Vlnová funkce

Schrődingerova rovnice

v homogenním polia

Coulombově potenciálu

Pravděpodobnosti

Potenciálová jáma

Hermiteovy polynomy

Operátory a komutátorty

Kvantová tělesa

Kreační a anihilační operátory

posunovací operátory

Střední hodnoty

Vyšetření částice

Střední kvadratické odchylky

Spektrum a vlastní hodnoty

operátorů

Spin