l tkov mno stv a mol rn hmotnost n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Látkové množství a molární hmotnost PowerPoint Presentation
Download Presentation
Látkové množství a molární hmotnost

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation

Látkové množství a molární hmotnost - PowerPoint PPT Presentation

jaeger
277 Views
Download Presentation

Látkové množství a molární hmotnost

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Látkové množství a molární hmotnost Molární hmotnost = hmotnost 1 molu částic (6,022 .1023 částic) značí se M, jednotka g/mol M = m/n M ….molární hmotnost [g/mol] m …. hmotnost látky [g] n ….. látkové množství [mol]

  2. Molární hmotnost pro prvky – v period. tabulkách. PŘ1: Kolik g váží 2 moly atomů síry? • Najdeme molární hmotnost síry: 32,07 g/mol • M = m/n z tohoto vztahu vyjádříme hmotnost: m = n . M • Dosadíme do vztahu: m = 2 . 32,07 = 64,14 g PŘ2: Jaké látkové množství sodíku obsahuje 80,5 g čistého sodíku? Kolik je to atomů? • Molární hmotnost Na je: 23 g/mol • n = m/M = 80,5 / 23 = 3,5 mol Na • Počet atomů sodíku ve 3,5 molu: 3,5 . 6,022 . 1023 = 2,11 . 1024 atomů

  3. PŘ3: Kolik g váží 1 atom síry? • 1 mol atomů síry váží 32,07 g (molární hmotnost) • 1 mol = 6,022 .1023 atomů • 1 atom váží: 32,07 / 6,022 . 1023 = 5,325 . 10-23 g

  4. Molární hmotnost molekul • sečíst molární hmotnosti všech prvků v molekule PŘ4: Jaká je molární hmotnost vody? H2O M = 2. molární hmotnost vodíku + molární hmot. kyslíku = 2 . 1,01 + 16 = 18,02 g/mol 6,022 . 1023 molekul vody váží 18,02 g.

  5. PŘ 5: Jaká je molární hmotnost síranu sodného? Na2SO4 M = 23.2 + 32,07 + 16.4 = 142,07 g PŘ 6: Kolik g váží 1 mol molekul C6H12O6? M = 6 . 12,01 + 12 . 1,01 + 6 . 16 = 180,18 g PŘ 6: Kolik g váží 1 mol molekul Fe(NO3)2? • je tam 1 atom Fe, 2 atomy N, 6 atomů O M = 1 .55,86 + 2 .14,01 + 6 .16 = 179,9 g

  6. PŘ 7: Jaké látkové množství je obsaženo ve 171,1 g Al2(SO4)3? (síran hlinitý) molární hmotnost: 2 . 26,98 + 3. 32,06 + 12 . 16 = 342,14 g/mol n = m/M = 171,1 / 342,14 = 0,5 mol

  7. PŘ 8: Kolik g váží 3,011 . 1024 molekul Ca(OH)2 ? („hašené vápno“) Molární hmotnost: 74,1 g/mol (1 vápník, 2 kyslíky a 2 vodíky) n = 3,011 . 1024 / 6,022 . 1023 = 5 mol m = n . M = 5 . 74,1 = 370,5 g