Ch ng 1 a i c ng ve tie p th
Download
1 / 12

- PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Chöông 1 ÑAÏI CÖÔNG VEÀ TIEÁP THÒ. NOÄI DUNG CUÛA CHÖÔNG : MOÄT SOÁ KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN VAÁN ÑEÀ COÁT LOÕI CUÛA MARKETING NHÖÕNG QUAN ÑIEÅM CHUÛ YEÁU TRONG VIEÄC QUAÛN TRÒ MARKETING VAI TROØ CUÛA MARKETING QUAÙ TRÌNH QUAÛN TRÒ MARKETING. MOÄT SOÁ KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN. Nhu caàu (Need):

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - jaegar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ch ng 1 a i c ng ve tie p th
Chöông 1ÑAÏI CÖÔNG VEÀ TIEÁP THÒ

 • NOÄI DUNG CUÛA CHÖÔNG:

 • MOÄT SOÁ KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN

 • VAÁN ÑEÀ COÁT LOÕI CUÛA MARKETING

 • NHÖÕNG QUAN ÑIEÅM CHUÛ YEÁU TRONG VIEÄC QUAÛN TRÒ MARKETING

 • VAI TROØ CUÛA MARKETING

 • QUAÙ TRÌNH QUAÛN TRÒ MARKETING


Mo t so kha i nie m c ba n
MOÄT SOÁ KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN

 • Nhu caàu (Need):

  Laø traïng thaùi maø con ngöôøi coù caûm giaùc thieáu huïtmoät söï thoûa maõn naøo ñoù

  Nhu caàu xuaát hieän khi naøo?

  VD: Khi ta coù caûm giaùc ñoùi, xuaát hieän nhu caàu ñöôïc no


Ch ng 1 a i c ng ve tie p th

MOÄT SOÁ KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN (tt)

2.Mong muoán (Want):

Laø nhöõng daïng thöùc cuï theå maø ngöôøi ta nghó ñeán hoaëc cho laø coù theå thoûa maõn nhu caàu

VD: Mong muoán phaûi aên 1 caùi gì ñoù ñeå thoûa maõn nhu caàu ñöôïc no


Mo t so kha i nie m c ba n tt
MOÄT SOÁ KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN (tt)

3. Ñoøi hoûi (Demand):

Laø mong muoán coù 1 saûn phaåm cuï theå maø ngöôøi coù nhu caàu coù khaû naêng mua ñeå thoûa maõn nhu caàu, mong muoán

Khi naøo mong muoán trôû thaønh ñoøi hoûi?

VD: Caàn coù 1 toâ phôû ñeå thoûa maõn söï mong muoán ñöôïc aên nhaèm thoûa maõn nhu caàu ñöôïc no


Nh ngh a marketing
ÑÒNH NGHÓA MARKETING

 • Marketing laø 1 quaù trình xaõ hoäi trong ñoù caùc caù nhaân hoaëc toå chöùc nhaän ñöôïc caùi hoï caàn thoâng qua vieäc trao ñoåi töï do saûn phaåm coù giaù trò ñoái vôùi ngöôøi hoaëc toå chöùc khaùc.

 • (P.Kotler, 2000)

 • Marketing laø 1 quaù trình nhaèm chuyeån dòch coù ñònh höôùng caùc saûn phaåm, dòch vuï coù giaù trò kinh teá töø ngöôøi saûn xuaát ñeán ngöôøi söû duïng sao cho thoûa maõn toát nhaát söï caân baèng cung – caàu vaø ñaït ñöôïc muïc tieâu cuûa toaøn xaõ hoäi.

  (Mc Carthay et al)

 • Marketing laø quaù trình ñoàng boä caùc hoaït ñoäng veà hoaïch ñònh vaø quaûn lyù thöïc hieän vieäc ñònh giaù, phaân phoái vaø chieâu thò caùc yù töôûng, saûn phaåm hay dòch vuï nhaèm taïo ra caùc trao ñoåi laøm thoûa maõn caùc caù nhaân vaø toå chöùc

  (AMA, 1996)


Va n e co t lo i cu a marketing

Truyeàn thoâng

Saûn phaåm

Ngöôøi

baùn

Ngöôøi mua

Tieàn

Thoâng tin

VAÁN ÑEÀ COÁT LOÕI CUÛA MARKETING

TRAO ÑOÅI ÑEÅ THOÛA MAÕN

Trao ñoåi laø gì?

Laø haønh vi thu nhaän 1 thöù mong muoán töø ngöôøi khaùc baèng caùch ñöa laïi caùi maø hoï muoán


Va n e co t lo i cu a marketing tt
VAÁN ÑEÀ COÁT LOÕI CUÛA MARKETING (tt)

Ñieàu kieän ñeå coù 1 söï trao ñoåi:

 • Ít nhaát phaûi coù 2 beân bieát nhau;

 • Moãi beân muoán trao ñoåi;

 • Moãi beân coù caùi ñeå trao ñoåi;

 • Moãi beân coù khaû naêng giao dòch vaø trao ñoåi haøng hoùa cuûa mình;

 • Moãi beân coù quyeàn töï do chaáp nhaän hay töø choái ñeà nghò cuûa beân kia.


Nh ng quan ie m chu ye u trong qua n tr marketing
NHÖÕNG QUAN ÑIEÅM CHUÛ YEÁU TRONG QUAÛN TRÒ MARKETING

 • Quan ñieåm saûn xuaát: taäp trung vaøo vieäc naâng cao hieäu quaû saûn xuaát vaø môû roäng phaïm vi phaân phoái

 • Quan ñieåm saûn phaåm: Taäp trung söùc löïc vaøo vieäc laøm ra nhöõng saûn phaåm coù chaát löôïng cao vaø ñöôïc caûi tieán thöôøng xuyeân

 • Quan ñieåm baùn haøng: Neáu cöù ñeå yeân thì ngöôøi tieâu duøng seõ khoâng mua caùc saûn phaåm cuûa coâng ty vôùi soá löôïng lôùn. Vì theá toå chöùc caàn phaûi noã löïc tieâu thuï vaø khuyeán maõi


Nh ng quan ie m chu ye u trong qua n tr marketing tt
NHÖÕNG QUAN ÑIEÅM CHUÛ YEÁU TRONG QUAÛN TRÒ MARKETING (tt)

 • Quan ñieåm marketing: laø xaùc ñònh nhöõng nhu caàu cuõng nhö mong muoán cuûa caùc thò tröôøng muïc tieâu, ñaûm baûo möùc ñoä thoûa maõn mong muoán baèng nhöõng hình thöùc höõu hieäu vaø hieäu quaû hôn so vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh.

  Quan ñieåm marketing döïa treân 4 vaán ñeà chính:

  * Thò tröôøng muïc tieâu

  * Nhu caàu cuûa khaùch haøng

  * Toå hôïp Marketing

  * Khaû naêng sinh lôøi


Nh ng quan ie m chu ye u trong qua n tr marketing tt1
NHÖÕNG QUAN ÑIEÅM CHUÛ YEÁU TRONG QUAÛN TRÒ MARKETING (tt)

5.Quan ñieåm marketing xaõ hoäi:

Nhieäm vuï cuûa toå chöùc laø xaùc ñònh nhöõng nhu caàu, mong muoán vaø lôïi ích cuûa caùc thò tröôøng muïc tieâu vaø ñaûm baûo nhöõng möùc ñoä thoûa maõn mong muoán moät caùch hieäu quaû hôn caùc ñoái thuû caïnh tranh, ñoàng thôøi giöõ nguyeân hay cuûng coá möùc soáng sung tuùc cuûa ngöôøi tieâu duøng vaø xaõ hoäi.


Vai tro cu a marketing
VAI TROØ CUÛA MARKETING

 • Giuùp nhaø quaûn trò khaéc phuïc ñöôïc nhöõng khaùc bieät giöõa saûn xuaát vaø tieâu thuï:

  • Khoâng gian

  • Thôøi gian

  • Thoâng tin

  • Giaù trò

  • Sôû höõu

  • Soá löôïng

  • Chuûng loaïi


Qua tr nh qua n tr marketing

Phaân tích thò tröôøng

Löïa choïn thò tröôøng troïng taâm

Xaây döïng toå hôïp tieáp thò

Quaûn lyù hoaït ñoäng marketing

QUAÙ TRÌNH QUAÛN TRÒ MARKETING


ad