Sz mvitel
Download
1 / 65

- PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

SZÁMVITEL. Cél: információigény kielégítése  külső és belső érintettek. Külső érintettek. Tulajdonosok, befektetők. Piaci partnerek. Hitelezők. Belső érintettek. munkavállalók vállalatvezetők érdekképviselet. Hatóságok. Közvélemény. Kormányzati költségvetési szervezetek.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - jadon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Sz mvitel

Cél: információigény kielégítése

 külső és belső érintettek

Külső érintettek

Tulajdonosok,

befektetők

Piaci partnerek

Hitelezők

Belső érintettek

munkavállalók

vállalatvezetők

érdekképviselet

Hatóságok

Közvélemény

Kormányzati

költségvetési szervezetek


Sz mvitel

 • Az információigény súlypontjai

  • vagyon  vállalkozás rendelkezésére álló vagyontárgyak

  • pénzügyi stabilitás  eszközök, és azok finanszírozása

  • jövedelmezőség  nyereséges működés

Számvitel célja?

A gazdasági egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet adni az egységgel kapcsolatba kerülő minden érdekhordozó számára.


Sz mvitel

 • A számvitel feladata:

  • Regisztrációs funkció: a vállalkozást érintő gazdasági események zárt rendszerben való rögzítése, feldolgozása és rendszerezése.

  • Adatszolgáltatási funkció: adatot szolgáltatni strukturált formában a külső és belső érintettek számára

 • A számviteli paradigma lényege a keret-jellegű szabályozás!

 •  vállalat-specifikus szabályok a vállalkozások szintjén

 • SZÁMVITELI POLITIKA

  • Általános rész

  • Eszközök-források értékelési szabályzata

  • Eszközök-források leltározási szabályzata

  • Pénzkezelési szabályzat

  • Önköltség-számítási szabályzat

  • Számlarend


Sz mvitel

Végelszámolás kezdete

Társ. szerz. aláírása

Tevékenység vége

Üzleti év vége

Üzleti év vége

Üzleti év vége

Üzleti év vége

Bejegyzés

Vállalati működés számviteli kezelése

Fordulónap

Mérlegkészítés időpontja


Sz mvitel

 • BESZÁMOLÁS

 • Adatszolgáltatási funkció

 • Adatot szolgáltatni strukturált formában...

 • Információs igény kielégítése!

 • Beszámoló részei

  • Mérleg

  • Eredménykimutatás

  • Kiegészítő melléklet

 • Üzleti jelentés:

 • A vállalkozás saját elemzései a vállalkozás jelenbeli és jövőbeli működéséről, egyéb információk.

 vagyoni és pénzügyi helyzet

 jövedelmi helyzet

 előbbiekhez tartozó kiegészítések


Sz mvitel

 • Beszámolási formák

  • Egyszerűsített beszámoló

   • részei: egyszerűsített mérleg, eredménylevezetés

   • pénzforgalmi szemlélet, egyszeres könyvvitel

   • naplófőkönyv, pénztárkönyv

   • csak „egyéb szervezetek” alkalmazhatják (pl. alapítvány)

  • Egyszerűsített éves beszámoló

   • részei: mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet

   • teljesítés szemlélet, kettős könyvvitel

   • főkönyvi könyvelés

   • Három mutatóból kettő a határérték alatt(Mfőösszeg<500; Árbevétel<1000; Foglalkoztatottak<50)

  • Éves beszámoló

   • részei: mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet

   • (+ üzleti jelentés)

   • kettős könyvvitel

   • főkönyvi könyvelés

  • Konszolidált beszámoló

   • kettős könyvvitel

   • főkönyvi könyvelés


Sz mvitel

 • MÉRLEG

  • állományi szemléletű kimutatás (egy időpontra vonatkozik)

  • a vagyont mutatja, pénzértékben és összevontan

   • megjelenési forma szerint (eszközcsoportok)

   • eredet szerint (források)

  • elkülönítetten tartalmazza a tárgyidőszak eredményét is

 • Összeállítási módozatok

  • részletezettség szerint:

   • éves beszámoló mérlege

   • egyszerűsített éves beszámoló mérlege

  • típus szerint

   • Mérlegszerű („A” típus)

   • Lépcsőzetes („B” típus)

 •  a gyakorlatban tehát négyféle számviteli törvény szerint készített mérleggel találkozhatunk!


Sz mvitel

AZ „A” TÍPUSÚ MÉRLEG SZERKEZETE

A mérleg két oldala

Mérlegfőcsoportok

ESZKÖZÖK

Befektetett

eszközök

Immateriális javak

FORRÁSOK

Saját tőke

Jegyzett tőke

Jegyzett, de be nem fiz. tőke (-)

Tőketartalék

Tárgyi eszközök

Eredménytartalék

Lekötött tartalék

Befektetett pénzügyi e.

Értékelési tartalék

Mérleg szerinti eredmény

Készletek

Forgóeszközök

Céltartalékok

Követelések

Hátrasorolt kötel.

Kötelezettségek

Értékpapírok

Hosszú lej. kötel.

Pénzeszközök

Rövid lej. kötel.

Aktív időbeli

elhatárolások

Passzív időbeli

elhatárolások


Sz mvitel

 • EREDMÉNYKIMUTATÁS

  • forgalmi szemléletű (adott időszak teljesítményét tükrözi)

  • a vállalkozás realizált hozamait és ráfordításait mutatja

  • tartalmazza a fizetendő adót és osztalékot

  • alátámasztja a mérlegbe kerülő eredményt

 • Összeállítási módozatok

  • részletezettség szerint:

   • éves beszámoló eredménykimutatása

   • egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

  • típus szerint

   • Lépcsőzetes („A” típus)

   • Mérlegszerű („B” típus)

  • költségelszámolás módja szerint

   • Összköltség típusú

   • Forgalmi költség típusú

 •  a gyakorlatban nyolcféle eredménykimutatással találkozhatunk!


Sz mvitel

 • KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDOK

 • Összköltség eljárás:

  • minden felmerülő költség- és ráfordítástényező megjelenik az eredménykimutatásban (Termelési költségek)

  • ami nem a tárgyidőszaki eredményt terheli, semlegesítendő egy speciális hozam-kategóriával

  •  aktivált saját teljesítmény

   • Saját előállítású eszközök aktivált értéke

   • Saját termelésű készletek állományváltozása

  • a költségek kötelező csoportjai:

   • anyagi jellegű ráfordítások

   • személyi jellegű ráfordítások

   • értékcsökkenés


Sz mvitel

 • Forgalmi költség eljárás

  • megbontjuk a költségeket közvetlen és közvetett költségekre.

  • a közvetett költségek az eredmény terhére elszámolhatók

  • a közvetlen költségekből leválasztjuk azokat, melyek vállalaton belüli teljesítményt takarnak

  • a fennmaradó számolható el, mint értékesítési költség


Sz mvitel

AST

ÉCS

Személyi

Termelési költségek

Anyagi

Értékesítés közvetett költségei

Értékesítés közvetlen költségei


Sz mvitel

 • A SZÁMVITEL RENDSZER MŰKÖDTETÉSE

 • Regisztrációs funkció

 • A vállalkozást érintő gazdasági események rögzítése...

 • Bizonylati elv:

  • gazdasági események rögzítése csak szabályszerűen kiállított bizonylatok alapján lehetséges

  • minden gazdasági eseményről bizonylatot kell kiállítani

  • minden lényeges bizonylatot rögzíteni kell a nyilvántartási rendszerben

 • Gazdasági események rögzítése

  • készpénzt érintő eseményeket azonnal

  • bankszámlaforgalom esetén a kivonat megérkezésekor

  • egyéb pénzeszközök esetén a követő hó 15-éig

  • egyéb eszközöknél legkésőbb a negyedév végéig


Sz mvitel

BIZONYLATOK MEGJELENÉSE A BESZÁMOLÓBAN

BESZÁMOLÓ

Főkönyvi

nyilvántartás

Analitikus

nyilvántartás

Számviteli

bizonylat

Gazdasági

esemény


Sz mvitel

MÉRLEGÖSSZEÁLLÍTÁS

Vagyonelemek

adatok (Ft)

Vagyonelemek

adatok (Ft)

Készletre adott előleg

110 000

Bértámogatás

190 000

Személygépkocsi

974 000

Váltótartozás

150 000

Társasági adó

184 000

Szállítói kötelezettség

563 000

PIE

6 000

Windows XP

113 000

Pénztár

83 000

Dolgozónak fiz. előleg

92 000

Árukészlet

198 000

AIE

63 000

Előző évek nyeresége

692 000

Elsz. betétsz.

429 000

Munkabér

180 000

Vevőkövetelés

391 000

Beruházási hitel

1 500 000

Jegyzett tőke

300 000

Office XP

109 000

ÁFA-tartozás

110 000

TB-járulék

152 000

Diszkont kincstárjegy

422 000

Idei eredmény

53 000

Számítógép

93 000

Komatsu targonca

623 000

Eszközök – félkövér

Befektetett eszközök

Saját tőke eleme


Sz mvitel

1 912

1 045

300

222

1 690

692

1 915

308

53

673

2 839

422

512

1 500

1 339

63

6

3 890

3 890


Sz mvitel

ALAPFOGALMAK

Gazdálkodó: a vállalkozó, az államháztartás szervezetei, az egyéb szervezet, a Magyar Nemzeti Bank, továbbá az általuk, illetve a természetes személy által alapított egészségügyi, szociális és oktatási intézmény;

Vállalkozó: minden olyan gazdálkodó, amely a saját nevében és kockázatára nyereség- és vagyonszerzés céljából üzletszerűen, ellenérték fejében termelő vagy szolgáltató tevékenységet (a továbbiakban: vállalkozási tevékenység) végez, ideértve a hitelintézetet, a pénzügyi vállalkozást, a befektetési vállalkozást és a biztosítóintézetet is, továbbá az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai részvénytársaság, az európai szövetkezet, a vízitársulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, amennyiben nem tartozik a 3. és 4. pontban felsoroltak közé;

Mérlegkészítés időpontja: a mérleg egyes tételeihez kapcsolódóan meghatározott azon - az üzleti év mérleg-fordulónapját követő - időpont, amely időpontig a megbízható és valós vagyoni helyzet bemutatásához szükséges értékelési feladatokat el lehet és el kell végezni;


Sz mvitel

KERET JELLEGŰ SZABÁLYOZÁS

SZÁMVITELI ELVEK

VILÁGOSSÁG ELVE

A könyvvezetést és a beszámolót áttekinthető, érthető, a számviteli törvénynek megfelelően rendezett formában kell elkészíteni.

KÖVETKEZETESSÉG ELVE

A beszámoló tartalma és formája, valamint az azt alátámasztó könyvvezetés tekintetében az állandóságot és az összehasonlíthatóságot biztosítani kell.

FOLYTONOSSÁG ELVE

Az üzleti év nyitóadatainak meg kell egyezniük az előző üzleti év megfelelő záróadataival. Az egymást követő években az eszközök és a források értékelése, az eredmény számbavétele csak e törvényben meghatározott szabályok szerint változhat.

Vállalkozás folytatásának elve

BRUTTÓ ELSZÁMOLÁS ELVE

A bevételek és a költségek (ráfordítások), illetve a követelések és a kötelezettségek egymással szemben - az e törvényben szabályozott esetek kivételével - nem számolhatók el.

TELJESSÉG ELVE

A gazdálkodónak könyvelnie kell mindazon gazdasági eseményeket, amelyeknek az eszközökre és a forrásokra, illetve a tárgyévi eredményre gyakorolt hatását a beszámolóban ki kell mutatni, ideértve azokat a gazdasági eseményeket is, amelyek az adott üzleti évre vonatkoznak, amelyek egyrészt a mérleg fordulónapját követően, de még a mérleg elkészítését megelőzően váltak ismertté, másrészt azokat is, amelyek a mérleg fordulónapjával lezárt üzleti év gazdasági eseményeiből erednek, a mérleg fordulónapja előtt még nem következtek be, de a mérleg elkészítését megelőzően ismertté váltak.

VALÓDISÁG ELVE

A könyvvitelben rögzített és a beszámolóban szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak, kívülállók által is megállapíthatóknak kell lenniük. Értékelésük meg kell, hogy feleljen a számviteli törvényben előírt értékelési elveknek és az azokhoz kapcsolódó értékelési eljárásoknak.

EGYEDI ÉRTÉKELÉS ELVE

Az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvezetés és a beszámoló elkészítése során egyedileg kell rögzíteni és értékelni.

ÖSSZEMÉRÉS ELVE

Az adott időszak eredményének meghatározásakor a tevékenységek adott időszaki teljesítéseinek elismert bevételeit és a bevételeknek megfelelő költségeit (ráfordításait) kell számításba venni, függetlenül a pénzügyi teljesítéstől. A bevételeknek és a költségeknek ahhoz az időszakhoz kell kapcsolódniuk, amikor azok gazdaságilag felmerültek.

TARTALOM ELSŐDLEGESSÉGE

A FORMÁVAL SZEMBEN

A beszámolóban és az azt alátámasztó könyvvezetés során a gazdasági eseményeket, ügyleteket a tényleges gazdasági tartalmuknak megfelelően – a számviteli törvény alapelveihez, vonatkozó előírásaihoz igazodóan - kell bemutatni, illetve annak megfelelően kell elszámolni.

ÓVATOSSÁG ELVE

Nem lehet eredményt kimutatni akkor, ha az árbevétel, a bevétel pénzügyi realizálása bizonytalan. A tárgyévi eredmény meghatározása során az értékvesztés elszámolásával, a céltartalék képzésével kell figyelembe venni az előrelátható kockázatot és feltételezhető veszteséget akkor is, ha az az üzleti év mérlegének fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között vált ismertté. Az értékcsökkenéseket, az értékvesztéseket és a céltartalékokat el kell számolni, függetlenül attól, hogy az üzleti év eredménye nyereség vagy veszteség.

Tartalmi alapelvek

Formai alapelvek

Kiegészítő alapelvek

LÉNYEGESSÉG ELVE

Lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása - az ésszerűség határain belül - befolyásolja a beszámoló adatait felhasználók döntéseit.

VÁLLALKOZÁS FOLYTATÁSÁNAK ELVE

A beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során abból kell kiindulni, hogy a gazdálkodó a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy bármilyen okból történő jelentős csökkenése.

KÖLTSÉG HASZON ÖSSZEVETÉS ELVE

A beszámolóban (a mérlegben, az eredmény-kimutatásban, a kiegészítő mellékletben) nyilvá-nosságra hozott információk hasznosíthatósága (hasznossága) álljon arányban az információk előállításának költségeivel.

IDŐBELI ELHATÁROLÁS ELVE

Az olyan gazdasági események kihatásait, amelyek két vagy több üzleti évet is érintenek, az adott időszak bevételei és költségei között olyan arányban kell elszámolni, ahogyan az az alapul szolgáló időszak és az elszámolási időszak között megoszlik.

Teljesség elve

Világosság elve

Egyedi értékelés elve

Valódiság elve

Következetesség elve

Tartalom elsődlegessége

Összemérés elve

Folytonosság elve

Lényegesség elve

Óvatosság elve

Bruttó elszámolás elve

Költség-haszon elv

Időbeli elhatárolás


Sz mvitel

 • GAZDASÁGI ESEMÉNYEK

 • A gazdasági események azok az események, melyek hatást gyakorolnak a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

 • Két típusa:

  • Alapvető gazdasági esemény – csak a vagyon szerkezetét befolyásolja

  • Összetett gazdasági esemény – a vagyont és a jövedelmezőséget (tárgyidőszaki eredményt) is megváltoztatja.

 • Alapvető gazdasági események fajtái:

  • Eszközkörforgás

  • Forráskörforgás

  • Tőkebevonás

  • Tőkekivonás

 • Pl. hozzunk létre egy vállalkozást, kezdetben tisztán saját tőkéből, 1500 eFt-os pénzbeli betéttel, és 1500 eFt apporttal (pl. termelő gép)


Sz mvitel

1 500

3 000

3 000

1 500

1 500

1 500

3 000

3 000


Sz mvitel

Vásároljunk 500 eFt. készpénzértalapanyagot.

 készpénzkészlet lecsökken

 készletek értékeugyanennyivel nő

1 500

3 000

3 000

1 500

1 500

1 000

500

ESZKÖZKÖRFORGÁS

1 000

1 500

3 000

2 500

3 000


Sz mvitel

1 500

4 000

3 000

3 000

4 000

1 500

1 500

500

Vásároljunk átutalással 2 500 eFtértékű tárgyi eszközt.

 Tárgyi eszközök értéke megnő

 Kötelezettségünk keletkezik

TŐKEBEVONÁS

2 500

1 000

2 500

5 500

3 000

5 500

3 000


Sz mvitel

4 000

3 000

3 000

4 000

1 500

500

A szállítói kötelezettség felétberuházási hitelből rendezzük.

 Rövid lejáratú kötelezettségértéke lecsökken

 Hosszú lejáratúkötelezettség nő

FORRÁSKÖRFORGÁS

1 250

2 500

1 000

1 250

1 250

2 500

5 500

4 250

5 500


Sz mvitel

A fennmaradó szállítói kötelezett-ségből 300 eFt-ot készpénzbenrendezünk

 Rövid lejáratú kötelezettségértéke lecsökken

 Pénzeszközök értéke csökken

4 000

3 000

3 000

4 000

1 500

1 200

500

TŐKEKIVONÁS

2 500

2 200

700

1 000

1 250

1 250

950

5 500

5 200

5 200

5 500


Sz mvitel

 • Összetett gazdasági események

 • Az összetett gazdasági esemény hatást gyakorol a vagyonra és a jövedelmezőségre is.

 • Két típusa:

  • Eredményt javító

  • Eredményt rontó események

 • Eredményt javító gazdasági események:

  • eredmény nő, eszközök értéke nőPl.: árbevétel kiszámlázás

  • eredmény nő, források értéke csökkenPl. elengedett kötelezettség

 • Eredményt rontó gazdasági események:

  • eredmény csökken, eszközök értéke csökkenPl. káresemény

  • eredmény csökken, források értéke nőPl. átvállalt kötelezettség


Sz mvitel

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Közös ismérv: tartósan, egy éven túl szolgálják a vállalkozás érdekeit.

Befektetett eszközök

Immateriális javak

Tárgyi eszközök

Bef. pénzügyi eszk.

Immateriális javak:

Nem anyagi eszközök, melyek tartósan, egy éven túl szolgálják a vállalkozás

érdekeit

Tárgyi eszközök

Azok a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett anyagi

eszközök, amelyek tartósan – közvetlenül vagy közvetett módon – szolgálják

a vállalkozó tevékenységét.

Befektetett pénzügyi eszközök

Azok az eszközök, amelyeket a vállalkozó azzal a céllal fektetett be más

vállalkozónál, adott át más vállalkozónak, hogy ott tartós jövedelemre tegyen

szert, vagy befolyásolási, irányítási, ellenőrzési lehetőséget érjen el.


Sz mvitel

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Közös ismérv: tartósan, egy éven túl szolgálják a vállalkozás érdekeit.

Befektetett eszközök

Immateriális javak

Tárgyi eszközök

Bef. pénzügyi eszk.

Immateriális javak:

Nem anyagi eszközök, melyek tartósan, egy éven túl szolgálják a vállalkozás

érdekeit

Tárgyi eszközök

Azok a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett anyagi

eszközök, amelyek tartósan – közvetlenül vagy közvetett módon – szolgálják

a vállalkozó tevékenységét.

Befektetett pénzügyi eszközök

Azok az eszközök, amelyeket a vállalkozó azzal a céllal fektetett be más

vállalkozónál, adott át más vállalkozónak, hogy ott tartós jövedelemre tegyen

szert, vagy befolyásolási, irányítási, ellenőrzési lehetőséget érjen el.


Sz mvitel

Telek

Földterület

Erdő

Épület

Tárgyi eszközök

Azok a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett anyagi

eszközök, amelyek tartósan – közvetlenül vagy közvetett módon – szolgálják

a vállalkozó tevékenységét.

TÁRGYI ESZKÖZÖK CSOPORTJAI

 • Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Ingatlan

Rendeltetésszerűen használatba vett földterület és minden olyan anyagi eszköz,

amelyet a földdel tartós kapcsolatban létesítettek.

 földterület, telek, telkesítés, épület, épületrész, egyéb építmény

Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok

 földhasználat, haszonélvezet, használat, bérleti jog, szolgalmi jog, hozzájárulások


Sz mvitel

Tárgyi eszközök

Azok a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett anyagi

eszközök, amelyek tartósan – közvetlenül vagy közvetett módon – szolgálják

a vállalkozó tevékenységét.

TÁRGYI ESZKÖZÖK CSOPORTJAI

 • Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

 • Műszaki berendezések, gépek, járművek

Műszaki berendezések, gépek, járművek

Rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett, a vállalkozó tevékenységét

közvetlenül szolgáló erőgépek, erőművi berendezések, egyéb gépek, berendezések,

műszerek és szerszámok, szállítóeszközök, hírközlő berendezések, számítástechnikai

eszközök.


Sz mvitel

Irodai eszközök

Tárgyi eszközök

Azok a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett anyagi

eszközök, amelyek tartósan – közvetlenül vagy közvetett módon – szolgálják

a vállalkozó tevékenységét.

TÁRGYI ESZKÖZÖK CSOPORTJAI

 • Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

 • Műszaki berendezések, gépek, járművek

 • Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

Besorolás!!!

 • Különös jelentősége:

 • beszámoló információtartalma

 • adókapcsolatok (egyes kedvezmények)

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

Rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett, a műszaki berendezések,

gépek, járművek közé nem tartozó gépek, berendezések, felszerelések, járművek,

amelyek a vállalkozó tevékenységét közvetetten szolgálják.

 egyéb üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések, járművek,

az irodai, igazgatási berendezések, felszerelések, üzemkörön kívüli berendezések


Sz mvitel

Tej

Szaporulat

Gyapjú

Őrzés

Lovagoltatás

Méz

Tárgyi eszközök

Azok a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett anyagi

eszközök, amelyek tartósan – közvetlenül vagy közvetett módon – szolgálják

a vállalkozó tevékenységét.

TÁRGYI ESZKÖZÖK CSOPORTJAI

 • Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

 • Műszaki berendezések, gépek, járművek

 • Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

 • Tenyészállatok

Tenyészállatok

Azok az állatok, amelyek a tenyésztés, tartás során leválasztható terméket termelnek

(szaporulat, stb.) vagy az egyéb hasznosítás biztosítja a tartási költségek megtérülését.

Figyelem! A tartósság ebben az esetben másodlagos!


Sz mvitel

Beruházás

Felújítás

Tárgyi eszközök

Azok a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett anyagi

eszközök, amelyek tartósan – közvetlenül vagy közvetett módon – szolgálják

a vállalkozó tevékenységét.

TÁRGYI ESZKÖZÖK CSOPORTJAI

 • Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

 • Műszaki berendezések, gépek, járművek

 • Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

 • Tenyészállatok

 • Beruházások, felújítások

Beruházások, felújítások

Rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem helyezett, a tárgyi eszközök

bekerülési értékét, továbbá a már használatba vett, előbbi tárgyi eszközökön végzett

bővítéssel, rendeltetésváltozással, átalakítással, élettartam-növeléssel, felújítással

összefüggő munkák – még nem aktivált – bekerülési értékét.


Sz mvitel

Tárgyi eszközök

Azok a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett anyagi

eszközök, amelyek tartósan – közvetlenül vagy közvetett módon – szolgálják

a vállalkozó tevékenységét.

TÁRGYI ESZKÖZÖK CSOPORTJAI

 • Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

 • Műszaki berendezések, gépek, járművek

 • Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

 • Tenyészállatok

 • Beruházások, felújítások

 • Beruházásokra adott előlegek

Beruházásokra adott előlegek

A beruházási szállítónak, importbeszerzésnél az importálást végző vállalkozónak,

az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog eladójának ilyen címen átutalt

- a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó - összeget.

Tartalmában követelés, besorolása rendeltetése szerint, nem feltétel a tartósság!


Sz mvitel

Tárgyi eszközök

Azok a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett anyagi

eszközök, amelyek tartósan – közvetlenül vagy közvetett módon – szolgálják

a vállalkozó tevékenységét.

TÁRGYI ESZKÖZÖK CSOPORTJAI

 • Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

 • Műszaki berendezések, gépek, járművek

 • Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

 • Tenyészállatok

 • Beruházások, felújítások

 • Beruházásokra adott előlegek

 • Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

 ld. később, az értékelésnél


Sz mvitel

TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSE

Értékelési alapelv: „aktualizált bekerülési érték”

 történeti elvű értékelés, (historic value)

Lényege:

Kiindulunk a bekerülési értékből (beszerzési árból), és azt módosítjuk az elhasználódásnak, avulásnak, esetleges káreseményeknek megfelelően.

BEKERÜLÉSI ÉRTÉK

– TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS

Az üzembehelyezésig felmerült minden felmerülő ráfordítást

tartalmazza, beszerzési ár, szállítási költség, stb.

– TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS

Az üzembehelyezéskor megtervezett avulás, elhasználódás

értéke, ahogy átadja az eszköz értékét a tevékenységnek.

+ TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS VISSZAÍRÁSA

A váratlan események miatt bekövetkező értékcsökkenés.

Kötelező elszámolni, az óvatosság elvének megfelelően.

= KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK (NYILVÁNTARTÁSI ÉRTÉK)

A korábban elszámolt terven felüli értékcsökkenést vissza

lehet írni, ha annak okai már nem állnak fenn.


Sz mvitel

BEKERÜLÉSI ÉRTÉK

BEKERÜLÉSI ÉRTÉK

– TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS

– TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS

– TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS

– TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS

+ TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS VISSZAÍRÁSA

+ TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS VISSZAÍRÁSA

= KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK (NYILVÁNTARTÁSI ÉRTÉK)

= KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK (NYILVÁNTARTÁSI ÉRTÉK)

TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSE


Sz mvitel

BEKERÜLÉSI ÉRTÉK

TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSE

– TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS

– TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS

+ TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS VISSZAÍRÁSA

A BEKERÜLÉSI ÉRTÉK TARTALMA

= KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK (NYILVÁNTARTÁSI ÉRTÉK)

Az üzembe helyezésig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek összege

A bekerülési értéket növeli…

A bekerülési értéket csökkenti…

+ Számlázott beszerzési ár

+ Nem levonható ÁFA

– Engedmény

+ Szállítás, rakodás költsége

+ Vámterhek

– Próbagyártás során létrejött, értékesíthető készlet értéke

+ Illetékek, közjegyzői, ügyvédi díjak

+ Az aktiválásig fizetett (vagy járó!)biztosítási díj

– Kapott kamat csökkent, de max. a fizetett kamatig

+ Az aktiválásig fizetett (vagy járó!) beru-házási hitelkamat, hitel egyéb költségei

+ Beruházáshoz kapcsolódó devizás hitel árfolyamvesztesége

– Devizás hitel árfolyamnyeresége


Sz mvitel

BEKERÜLÉSI ÉRTÉK

TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSE

– TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS

– TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS

+ TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS VISSZAÍRÁSA

A BEKERÜLÉSI ÉRTÉK TARTALMA

= KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK (NYILVÁNTARTÁSI ÉRTÉK)

Példa:

Gépbeszerzés 2007.02.01-én, számlázott ár: 1500 eFt + ÁFA

Engedmény: 10%

Szállítás, rakodás költsége: 200 eFt + ÁFA

A gépre 2007.02.15-én megkötött biztosítási díjkét hónapra 100 eFt + ÁFA

Üzembe helyezés költsége 50 eFt + ÁFA

Üzembe helyezés március 15-én.

Megoldás:

Beszerzési ár 1 500 eFt

– Engedmény – 150 eFt

+ Szállítás, rakodás 200 eFt

+ Üzembe helyezés költsége 50 eFt

+ Arányos biztosítási díj 50 eFt

= BEKERÜLÉSI ÉRTÉK 1 650 eFt


Sz mvitel

BEKERÜLÉSI ÉRTÉK

TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSE

– TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS

– TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS

+ TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS VISSZAÍRÁSA

TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS

A BEKERÜLÉSI ÉRTÉK TARTALMA

= KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK (NYILVÁNTARTÁSI ÉRTÉK)

Terv szerinti értékcsökkenés fogalma:

Az eszköz a használat során elhasználódik, avul, értéke csökken.

 összemérés elve: amíg az eszközt használjuk, fokozatosan számoljuk el költségként az értékcsökkenést.

(Felosztjuk a bekövetkező elhasználódást a használat éveire.)

Hasznos élettartam: az az időszak, ami alatt a tárgyi eszköz a vállalkozás érdekeit szolgálja.

Maradványérték: a rendeltetésszerű használatbavétel, az üzembe helyezés időpontjában meghatározott, a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értéke.


Sz mvitel

BEKERÜLÉSI ÉRTÉK

TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSE

– TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS

– TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS

+ TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS VISSZAÍRÁSA

TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS

= KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK (NYILVÁNTARTÁSI ÉRTÉK)

Tegyük fel, hogy veszünk egy új autót. Az autó értéke 6 900 ezer forint. Az autó üzembe helyezéséhez forgalomba helyezési illetéket kell fizetni 80 ezer forintot, valamint az érvényesítő címke további 20 ezer forint.

Ezzel az autó bekerülési értéke 7 millió forint.

Üzembe helyezéskor meghatározzuk, hány évig akarjuk használni, és a használat végén várhatóan mennyit fog érni.

 használati idő legyen 5 év, a használati idő végén az autó értéke 4 millió.


Sz mvitel

2. év

5. év

0. év

1. év

4. év

3. év

BEKERÜLÉSI ÉRTÉK

TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSE

– TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS

– TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS

+ TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS VISSZAÍRÁSA

TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS

= KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK (NYILVÁNTARTÁSI ÉRTÉK)

A tárgyi eszköz értéke bekerüléskor

3 millió

A tárgyi eszköz értéke a használat végén

Az összes értékcsökkenés a használat alatt

Évente elszámolt értékcsökkenés

7 millió

4 millió


Sz mvitel

KÉSZLETEK CSOPORTJAI

KÉSZLETEK

VÁSÁROLTKÉSZLETEK

 • Anyagok

 • KÉSZLETEK:

 • A vállalkozói tevékenységet közvetlenül vagy közvetve szolgáló eszközök,

 • melyeket

 • értékesítési céllal szereztek be, változatlan formában maradnak

 • értékesítést megelőzően a feldolgozás valamely fázisában vannak,vagy elkészült állapotban értékesítésre várnak

 • Termeléshez, vagy szolgáltatás nyújtásához használják fel

 • Egyéb eszközök, melyek éven belül elhagyják a vállalkozást

ANYAGOK:

Melyet a vállalkozás a termelés, szolgáltatásnyújtás során használ fel(alapanyag, segédanyag, üzem- és fűtőanyagok), valamint azok az anyagieszközök a használatbavételükig, melyek a vállalkozó tevékenységét legfeljebb

egy évig szolgálják. (Szerszám, műszer, berendezés, védőruha, stb.)


Sz mvitel

KÉSZLETEK CSOPORTJAI

KÉSZLETEK

VÁSÁROLTKÉSZLETEK

 • Anyagok

 • Áruk

ÁRUK:

Melyeket a szokásos üzleti tevékenység keretében értékesítési céllal szerez be avállalkozás, változatlan formában maradnak, bár értékük változhat.


Sz mvitel

KÉSZLETEK CSOPORTJAI

KÉSZLETEK

VÁSÁROLTKÉSZLETEK

 • Anyagok

 • Áruk

 • Betétdíjas göngyöleg

 • Közvetített szolgáltatások

 • Készletekre adott előlegek

KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS:

A vállalkozó által saját nevében vásárolt és a harmadik személlyel (megrendelővel)kötött szerződés alapján, a szerződésben rögzített módon részben vagy egészben,de változatlan formában továbbértékesített (továbbszámlázott) szolgáltatás.A vállalkozó vevője és nyújtója is a szolgáltatásnak, a vállalkozó a vásároltszolgáltatást részben vagy egészben közvetíti.

BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEG:

Olyan csomagoló eszköz, amely többször is felhasználható, és amelyre

vonatkozóan a kibocsátónak visszaváltási kötelezettsége van.


Sz mvitel

KÉSZLETEK CSOPORTJAI

KÉSZLETEK

VÁSÁROLTKÉSZLETEK

SAJÁT TERMELÉSŰKÉSZLETEK

 • Anyagok

 • Áruk

 • Betétdíjas göngyöleg

 • Közvetített szolgáltatások

 • Készletekre adott előlegek

 • Befejezetlen termelés

BEFEJEZETLEN TERMELÉS:

Olyan saját termelésű készletek, amelyek az értékesítést megelőzően a termelés,a feldolgozás valamely fázisában vannak, további megmunkálásra várnak, ésamelyeken már legalább egy munkaműveletet végrehajtottak. Ide sorolandó amérleg fordulónapjáig elvégzett, ki nem számlázott szolgáltatás(többek között az építési-szerelési, technológiai szerelési szolgáltatás) is.


Sz mvitel

KÉSZLETEK CSOPORTJAI

KÉSZLETEK

VÁSÁROLTKÉSZLETEK

SAJÁT TERMELÉSŰKÉSZLETEK

 • Anyagok

 • Áruk

 • Betétdíjas göngyöleg

 • Közvetített szolgáltatások

 • Készletekre adott előlegek

 • Befejezetlen termelés

 • Félkész termékek

FÉLKÉSZ TERMÉKEK:

az értékesítést megelőzően a termelés, a feldolgozás valamely fázisában vannak,egy teljes megmunkálási folyamaton keresztülmentek, azonban készterméknekmég nem minősíthetők.


Sz mvitel

KÉSZLETEK CSOPORTJAI

KÉSZLETEK

VÁSÁROLTKÉSZLETEK

SAJÁT TERMELÉSŰKÉSZLETEK

 • Anyagok

 • Áruk

 • Betétdíjas göngyöleg

 • Közvetített szolgáltatások

 • Készletekre adott előlegek

 • Befejezetlen termelés

 • Félkész termékek

 • Késztermék

KÉSZTERMÉKEK:

Olyan saját termelésű készletek, amelyek már feldolgozott, elkészült, a vonatkozóelőírásoknak (például műszaki, minőségi, szakmai szabványoknak,jogszabályoknak) megfelelő állapotban értékesítésre várnak.


Sz mvitel

KÉSZLETEK CSOPORTJAI

KÉSZLETEK

VÁSÁROLTKÉSZLETEK

SAJÁT TERMELÉSŰKÉSZLETEK

 • Anyagok

 • Áruk

 • Betétdíjas göngyöleg

 • Közvetített szolgáltatások

 • Készletekre adott előlegek

 • Befejezetlen termelés

 • Félkész termékek

 • Késztermék

 • Növendék, hízó és egyéb állatok

NÖVENDÉK, HÍZÓ ÉS EGYÉB ÁLLATOK:

Amelyek a termelés (tartás) költségei eredményeként gyarapodnak, súlyuknövekszik. Akkor is, ha éven túl a vállalkozásnál maradnak!


Sz mvitel

VÁSÁROLT KÉSZLETEK ÉRTÉKELÉSE

BEKERÜLÉSI ÉRTÉK

A raktárba történő beszállításig felmerült minden

ráfordítást tartalmazza.

Bekerülési ár tartalma:

a) engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételár,

b) raktárba történt beszállításig felmerült szállítási, rakodási költség,

c) közvetítői díjak,

d) bizományi díjak,

e) beszerzéshez kapcsolódó vissza nem igényelhető adók,

f) vámárut terhelő vámterhek,

g) hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak(pl. környezetvédelmi termékdíj, szakértői díj),

h) fizetett vagy fizetendő illeték,

i) raktárba történő beszállításig (készletre vételig) terjedő időszakraelszámolt biztosítási díj

j) bérmunkadíj (idegen vállalkozó által bérmunka szerződés alapjánvégzett tevékenység számlázott összege),

k) készlet beszerzéséhez közvetlenül igénybevett hitelek, kölcsönök terhei


Sz mvitel

VÁSÁROLT KÉSZLETEK ÉRTÉKELÉSE

BEKERÜLÉSI ÉRTÉK

– KÉSZLETEK ÉRTÉKVESZTÉSE

Ha a vásárolt készletek bekerülési költsége várhatóan nemtérül meg, értékvesztést kell elszámolni.

Készletek értékvesztésének elszámolása

Kötelező a készletre értékvesztést elszámolni:

1. A vásárolt készlet mérlegkészítéskor ismert piaci értéke (eladási ára)tartósan és jelentősen alacsonyabb a könyv szerinti értéknél.

2. A vásárolt készlet a vele szemben támasztott előírásoknak(minőségi követelmények, szabványok stb.) nem felel meg,ha felhasználása, értékesítése kétségessé válik, ha megrongálódott,feleslegessé vált.


Sz mvitel

VÁSÁROLT KÉSZLETEK ÉRTÉKELÉSE

BEKERÜLÉSI ÉRTÉK

– KÉSZLETEK ÉRTÉKVESZTÉSE

+ KÉSZLETEK ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK VISSZAÍRÁSA

= KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK (NYILVÁNTARTÁSI ÉRTÉK)

A korábban elszámolt értékvesztést vissza

kell írni, ha annak okai már nem állnak fenn.


Sz mvitel

VÁSÁROLT KÉSZLETEK ÉRTÉKELÉSE

NYILVÁNTARTÁSI MÓDOK

Nincs folyamatos

mennyiségi és értékbeni

nyilvántartás

Van folyamatos

mennyiségi és értékbeni

nyilvántartás

Tényleges

beszerzési ár

Elszámolóár

 • FIFO

 • HIFO

 • LIFO

 • LOFO

 • Csúsztatott átlagár

 • Időszaki átlagár


Sz mvitel

NYILVÁNTARTÁSI MÓDOK

NYILVÁNTARTÁSI MÓDOK

Nincs folyamatos

mennyiségi és értékbeni

nyilvántartás

Nincs folyamatos

mennyiségi és értékbeni

nyilvántartás

Van folyamatos

mennyiségi és értékbeni

nyilvántartás

Van folyamatos

mennyiségi és értékbeni

nyilvántartás

Tényleges

beszerzési ár

Tényleges

beszerzési ár

Elszámolóár

Elszámolóár

 • FIFO

 • HIFO

 • LIFO

 • LOFO

 • Csúsztatott átlagár

 • Időszaki átlagár

 • FIFO

 • HIFO

 • LIFO

 • LOFO

 • Csúsztatott átlagár

 • Időszaki átlagár

 • VÁSÁROLT KÉSZLETEK ÉRTÉKELÉSE

 • A 2-es számlaosztályban, a készletek között csak megfelelő dokumentáltság mellett szerepelhetnek!

 •  Évközi mennyiségi és értékbeni nyilvántartás vagy

 •  Év végén, kötelező leltár

 • alapján vezetjük a készletszámlákat!

 • 1. NINCS ÉVKÖZI MENNYISÉGI ÉS ÉRTÉKBENI NYILVÁNTARTÁS

 • Év közben nem vezetjük a 2-es számlaosztálybeli számlákat

 • minden beszerzés a megfelelő eredményszámlán történik(anyagok: 5 Anyagköltség, áruk: 8 ELÁBÉ)

 • a készletcsökkenéseket nem könyveljük

 •  év végén, a leltár alapján korrigáljuk a nyilvántartási számlákat a helyes készletértékre.


Sz mvitel

NYILVÁNTARTÁSI MÓDOK

NYILVÁNTARTÁSI MÓDOK

NYILVÁNTARTÁSI MÓDOK

Nincs folyamatos

mennyiségi és értékbeni

nyilvántartás

Nincs folyamatos

mennyiségi és értékbeni

nyilvántartás

Nincs folyamatos

mennyiségi és értékbeni

nyilvántartás

Van folyamatos

mennyiségi és értékbeni

nyilvántartás

Van folyamatos

mennyiségi és értékbeni

nyilvántartás

Van folyamatos

mennyiségi és értékbeni

nyilvántartás

Tényleges

beszerzési ár

Tényleges

beszerzési ár

Tényleges

beszerzési ár

Elszámolóár

Elszámolóár

Elszámolóár

 • FIFO

 • HIFO

 • LIFO

 • LOFO

 • Csúsztatott átlagár

 • Időszaki átlagár

 • FIFO

 • HIFO

 • LIFO

 • LOFO

 • Csúsztatott átlagár

 • Időszaki átlagár

 • FIFO

 • HIFO

 • LIFO

 • LOFO

 • Csúsztatott átlagár

 • Időszaki átlagár

2. VAN ÉVKÖZI MENNYISÉGI ÉS ÉRTÉKBENI NYILVÁNTARTÁS

Év közben mind növekedés, mind csökkenés esetén a 2-es, nyilvántartási számlákra könyvelünk

 Nyilvántartás tényleges beszerzési áron, VAGY elszámolóáron

A.) NYILVÁNTARTÁS TÉNYLEGES BESZERZÉSI ÁRON

A készletnövekedéseknél a nyilvántartási számlákon a tényleges beszerzési ár jelenik meg.

A kapcsolódó egyéb, raktárba történő beszállításig felmerülő tételek növelik a beszerzési árat.

A készletfogyás értékelése további kérdésként merül fel!

A készletféleségből többször rendeltünk, eltérő áron. melyiket használjuk fel először?


Sz mvitel

NYILVÁNTARTÁSI MÓDOK

Nincs folyamatos

mennyiségi és értékbeni

nyilvántartás

Van folyamatos

mennyiségi és értékbeni

nyilvántartás

Tényleges

beszerzési ár

Elszámolóár

 • FIFO

 • HIFO

 • LIFO

 • LOFO

 • Csúsztatott átlagár

 • Időszaki átlagár

 • Készletfogyás értékének a meghatározása:

 • Készletértékelési modellek:

  • FIFO (First in, first out): feltételezzük, hogy az első beszerzést használjuk fel először.

  • LIFO: (Last in, first out): feltételezzük, hogy az utolsó beszerzést használjuk fel először.

  • HIFO: a legmagasabb értékű készletet használjuk fel először

  • LOFO: a legalacsonyabb értékű készletet használjuk fel először

  • Csúsztatott átlagár: minden készletfogyáskor képezünk egy átlagos készletértéket, ami a készletfogyás alapja lesz.


Sz mvitel

NYILVÁNTARTÁSI MÓDOK

NYILVÁNTARTÁSI MÓDOK

Nincs folyamatos

mennyiségi és értékbeni

nyilvántartás

Nincs folyamatos

mennyiségi és értékbeni

nyilvántartás

Van folyamatos

mennyiségi és értékbeni

nyilvántartás

Van folyamatos

mennyiségi és értékbeni

nyilvántartás

Tényleges

beszerzési ár

Tényleges

beszerzési ár

Elszámolóár

Elszámolóár

 • FIFO

 • HIFO

 • LIFO

 • LOFO

 • Csúsztatott átlagár

 • Időszaki átlagár

 • FIFO

 • HIFO

 • LIFO

 • LOFO

 • Csúsztatott átlagár

 • Időszaki átlagár

B.) NYILVÁNTARTÁS ELSZÁMOLÓÁRON

Az időszak elején meghatározzuk az egyes készletféleségek elszámolóárát.

 a nyilvántartási számla értéke csak elszámolóáron változhat!

Beszerzéskor elkülönítetten vezetjük az elszámolóár és a piaci ár közötti különbözetet. (KÉK: készletérték-különbözet)

KÉSZLET MÉRLEGÉRTÉKE:

+ Nyilvántartási számla egyenlege

– Értékvesztés számla egyenlege

 Készletértékkülönbözet számla

= Könyv szerinti érték

A nyilvántartási számla és a KÉK számla összevont egyenlege mutatja a tényleges beszerzési árat!


Sz mvitel

VÁSÁROLT KÉSZLETEK NÖVEKEDÉSI JOGCÍMEI

 ha a növekedés eredményt érint, el kell azt határolni a kivezetésig!Sz mvitel

 • SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEK

  A saját termelésű készletek bekerülési értékének specialitása:

  A bekerülési ár a KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉG:

  Azok a tételek, melyek

 • a termék előállítása során közvetlenül felmerültek

 • a termék előállításával szoros kapcsolatban voltak

 • a termékre megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók

  A bekerülési ár részét képezi ezen felül:

 • egyéb költségek olyan mértékben amilyen mértékben a készleteknek a jelenlegi helyükre és állapotukba kerüléséhez merültek fel,

 • a saját termelésű készletek adóraktárból saját kiskereskedelmi egységbe történő kiszállítása esetén esedékes fogyasztási adó és jövedéki adó


Sz mvitel

SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEK

Saját termelésű készlet aktivált értékének kezelése

Legyen adott egy vállalkozás, melyben a tárgyidőszakban az alábbi bevételek és ráfordítások merültek fel („A” cipőgyártás és szolgáltatás):

Értékesítés nettó árbevétele (szolgáltatás) 34 000 eFt

Anyagjellegű ráfordítás: 10 000 eFt

Személyi jellegű ráfordítás: 20 000 eFt

Értékcsökkenési leírás: 5 000 eFt

Tudjuk, hogy az 1000 darab „A” típusú férficipő érdekében felmerült a fenti ráfordításokból:

Táblabőr, cérna, ragasztó 2 000 eFt

Két dolgozó munkabére, járulékok 200 eFt

Bőrfeldolgozó és varró gépek elhasználódása 100 eFt

Összes, „A” cipővel kapcsolatos ráfordítás: 2 300 eFt

Az összes cipő elkészül, raktárra vesszük

 mint érték, a vállalkozásnál marad, így nem hathat az eredményre!

(Amilyen értékben felhasználtunk az erőforrásokból, olyan értékű készlet jött létre!)


Sz mvitel

SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEK

Saját termelésű készlet aktivált értékének kezelése

A cipőgyártásból jövedelmünk nem keletkezett, de az eredményt rontja a cipőkkel kapcsolatos ráfordítás  az eredmény torz


Sz mvitel

SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEK

Saját termelésű készlet aktivált értékének kezelése

A szolgáltatásból adódóan 32 700 eFt ráfordítás, és 1 300 eFt eredmény keletkezik.  ennyi eredményt kellene kimutatni a termelés esetén is!


Sz mvitel

SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEK

Saját termelésű készlet aktivált értékének kezelése


Sz mvitel

SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEK

Saját termelésű készlet állományváltozása

Fontos szabály az eredménykimutatásban szereplő STKÁV-ra:

Saját termelésű készletek záró értéke a mérlegben

– Saját termelésű készletek nyitó értéke a mérlegben

= Saját termelésű készletek állományváltozása

 A KÉSZLETVÁLTOZÁSKOR AZONOS ÖSSZEGGEL AZ STKÁV-T IS MÓDOSÍTANI KELL!

Tehát: ha a saját termelésű készletek (befejezetlen, félkész, késztermék, növendék hízó és egyéb állat) értéke változik

 az STKÁV is azonosan változik!


ad