เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับพระราชทานแก่ ประมุขของรัฐต่างประเทศ - PowerPoint PPT Presentation

jaden
slide1 l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับพระราชทานแก่ ประมุขของรัฐต่างประเทศ PowerPoint Presentation
Download Presentation
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับพระราชทานแก่ ประมุขของรัฐต่างประเทศ

play fullscreen
1 / 37
Download Presentation
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับพระราชทานแก่ ประมุขของรัฐต่างประเทศ
342 Views
Download Presentation

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับพระราชทานแก่ ประมุขของรัฐต่างประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ๑. เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานแก่ประมุขของรัฐต่างประเทศ

 2. มีชั้นเดียว คือ ชั้นสายสะพายได้แก่ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นมงคลยิ่ง ราชมิตราภรณ์ (ร.ม.ภ.)

 3. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลยิ่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลยิ่ง ราชมิตราภรณ์

 4. สมเด็จพระราชาธิบดี ฮีจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ฯ แห่งบรูไน ฉลองพระองค์ประดับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ราชมิตราภรณ์

 5. สมเด็จพระราชาธิบดี คาร์ล ที่ 16 กุสตาฟ แห่งสวีเดน ฉลองพระองค์ประดับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ราชมิตราภรณ์

 6. ๒. เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการแผ่นดิน

 7. เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่ง มหาจักรีบรมราชวงศ์

 8. พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ฉลองพระองค์ ครุยมหาจักรี ประดับ เครื่องขัตติยราช อิสริยาภรณ์ฯ มหาจักรี บรมราชวงศ์

 9. พระราชพิธีบวงสรวง สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ พลับพลาพิธี พระที่นั่งอนันตสมาคม

 10. สมเด็จพระบรมฯ ฉลองพระองค์ ครุย มหาจักรีบรมราชวงศ์

 11. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็น โบราณมงคล นพรัตนราชวราภรณ์

 12. พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

 13. เครื่องราชอิสริยาภรณ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้า

 14. สถาปนาในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ.2416 พระราชทานแก่ ข้าราชบริพาร ทั้ง ฝ่ายหน้า ฝ่ายใน และผู้สืบตระกูล

 15. ดวงตราจุลจอมเกล้า

 16. ชั้นจุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้าอักษรย่อ ๒ ทุติยจุลจอมเกล้า วิเศษ ท.จ.ว. ทุติยจุลจอมเกล้า ท.จ. ๑ ปฐมจุลจอมเกล้า วิเศษ ป.จ.ว. ปฐมจุลจอมเกล้า ป.จ. ๓ ตติยจุลจอมเกล้า วิเศษ ต.จ.ว. ตติยจุลจอมเกล้า ต.จ. ตติยานุจุลจอมเกล้า ต.อ.จ.

 17. เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ปฐมจุลจอมเกล้า วิเศษ ปฐมจุลจอมเกล้า ทุติยจุลจอมเกล้า วิเศษ ทุติยจุลจอมเกล้า ตติยจุลจอมเกล้า วิเศษ ตติยจุลจอมเกล้า ตติยานุจุลจอมเกล้า

 18. ชั้นจุลจอมเกล้า ฝ่ายในอักษรย่อ ๒ ทุติยจุลจอมเกล้า วิเศษ ท.จ.ว. ทุติยจุลจอมเกล้า ท.จ. ๑ ปฐมจุลจอมเกล้า ป.จ. ๓ ตติยจุลจอมเกล้า ต.จ. ๔ จตุตถจุลจอมเกล้า จ.จ.

 19. เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ปฐมจุลจอมเกล้า ทุติยจุลจอมเกล้า วิเศษ ทุติยจุลจอมเกล้า ตติยจุลจอมเกล้า จตุตถจุลจอมเกล้า

 20. ตัวอย่างการประดับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า

 21. พระราชกุศลทักษิณานุปทาน ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

 22. เรื่องของ คุณหญิง

 23. สตรีสามัญชนซึ่งสมรสแล้ว หากได้รับพระราชทานตรา ตั้งแต่ชั้น จตุตถจุลจอมเกล้า ถึงชั้น ทุติยจุลจอมเกล้า ให้ใช้คำนำหน้านามว่า “คุณหญิง” หากได้รับพระราชทานตรา ตั้งแต่ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ขึ้นไป ให้ใช้คำนำหน้านามว่า “ท่านผู้หญิง” สตรีสามัญชนซึ่งยังมิได้สมรส ไม่ว่าจะได้รับพระราชทานตราชั้นใด ให้ใช้คำนำหน้านามว่า “คุณ”

 24. สตรีซึ่งเป็นเชื้อราชตระกูลสตรีซึ่งเป็นเชื้อราชตระกูล ชั้น หม่อมราชวงศ์ หม่อมหลวง และสมรสแล้ว หากได้รับพระราชทานตรา ชั้นที่ให้ใช้คำนำหน้านามว่า “คุณหญิง” ให้ใช้คำนำหน้านามว่า หม่อมราชวงศ์ หม่อมหลวง ตามเดิม แต่หากได้รับพระราชทานตรา ชั้นที่ให้ใช้คำนำหน้านามว่า “ท่านผู้หญิง” ให้ใช้คำนำหน้านามว่า ท่านผู้หญิง

 25. ส่วนหม่อมเจ้า ไม่ว่าจะได้รับพระราชทานตราชั้นใด ให้ใช้ฐานันดร “หม่อมเจ้า” นำหน้าพระนาม หม่อมห้าม (ภริยา สมเด็จเจ้าฟ้า พระองค์เจ้า หรือหม่อมเจ้า) ซึ่งเป็นสามัญชน ถึงแม้จะได้รับพระราชทานตราชั้นใด ก็คงใช้คำนำหน้านามว่า “หม่อม” ตามด้วย ชื่อ และชื่อสกุล

 26. อย่างไรก็ดี คำนำหน้าชื่อของสตรีนี้ มิใช่ บรรดาศักดิ์ หากแต่เป็นเพียง คำยกย่อง ที่ให้เกียรติแก่สตรี เท่านั้น