- PowerPoint PPT Presentation

jaden
slide1 l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 33
Download Presentation
174 Views
Download Presentation

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 1- از جان و دل خواهم ترا،عيسی به قلب من در آ!باشد ترا آنجا سرا، کن رهبری مرا!2- غوغا و شور اين جهان، نامت کند از دل نهان.ليکن تويی نيکو شبان، ظاهر کنی خود را.3-خود خواهی و کبر و غرور،از من نما يکباره دور!گردان تو قلبم پر سرور؛ خواهم از دل تو را.4- اين روح سرگردان من، وين قلب نافرمان من،در آی و کندرمان من؛ فرمان برم جانا.5- گر اين دل از عيسی شود، هر چيز روح افزا شود!زشتی رود زيبا شود، تازه شود دنيا!6- سرتاسر قلبم اگر، از آن تو باشد دگر،چيزی نخواهم ای پدر،پس ای خدا بيا!

 2. 1- اکنون آمده ايم، به حضورت عيسی مشتاق ملاقاتت هستيم، می خواهيم عيسی تو با ما بمانی، منتظر هستيم محبوب جانمبارک نما . . . ای عيسی محبوب . . . همه وجود ما را (2)2- برکت ندهی، نروم نروم می مانم در حضور تو، می خواهم با ايماندر ما ظاهر شوی، قوت را ظاهر نمايیمبارک نما . . . ای عيسی محبوب . . . همه وجود ما را (2)3- با ايمان آمده، به ايمان پذيريم برکت سماوی را، تشنه ام تشنهحضور آسمان، سيرابم نما چشمه جانمبارک نما . . . ای عيسی محبوب . . . همه وجود ما را (2)

 3. 1- از دل و جان خداوند را، حمد گوييم حضورش خواهيمبهر نجات عظيمش، روز وشب شکرش نماييمعيسی اميد دل ماست، عيسی فروغ و راه ماستدر طوفانها و سختيها، او صخره نجات ماستهللوياه جلال بر نام خداوند، هللوياه جلال بر منجی عالم (2)2- عيسی تويی محبوب ما، تويی شاه و معبود ماهرگاه نامت را بخوانيم حضورت باشد بين ماعيسی ما را پيدا کردی، بندهای ما را باز کردیجان پاکت را برای، گنهکاران فدا کردیهللوياه جلال بر نام خداوند، هللوياه جلال بر منجی عالم (2)3- هر که خدا را بجويد، او را در عيسی بيابدهر که عيسی را بيابد، حيات ابدی يابدعيسی ذات خدای ماست، عيسی نان حيات ماستای گمشدگان بدانيد، عيسی راه و راستی ماست هللوياه جلال بر نام خداوند، هللوياه جلال بر منجی عالم (2)

 4. 1- اکنون در نور سالکم، پر از جلال حياتم!مسيح خداوندم با من است. سفر زندگی را طی ميکنم با عيسی.هللوياه تسبيحش می خوانم!منجيم حفظم کند، پيروزمندم می کند، وعده آسمانی داده است!از اينرو بسی شادم، از هر گناه بيزارم. پيوسته می ستايم خدا را!2- چون با عيسی مرده ام، زيبا شده باطنم.در مسيح شادمانم، هللوياه! گناهانم محو شده، بندهايم نيز گسيخته،پيروزم بر فوجهای شيطانی!منجيم حفظم کند، پيروزمندم می کند، وعده آسمانی داده است!از اينرو بسی شادم، از هر گناه بيزارم. پيوسته می ستايم خدا را!3- غذای آسمانی، هم آب زندگانی،از مسيح همی يابم، هللوياه! بخونش مرا شسته، تاجم را نيز آراسته، راهی آسمانم کرده است!منجيم حفظم کند، پيروزمندم می کند، وعده آسمانی داده است!از اينرو بسی شادم، از هر گناه بيزارم. پيوسته می ستايم خدا را!4- ايکاش هر پريشان حال، پيدا کند اين جلال؛که با صليبِ عيسی، دهد خدا.تا رهد از جهنم، از مرگ جاودانی؛پيدا کند حيات جاودانی! منجيم حفظم کند، پيروزمندم می کند، وعده آسمانی داده است!از اينرو بسی شادم، از هر گناه بيزارم. پيوسته می ستايم خدا را!

 5. 1- امروز چه روزيست؟ روز شاديست!غمها ز جانها می گريزد!چون عيسی خود را کرده عيان،دلها ز مهر او لبريزند.عيسی اميدم، اميد جانم؛ عيسی مونس شيرين زبانم! (2)2- عيسی سلطان مهر و وفا،آمده از جانب خدا.امروز دعوت می کند تو را؛ای دوست، بشنو صدای او را.عيسی اميدم، اميد جانم؛ عيسی مونس شيرين زبانم! (2)3- ای آنکه مرده ای در گناه،بر خيز و بيا نزد عيسی!بگو: "خداوند، ببخش مرا،"به ايمان پاک و بی ريا.عيسی اميدم، اميد جانم؛ عيسی مونس شيرين زبانم! (2)

 6. 1- امشب چه فرخنده شبی! قدوس و رخشنده شبی!طفلی به پيش مادری،خفته است اندر آخوری.صلح و صفا از اوست!مهر و وفا از اوست!2- امشب چه فرخنده شبی! قدوس و رخشنده شبی!ديده شبانان اين زمان،فوج ملک آوازه خوان،اينک عيد ميلاد!خدا را جلال باد!3- امشب چه فرخنده شبی! قدوس و رخشنده شبی!آورده ای با خود کنون،فيض و خوشی از حد فزون.باشی رهاننده!جاويد و پاينده!1- Silent night, holy night, All is calm, all is bright.Round yon virgin mother and child. Holy infant so tender and mild,Sleep in heavenly peace, Sleep in heavenly peace.2- Silent night, holy night, Shepherds quake at the sight.Glories stream from heaven afar, Heavenly hosts sing alleluia;Christ the Savior, is born! Christ the Savior, is born!3- Silent night, holy night, Son of God, love’s pure light.Radiant beams from Thy holy face, With the dawn of redeeming grace,Jesus, Lord, at Thy birth, Jesus, Lord, at Thy birth.

 7. 1- اندر اين جهان مملو از گناه،دور ز آب حيات و راستی و راه، سرگردان و بی پناه و نااميد، به انتظار که چاره ای گردد پديد.(ای منجی ام، تويی خدای من! ای سرورم، تويی شفای من!ای رهبرم، تويی اميد من! مسيح، ای تنها منجی جهان!) (2)2- اينک از گناه و غم آزادم من.بين چگونه در حضورش شادم من!دائماً قلبم در جستجوی اوست،دائم که اين همه از فيض و رحم اوست.(ای منجی ام، تويی خدای من! ای سرورم، تويی شفای من!ای رهبرم، تويی اميد من! مسيح، ای تنها منجی جهان!) (2)3- قلب تو، ای دوست، گر در فغان بود،عيسی را بخوان تا شيطان دور شود،در روح و وجودت حکمرانی کند،آرامش مسيح در تو پديد آيد،(ای منجی ام، تويی خدای من! ای سرورم، تويی شفای من!ای رهبرم، تويی اميد من! مسيح، ای تنها منجی جهان!) (2)

 8. او خداست، او خداست!He is Lord, He is Lordاز مردگان برخاسته، او خداست!He is risen from the dead,And He is Lordهر زانويی خم شود، هر زبانی بگويد!Every knee shall bow,Every tongue confessعيسی خداوند است.That Jesus Christ is Lord

 9. او زنده است، او قادر است، شايسته است، او عيسی است1- در تنگی و در سختی هايمان قوت بی حدش نمايان اگر نامش با ايمان خوانيم شاد شوی، پيروزی بی پاياناو زنده است، او قادر است، شايسته است، او عيسی است2- تمجيدش کن با قوت بخوان حمد و تسبيحش گو فراواناز آسمان مدد می آيد ملائک، کروبی، فرشتگاناو زنده است، او قادر است، شايسته است، او عيسی است3- خود را هرگز تو تنها مبين در کنار خود عيسی را بين توکل کن آوازش يقين جنبش نخواهی خورد عيسی است اميناو زنده است، او قادر است، شايسته است، او عيسی است

 10. 1- اوست خدای قادر، شفيع و هم ناظر!ای زمين و آسمان، جميع فرشتگان،سراييد عيسی را!2- تسبيحش بخوانيم، بهرش دستک زنيم؛با بربط و کرنا، با سنجهای خوش صدا،سراييد عيسی را!* * * * * What a mighty God we serve (2) Angels bow before heaven and earth adore himWhat a mighty God we serve

 11. او قادر است، او حاکم است!جلال بر نام خداوند!زيرا خدای قادر ما، سلطنت می کند!او قادر است، او حاکم است!جلال بر نام خداوند!خداوند را بسراييد زيرا، سلطنت می کند!

 12. ای تمامی زمين خداوند را، آواز شادمانی دهيدخداوند را با شادی عبادت نماييد، به حضورش با ترنم آييدخداوند نيکوست خداوند نيکوست، رحمت او تا ابدالآباد(2)به دروازه های او با حمد بياييد، به صحنهای او با تسبيحاو را حمد گوييد و متبارک خوانيد، زيرا که خداوند ما نيکوستخداوند نيکوست خداوند نيکوست، رحمت او تا ابدالآباد (2)* * * * *I will enter in his gates with thanksgiving in my heartI will enter in his courts with praiseFor I know this is the dayThat the Lord has madeI will rejoice for He has made me gladHE HAS MADE ME GLAD (2)I will rejoice for He has made me glad

 13. 1- ای خدا، طالب بيداريم، محو شده آرامی و شاديم.دانم جدا زتو نيست قدرتی، نه آرامش و نه هيچ محبتی.خداوند، نورت را بر من بتاب، حاضرم تا بشنوم هر نوع عتاب.منتظرم تا دهی مرا جواب!2- ای مسيح، تو دانی ضعف مرا، پريشانی و هم درد مرا!روح پاکت مرا احيا کند، بر وجودم همچو بادی می دمد!خداوند، نورت را بر من بتاب، حاضرم تا بشنوم هر نوع عتاب.منتظرم تا دهی مرا جواب!3- آتش روح تو سوزد وجود، بخشد هم در دلم صوت و سرود!پر نمايی ظرف خاکی ام به روح، تا کنم اعلام حقيقت را چو نوح!خداوند، نورت را بر من بتاب، حاضرم تا بشنوم هر نوع عتاب.منتظرم تا دهی مرا جواب!

 14. 1- ای خداوند، پری تو را خواهيم، ثمرات و عطايای روحت.بر طبق وعده ات افاضه فرما، چون هستيم همه طالب رويت.روح القدس، ای روح پاک عيسی، آن بخشنده کل نعمت ها!همچون اعضای بدن خداوند، منتظر قدرتيم از بالا!2- ای خداوند، اراده ات را دانيم، سِّر عظيم حکمت خدا؛که می خواهی با حلول روح در ما، ظاهر کنی مهر و قدرتت را.روح القدس، ای روح پاک عيسی، آن بخشنده کل نعمت ها!همچون اعضای بدن خداوند، منتظر قدرتيم از بالا!3- کليسا اينک می شنود صدايت، به ترجمه زبانهای روح؛نبوت نيز بنا کند همه را، با نصيحت و تسلی روح.روح القدس، ای روح پاک عيسی، آن بخشنده کل نعمت ها!همچون اعضای بدن خداوند، منتظر قدرتيم از بالا!4- کلام علم و هم کلام حکمت، قطره هايی از عالم بالاست؛تمييز دهيم ارواح به قوت روح، اين عطايا بهر خدمت ماست.روح القدس، ای روح پاک عيسی، آن بخشنده کل نعمت ها!همچون اعضای بدن خداوند، منتظر قدرتيم از بالا!5- به ايمان و عطايای شفاها، قدرتت ظاهر شود در هر جا.دنيای ما طالب معجزات است؛ اين است اراده تو در عيسی.روح القدس، ای روح پاک عيسی، آن بخشنده کل نعمت ها!همچون اعضای بدن خداوند، منتظر قدرتيم از بالا!

 15. ای خداوند تويی منشاء حيات مومنان! (2)1- (راه و راستی و حياتم؛ شفيع و مالک جانم؛شبان اعظم گله، خداوندم عيسی!) (2)ای خداوند تويی منشاء حيات مومنان! (2)2- (ای داماد آسمانی، ای سلطان جاودانی،عروس مشتاق ديدارت، خداوندم عيسی!) (2)ای خداوند تويی منشاء حيات مومنان! (2)3- (تويی تاک و ما شاخه ها؛ ز تو يابيم فيض و صفا.تويی ساکن در قلب ما، خداوندم عيسی!) (2)ای خداوند تويی منشاء حيات مومنان! (2)4- ( تويی نان زندگانی؛ کلام و روح خدايی؛آب حيات بهر تشنه، خداوندم عيسی!) (2)ای خداوند تويی منشاء حيات مومنان! (2)

 16. 1- ای خداوند حمدت سرايیم، بهره کليسايتکهانت ملوکانه و امت و قوم خاصتعيسی ای سرور ما، عيسی ای ناجی ما، عيسی ای قدرت سما، ای پسر خدا،2- کليسا در سختی و جفا، شاهد قوت توستدر تسلی روح القدس، لبريز از رحمت توستعيسی ای سرور ما، عيسی ای ناجی ما، عيسی ای قدرت سما، ای پسر خدا،3- دانيم که حضور تو با ماست، در هر زمان و مکانوعده دادی حفظ کنی ما را، ز حيله های شيطانعيسی ای سرور ما، عيسی ای ناجی ما، عيسی ای قدرت سما، ای پسر خدا،4- ای بانی و سر کليسا، اميد ما تو هستیدر خطرها و در اضطراب، در بالا و پستیعيسی ای سرور ما، عيسی ای ناجی ما، عيسی ای قدرت سما، ای پسر خدا،

 17. 1- ای خداوند مهربان، مسيح من تويیدر تو بود نور و حيات، تويی شبان آسمانیتنها ملجايم تو هستی، حامی و راهم تو هستیجز تو هيچ ياری ندارم، مسيح من تويی2- با اشتياقی بس عظيم، حضورت را خواهمبا حمد و تسبيح و سرود، اندر حضور تو سرايمتنها ملجايم تو هستی، حامی و راهم تو هستیجز تو هيچ ياری ندارم، مسيح من تويی3- ای خالق کل هستی، تنها ترا جويمای شفيع عالميان، مسيح من تنها تو هستیتنها ملجايم تو هستی، حامی و راهم تو هستیجز تو هيچ ياری ندارم، مسيح من تويی

 18. 1- ای خداوند، وعده های تو چه عظيم است.بهر همه مومنين نور و يقين است!تو را خواهم، تو را جويم، در اندرونم؛تويیراهم، تويی نورم، تويی شبانم.قلبم پر از حمدِ تو است مسيحِ عيسی؛جز تو کسی را نخواهم من در اين دنيا.تو را خواهم، تو را جويم، در اندرونم؛تويی راهم، تويی نورم، تويی شبانم.2- ای خالق کل هستی، اينک می آيم؛با دعا و شکرگزاری، تو را می خوانم.جانم اکنون مشتاق توست، منجی دنيا؛قلب مرا با حضورت مزيّن فرما!قلبم پر از حمدِ تو است مسيحِ عيسی؛ جز تو کسيرا نخواهم من در اين دنيا.تو را خواهم، تو را جويم، در اندرونم؛تويی راهم، تويی نورم، تويی شبانم.

 19. 1- ای رب عيسی تو لايقی، لايق هر پرستشیچقدر عاليست پرستشت، پيش پايت زانو زدناکنون قلبم می خروشدستايشت را می خواهمتو را خيلی دوست می دارمای رب عيسی تو لايقی2- ای رب عيسی يکتايی تو، يکتا هستی بينظيریحاکم هستی در قلبهايی، هميشه تو چاره هستیاکنون قلبم می خروشدستايشت را می خواهمتو را خيلی دوست می دارمای رب عيسی تو لايقی3- ای رب عيسی تو خالقی، خالق کل عالمیتنها تو را می پرستيم، حضورت را می طلبيماکنون قلبم می خروشدستايشت را می خواهمتو را خيلی دوست می دارمای رب عيسی تو لايقی

 20. 1- ای ساکنان ربع مسکون، مسيح را بنگريد! با شکوه و جلال،می آيد تا ما را نيز برد، به جايگاه آسِمانی پدر."نزد من آييد ای گرانباران، من خود شما را آرامی خواهم بخشيد!من راه و راستی و حيات هستم، من منبع شادی الهی هستم!"2- بياييد خدا را حمد کنيم، زيرا جهان را آنقدر محبت نمود،پسر يگانه خود را داد، تا هر که ايمان آرد نجات يابد!"نزد من آييد ای گرانباران، من خود شما را آرامی خواهم بخشيد!من راه و راستی و حيات هستم، من منبع شادی الهی هستم!"3- زيرا که با مرگش بر صليب، نجات همگی ما آماده شد.کافيست نام عيسی را خوانيم، حيات جاودان را از امروز يابيم."نزد من آييد ای گرانباران، من خود شما را آرامی خواهم بخشيد!من راه و راستی و حيات هستم، من منبع شادی الهی هستم!"

 21. ای عيسی، منجيمخداوند بی همتاتمام عمر، می ستايمعظمت مهرت راآرامی دهندهپناهگاه مستحکمبا هر نفس می پرستمخود را تقديمت سازمآييد ستايش و حمدش گوييمبهر شاه شاهان سرود خوانيمخلقت و کل هستیدر حضورش تعظيم کندبا شور و شوقحمد نامش خوانيمتا ابد به او وفادار می مانيموعده هايت بی نظير استای خداوندترجمه شعر: ويدا کانينگهام

 22. 1- ای عيسی نزدم بيا، بهر من باش رهنمادر دستهايت اين جانم، ای هادی نيکويمتشنه وجودتم، تشنه حضورتم، درخواست کنم منجيم هميشه باش رهبرم (2)2- قلبم را نگشايم، هيچکس را جا ندهمتنها حضورت خواهم، ای عيسای مصلوبمتشنه وجودتم، تشنه حضورتم، درخواست کنم منجيم هميشه باش رهبرم (2)3- به تو توکل دارم، در هر چيز باش رهبرمسلطنت کن در قلبم، ای مسيح محبوبمتشنه وجودتم، تشنه حضورتم، درخواست کنم منجيم هميشه باش رهبرم (2)

 23. 1- ای فرزندان نور، گرد هم بياييد؛ با شادی و سرود، او را بسراييد!اندر حضور وی دستها برافرازيد!منجی عالم را، شکر و سپاس گوييد! (2)2- ای قوم خاص او، در روح قوی باشيد؛ پيروزی عيسی را، از آنِ خود دانيد!اندر حضور وی دستها برافرازيد!منجی عالم را، شکر و سپاس گوييد! (2)3- ای گله خدا، نزد شبان آييد؛ در هر غم و سختی، عيسی را بخوانيد!اندر حضور وی دستها برافرازيد!منجی عالم را، شکر و سپاس گوييد (2)

 24. 1- ای فروغ جاودان، ای مسيح نور جهان؛خالق ارض و سما؛ راحت و اميد ما!در نور رويت، آيم به سويت؛ حمدت کنم بهر فيض عظيمت!تويی خدايم، مهر و صفايم، تويی نجاتم و تويی شفايم!2- ای خورشيد عالمتاب، بر من مسکين بتاب!گرمی انوار تو، بخشد مرا قلبی نو!در نور رويت، آيم به سويت؛ حمدت کنم بهر فيض عظيمت!تويی خدايم، مهر و صفايم، تويی نجاتم و تويی شفايم!3- ای خداوند کريم، پر ز احسان و رحيم،بشنو اين دعايم را، شکرت گويم در هر جا!در نور رويت، آيم به سويت؛ حمدت کنم بهر فيض عظيمت!تويی خدايم، مهر و صفايم، تويی نجاتم و تويی شفايم!

 25. 1- ای که تو از بهر دعا آمده ای،در چنين جای مقدس اين را يقين دانمنجی ما می نگرد، می شنود، عرض ما را گر بود از روی ايمانچون که خود فرموده ما را ای محبان،با شما بستم ز رحمت عهد و پيمانگر در عهد و وفا بمانيد،حکم مرا بدانيدنام مرا بخوانيد،با قلب و وجدانمی کنم هر مشکلی را حل و آسان،می رسانم هر دعا را نزد يزدان2- طرز دعا را ابن خدا، يادِ به ما دادِتا افتد قبول حی سبحانهر که خدا را، با دل و جان، قلب و زبان خواند زود يابد جواب از فضل رحمانپس بيا تا متحد گرديم و همراز،حاجت خود را بريم نزد سبب سازگوييم ای پدر روحانی،حاجت ما را دانیباطن ما را خوانی،ای شاه شاهانقادرا ما را رهان از نفس و شيطان،کن عطا ما را از احسان روح ايمان

 26. 1- ايمان داريم، ما به خدا، خالق ارض و سماو به فرزند او عيسی، گشت ز باکره پيداايمان داريم مرد بهر ما، مصلوب گشت به جای مابا پيروزی برخاست عيسی، صعود کرد نزد خداعيسی خداوند، خداوند (4)رفيع است نامت (2)2- ايمان داريم، ما به روحش، هديه اش به کليسا، بهر تاييد کلامش، بخشد قوت وعطا، باز آيد او در جلالش، هرکس را دهد جزاهر زانو خم در حضورش، هر زبان کند نداعيسی خداوند، خداوند (4)رفيع است نامت (2)

 27. 1- ای مسيح، تو منجی عالمی، تو هستی شبان نيکوی ما.ما بره های سرگردان بوديم، که تو آمدی در ميان مادست بزنيد، شادی کنيد، زيرا که مسيح منجی ماست.منتظر هستيم، منتظر هستيم، چون او حيات تازه ماست!2- لبيک گويند عالم هستی، که تو برگردی در ميان ما؛تا که تو باشی نوری در حيات، تا ما هم باشيم در نور تودست بزنيد، شادی کنيد، زيرا که مسيح منجی ماست.منتظر هستيم، منتظر هستيم، چون او حيات تازه ماست!3- مسيح آيد ظلمت را بشکند، تا ظلمتی نباشد در جهان؛مسيح آيد ظلمت را بشکند، تا بخشد روشنايی در جهاندست بزنيد، شادی کنيد، زيرا که مسيح منجی ماست.منتظر هستيم، منتظر هستيم، چون او حيات تازه ماست!

 28. 1- ای مقدسين، ای قوم خدا، ای که به يک دل با هم ساکنيد،خوشی من فقط شما هستيد، شما برادران من هستيد.کيست اميد من، تاج فخر من؟ فقط تو هستی، برادر من!جلال و خوشی من تو هستی، برادر من، ای عزيز من!2- فديه جان تو گرانبهاست؛ تو هم از بنياد راستی هستی!جزء سنگهای زنده مسيح، مورد اکرام و محبت هستی.کيست اميد من، تاج فخر من؟ فقط تو هستی، برادر من!جلال و خوشی من تو هستی، برادر من، ای عزيز من!3- شما هيکل خداوند هستيد، جزء اعضای بدن مسيح؛ هموطن مقدسين او، از اهل خانه خدا هستيد!کيست اميد من، تاج فخر من؟ فقط تو هستی، برادر من!جلال و خوشی من تو هستی، برادر من، ای عزيز من!

 29. 1- ای مومنين خدا مژده نجات را دهيدکه عيسی ز مرگ برخاست آزادی ما را خريدای رهروان عيسی شفاعت در نامش کنيدکه عيسی شفی ماست ما را از بندگی خريدپس گرد هم آييد در نامش سرود خوانيد، سرودی در حمد عيسی برای خدا خوانيد (2)2- ای پيروان مسيح مژده صليب را دهيدکه عيسی شکست داده شيطان را بر روی صليبای قوم خاص خدا محبت را پيشه کنيدکه عيسی نشان داده محبت را روی صليبپس گرد هم آييد در نامش سرود خوانيد، سرودی در حمد عيسی برای خدا خوانيد (2)3- ای فرزندان خدا مژده عيسی را دهيدکه شفا و آرامش در نام مسيح خداستای شاهدان امين شهادت به کارش دهيدکه عيسی طريق ماست تنها راه به سوی خداستپس گرد هم آييد در نامش سرود خوانيد، سرودی در حمد عيسی برای خدا خوانيد (2)

 30. اينست روزی، اينست روزیکه خداوند ساخت، که خداوند ساخت!شادی کنيم،شادی کنيم،و وجد نماييم، و وجد نماييم!اينست روزی،که خداوند ساخت!شادی کنيم و وجد نماييم!اينست روزی، اينست روزی،کهخداوندساخت* * * * *This is the day, this is the dayThat the Lord hath made (2)I will rejoice, I will rejoiceAnd be glad in it, And be glad in itThis is the day that the Lord hath made.I will rejoice and be glad in itThis is the day, this is the dayThat the Lord hath made.

 31. 1- اينک چه زيباست پايهای مبشران، به هر جا ندا کنندانجيل سلامتی را مژده دهند، گويند خدا اوست سلطاناوست سلطان اوست سلطان اوست سلطان . . . خداوند (2)2- لکن او غمهای ما را بر خود گرفت، مضروب و هم مبتلاهمچون بره ای بر مذبح قرار گرفت، دهان خويش نگشوداوست سلطان اوست سلطان اوست سلطان . . . خداوند (2)3- بسبب گناهان ما کوفته شد، مجروح و هم خوار گرديدتاديب سلامتی ما را کشيد، تا زخمهايش شفا داد اوست سلطان اوست سلطان اوست سلطان . . . خداوند (2)4-از روز سوم از مردگان قيام فرمود، او زنده است او زنده استاينک دليل محبت را بنگريد، بر دست و هم پايهايشاوست سلطان اوست سلطان اوست سلطان . . . خداوند (2)

 32. 1- اينک چه زيباست کارهای مبشران، که هر جايی اعلان کنندانجيل سلامتی را مژده دهند، گويند خدا را اوست سلطاناوست سلطان اوست سلطان اوست سلطان . . . خداوند (2)2- لکن او غمهای ما را بر خود گرفت، مضروب و هم مبتلاهمچون بره ای بر مذبح قرار گرفت، دهان خويش نگشوداوست سلطان اوست سلطان اوست سلطان . . . خداوند (2)3- بسبب گناهان ما کوفته شد، مجروح و هم خوار گرديدتاديب سلامتی ما را کشيد، با زخمهايش شفا داد اوست سلطان اوست سلطان اوست سلطان . . . خداوند (2)4-روز سوم از مردگان قيام فرمود، او زنده است او زنده استاينک دليل محبت را بنگريد، بر دست و هم پايهايشاوست سلطان اوست سلطان اوست سلطان . . . خداوند (2)

 33. 1- اينک چه زيباست کارهای مبشران، که هر جايی اعلان کنندانجيل سلامتی را مژده دهند، گويند خدا را اوست سلطاناوست سلطان، اوست سلطان، اوست سلطان، خداوند (2)2- بسبب گناهان ما کوفته شد، مجروح و هم خوار گرديدتاديب سلامتی ما را کشيد، با زخمهايش شفا داد اوست سلطان، اوست سلطان، اوست سلطان، خداوند (2)3- روز سوم از مردگان قيام فرمود، او زنده است، او زنده است،اينک دليل محبت را بنگريد، بر دست و هم پايهايشاوست سلطان، اوست سلطان، اوست سلطان، خداوند (2)