prof dr jovica lazi drinka pekovi asistent eljko ra i asistent l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prof. dr Jovica Lazić Drinka peković, asistent Željko Račić, asistent PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prof. dr Jovica Lazić Drinka peković, asistent Željko Račić, asistent

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 119
jada

Prof. dr Jovica Lazić Drinka peković, asistent Željko Račić, asistent - PowerPoint PPT Presentation

256 Views
Download Presentation
Prof. dr Jovica Lazić Drinka peković, asistent Željko Račić, asistent
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Osnovi racio analize • Ciljevi i metode • Analize finansijskih izveštaja Prof. dr Jovica Lazić Drinka peković, asistent Željko Račić, asistent

 2. Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja • Svrha prezentiranja finansijskih informacija - pružanje informacija opšte namene korisnicima F.I. Odnosno B/S; B/U; BTG, Izveštaj o promenama na kapitalu i Napomene uz F.I. – tzv. komponente F.I. • Ključna kvalitativna obeležja računovodstvenih informacija su: 1) Razumljivost – saopštavanje željenog značenja korisnicima F.I koji treba da interpretiraju dobijene informacije i da ih koriste u procesu odlučivanja – Korisnik je taj koji treba da proceni koje informacije da koristi, kako da ih koristi i šta one znače? * Relevantnost (važnost) – označava da informacija utiče na vrstu donete odluke, odnosno da bi bila doneta ...

 3. Pretpostavke za finansijsku analizu (racio) Pretpostavka finansijskoj analizi preduzeća, te nanjenoj osnovi davana mišljenja o bonitetu preduzećapodrazumevaju i formalno - ispravno generisanjebilansnih podataka i korektno i tačno grupisanjebilansnih pozicija. Ocena nivoa organizovanostiračunovodstvene funkcije može, kao faza kojaprethodi, da pruži sliku o verodostojnosti podataka kojisu predmet analize. Isto tako izvršena revizijafinansijskih izveštaja predstavljala bi dodatnauveravanja u verodostojnost podataka kojipredstavljaju finansijsku sliku preduzeća. Formalna i materijalna ispravnost dokumentacije i bilansa, kaonosilaca izvora podataka za analizu poslovanjapreduzeća i davanja ocene boniteta preduzeća, jesupretpostavka za početak rada na oceni boniteta.

 4. Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja drukčija odluka da korisnik nije raspolagao relevantnom informacijom - Da bi odluka bila relevantna ona mora da pruži povratne informacije o prošlim transakcijama (npr. o ostvarenoj neto dobiti), ali i da bude od pomoći u predviđanju budućih informacija – očekivanu neto dobit u narednoj godini. - Relevantnost informacije je funkcija (1) vrste informacije i njenog (2) materijalnog značaja (pondera) 3) Pouzdanost – postoji onda ukoliko informacija ne sadrži značajne greške ili ne izaziva nedoumice, odnosno ukoliko tačno odražava ono što korisnik od nje očekuje. Osim toga, da bi bila pouzdana .....

 5. Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja ... Informacija mora da zadovolji i neke druge kriterijume, kao što su: - Verodostojno prikazivanje ili pravilnost prezentacije - Suština je važnija od forme - Neutralnost – nema neodumica i dilema - Obazrivost ili opreznost, kao vrhovno računovodstveno načelo ili princip, i - Potpunost informacije 4) Uporedivost informacija – se obezbeđuje primenom računovodstvenog principa doslednosti (konzistentnosti) u primeni računovodstvene politike

 6. Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja • Ograničenje za pružanje relevantnih i pouzdanih informacija a) Blagovremenost prezentiranja b) Ravnoteža između koristi i troška c) Ravnoteža između kvalitativnih karakteristika • Odgovornost menadžmenta za kvalitetno finansijsko izveštavanje - Korisnici F.I. Zavise od dobre volje i etičkog stava onih koji pripremaju F.I-je - Menadžment firme je primarno odgovoran za realnost F.I-ja

 7. Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja - Da bi toj obavezi udovolji, menadžment se oslanja na: (1) pouzdan sistem interne kontrole; i, (2) formalne politike i postupke koje moraju da se sprovode u firmi; (3) funkciju interne revizije - Primenu etičkih normi i poslovanje s pažnjom dobrog privrednika - Ukoliko se to ne sprovodi, imamo drugu krajnost – praksu krivotvorenja F.I-ja, koja ima brojne negativne implikacije - Krivotvorenje F.I-ja ima svoje ishodište iz brojnih izvora, kao što su: veća cena pri prodaji kompanije; da se zadovolje očeklivanja akcionara, ili da se dobije novi kredit od banke, stimulacija, unapređenje, i sl.

 8. Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja • Nezavisna revizija – glavna “rampa” za obimno krivotvorenje F.I-ja • Odgovornost za realnost F.I-ja je primarno na menadžmentu klijenta • Odgovornost revizora je da o prezentiranim F.I-ima izraze nezavisno ekspertsko mišljenje • To mišljenje se uvek izražava u odnosu na to da li su ti F.I-ji prezentiranu skladu sa tzv. “definisanim okvirom za finansijsko izveštavanje” (MRS, GAAP, Zakon o računovodstvu, ili nešto drugo. • Izveštaj revizora tangira: (1) klijenta; (2) revizore, i, (3) korisnike F.I-ja

 9. Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja • Metode analize finansijskih izveštaja: • A) Horizontalna analiza • B) Analiza trendova • C) Vertikalna analiza, i • D) Racio analiza (Koeficijenti) • A) Horizontalna analiza – poređenje tekuće sa prethodnom godinom: (1) u apsolutnom iznosu; (2) procentualno (indeks) – Ali, apsolutna promena u visini ukupnog prihoda ili neto dobiti u istom iznosu ima sasvim različiti značaj.

 10. Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja • B) analiza trendova – reč je o promenama u procentima, ali ne samo za dve, već za niz godina (po pravilu najmanje pet, ali i više). Značaj: Planiranje budućih kretanja u poslovnim učincima. • C) Vertikalna analiza – korišćenje % za ocenu učešća nekih delova u celini (učešće u ukupnoj aktivi, učešće u obrtnim sredstvima, i sl.). • D) Racio analiza – primarni cilj racio analize je da se ukaže na područja koja zahtevaju dodatno istraživanje.

 11. Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja • - Postoje dva posebna gledišta u procesu analize F.I.: a) Sa aspekta investitora – predviđanje budućnosti je ono što je posebno bitno; b) Sa gledišta menadžmenta – analiza F.I-ja je bitna kako za predviđanje budućnosti, tako i kao polazna osnova za planiranje poslovnih aktivnosti koje će uplivisati budući tok događaja.

 12. Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja • Racio analiza je veoma koristan metod za analizu F.I., a javlja se u dva osnovna oblika: • - kao međusektorska analiza: poređenje jedne firme sa drugom; sa reprezentativnim uzorkom; ili sa prosekom industrije ili grane; i • - kao analiza vremenskih serija: iznalaženje i procena racio brojeva za jednu te istu firmu u vremenskom nizu. Klasifikacija racio brojeva: 1) Racia B/S 2) Racia B/U 3) Mešoviti racio brojevi (jedna ili više pozicija više iz B/S i jedna ili više iz B/U.

 13. Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja • Međutim, sa analitičke tačke gledišta je mnogo važnija klasifikacija racia u skladu sa raznim aspektima poslovanja, kao što su: • (1) Racia (pokazatelji) likvidnosti • (2) Racia (pokazatelji) poslovne aktivnosti • (3) Racia (pokazatelji) finansijske strukture • (4) Racia (pokazatelji) rentabilnosti/ • profitabilnosti, i • (5) Racia (pokazatelji) tržišne vrednosti akcija

 14. Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja • (1) Racia likvidnosti su sledeća: • A) Tekući racio likvidnosti ili racio opšte likvidnosti – pokazuje mogućnost izmirenja kratkoročnih odnosno tekućih obaveza, a dobija se po formuli: Tekući racio= Tekuća sredstva/Tekuće obaveze (Poželjni racio za ovaj slučaj je 2:1) B) Racio reducirane likvidnosti /(eng. Acid ratio) – je odnos između obrtnih sredstava (tekuća sredstva) umanjenih za zalihe i AVR i ukupnih kratkoročnih (tekućih) obaveza. Formula za ovaj racio glasi: Reducirani racio = Obrtna sredstva – (Zalihe + AVR)/ Kratkoročne obaveze

 15. Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja 2. Pokazatelji poslovne aktivnosti • Koeficijent obrta zaliha (KOZ), po formuli: KOZ= Troškovi realizacije/Zalihe 365: KOZ = prosečna starost zaliha na skladištu (B) Koeficijent obrta kupaca (KOK) koji se dobija po formuli: KOK = Realizacija/Prosečan saldo kupaca 365:KOK = Prosečan period naplate

 16. (C) Koeficijent obrta osnovnih sredstava (KOOS), koji se dobija po formuli: KOOS = Realizacija/Nabavna vrednost O.S (D) Koeficijent obrta ukupne aktive (KOUA) koji se dobija: KOUA = Realizacija/Ukupna aktiva

 17. Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja • (3) Pokazatelji finansijske strukture ili racia menadžmenta zaduženosti – koji ukazuju na strukturu izvora kapitala, tj. sopstveni vs pozajmljeni kapital. • Racio zaduženosti (RZ) po formuuli: RZ = Pozajmljeni kapital/Ukupna aktiva (B) Racio mogućnosti za plaćanje kamate (MPK), po formuli: MPK = Dobit pre plaćanja kamate i poreza/Rashodi na ime kamata (Isplaćene kamate) (C) Odnos sopstvenog i pozajmljenog kapitala, po formuli Ukupni pozajmljeni kapital/Sopstveni kapital

 18. Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja • (4) Racia profitabilnosti/Rentabilnosti – koji odražavaju kombinovane efekte likvidnosti, menadžmenta aktive i menadžmenta zaduženosti na ostvarene poslovne rezultate. • Bruto profit od realizacije, po formuli: BP = Bruto dobit/Realizacija ... Kao pokazatelj iznosa profita na novčanu jedinicu realizacije (B) Stopa prinosa na ukupnu aktivu (SPUA), po formuli: SPUA = Neto dobit/Prosečna aktiva (C) Neto dobit posle oporezivanja (NDPO), po formuli: NDPO = Neto dobit/Realizacija

 19. Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja • 5. Pokazatelji tržišne vrednosti akcija ili racia tržišne vrednosti, služe kao pokazatelj cena akcija firme sa njenom dobiti i knjigovodstvenom vrednošću po akciji. Ako su sva prethodna racia bila povoljna, i ovaj racio bi bio visok a cena akcija firme povoljna. • Neto dobitak po akciji se dobija po po formuli: Neto dobitak/Broj izdatrih običnih akcija ... Pokazuje raspoloživi neto dobitak po akciji, koji se može isplatiti u obliku dividende ili pripisati kapitalu U literaturi se ovaj odnos obeležava kao EPS – Earnings Per Share). (B) Racio (odnos) tržišne cene po akciji i neto dobitka po akciji, koji se dobija po formuli: ..Tržišna cena po akciji/Neto dobitak po akciji (ili P/E Ratio)

 20. Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja 5) Pokazatelji (racia) tržišne vrednosti akcija A) Racio plaćanja dividende, koji se dobija po sledećoj formuli: Isplaćena dividenda po akciji/ Neto dobitak po akciji B) Dividendna stopa – koja se dobija iz relativnog odnosa dividende po akciji i tržišne cene po akciji, odnosno u obliku formule: Dividendna stopa = Dividenda po akciji/Tržišna cena po akciji Ova stopa pokazuje tekući prinos koji akcionar ostvaruje u odnosu na tržišnu vrednost akcije koju poseduje. C) Knjigovodstvena vrednost po akciji (KVA) se dobija po formuli: KVA = Ukupni sopstvenbi kapital/Broj izdatih običnih akcija KVA se koristi za utvrđivanje likvidacione vrednosti, odnosno da se utvrdi iznos koji bi dobili obični akcionari u slučaju bankrotstva.

 21. Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja • Korišćenje i ograničenja racio analize – Pored nesporne korisnosti u analizi F.I-ja, racio analiza ima brojna ograničenja koja valja imati u vidu. Glavna od njih su: • Povoljnije je za mala i srednja preduzeća, a nepovoljan za analizu multinacionalnih kompanija; • Narušavanje uporedivosti informacija izmđu dve firme usled alternativne primene GAAP-a ili MRS. • “Friziranje bilansa” na dan bilansa stanja – statičnost B/S je veliko ograničenje koje itekako valja iati u vidu (npr. povoljan racio opšte ili reducirane likvidnost na dan B/S, koji već “sutra” može biti drastično suprotan, ali on i dalje stoji – i tako sve do sledećeg dana “D”

 22. Osnovi racio analize - Ciljevi i metode analize finansijskih izveštaja • (4) Ne može se udenuti uticaj inflacije ili dezinflacije, usled primene principa istorijskog troška; (5) Teško je generalizovati da li je neki racio “dobar” ili “loš”, s obzirom da to zavisi i od vrste firme i od oblasti u kojoj firma posluje; (6) Racio brojevi su korisno sredstvo za analizu F.I, ali se oni moraju pravilno interpretirati i to od strane pojedinaca koji potpuno razumeju karakteristike firme koju analiziraju i poslovno okruženje u kome ta firma posluje.

 23. III FINANSIJSKA ANALIZA 5. Pojam i vrste rizika i dejstvo leverage-a (poluge) Rizik u opštem smislu odražavamanju ili veću neizvesnost u pogledu očekivanog ishoda neke poslovne aktivnosti. Postoje dve vrste rizika: (1) poslovni; i, (2) finansijski rizik. Poslovni rizik odražava inherentno prisutnu neizvesnost u pogledu očekivanog nivoa poslovnog dobitka, kao prinosa na ukupna poslovna sredstva. Njegovu okosnicu čine fiksni troškovi poslovanja, koji ostaju “kruti” odnosno neelastični . Finansijski rizik odražava neizvesnost budućeg neto dobitka, kao prinosa na sopstvena poslovna sredstva. Njegovo okosnicu čine fiksni rashodi finansiranja, koji se ne mogu brzo prilagoditi kratkoročnim fluktuacijama poslovnog dobitka. Firma koja je izložena obema vrstama fiksnih rashoda, poslovnim i finansijskim, podleže dvosrtrukom riziku koji nazivamo totalnim ili ukupnim rizikom.

 24. III FINANSIJSKA ANALIZA Poslovni, finansijski i kombinovani leverage (poluga) Poslovni leverage (leveridž) odražava, u suštrini, efekte privređivanja sa fiksnim troškovima poslovanja. Dok su varijabilni troškovi uslovljeni, manje ili više, direktno ostvarenim obimom poslovne aktivnosti, učešće fiksnih troškova varira u obrnutoj srazmeri sa promenama obima poslovanja. Naime, što su veći obim i prihodi od prodaje, opterećenost fiksnih troškova je manjai utoliko je veći poslovni dobitak, i obrnuto.

 25. Finansijski leverage odražava, u suštini, efekte privređivanja sa nivoom fiksnih finansijskih rashoda (koji izaziva korišćenje tuđeg kapitala) i predstavlja neizvesnost u pogledu ostvarivanja budućeg neto dobitka, kao prinosa na sopstbvena sredstva, u odnosu na moguće oscilacije poslovnog dobitka.  Preciznije, pri visokom stepenu poslovnog rizika nije mnogo mudro ići istovremeno na visok stepen finansijskog rizika, odnsosno kod velikog faktora poslovnog leverage-a nije baš preporučljivo igrati na veliki faktor finansijskog leverage-a. Sa stanovišta strukture kapitala (finansijske strukture) to doslovno znači sledeće: firme koje imaju veći faktor poslovnog leverage- a treba da teže za srazmerno većim učešćem sopstvenih izvora u finansijskoj strukturi, i obrnuto.

 26. III FINANSIJSKA ANALIZA Kombinovani leverage. Kada se dejstvo oba leverage-a kumulira, dobija se složen ili kombinovani leverage, koji neizvesnost u pogledu budućeg neto dobitka i stope prinose na sopstvena sredstva meri u direktnoj međuzavisnosti, sa mogućim oscilacijama u obimu poslovne aktivnosti, odnosno promenama u obimu i prihodima od prodaje. Kombinovani faktor leverage-a se utvrđuje množenjem fkatora poslovnog leverage-a (količnik marginalnog i poslovnog dobitka) i finansijskog leverage-a - kao količnika poslovnog i neto dobitka. Kao zaključak, može se reći da se problem finansijskog upravljanja u suštini vraća na večitu dilemu: kako zahteve za maksimiranjem rentabilnosti uskladiti sa nužnošću održavanja zdrave solventnosti odnosno likvidnosti.

 27. III FINANSIJSKA ANALIZA • Modeli za predviđanje bankrotstva Za potrebe predviđanja bankrotstva postoje dva poznata modela: (1) Z-Score model, i (2) Zeta model. Z-Score model ima sledeći oblik: Z = 1,4x1 + 1,2x2 + 3,3x3 + 0,6x4 + 1,0x5 Gde je: x1 = Obrtna sredstva/Ukupna aktiva x2 = Neraspoređena dobit/Ukupna aktiva x3 = Dobit pre kamate i poreza/Ukupna aktiva x4 = Tržišna vrednost akcija/Ukupne obaveze x5 = Realizacija/Ukupna aktiva

 28. III FINANSIJSKA ANALIZA • Prednost Z-Score modela je u tome što “amortizuje” obavljene manipulacije pojedinih pozicija u F.I-ima. Značenje pojedinih pokazatelja se može interpretirati na sledeći način: • Što je veće X1 tim je zdravija pozicija likvidnosti firme. • Što je veće X2 tim je veći stepen samofinansiranja firme. • Što je veće X3 tim je veća profitabilnost firme. • Što je veće X4 tim je veći stepen servisiranja dugova • Što je veće X5 tim je veći koeficijent obrta aktive

 29. III FINANSIJSKA ANALIZA • Postoji nekoliko relativno sigurnih znakova da neka firma može da zapadne u teškoće: • Proizvodnja samo jednog proizvoda • Samo jedan ili nekoliko kupaca i dobavljača • Firma je jedina u svojoj grani koja “ima” profit • Angažuje male i anonimne revizore • Direktori firme prodaju svoje pakete akcija.

 30. III. FINANSIJSKA ANALIZA • Interpretacija rezultata Z-score modela • 1) Ako je Z < 1.81 = Crna zona (bankrotstvo je skoro izvesno) • 2) Ako je Z u zoni između 1.81 i 2.99 – reč je o tzv. sivoj zoni, gde su šanse za bankrotstvo 50:50% (fifty/fifty) • 3) Ako je Z > 2.99 onda je reč o krajnje bezbednoj ili beloj zoni - kada je reč o eventualnom bankrotstvu

 31. Tradicionalno shvatanje finansijskogpoložaja preduzeća 􀂃 Vertikalna pravila finansiranja teže da sekroz strukturu kapitala obezbedirentabilnost, sigurnost, nezavisnost Ielastičnost finansiranja. Horizontalnapravila finansiranja teže da se kroz relacijepojedinih delova uloženih sredstavaposmatranih po roku vezanosti i pojedinihdelova kapitala posmatranih po rokuraspoloživosti obezbedi održavanjelikvidnosti.

 32. Vertikalna pravila finansiranja Vertikalna pravila finansiranja odnose sena: 􀂃 odnos između sopstvenog i tuđeg kapitala, 􀂃 odnos rezervi prema nominalnom kapitalu i 􀂃 odnos između dugoročnog i kratkoročnog kapitala.

 33. Horizontalna pravila finansiranja Horizontalna pravila finansiranja, mogu se, u užem smislu,nazvati zlatnim pravilima finansiranja. Zlatno bankarskopravilo finansiranja, koje prethodi zlatnim bilansnimpravilima, glasi da kredit koji neka banka može dati moraodgovarati kreditu koji banka uživa i to ne samo po iznosunego i po kvalitetu (rokovima dospeća). Znači zlatnabilansna pravila govore da izvori finansiranja po rokuraspoloživosti i po visini u okviru svakog roka morajuodgovarati, moraju da budu identični uloženim – vezanimsredstvima. Polazeći od ideja na kojima počivaju i zahteva uvidu kojih se izražavaju, razlikujemo bilansno pravilo uužem smislu i bilansno pravilo u širem smislu. Bilansnopravilo u užem smislu zahteva da se fiksna trajna aktivafinansira sopstvenim kapitalom ili sopstvenim kapitalomuvećanim za dugoročne kredite, a obrtna imovina da sefinansira kratkoročnim kapitalom.

 34. Horizontalna pravila finansiranjaBilansno pravilo u širem smislu 􀂃 iznosi zahtev da se trajna - osnovna sredstva i jedan deo obrtnih sredstava trajno vezanih za poslovanje preduzeća finansiraju stalnim kapitalom. Poredmnogobrojnih i različitih mišljenja koji je to deo obrtnih, odnosno trajnih obrtnih sredstava u pitanju, pod trajnim obrtnim sredstvima treba smatrati minimalne, gvozdene zalihe, to jest one zalihe materijala, i sitnog inventara, pa i poluproizvoda, čiji nivo ne sme pasti ispod minimuma, jer bi se u slučaju njihovog pada smanjio ili prekinuo proces proizvodnje.

 35. Savremeno shvatanjefinansijskog položaja preduzeća 􀂃 Nasuprot tradicionalnom shvatanjufinansijskog položaja preduzeća,fokusiranog na ispitivanje sigurnosti Ilikvidnosti na bazi podataka iz bilansastanja, savremenije shvatanje finansijskogpoložaja respektuje i ostvarene rezultateposlovanja, odnosno zarađivačkusposobnost preduzeća. Svi se i u teoriji Ipraksi slažu da je najvažniji ciljfinansijskog poslovanja stalno traženjefinansijske ravnoteže.

 36. Analiza i ocena boniteta naosnovu finansijskih izveštaja 􀂃 U literaturi, a i u privrednoj praksiuobičajena je sistematizacija metoda ilipostupaka analize poslovanja preduzećana osnovne i specijalne metode. Osnovnemetode su metoda raščlanjavanja i metoda upoređivanja, a specijalne metodekoje se najčešće primenjuju su metodastandardizacije, metoda izolacije, metodakorelacije, metoda odnosa vrednosti i kombinovana indeksna metoda.

 37. Racio analiza 􀂃 Racio analiza bazira na određenimkomponentama bilansa stanja i bilansauspeha i sračunata je na identifikovanje i ocenu finansijskog položaja (likvidnosti,sigurnosti i aktivnosti) i rentabilitetaposlovanja preduzeća. Imajući u viduciljeve racio analize razlikujemo sledećevrste racio analize: likvidnosti, sigurnosti,upravljanja i rentabiliteta.

 38. Racia likvidnosti 􀂃 Racia likvidnosti se dobijaju na bazi podatakaiz bilansa stanja i koriste se kao inicijalnipokazatelji sposobnosti preduzeća da likvidirasvoje obaveze o roku dospelosti. Prematome, racia likvidnosti su usmerena nautvrdjivanje i ocenu finansijskog položajapreduzeća na kratak rok. Razlikuju se tri raciaili testa likvidnosti preduzeća, i to: opšti raciolikvidnosti, racio reducirane likvidnosti i racionovčane likvidnosti.

 39. Opšti racio likvidnosti Obrtna sredstva • Opšti racio likvidnosti =---------------------------- Kratkoročne obaveze

 40. Opšti racio likvidnosti Može se reći da opšti racio likvidnostimanji od 1 pokazuje nezadovoljavajućulikvidnost (kratkoročni kapital je korišćenza finansiranje osnovnih sredstava), opštiracio likvidnosti jednak 1 predstavlja donjugranicu, tj. realizaciju zahteva bilansnogpravila u užem smislu i opšti raciolikvidnosti jednak 2 predstavlja standardnurelaciju, tj. ostvaruje zahteve pravilafinansiranja "2:1".

 41. Racio reducirane likvidnosti Racio Obrtna sredstva bez zaliha Reducirane =------------------------------------------- Likvidnost Kratkoročne obaveze

 42. Racio reducirane likvidnosti  Racio reducirane likvidnosti predstavlja rigorozniji zahtev u pogledu ocene likvidnosti preduzeća i nastao je kao aplikacija pravila finansiranja "1:1", koje traži da osnovna sredstva i zalihe budu finansirani dugoročnim izvorima finansiranja, a potraživanja, hartije od vrednosti i gotovina kratkoročnim izvorima finansiranja.  kada je reč o oceni finansijskog položaja preduzeća na kratak rok na bazi racio reducirane likvidnosti, po pravilu stoji konstatacija da iznos ovog racia iznad 1 pokazuje povoljnu i često poželjnu finansijsku strukturu preduzeća.

 43. Racio novčane likvidnosti Racio novčane likvidnosti predstavljajoš strožiji test Gotovina Racio nov. likvidnosti = -------------------------------------- Kratkor. ili dospele obaveze

 44. Racia sigurnosti ili solventnosti 􀂃 Racia sigurnosti ili solventnosti se, takodje, dobijaju naosnovu podataka iz bilansa stanja, ali služe zaidentifikovanje i ocenu finansijskog položaja (strukture)preduzeća na dugi rok. U stručnoj literaturi i privrednojpraksi se razmatra i primenjuje više racia sigurnosti ilisolventnosti. Između ostalih, a najvažniji, su raciostrukture izvora finansiranja (kapitala), racio učešćapozajmljenih izvora finansiranja (pozajmljenogkapitala) u ukupnim korišćenim izvorima finansiranja(ukupnom kapitalu) ili racio doprinosa pozajmljenihizvora finansiranja (pozajmljenog kapitala) pokrićuaktive i racio učešća pozajmljenih dugoročnih izvorafinansiranja (pozamljenog dugoročnog kapitala), tj.dugoročnih kredita u ukupnim permanentnim izvorimafinansiranja (permanentnom kapitalu).

 45. Racio strukure izvora finansiranja(kapitala) Sopstveni izvori finansiranja (sopstveni kapital) Racio strukure izvora finansiranja (kapitala) = -------------------------------------------------------- Pozajmljeni izvori finansiranja (pozajmljenikapital)

 46. Racio učešća pozajmljenih izvora finansiranja(pozajmljenog kapitala) u ukupnim korišćenimizvorima finansiranja (ukupnom kapitalu) Racio doprinosa pozajmljenih izvora Pozajmljeni izvori finansiranja (pozajmljenog kapitala) = --------------------------------------------- x 100 pokr. Aktive Ukupna poslovna sredstva

 47. Racia upravljanja ili pokazateljiaktivnosti Racia upravljanja ili pokazatelji aktivnosti sedobijaju na bazi podataka iz bilansa stanja i bilansa uspeha, a izražavaju se u formikoeficijenata ili broja dana zadržavanjaposlovnih sredstava u konkretnom obliku (zalihe,potraživanja od kupaca, obaveze premadobavljačima i sl.). Ima više racia upravljanja ilipokazatelja aktivnosti, ali ćemo se zadržati nasledeća tri: racio obrta zaliha, racio regulisanjapotraživanja od kupaca i racio regulisanjaobaveza prema dobavljačima.

 48. racia obrta zaliha􀂃 Koeficijent obrta zaliha se utvrđuje nasledeći način: Cena koštanja (ili troškovi) realizovanih proizvoda Koeficijent obrta zaliha = ----------------------------- Prosečan saldo zaliha

 49. Prosečno vreme zadržavanja zaliha upreduzeću se identifikuje na sledeći način: Prosečno vreme zadržavanja 365 dana Zal i ha u preduzeću = -------------------------------------------------- Koeficijent obrtazaliha

 50. Koeficijent obrta kupaca seutvrdjuje na sledeći način: Prihodi od realizacije proizvoda Koeficijent obrta kupaca = ------------------------------ Prosečan saldo kupaca