My school
Download
1 / 22

- PowerPoint PPT Presentation


  • 51 Views
  • Uploaded on

“ MY SCHOOL ”. โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้มีคุณภาพตามมาตรฐาน เทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน. วิสัยทัศน์. 1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - jada-dickson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
My school
MY SCHOOL”


My school

โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้มีคุณภาพตามมาตรฐาน เทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

วิสัยทัศน์


My school

1. เทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เทียบเคียงมาตรฐานสากล

3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ

4. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้วยระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ

5. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง

6. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

พันธกิจ


My school

เอกลักษณ์ เทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการออม

อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่วิทยามีนิสัยรักการออม


My school

1. เทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เทียบเคียงมาตรฐานสากล

3. บุคลากรมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ

4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ

5. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียง

6. โรงเรียนจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์


My school

1. เทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี

2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ขยายโอกาสทางการศึกษา

4. พัฒนาครูและบุคลากรทั้งระบบให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

กลยุทธ์ระดับองค์กรของโรงเรียน


My school

1. เทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 4 และมีผลการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น

2. เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานสากล

3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทั้งระบบให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

4. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

6. โรงเรียนผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและผ่านการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก

จุดเน้นของโรงเรียน


My school

เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลกเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์สุจริต

3. มีวินัย 4. ใฝ่เรียนรู้

5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทำงาน

7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์


My school

สีประจำโรงเรียนเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก

“ฟ้า – ขาว”

สีฟ้า ความเฉลียวฉลาด ความก้าวหน้าในอนาคต ความมีเกียรติสูง

สีขาว ความสะอาดทั้งกาย วาจา ใจ และหมายถึงผู้มีศีลธรรม มีสติ ปัญญา รู้จัก ช่วยเหลือสังคม

ปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียน“การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม”


My school

ตราประจำโรงเรียนเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก

คำขวัญของโรงเรียน“ มานะ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย ”


My school
ต้นไม้ประจำโรงเรียนเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก


My school

โรงเรียนเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลกบ้านไร่วิทยาตั้งอยู่บน ถนนสายบ้านไร่-อุทัยธานี อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ห่างจากตัวอำเภอบ้านไร่ประมาณ 3 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 92 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา ซึ่งที่ดินดังกล่าวได้รับบริจาคจากประชาชน ซึ่งได้แก่

1. นายสวิง สีสัน (อดีตศึกษาธิการอำเภอบ้านไร่) จำนวน 25 ไร่

2. นายเจ๊ก แห้วเพ็ชร จำนวน 25 ไร่

3. นายเพ็ง เงินทองดี (อดีตกำนันตำบลบ้านไร่)

4. นางขุน เงินทองดี จำนวน 42 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา

ประวัติโรงเรียน


My school

โรงเรียนบ้านไร่วิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอบ้านไร่ รับนักเรียนใน ระบบ สหศึกษาประเภทประจำและเดินเรียน โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนบ้านไร่เดิม (ประถมปลาย) เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2514 โดยมีนายทองหล่อ จันทร์หนัก ศึกษาธิการอำเภอบ้านไร่ (ขณะนั้น) มาทำพิธีเปิด มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นแรก จำนวน 24 คน มีครู 1 คน คือ นายสมพร ไชยยะ ซึ่งต่อมาทางจังหวัดได้ทำการแต่งตั้งให้นายปรีชา ภู่กำจัด ครูโรงเรียนอุทัยทวีเวท (ปัจจุบันคือ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม) มารักษาการตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ซึงต่อมาโรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอนมาจวบจนปัจจุบัน


My school
ตัวอย่างกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนตัวอย่างกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน


My school

กิจกรรมวันสุนทรตัวอย่างกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนภู่ 26 มิถุนายน 2556กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมายอาทิเช่น การแข่งขันประชันกลอนสด การแสดงละคร และกิจกรรมอื่นอีกมากมาย


1 2556
วันตัวอย่างกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนสถาปนาลูกเสือไทย 1 ก.ค. 2556กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม กองลูกเสือโรงเรียนบ้านไร่วิทยา


My school

อบรมสร้างสำนึกต่อสถาบันอบรมสร้างสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์วันที่ 12 ก.ค.2556 หน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่วิทยา


My school

กิจกรรมพิธีหล่อเทียนจำนำกิจกรรมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาวันที่ 19ก.ค. 56 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ซึ่งได้จัดกิจกรรมในภาคเช้า ณ ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ


My school

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่ 20 สิงหาคม 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาสตร์โดยมีการแสดง ‘ScienceShow’ และการประกวดทูตแฟนซี่


My school

ประชุมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติผู้ปกครองนักเรียนเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2556 ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านไร่วิทยา ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจ้งนโยบายการบริหารงานของโรงเรียน


My school
ภาพอาคารเรียนต่างๆของโรงเรียนภาพอาคารเรียนต่างๆของโรงเรียน


Thank you
…THANK YOU…ภาพอาคารเรียนต่างๆของโรงเรียน