forskningsdesign l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Forskningsdesign PowerPoint Presentation
Download Presentation
Forskningsdesign

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Forskningsdesign - PowerPoint PPT Presentation


 • 195 Views
 • Uploaded on

Forskningsdesign. Bjørnar Sæther SGO 4001. Betydningen av å designe sitt prosjekt. Design betyr i denne sammenheng å finne og videreutvikle tema, problemstilling og tilnærming for master-oppgaven Design er overordnet valg av metode og teori, men innebærer også valg av teori og metode

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Forskningsdesign


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
forskningsdesign

Forskningsdesign

Bjørnar Sæther

SGO 4001

betydningen av designe sitt prosjekt
Betydningen av å designe sitt prosjekt
 • Design betyr i denne sammenheng å finne og videreutvikle tema, problemstilling og tilnærming for master-oppgaven
 • Design er overordnet valg av metode og teori, men innebærer også valg av teori og metode
 • Arbeidet med design bør begynne i høst, men vil ikke være ferdig før man nærmer seg slutten av masteroppgaven, altså en kontinuerlig prosess
forskningsdesign som prosess
Forskningsdesign som prosess
 • Forskningsdesign er en prosess som innebærer en dialog mellom:
   • Egne interesser, svært viktig å ha interesse for noe en skal jobbe intens med
   • Tilgjengelig litteratur/teori, viktig at noen har skrevet om noe som gir relevans, men temaet bør ikke være ”overforsket”
   • Data, kan jeg finne kvalitative eller kvantitative data?
   • Metodevalg, skal avspeile hva jeg søker å få svar på
   • Faglig relevans, er dette samfunnsgeografi? Vi har en vid forståelse av faget, men det finnes grenser…..(vanligvis ikke et problem)
om ta beslutninger eller forske er velge
Om å ta beslutninger- eller å forske er å velge
 • Vi må ta et valg om hva vi skal skrive om!
 • Valget bør tas i samråd med veileder
 • Valget er i utgangspunktet endelig
 • Temaet må deretter snevres inn, noe som også innebærer å ta valg
 • Hele veien fram til ferdig produkt må vi velge, også i sluttfasen gjelder ”kill your darlings”
innsnevring
Innsnevring
 • Vi søker etter dråpen i fra trakten – hva kan vi si noe om?
 • Å utvikle en presis problemstilling er redskapet for å søke etter dråpen
 • En problemstilling søker svar på ”hvordan” og/eller ”hvorfor” og må kunne besvares av deg med dokumentasjon i egne data
forst eller forklare
Forstå eller forklare?
 • Både Smith og Cloke et al legger vekt på forskningsstrategier som dels søker å forklare (explain), dels søker å forstå (understanding/opptatt av mening)
 • Bli bevisst hva du selv søker, det er et valg med betydelige vitenskapsteoretiske og metodiske konsekvenser
retroduksjon
Retroduksjon
 • Retroduksjon søker å forklare hendelser ved å postulere og identifisere mekanismer som er i stand til å produsere dem
 • Søker å kombinere deduksjon og induksjon
 • Den induktive delen av forskningsprosessen starter med å hente inn teoriladede data som abstraheres til bilder
 • Den deduktive delen består i å utvikle analytiske rammer med basis i teori (ideer)
slide8
Interaksjonen mellom bilder og analytiske rammer kan best beskrives som retroduksjon (alternativt abduksjon)
 • Denne interaksjonen er en dynamisk prosess som pågår gjennom hele forskningsprosessen
case studier
Case studier
 • De fleste vil ende opp med å gjøre en teoretisk informert case studie
 • Hva kjennetegner case- studier?
 • Se Yin (2003), Sayer (1992), men særlig C. Ragin (1994) ”Constructing social research”
 • Case studier er en intensiv forsknings-strategi, og skiller seg dermed fra ekstensive surveybaserte forskningsstrategier
vitenskapsteoretisk forankring
Vitenskapsteoretisk forankring
 • Ragin forankrer ikke sine framstilling av casestudier i en bestemt vitenskapsteoretiske retning
 • Case studier er ikke relevante i en positivistisk forankret forskningsstrategi
 • Case studier er velegnet med utgangspunkt i en realistisk epistemoligi
m l for casestudier
Mål for casestudier
 • Da casestudier går i dybden og utvikler/forbedrer begreper er de egnet til å:
  • Gi marginaliserte grupper en stemme
  • Tolke historisk og kulturelt viktige fenomen
  • Utvikle teori/begreper
kjennetegn ved case studier
Kjennetegn ved case studier
 • Et case er tids- og stedsspesifikt
 • Case studier hører hjemme i en ”Aristotelisk tradisjon”, Aristoteles hevdet at forståelse av menneskelig adferd måtte relateres til det partikulære
 • Platons søken etter universaler har preget forestillingen av hva som er ”egentlig” vitenskap
slide13
Case studier defineres i forhold til den variabelorienterte, ”Platonske” forskningen
 • Ragin identifiserer tre forskningsstrategier der skillet går mellom antallet case og faktorer (variabler)
  • Case
  • Komparativt design
  • Survey

Valg av forskningsstrategi må tas på bakgrunn av formålet med studien!

slide14
Case studier har 1-4 studieenheter, komparative studier har fra 5-50 enheter
 • Survey har gjerne mer enn 200 enheter
 • Det lave antall studieenheter i case tillater at man ser på et større antall ”variabler” eller årsaksfaktorer
 • Disse faktorene behøver ikke å identifiseres a priori (på forhånd), men kan endres underveis
viktige ledd i prosessen
Viktige ledd i prosessen
 • Valg av case er avgjørende for resultatene av forskningen
 • Bruk av ”refleksjonsgenerende” begreper
 • Klargjøre begreper-kategoerier
 • Hva er dette et case av?