jour 484 sociology of journalism n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
JOUR 484 Sociology of Journalism PowerPoint Presentation
Download Presentation
JOUR 484 Sociology of Journalism

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23
jacob-mccormick

JOUR 484 Sociology of Journalism - PowerPoint PPT Presentation

126 Views
Download Presentation
JOUR 484 Sociology of Journalism
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. JOUR 484Sociology of Journalism Lesson 4: NEWS A DISCOURSE Metin Ersoy Faculty of Communication andMediaStudies

 2. Lesson 4: NEWS A DISCOURSE • Teun A. van Dijk • “NEW(S) RACISM: A DISCOURSE ANALYTICAL APPROACH” • There is no need to argue here the overall power of the media in modern information societies. Together with other powerful elite groups and institutions, such as politicians, corporate managers, professionals and professors, they have sometimes indirectly most influence on the lives of most people in society. Metin ERSOY - Spring 2009

 3. Lesson 4: NEWS A DISCOURSE • Media discourse is the main source of people s knowledge, attitudes and ideologies, both of other elites and of ordinary citizens. Of course, the media do this in joint production with the other elites, primarily politicians, professionals and academics. • Yet, given the freedom of the press, the media elites are ultimately responsible for the prevailing discourses of the media they control. Metin ERSOY - Spring 2009

 4. Lesson 4: NEWS A DISCOURSE • Teun A. van Dijk • “Media contents The interdisciplinary study of news as discourse” • Most of our social and political knowledge and beliefs about the world derive from the dozens of news reports we read or see every day. Metin ERSOY - Spring 2009

 5. Lesson 4: NEWS A DISCOURSE • STYLE OF THE NEWS: • Style is the textual result of choices between alternative ways of saying more or less the same thing by using different words or a different syntactic structure. Metin ERSOY - Spring 2009

 6. Lesson 4: NEWS A DISCOURSE • Such stylistic choices also have clear social and ideological implications, because they often signal the opinions of the reporter about news actors and news events as well as properties of the social and communicative situation (their use in a tabloid) and the group memberships of the speakers, for instance that a specific journalist is white, male, or middle-class. Metin ERSOY - Spring 2009

 7. Lesson 4: NEWS A DISCOURSE • Thus, the use of mob*, instead of crowd and demonstrators, may be interpreted as signaling the ideological position of the reporter about left-wing demonstrators, while at the same time discrediting them for the readers. • The same is true of the use of howling, screaming, and fury, instead of vigorously protesting. • * a large noisy crowd of angry violent people Metin ERSOY - Spring 2009

 8. Lesson 4: NEWS A DISCOURSE • Besides expressing negative attitudes and manufacturing the consent of the readers (Herman and Chomsky, 1988), the use of such words also shows a cultural dimension of news language: the everyday, popular style of tabloids. Metin ERSOY - Spring 2009

 9. Lesson 4: NEWS A DISCOURSE • Discourse analysis of news is not limited to textual structures. We have seen that these structures express or signal various underlying meanings, opinions, and ideologies. • In order to show how these underlying meanings are related to the text, we need an analysis of the cognitive, social, political, and cultural context. Metin ERSOY - Spring 2009

 10. Lesson 4: NEWS A DISCOURSE • The cognitive approach is premised on the fact that texts do not have meanings, but are assigned meanings by language users, or, to be precise, by the mental processes of language users. • In other words, we need to spell out the cognitive representations and strategies of journalists in the production of the news report and those of the reader when understanding and memorizing it (van Dijk, 1988a; van Dijk and Kintsch, 1983). Metin ERSOY - Spring 2009

 11. Lesson 4: NEWS A DISCOURSE • Yard. Doç. Dr. Necla Mora • “HABER VE HABER SÖYLEMİ (3)” • Devlet bürokrasisinin iktidar aygıtlarını elinde tuttuğu ülkelerde, medya üzerinden uygulanan sistemli propaganda, egemen seçkinlerin çıkarına hizmet etmektedir (Chomsky, Herman; 2004; 35). • Benzer metinleri farklı okuyucuların farklı biçimlerde okuyacaklarını savunan araştırmacılardan Fairclough, okuyucunun yorumu olmaksızın metinlerin kendi başlarına bir anlamları olmadığını ileri sürmektedir. Metin ERSOY - Spring 2009

 12. Lesson 4: NEWS A DISCOURSE • Van Dijk ise, metin yorumlarının bu konuda daha önceden edinilmiş bilgiye dayandığını ileri sürse de bazı sosyal ve politik olayların yorumlanmasında ve bazı inançların yerleşmesinde haber medyasının birincil derecede etkili olduğunu belirtmektedir (Ülkü; 2004; 384). Metin ERSOY - Spring 2009

 13. Lesson 4: NEWS A DISCOURSE • Haber söylemi, öyküden farklı olarak zamansal bir sıralamaya değil, bağıntıya dayalı, kategorisel, en önemlinin en üst bilgi olarak yer aldığı bir söylem türüdür. • Öyküde neden sonuç ilişkisi baskınken, haber söyleminde özel bilgi verme, genelleme, zıtlıklar, açıklama, zamansal, nedensel ve koşulsal olan işlevsel bağlar yoğun olarak kullanım bulmaktadır. Metin ERSOY - Spring 2009

 14. Lesson 4: NEWS A DISCOURSE • Bu nedenle, medyanın egemen gücü ve iktidarı elinde bulunduran seçkinlere, egemen ideolojiye nasıl hizmet ettiği ve bu çerçevede haberlerin oluşturulmasında neleri öne çıkardığı, neleri, göz ardı ettiği, hedef kitlede hangi önyargıları yeniden ürettiği, hangi konularda kamuoyu oluşturmak istediğinin saptanması için eleştirel söylem çözümlemesi yaklaşımı en uygun araştırma yöntemidir. Metin ERSOY - Spring 2009

 15. Lesson 4: NEWS A DISCOURSE • Eleştirel söylem çözümlemesinin özellikleri şunlardır: • 1. Güç ilişkileri söylemseldir. 2. Söylem, toplum ve kültürü tesis eder.3. Söylemsel olarak tesis edilen hayatın üç büyük belirleyicisi; dünyanın temsilleri olarak “temsiller”, insanlar arasındaki “ilişkiler” ve insanların sosyal ve kişisel kimlikleri olarak “kimlikler”dir. Metin ERSOY - Spring 2009

 16. Lesson 4: NEWS A DISCOURSE • 4. Söylem ideolojik olarak çalışır; ideolojiler, eşitsiz güç ilişkilerini, hakimiyet ve istismar ilişkilerini üreten toplumu tesis ve temsil etmenin tikel yollarıdır. • 5. Söylem tarihseldir. Söylem bağlam olmadan üretilemez ve bağlam hesaba katılmadan anlaşılamaz. Bağlam daima tarihseldir. Söylem, kültüre, ideolojiye ve hayat tarzlarına içkin olmak durumundadır. Söylem yalnız şimdiye atıfta bulunmaz, tarihe de atıfta bulunur. Çünkü dil tarihseldir. Metin ERSOY - Spring 2009

 17. Lesson 4: NEWS A DISCOURSE • 6. Metin ve toplum arasındaki bağ, makro olanla mikro olan arasındaki bağdır. Eleştirel söylem çözümlemesi, bir yandan sosyal ve kültürel yapılar ve süreçler arasında, öte yandan metinler arasında bağlantılar kurar. • 7. Söylem çözümlemesi yorumlayıcı ve açıklayıcıdır; eleştirel okuma, sistematik metodoloji ve bağlamın mükemmel bir biçimde araştırılmasına ihtiyaç duyar (Sözen, 1999; 143–147). Sadece ekonomik temele değil, toplumun kültürel boyutlarına, ideolojik kültüre ve kapitalist sosyal ilişkilere de vurgu yapan eleştirel söylem çözümlemesi, sosyal problemlere yönelmekte ve sosyo kültürel süreçler ve sosyal yapıların linguistik karakterine odaklanmaktadır. Metin ERSOY - Spring 2009

 18. Lesson 4: NEWS A DISCOURSE • Özneler, toplumsallaşma süreci içinde bulunduğu topluluğu yöneten inançlar, değerler ve tutumlardan oluşan ideolojiyi, söylem aracılığı ile içselleştirmektedir. • Böylece bireyler, kendilerine açık tutulan ve ulaşılabilir kılınan söylemler tarafından özneleştirilirler. Verili durumlarda güçlü olanlar, güçsüz olanların neyi nasıl söylemeleri konusunda kısıtlamalar getirerek belirleyici bir rol üstlenmektedir. Metin ERSOY - Spring 2009

 19. Lesson 4: NEWS A DISCOURSE • Haber, üretim aşamasında kurumsal kararlar çerçevesinde değerlendirilmekte ve haberin seçiminde, oluşturulmak istenen dünyayı resmeden, duyurulan olaya ilişkin belli bilgi ve inancı yerleştirmek amacıyla üretim sürecine alınmaktadır. • Böylece medya, devlete ve özel sektör etkinliklerine hükmeden özel çıkarlara destek sağlama işlevini yerine getirmek için eşik bekçiliği dediğimiz filtreleme sistemi ile propaganda yapmaktadır. Metin ERSOY - Spring 2009

 20. Lesson 4: NEWS A DISCOURSE • Bu sistemin nasıl işlediğini ortaya çıkarabilmek için sadece ekonomik temele değil, toplumun kültürel boyutlarına, ideolojik kültüre ve kapitalist sosyal ilişkilere bakmak gerekmektedir. • Medyanın yaptığı seçimleri, nelere önem verip, neleri ihmal ettiğini en iyi biçimde anlamak ve olayın iç yüzünü bütün açıklığı ile görmek gerekmektedir. Bu nedenle haber söylem çözümlemesinde kullanılacak araştırma yönteminin seçimi çok önemlidir. Metin ERSOY - Spring 2009

 21. Lesson 4: NEWS A DISCOURSE • Hüseyin Köse • “Konuşma, ifade birlikleri ve iktidar söylemleri” • […] medyanın kitleler üstünde yaptığı etki, dolaysız bir etkidir ve basın, özelliklede televizyonlardaki haber söylemi, büyük ölçüde toplumdaki kanaat oluşumunu, siyasî ve kültürel iklimi belirlemede etkin bir rol oynar. Metin ERSOY - Spring 2009

 22. Lesson 4: NEWS A DISCOURSE • Medya kuruluşları, bu etkili söylemlerini, anlaşılması kolay sterotiplere/kalıplara dönüştürerek, alternatif, radikal direniş odakları ve diğer marjinal söylemler üzerinde etkin bir denetim sağlayarak kendini temsil etmelerini kısıtlayabilir. Metin ERSOY - Spring 2009

 23. DISCUSSION TOPICS FOR THIS WEEK: • Medya söylemi, bireyler üzerinde etkili midir? Nasıl? Metin ERSOY - Spring 2009