kai munukka turku science park oy ello v liseminaari 13 12 2010 kokous ja juhlatila alvarium turku n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen - PowerPoint PPT Presentation

jacob-levine
105 Views
Download Presentation

Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen WP5 Logistiikkakeskittymän alueturvallisuus Kai Munukka / Turku Science Park OyELLO väliseminaari 13.12.2010Kokous- ja juhlatila Alvarium, Turku

  2. ALUETURVALLISUUSJÄRJESTELMÄN LÄHTÖKOHDAT Nykytilanne • Turvallisuuden painoarvo kasvaa jatkuvasti uhkien, viranomais- ja asiakasvaatimusten lisääntyessä • Logistiikka-toimiala on muuttumassa, sillä Etelä-Suomeen on suunnitteilla/rakentumassa useita logistiikka-alueita • Valmiita esimerkkejä sisämaan logistiikka-alueista, joissa olisi kiinnitetty erityistä huomiota turvallisuusasioihin, ei juuri ole • Turvallisuuteen liittyviä yksityiskohtia on runsaasti tiedossa esim. eritahojen viranomaisilla, mutta kattavaa kokonaiskuvaa on vaikea hahmottaa. Tavoite • Käytännön läheinen suositus, jota voidaan käyttää logistiikka-alueen turvallisuussuunnittelussa Suunnitteluympäristö (=logistiikka-alue) • Järjestäytyneesti muodostunut, logistiikkatoiminnoille tarkoitettu alue (freightvillage) • Alueella sijaitsee useiden toimijoiden logistiikkakeskuksia, varastoja yms. logistiikkatoimintoja lisäpalveluineen • Alueella kymmeniä logistisia yrityksiä sekä tukipalveluiden tuottajia • Yhteenlaskettu työpaikkamäärä voi olla tuhansissa henkilöissä • Kuljetusketjun solmukohtana alueella on parhaimmillaan yhdistettävissä eri kuljetusmuodot (maantie-, rautatie-, meri- ja lentoliikenne)

  3. LOGISTIIKKA-ALUEEN TURVALLISUUDEN KAKSI TASOA (=NÄKÖKULMAA) • Aluetason turvallisuus (=alueturvallisuus) • Alueen yleisen infrastruktuurin turvallisuus • Tekniset rakenteet, palvelut ja toiminnot • Kohderyhmänä alueen suunnittelusta ja valvonnasta vastaavat viranomaiset sekä alueen kehittäjäorganisaatiot • Yritystason turvallisuus (=yritysturvallisuus) • Alueen tukipalvelu- ja kehitysorganisaation tarjoamia turvallisuuden lisäarvopalveluita, joilla voidaan kehittää alueelle sijoittautuneiden yritysten sisäisiä turvallisuuskäytäntöjä • Kohderyhmänä alueen kehittäjä-organisaatiot Pilottikohteena LogiCity • Suomen suurimpialogistiikkahankkeita • 1 000 000 m2, 5 000 työpaikkaa • Alueella on yhdistettävissä maa-, meri-, raide- ja lentoliikenne.

  4. ALUETURVALLISUUSKONSEPTI – OSA ALUEEN KATTAVAA PALVELUTARJONTAA Alueella joitakin sijoittautuneita yrityksiä Suunnittelu-vaihe Rakentamis-vaihe Alue täynnä • Teknisen infrastruktuurin turvallisuus • 2. Palveluinfrastruktuurin turvallisuus • Turvallisuuspalvelut • 3. Operatiivisten toimintojen turvallisuus Painotus 80 % • Alueturvallisuus (ilmaiset peruspalvelut) Alueen elinkaari • Yritysturvallisuus (maksulliset lisäpalvelut) Painotus 20 % Alueturvallisuusnäkökulma korostuu erityisesti logistiikka-alueen elinkaaren alkupään suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Yritysturvallisuusnäkökulman tarve syntyy huomattavasti myöhemmin alueen yritysmäärän kasvaessa.

  5. TEKNISEN INFRASTRUKTUURIN TURVALLISUUS • Viranomaistoiminta • Paikallisviranomaisten ja alueen kehittäjän yhteistyö • Valvonta • Vaaralliset aineet • VAK/ADR, Atex ja Reach • Työvoiman liikkumisen edistäminen • pyöräily-, henkilöauto- ja joukkoliikenne • Security (rikosturvallisuus) • Vartiointi, kameravalvonta • Automaattinen tunnistus, kulunvalvonta ja alue/tilaluokitukset • Aitaukset, lukitukset ja portit • Aluelayoutin suunnittelu • Toimialasijoittelu ja tieverkosto • Eri liikennemuotojen erityisvaatimukset • Tukipalvelutuotanto • Tullivapaa-alue • Pysäköintijärjestelyt (rekka- ja henkilöautoparkit) • Yhteisväestönsuojat • Kriittinen infrastruktuuri • Liikenneverkosto • Energian huoltoverkosto • Vesihuoltoverkosto • Tietoliikenneverkosto • Jätehuoltoverkosto • Ympäristön suojelu • viemäri- ja hulevesiverkosto • pohjavesivaikutukset • melusuojaukset Painopiste alueellisessa infrastruktuurin kokonaisuudessa, ei yksittäisissä kiinteistöissä tai toiminnoissa.

  6. PALVELUINFRASTRUKTUURIN TURVALLISUUS • Esimerkkejä mahdollisista tukipalveluista • Portti-, puhelinvaihde- ja toimistopalvelut • Rekkaparkki • Työvoimapalvelut • Laitteiden yhteiskäyttö-palvelut • Yhteishankintojen kilpailutus • Koulutuspalvelut • ICT-palvelut • Kiinteistö- ja jätehuolto • Ruokala • Työterveyden hoito Alueella tarjottavilla tukipalveluilla on kiinteä yhteys turvallisuuteen, joten niiden turvallisuutta on koordinoidusti valvottava.

  7. OPERATIIVISTEN TOIMINTOJEN TURVALLISUUS • Yritysten, viranomaisten ja alueorganisaation turvallisuusyhteistyö • Aluetason turvallisuusjohtamisjärjestelmä • Kriisinhallintavalmius • Pelastussuunnitelmat • Palotorjunta • Riskien arviointi ja hallinta • Onnettomuusharjoitukset • Ulkoinen ja sisäinen tiedottaminen • Koulutukset ja perehdyttäminen Normaalin toiminnan vakiinnuttua on teknisen infrastruktuurin turvallisuutta ylläpidettävä ja valvottava. Lisäksi lukuisista alueen yritysten toiminnoista koostuvaa yleistä turvallisuuskokonaisuutta on koordinoitava.

  8. TURVALLISUUSPALVELUT • Esimerkkejä mahdollisista turvallisuuspalveluista • Turvakauppa • Suojavälineet, -laitteet yms. • Vartiointi, kameravalvonta yms. • Turvallisuusprosessien kehittäminen • Turvakoulutus ja -konsultointi • Turvakoulutukset • Turvallisuusprosessien ylläpitäminen • Turvarutiinien ulkoistamispalvelut • Auditoinnit, vahinkotutkinnat yms. Alueen kehitys- ja tukipalveluorganisaation palveluvalikoimassa voisi olla myös turvallisuuspalveluita, jolloin alueen yritykset saisivat ko. palvelut yhden luukun periaatteella.

  9. YHTEENVETO • Alueturvallisuusjärjestelmä jakautuu kahteen osaan • Aluetason turvallisuus (=alueturvallisuus) • Painottuu alueelliseen infrastruktuurin turvallisuuteen • Liittyy pääosin alueen suunnitteluun, kaavoitukseen ja rakentamiseen • Yritystason turvallisuus (=yritysturvallisuus) • Voisi olla kehittyneen logistiikka-alueen kehitys- ja tukipalveluorganisaation tuottamia ja kilpailuttamia turvallisuuden lisäarvopalveluja, joilla erottautua muista vastaavista alueista • Alueturvallisuus korostuu logistiikkapuiston alkuvaiheessa, kun taas yritysturvallisuuden konkreettinen tarve syntyy vasta vuosien päästä logistiikka-alueen kasvaessa. • Järjestelmä soveltuu parhaiten uusien, vielä suunnitteluasteella olevien logistiikka-alueiden kehittämiseen, mutta sitä voidaan soveltuvin osin myös käyttää jo toimintansa vakiinnuttaneiden alueiden turvallisuusasioiden varmistamiseen. Logistiikka-alueesta on tehtävissä turvallinen liiketoimintaympäristö, jossa rakentamisvaiheen huolellisella suunnittelulla ja operointivaiheen aikana yhteistyön ja keskitetyn palvelutuotannon ansiosta saavutetaan merkittäviä synergiaetuja myös turvallisuuden osalta.

  10. KIITOS ! • Kai Munukka • kai.munukka@turkusciencepark.com • 050-340 2699