1 / 1

Årsmøte 2014 Norsk Kooikerklubb Dato: 8. mars 2013

Årsmøte 2014 Norsk Kooikerklubb Dato: 8. mars 2013 Sted/tid: I lokaler til NKK, Nils Hansensvei 20, Bryn kl. 12:00 Hvis det er interesse for det, blir det arrangert fellestur i etterkant av møtet Formell innkalling med saksliste vil finnes på klubbens hjemmesider senest 15.02.14

jackie
Download Presentation

Årsmøte 2014 Norsk Kooikerklubb Dato: 8. mars 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Årsmøte 2014 Norsk Kooikerklubb • Dato: 8. mars 2013 • Sted/tid:I lokaler til NKK, Nils Hansensvei 20, Bryn kl. 12:00 • Hvis det er interesse for det, blir det arrangert fellestur i etterkant av møtet • Formell innkalling med saksliste vil finnes på klubbens hjemmesider senest 15.02.14 • Forslag på kandidater til valgene sendes til valgkomitéen (Lill Hege Solhaug og Tine Therese Berg). For at forslagene skal bli behandlet må de være poststemples senest 5 uker før møtedato (dvs. innen 01.02.14). Adressen til Hege Solhaug er: Lundeveien 115, 1850 Mysen, e-post: lillhege@arcanorum.info • Følgende verv er på valg: 3 styremedlemmer (velges for periode på 2 år) • 2 varamedlemmer (velges for periode på 1 år) • 2 valgkomitémedlemmer (velges for periode på 1 år) • Revisor (velges for periode på 1 år) • Innkomne forslag eller saker som medlemmer eller styret ønsker fremmet må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato (dvs. innen 01.02.14). • Forslagene sendes til Marianne Nordengen,Trolldalsveien 28b, 0672 Oslo, e-post: marianne@apporten.net Hvis du ønsker tilsendt papirversjon av formell innkalling kan du henvende deg til klubbens sekretær Gro C. Havnen på mobil 400 61 812 eller per e-post: grohav@ous-hf.no

More Related