slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
สื่อประกอบการเรียนรู้ PowerPoint Presentation
Download Presentation
สื่อประกอบการเรียนรู้

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 7
Download Presentation

สื่อประกอบการเรียนรู้ - PowerPoint PPT Presentation

jack-park
220 Views
Download Presentation

สื่อประกอบการเรียนรู้

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. กุฏิทูสกชาดก สื่อประกอบการเรียนรู้ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา

  2. กุฏิทูสกชาดก ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในเมืองพาราณสี มีนกขมิ้นตัวหนึ่ง อาศัยอยู่ในรังที่ทำขึ้นเองอย่างประณีต แข็งแรง แม้น้ำฝนก็ไม่อาจรั่วเข้าไปให้เปียกได้ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา

  3. กุฏิทูสกชาดก ครั้งหนึ่งในฤดูฝน มีฝนตกชุกติดต่อกันจนพื้นดินชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำฝน มีลิงตัวหนึ่งวิ่งหลบฝนมานั่งอยู่ใกล้ ๆ รังของนกขมิ้น ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา

  4. กุฏิทูสกชาดก นกขมิ้นเห็นลิงนั่งกอดเข่าตัวสั่นเปียกปอนด้วยความหนาวเหน็บ จึงร้องถามออกไปด้วยความสงสารและความแปลกใจว่า ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา

  5. กุฏิทูสกชาดก ?แนะท่านลิง เราเห็นว่าท่านก็มีหัวมีมือมีเท้าคล้ายคลึงกับมนุษย์อยู่ แต่เหตุใดท่านจึงไม่สร้างบ้านอยู่เองเล่า ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา

  6. กุฏิทูสกชาดก ทำไมต้องมานั่งหลบฝนเปียกปอนอยู่เช่นนี้? ลิงได้ฟังดังนั้น ก็ตอบกลับไปด้วยความขุ่นเคืองว่า ? ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา

  7. กุฏิทูสกชาดก เจ้านกขมิ้น แม้ว่าเราจะมีหัว มีมือ มีเท้าคล้ายกับมนุษย์ก็จริงอยู่ แต่เราไม่ได้มีสมองดีเท่าเทียมกับปัญญาของมนุษย์ เราจึงไม่สามารถสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยเองได้? ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา