Uloga nevladinih organizacija u reformi sistema socijalne
Download
1 / 8

Uloga nevladinih organizacija u reformi sistema socijalne zaštite - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Uloga nevladinih organizacija u reformi sistema socijalne zaštite. Danijela Kora ć - Mandić Novosadski h umanitarni c entar. Reforma sistema socijalne zaštite.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Uloga nevladinih organizacija u reformi sistema socijalne zaštite' - jacie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Uloga nevladinih organizacija u reformi sistema socijalne zaštite

Danijela Korać-Mandić

Novosadski humanitarni centar


Reforma sistema socijalne za tite
Reforma sistema socijalne zaštite

 • Osnovni cilj reforme: razvijanje integralne socijalnezaštite u kojoj socijalni akteri na najefikasniji način koriste postojeće i razvijaju nove resurse (...)

 • Princippluralizma usluga i aktera

 • Nevladine organizacije - relevantni socijalni akteri u procesu reforme sistema socijalne zaštite

Novosadski humanitarni centar


Reforma sistema socijalne za tite1
Reforma sistema socijalne zaštite

 • 5 godina između donošenja Strategije i usvajanja novog Zakona o socijalnoj zaštiti

 • Pri pružanju usluga socijalne zaštite ravnopravan tretman treba da imaju državni pružaoci usluga, privatni preduzetnici i organizacije civilnog društva, pod uslovom da imaju licencu za pružanje određeneusluge socijalne zaštite

Novosadski humanitarni centar


Nvo i socijalna za tita
NVO i socijalna zaštita

 • 25% organizacijacivilnogdruštvau Srbiji se bavisocijalnimuslugamakaoprimarnomdelatnošću;

 • 40% se bavinekimoblikomrada u ovojoblasti;

 • Budžetiudruženja u 2010. godini: samofinansiranje (31%), sredstvalokalnesamouprave (32%), sredstvaministarstava (13%), inostrani donatori 6%

  (Izvor: „Procenastanja u sektoruorganizacijacivilnogdruštva u Srbiji”, Građanske inicijative, Beograd, 2011)

Novosadski humanitarni centar


Pluralizam
Pluralizam?

Baza usluga na lokalnom nivou, 2011. godina, 137 opština:

 • Usluge socijalne zaštite u zajednici: JS=281, NVO=164

 • Podrška za samostalan život: JS=33, NVO=3

 • Savetodavno-terapijske usluge: JS=102, NVO=6

  (Izveštaj j o raduCentarazasocijalni rad, 2011 http://www.zavodsz.gov.rs/PDF/izvestavanje/Izvestaj%20o%20radu%20CSR%202011%20-.pdf)

Novosadski humanitarni centar


Izvor: Izveštaj o primeni mera socijalne politike 2011/2012. za mlade, decu i izbegla i interno raseljena lica,

Građanske inicijative, Beograd, 2013.

Novosadski humanitarni centar


Izazovi
Izazovi 2011/2012. za mlade, decu i izbegla i interno raseljena lica,

 • Dominacijajavnogsektorau odnosunanevladinsektor: centri primajunajvećideosredstavakojalokalnasamoupravaizdvajazasocijalnu zaštitu;

 • Uslugenevladinogsektorasunedovoljnorazvijenezbogneravnopravnogpoložaja u odnosunamogućnostifinansiranjaizbudžeta;

 • Problem održivostiusluganevladinogsektora;

 • SlabapovezanostNVO sauslugamajavnogsektora u sistemusocijalnezaštite.

Novosadski humanitarni centar


Zaklju ak
Zaključak 2011/2012. za mlade, decu i izbegla i interno raseljena lica,

 • Ostvariti ravnopravni status svih davalaca usluga kroz finansiranje prava i sistem akreditacija i licenci;

 • Uloga organizacija civilnog društva ostaje veoma važna u ostvarivanju principa pluraliteta pružalaca usluga, i u monitoringu primene Zakona o socijalnoj zaštiti.

Novosadski humanitarni centar


ad