slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PERTIKAIAN WILAYAH ASIA TIMUR AYEA2330. Aaron Denison (AEY120001) Muhammad Shafiq Shazwan (AEY110035) NAMA TUTOR PowerPoint Presentation
Download Presentation
PERTIKAIAN WILAYAH ASIA TIMUR AYEA2330. Aaron Denison (AEY120001) Muhammad Shafiq Shazwan (AEY110035) NAMA TUTOR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

PERTIKAIAN WILAYAH ASIA TIMUR AYEA2330. Aaron Denison (AEY120001) Muhammad Shafiq Shazwan (AEY110035) NAMA TUTOR - PowerPoint PPT Presentation


 • 180 Views
 • Uploaded on

PERTIKAIAN WILAYAH ASIA TIMUR AYEA2330. Aaron Denison (AEY120001) Muhammad Shafiq Shazwan (AEY110035) NAMA TUTOR : En Iqbal Huda. Soalan No.5 . Soalan :. P ada pendapat anda , apakah yang perlu dilakukan oleh Jepun untuk mendapatkan kembali Kepulauan Kurile/ Hoppo Ryodo ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PERTIKAIAN WILAYAH ASIA TIMUR AYEA2330. Aaron Denison (AEY120001) Muhammad Shafiq Shazwan (AEY110035) NAMA TUTOR' - jace


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

PERTIKAIAN WILAYAH ASIA TIMUR

AYEA2330.

Aaron Denison (AEY120001)

Muhammad ShafiqShazwan (AEY110035)

NAMA TUTOR :

En Iqbal Huda.

Soalan No.5

soalan
Soalan :

Padapendapatanda, apakah yang perludilakukanolehJepununtukmendapatkankembaliKepulauan Kurile/ HoppoRyodo?

pengenalan
Pengenalan.
 • Pertikaianwilayah Kurile yang berlakudiantaraJepundanRusiatelahberterusanselamalebihdaripada 50 tahunselepasPerangDuniaKedua.
 • Tiadatanda-tandabahawakonflikinidapatdiselesaikanwalaupunPresidenRusia, Boris Yeltsin danPerdanaMenteriJepun, KeizoObuchimengharapkanperjanjiandamaidapatditandatanganipadatahun 2000.
 • Penggunaanhujahdariaspekkedekatandantafsiranperjanjianterdahulutelahmembawakepadaperbahasan yang tiadapenyelesaian.
slide4

Jepunmenganggapbahawakeempat-empatbuahpulau yang dituntutdanterletakdiselatan Kurile iaituEtorofu, Habomai, Kunashiridan Shikotan adalahmilikJepunyangsahtetapitelahdirampasoleh Soviet Union semasaPerangDuniaKedua yang tamatpadabulanOgos 1945.

 • Namundemikian, Rusia pula telahmenegaskanbahawaisu Kurile telah pun selesaidenganmerujukkepadaPerjanjian Yalta.
 • Kesukaranuntukmencarijalanpenyelesaianterhadapkonflikinidipengaruhiolehrentetaninterpretasi yang berbeza-bezadanpertentanganfaktaantarasatusama lain.
latar belakang sejarah
LatarBelakangSejarah.
 • Terletakdigarislintang 43’U sehingga 51’U diantaraNemurodi Hokkaido, Jepunsehinggakebahagianselatan Kamchatka diRusiadenganjaraksepanjang 12000km.
 • Jepunhanyamenuntutbahagianselatan Kurile sahaja yang mengandungiempatbuahpulauiaituEtorofu, Habomai, Kunashiridan Shikotan.
 • MengikuttafsiranRusia pula, Kepulauan Kurile secarakeseluruhannyamengandungi 20 buahgugusanpulau yang terbahagikepadatigabahagianiaitu, Kurile Utara, Kurile Tengah danjuga Kurile Selatan.
slide7

WalaupunRusiamengakuibahawapertikaiandenganJepunhanyamelibatkansebahagiandaripadaKepulauan Kurile Selatan sahaja yang mengandungipulau-pulauKunashiri, Etorofu, Urup, ChirppidanBroutonanamunpenggunaanperkataan Kurile tidakmerujukkepadakawasan yang spesifik.

 • Keadaaninitelahmenimbulkanpelbagaitafsiransehinggamenyebabkanjalanpenyelesaiansukardicapaisehinggahariini.
 • Dari aspeksejarah, HoppoRyodopadamasalampautelahdidudukiolehsuku Ainu yang manaasalmerekatidakdapatdipastikan.
 • Tetapiterdapatbeberapaorangpenulismengatakanbahawasuku Ainu merupakanmasyarakatasliJepun.
slide8

Menurut John Stephen dalambukunya “The Kurile Island”, sejakpertengahanabad ke-17 Kurile merupakantempatbagiorangBelandamencariemas.

 • Rusiajugatelahmenjadi Kurile sebagailokasidalammemburuanjinglautdanmerupakanmedanperdagangandiantaraorangJepundaritanahbesar Hokkaido denganorang Ainu.
 • MenurutstatistikkerajaanJepunpadatahun 1993, terdapat 24000 orang Ainu yang tinggaldi Hokkaido.
 • Namundemikiansemasapemerintahan Stalin 17000 orang Ainu telahdiusirke Hokkaido.
 • PerdanaMenteriJepun, Zenko Suzuki padatahun 1891 telahmenetapkanpada 7 FebruarisebagaihariHoppoRyodosebagaitanda yang menunjukkanbahawawilayahtersebutsecarasahnyaadalahmilikJepun.
perjanjian shimoda 1855
PerjanjianShimoda (1855)
 • Pada 7 Februari 1855, PerjanjianShimodatelahditandatanganibagimenetapkanperjanjianperdagangandansempadannegaraantara Soviet Union danJepun.
 • Tokyo telahdiketuaiolehKawajiToshiakiramanakala Moscow diketuaiolehEvfimiiVasilievichPutiatin.
 • Di dalamperjanjianShimodatelahmenyatakanbahawasempadanJepun- Soviet Union ditetapkandiantaraPulauEtorofudanPulauUrup.
 • Perjanjianinitelahditandatanganiselepasrundingansecaraamandiadakan.
perjanjian st petersburg 1875
Perjanjian St. Petersburg (1875)
 • Treaty for The Exchange of Sakhalin for the Kurile ditandatanganidankedua-duapihakbersetujusupayaJepunmenyerahkan Sakhalin kepadaRusiamanakalaRusia pula menyerahkan Kurile iaitusebanyak 18 buahpulaubermuladariPulauUrupkePulauShumushukepadaJepundengankedudukansempadanditetapkanpadakedudukan 47’U.
 • Olehitu, Kurile telahmenjadisebahagiandaripadawilayahJepunmanakala Sakhalin menjadiwilayahRusia.
 • Namundemikian, orang-orang Ainu di Sakhalin menolakuntukmenerimakerakyatanJepundanberpindahke Hokkaido. Bersamaorang Ainu danjuga Kurile telahmenerimakerakyatanJepun.
perjanjian damai portsmouth 1905
PerjanjianDamai Portsmouth. (1905)
 • TekananmulatimbulapabilaPerangJepun-Rusiameletuspadatahun 1904.
 • Situasiinimerupakanlanjutandaripadaisu Manchuria dankepentinganserantauterhadap China dan Korea.
 • Pada 5 Septemberi 1905, PerjanjianDamai Portsmouth telahditandatanganisetelahPerangJepunRusiatamatdengancampurtanganAmerika Syarikat.
 • Di dalamperjanjiantersebuttelahdipersetujui yang manabahagianselatan Sakhalin yang diserahkankepadaJepun.
 • Perjanjianitujugatelahmemutuskanbahawaperjanjianterdahulumengenaipersempadanan Kurile dan Sakhalin terbatal.
slide15

PerjanjianinitelahdicabuliolehJepunpadatahun 1920 keranaJepuntelahmenaklukibahagianutara Sakhalin danLembangan Amur danmenjalankanaktivitimengeksploitasisumberalamdidalamkawasanberkenaan.

 • Jepunjugatelahmengeluarkan 20000 tan minyakdalamtempoh lima tahunsahaja.
 • Padatahun 1990, ahlisejarahRusia, DimitriVolkogonovmendapatibahawa Lenin sebenarnyatelahbersetujuuntukmenjualkanutara Sakhalin kepadaJepun.
 • Dengantermetrainya Convention on the Main Principles of the Relationship between USSR and Japan padatahun 1925 di Peking China sekaligustelahmengembalikanpenguatkuasaanPerjanjianDamai Portsmouth danutara Sakhalin kepada Soviet Union.
perjanjian yalta 1945
Perjanjian Yalta. (1945)
 • Persidanganrahsia AS, Britain dan Soviet Union
 • Perjanjian Yalta telahditandatangani yang membolehkanRusiamenggunakansebagaialatuntukmenguasaiHoppoRyodo
 • Jepuntidakterlibatdalamrundingan yang dibuatsecarasulitmenegaskanbahawatidakadamana-manaundang yang dapatmengikatJepundengankeputusanPersidangan Yalta
 • Jepunbukanmerupakanpihak yang menandatanganiperjanjiantersebut.
slide18

Pakatanneutraliti yang sepatutnyabertahanselama lima tahuntelahdicabuli Soviet Union atasnasihatPasukanBerikatselepaspenguguranBom Atom

 • MengumumkanperangkeatasJepun
 • Pada 14 Ogos 1945, JepuntelahmenerimaPostdam Proclamation danmenyerahkalahkepadapasukanbersekutudan AS ambil-alih.
 • KesempataninidigunakanolehtenteraRusiauntukmenawanPulauShumushu di Kurile pada 18 Ogos 1945 dan
 • Pada 27 Ogos 1945, RusiatelahmeluaskanpengaruhnyakePulauUrup
slide19

JepunmenandatanganiPerjanjianMuthlakPenyerahanDiripada 2 September 1945

 • Pada3 September 1945, operasipasukantentera Soviet Union berjayamenawanselatan Kuril iaituEtorofu, Habomai, Kunashiridan Shikotan.
 • Pada2 Februari 1946, Rusiatelahmengumumkansecararasmibahawasemuawilayah di selatan Sakhalin (Kafafuto) danKepulauan Kurile adalahmilikRusia yang sah.
slide20

Padatahun 1946, DewanUndangan Wilayah Hokkaido meluluskanresolusi yang menuntutsupaya Soviet Union mengembalikanEtorofu, Habomai, Kunashiridan Shikotan.

 • Pada 22 Disember 1949, kerajaanJepunmembuatpengumumanrasmidenganmenafikankesahihanPerjanjian Yalta di sampingmenegaskantuntutanJepunkeatasselatan Kurile dan Sakhalin.
slide21

Padatahun 1946, DewanUndangan Wilayah Hokkaido meluluskanresolusi yang menuntutsupaya Soviet Union mengembalikanEtorofu, Habomai, Kunashiridan Shikotan.

 • Pada22 Disember 1949, kerajaanJepunmenafikandantentangkesahihanPerjanjian Yalta
 • Terusmenyuarakantuntutankeatasselatan Kurile dan Sakhalin.
perjanjian damai san francisco 1951
PerjanjianDamai San Francisco (1951)
 • Pada 8 September 1951, perjanjiandamaidiantaraJepundanKuasaBerikattelahditandatanganidi San Francisco.
 • Menurutperjanjianini, JepunmenyerahkansemuahakkeatasKepulauan Kurile dansebahagiandaripadabahagianselatan Sakhalin.
 • Walaubagaimanapun, perjanjianinitidakmenjelaskansecaraterperincitentangtakrifdankepadanegaramana Kurile diserahkansehinggamenyebabkanRusiaengganmenandatanganiperjanjiantersebut.
slide24

John Foster Dulesmenjaditokohpenting

 • Shigeru Yoshida mengatakanbahawaHabomaidan Shikotan merupakansebahagianwilayah Hokkaido, manakalaEtorofudanKunashirimerupakanwilayahJepun yang tidakdapatdipersoalkan,
 • Jepunberpendapatbahawakempat-empatpulauinitidaktermasukdalampenyerahan Kurile.
 • Tetapmenjadiwilayahnya
slide25

KementerianLuarNegeri (MOFA), kerajaanAmerika Syarikat jugaadamenyatakanbahawakeempat-empatpulautersebuttidaktermasuk di dalamperjanjian San Francisco danpulautersebutsah di bawahkedaulatanJepun.

 • RusiatidakmenandatanganiPerjanjianDamaiini.
rundingan jepun soviet union 1955 1966
RundinganJepun-Soviet Union (1955-1966)
 • Jepundan Soviet Union meneruskanrundinganmerekauntukperjanjiandamai
 • JepunmenuntutEtorofu, Kunashiri Shikotan danHobomai
 • Soviet Union bersetujumenyerahkan Shikotan danHobomai
 • Soviet Union pula masihlagiberkuasa di KunashiridanEtoforu
 • Rundingangagal
slide30

TelahmeneruskanrundingandenganmengadakanDeklarasi 1956

 • TerbatalapabilaRusiasedarakancampurtanganAmerika Syarikat
 • Hobomaidan Shikotan hanyaakandiserahsekiranyakuasaluarmengundurkandiridrpdJepun
 • Jepundan Soviet Union menandatanganiPerjanjianDamai
slide31

FaktorPertikaian

Pulau Kurile

slide32

SumberAlam.

 • Ekonomi.

Kedaulatan

Faktor.

 • Nasionalisme.
langkah yang perlu di ambil oleh jepun bagi mendapatkan kembali hoppo ryodo
Langkah yang perludiambilolehJepunbagimendapatkankembaliHoppoRyodo.
slide34

Soft Power

Perjanjian

Damai

Langkah

ICJ

Pembangunan

Bersama

merealisasikan perjanjian keamanan
MerealisasikanPerjanjianKeamanan.
 • SekiranyahasratinitercapaibermaknanormalisasihubunganJepun-Rusiaakanturutmenyusul.
 • Di dalamcadanganPerjanjianKeamananturutmemasukkanpakejbantuankeatasRusia, Jepunmasihbolehmengharapkan agar berlakuperubahansikapRusia yang akanmemudahkanrundingankearahpenyelesaianHoppoRyodo.
 • Namundemikian, bantuan yang diberikepadaJepunbolehbertukardandianggapsebagaisuatupengkhianatan yang bolehmencetusdilemabaharudalamhubungandiplomatikJepun-Rusia.
slide36

PerjanjianDamaiinimenandakanJepunakanmemperolehduadaripadaempatpulau yang akandipertikaikan

 • Habomaidan Shikotan
 • “Russia to give up more than what many think it must, and Japan to receive less than what most Japanese believe it ought to”
pendekatan soft power
Pendekatan “Soft Power”.
 • Pendekatansepertiinimampuuntukmelemahkankedudukanekonomisesebuahnegara yang bergantungkepadaekonomiJepun.
 • Obuchitelahmengumunkanpinjamansebanyak USD800 jutakepadaRusiatermasukperalatanperubatan.
 • Memasuki era 1990an, Jepuntelahterlibatbersama-samadenganAmerika Syarikat dalammenggalakkanekonomipasaranberlakudenganlebihcepatdiRusiawalaupunsecaraberhati-hati.
 • Tambahanlagi, Jepunjugatelahmemperuntukkanwangberjumlah 1.92 billion yen untukmerealisasikanObuchi-Yelstin Center for Youth bagimenggalakkanpertukaranpendapatantaraJepundanRusia.
slide38

Rusia sedang merangka pelan ekonomi bagi memajukan Siberia danTimurJauh

 • JepunbolehmembantuRusiadalambidangteknologimaklumat, angkasadanpendidikan
 • Jepunmerupakanjiranterdekat yang maju
 • Jepunmerupakanpasaran (market) kepadasumbertradisionalRusia
 • World Bank’s Doing Business Index
bersama membangunkan kurile
BersamaMembangunkan Kurile.
 • Menjalankan zone ekonomibersama
 • Hanyamembenarkanduakuasa yang mentadbirsertamenggunakansumberalamdanekonomi yang terhasildaripadapulautersebut.
 • RusiadanJepunsahajatanpaAmerikaSyarikat
slide40

Pelaburandanperdagangannegaraluardibenarkan

 • Hasilekonomi yang terhasildaripadakepulauantersebutharuslahdibahagikankepada 50% antarasatusama lain.
 • JepunperlulahmembantumembangunkanpulautersebutmelaluiteknologimanakalaRusia pula perlulahmenggunakanketenteraanbagimemajukanpulautersebut.
international court of justice icj
International Court of Justice. (ICJ)
 • Membawamasalahpertikaianinike ICJ.
 • Kedua-dua negara yang ingin menyelesaikan pertikaian ini perlulah terus berusaha memperjuangkan hak masing-masing untuk mendapatkan kepulauan tersebut demi kepentingan dan kedaulatan bersama.
 • Sekiranya, Jepun dan Rusia merasakan mereka mempunyai bukti yang kukuh terhadap pertikaian ini, maka mereka haruslah tampil ke ICJ bagi mendapatkan hak ke atas pulau-pulau tersebut.
peranan mediator
Peranan Mediator
 • PihakAmerika Syarikat seharusnnyamenyokongkeputusankedua-duapihakkursusnyaJepunbagimenyelesaikanpertikaianinitanpamenggunakankaedahmenghasut
 • Tidakbatuapi
 • HubunganJepun-Rusia yang berkumungkinanakanrapatmampumenstabilkankedudukan di rantau Asia Pasific
 • BerkemungkinanmampumemberikankelebihankepadaAmerika Syarikat.
kesimpulan
Kesimpulan.
 • HoppoRyodotelahmenjadimedanperebutanhebat yang memperlihatkankesungguhanJepununtukmemperolehkembalikeempat-empattersebut, manakalaRusia pula bertegasakanmempertahankandaripadajatuhketanganJepun.
 • Jepunsebagaisebuahnegara yang menuntutsebenarnyaakanberhadapandengancabaranberbandingdenganRusia yang manabukansahajamendudukitetapimengeksploitasidanmenempatkanpasukantenteradikawasanpertikaian.
 • WalaupunjumlahtenteraRusiadikawasantersebuttelahsemakinberkurangannamunlatihanpeperangan yang melibatkan Pacific Fleet Rusiamasihberterusanseperti yang diadakanpadabulanOgosdan September 1997.
rujukan
RUJUKAN.
 • Abdullah ZakariaGhazali & ZulkarnainAbdRahman, KonflikDunia Abad ke-20
 • http://carnegieendowment.org/2012/12/11/russia-s-pacific-future-solving-south-kuril-islands-dispute/esoi
 • http://mainichi.jp/english/english/newsselect/news/20130208p2a00m0na016000c.html