program rozwoju obszar w wiejskich na lata 2007 2013 o leader n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Oś Leader PowerPoint Presentation
Download Presentation
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Oś Leader

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Oś Leader - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Oś Leader. Krzysztof Kwatera Renata Bukowska. LM Consulting, Krzysztof Kwatera. Źródło finansowania PROW. Narodowa Strategia Spójnoœci 2007-2013 (NSS). Krajowy Plan Strategiczny dla obszarów wiejskich. Strategia Rozwoju Rybo³ówstwa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Oś Leader' - jabari


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
program rozwoju obszar w wiejskich na lata 2007 2013 o leader
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013Oś Leader

Krzysztof Kwatera

Renata Bukowska

LM Consulting, Krzysztof Kwatera

r d o finansowania prow
Źródło finansowania PROW

Narodowa Strategia Spójnoœci 2007-2013 (NSS)

Krajowy Plan Strategiczny dla obszarów wiejskich

Strategia Rozwoju Rybo³ówstwa

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PO Kapita³ ludzki

16 Regionalnych PO

PO Pomoc techniczna

PO Zrównowa¿ony rozwój sektora rybo³ówstwa i nadbrze¿nych obszarów rybackich

PO Innowacyjna gospodarka

PO Infrastruktura i œrodowisko

PO Rozwój Polski Wschodniej

PO Europejskiej Wspó³pracy Terytorialnej

osie prow
Osie PROW
 • Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego;
 • Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich;
 • Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;
 • Oś 4: Leader.
o 1 poprawa konkurencyjno ci sektora rolnego i le nego
Oś 1 –Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego
 • Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie
 • Ułatwianie startu młodym rolnikom
 • Renty strukturalne
 • Modernizacja gospodarstw rolnych
 • Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
 • Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa
 • Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności
 • Działania informacyjne i promocyjne
 • Grupy producentów rolnych
 • Korzystanie z usług doradczych przez rolników oraz posiadaczy lasów
o 2 poprawa rodowiska naturalnego i obszar w wiejskich
Oś 2 –Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich
 • Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)
 • Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000/60/WE)
 • Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe)
 • Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne
 • Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych
o 3 jako ycia na obszarach wiejskich i r nicowanie gospodarki wiejskiej
Oś 3 –Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 • Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
 • Odnowa i rozwój wsi
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
cel osi 4 leader
Cel osi 4 - Leader

Celem osi czwartej jest przede wszystkim budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja, w skutek pośredniego włączenia lokalnych grup działania w system zarządzania danym obszarem.

Pomocne w osiągnięciu celów osi będą również projekty współpracy.

o leader a pozosta e osie
Oś Leader, a pozostałe osie
 • Pierwsze trzy osie obejmują „wertykalnie”działania
 • Leader - jest osią horyzontalną - można przez nią realizować także działania z co najmniej jednej z pozostałych trzech osi
 • W Polsce podobnie, jak w wielu innych krajach, poprzez podejście Leader będzie się realizować wybrane działania osi 3
dzia ania w osi 4 leader
Działania w osi 4 - Leader
 • Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
 • Wdrażanie projektów współpracy
 • Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja
4 1 wdra anie lokalnych strategii rozwoju
4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
 • Projekty z zakresu trzech działań osi 3
  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
  • Odnowa i rozwój wsi
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
 • „Małe projekty” - niekwalifikujące się do wsparcia w ramach działań osi 3 PROW 2007-2013 przyczyniające się do osiągnięcia celów osi 3, tj. poprawy jakości życia i/lub większego zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD
 • Na każde z czterech źródeł finansowania – min. 10 % budżetu na działanie 4.1
dzia ania z osi 3 przez lgd
Działania z osi 3 przez LGD
 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – dla rolników i ich rodzin; do 100 tys. zł; max. 50% kosztów projektu
 • Odnowa i rozwój wsi – dla gmin, organizacji pozarządowych i związków wyznaniowych; do 500 tys. zł; max. 75% kosztów projektu;
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – dla mikroprzedsiębiorstw (do 10 prac.; obrót <2 mln Euro); do 300 tys. zł w zależności od ilości nowych miejsc pracy; max. 50% kosztów projektu
ma e projekty
„Małe projekty”
 • Wysokość dofinansowania – do 25 tys. zł, lecz nie więcej jak 100 tys. zł w ciągu całego okresu finansowania
 • Beneficjenci- osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne związków wyznaniowych i kościołów, posiadające siedzibę na obszarze działania LGD lub działające na obszarze LGD
 • Wkład własny – min. 30%, w tym 10% pracy własnej
zakres dzia a dla rolnik w i przedsi biorc w 1
Zakres działań dla rolników i przedsiębiorców (1)
 • usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
 • usługi dla ludności;
 • sprzedaż hurtowa i detaliczna;
 • rzemiosło lub rękodzielnictwo;
 • roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne;
 • usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
 • usługi transportowe;
 • usługi komunalne;
zakres dzia a dla rolnik w i przedsi biorc w 2
Zakres działań dla rolników i przedsiębiorców (2)
 • przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
 • magazynowanie lub przechowywanie towarów;
 • wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy;
 • rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne.
zakres dzia a z odnowy wsi 1
Zakres działań z Odnowy Wsi (1)
 • budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów:
  • pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,
  • służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,
 • kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej;
 • budowa, remont lub przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych;
zakres dzia a z odnowy wsi 2
Zakres działań z Odnowy Wsi (2)
 • zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne;
 • odnawianie, eksponowanie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci;
 • kultywowanie tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.
ma e projekty 1
Małe projekty (1)
 • podnoszenie świadomości mieszkańców wsi, w tym poprzez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla ludności z obszaru objętego LSR ;
 • podniesienia jakości życia ludności na obszarze działania LGD, w tym poprzez:
  • udostępnianie na potrzeby społeczności wiejskiej urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu;
  • organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze objętym działalnością LGD;
 • rozwój aktywności społeczności lokalnej, w tym poprzez:
  • promocję lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i artystycznej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego;
  • kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów;
  • kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;
ma e projekty 2
Małe projekty (2)
 • rozwój agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym poprzez:
  • utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron WWW, przygotowanie i wydanie folderów i innych publikacji informacyjnych dla obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju;
  • budowę/odbudowę małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras rowerowych, ścieżek spacerowych, dydaktycznych;
 • zachowanie lub odtworzenie, zabezpieczenie i oznakowanie cennego dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego ze szczególnym wskazaniem na obszary chronione w tym obszary objęte siecią Natura 2000;
ma e projekty 3
Małe projekty (3)
 • zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym poprzez:
  • prowadzenie badań, gromadzenie danych, odbudowa lub renowacja, zabezpieczanie, uporządkowanie i oznakowanie niewielkich obiektów kulturowych i historycznych ważnych lub charakterystycznych dla danej miejscowości;
  • odnawianie, uporządkowanie i oznakowanie prywatnych budynków i obiektów charakterystycznych dla budownictwa i krajobrazu danego regionu;
  • remont świetlic wiejskich i zakup ich wyposażenia;
 • rozwój lokalnej aktywności gospodarczej poprzez inicjowanie powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach lub produktach rolnych i leśnych, oraz tradycyjnych sektorach gospodarki.
4 2 wdra anie projekt w wsp pracy
4.2. Wdrażanie projektów współpracy
 • Projekty z partnerami z innych LGD: krajowe i międzynarodowe
 • Przynajmniej jeden spośród partnerów biorących udział w projekcie współpracy musi być Lokalną Grupą Działania wybraną w ramach realizacji założeń osi 4 PROW 2007-2013 i tylko koszty związane z uczestnictwem tego partnera w projekcie są kosztem kwalifikowalnym i mogą być pokryte ze środków osi Leader
 • Beneficjent – LGD, 100% finansowania
funkcjonowanie lokalnej grupy dzia ania nabywanie umiej tno ci i aktywizacja
Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja
 • Zakres pomocy
  • badania nad obszarem objętym LSR;
  • informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR;
  • szkolenie kadr biorących udział we wdrażaniu LSR;
  • wydarzenia o charakterze promocyjnym związane z obszarem działania LGD;
  • szkolenie lokalnych liderów;
  • animowanie społeczności lokalnych;
 • Beneficjent – LGD; 100% dofinansowania
 • Koszty bieżące LGD – max. do 15% wartości wszystkich działań przeprowadzonych przez LGD w okresie realizacji LSR.
opis systemu wdro enia osi 4
Opis systemu wdrożenia Osi 4
 • Instytucja Zarządzająca:Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Wybór i nadzór nad LGD: Samorząd Województwa (SW)
 • Wybór projektów (operacji): LGD
 • Agencja P³atnicza:ARiMR
slide23

Wybór Lokalnej Grupy Działania (LGD)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - instytucja zarządzająca

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa- Agencja Płatnicza

informacja o wyborze LGD

Samorz¹d Wojewódzki

- podmiot wdrażający

weryfikacja wniosku oraz ocena LSR,lista rankingowa

LGDLokalna Grupa Dzia³ania

LSR Lokalna StrategiaRozwoju

wnioski o wybór LGDwraz z załącznikami m.in.. LSR

umowa o warunkachi sposoby realizacji LSR

Lokalna Grupa Działania

kryteria dost pu dla lgd 1
Kryteria dostępu dla LGD (1)
 • Partnerstwo trójsektorowe składające się z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego.
 • Na poziomie decyzyjnym partnerstwa przynajmniej 50% stanowią partnerzy ekonomiczni i społeczni, jak równie¿ inni przedstawiciele społeczeñstwa obywatelskiego, w szczególności: przedsiębiorcy, rolnicy, kobiety wiejskie, młodzi ludzie oraz ich stowarzyszenia.
kryteria dost pu dla lgd 2
Kryteria dostępu dla LGD (2)

3. LGD przygotowuje Lokalną Strategię Rozwoju.

4. Obszar objęty strategią LGD jest spójny i obejmuje gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie z wyłączeniem miast powyżej 20 tys. mieszkańców. Dla spójności obszaru objętego Strategią dopuszcza się włączenie gmin miejskich do 5 tys. mieszkańców

5. Musi przystąpić Gmina (uchwała Rady Gminy)

kryteria dost pu dla lgd 3
Kryteria dostępu dla LGD (3)

6. Obszar, na którym realizowana jest Strategia, liczy co najmniej 10 tys. i nie więcej niż 150 tys. mieszkańców.

7. Dopuszcza się możliwość działania wy³ącznie jednej LGD na danym obszarze.

8. LGD musi posiadać potencjał administracyjny do zarządzania środkami publicznymi i zapewnienia zadowalającego funkcjonowania partnerstwa.

kryteria dost pu dla lgd 4
Kryteria dostępu dla LGD (4)

9. Nowo utworzona LGD musi posiadaæ osobowoœæ prawną i przybrać formę stowarzyszeniazgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

10. Dotychczasowe LGD, które zakwalifikowały się do inicjatyw Leader II lub Leader + mogą ubiegać się o pomoc w nowym okresie programowania nie zmieniając formy prawnej, pod warunkiem spełnienia kryteriów dostępu i wyboru określonych w PROW 2007-2013 oraz warunków zawartych w ustawie z dnia 7 marca 2007, o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

kryteria wyboru oceny lgd
Kryteria wyboru/oceny LGD
 • Na kryteria ogólne oceny LGD sk³ada się:
  • Ocena potencjału organizacyjno-administracyjnego LGD;
  • Ocena Lokalnej Strategii Rozwoju przygotowanej przez LGD.
 • Ocenia min. dwóch pracowników SW
 • LGD musi otrzymaæ 60% pkt. za ocenę potencjału i 50% pkt. za LSR
 • Decyduje Zarząd SW na podstawie listy rankingowej.
ocena potencja u organizacyjno administracyjnego
Ocena potencja³u organizacyjno- administracyjnego
 • Struktura LGD (liczba partnerów i ich reprezentatywność dla poszczególnych sektorów oraz znaczenie w środowisku lokalnym)
 • Zasady i procedury funkcjonowania LGD (przejrzystość, demokratyczność, jawność), w tym jasne kryteria wyboru zadañ - projektów (przedkładanych przez lokalnych beneficjentów) do finansowania.
 • Potencjał administracyjny LGD
 • Dotychczasowa działalność LGD
 • Dotychczasową działalność partnerów, w tym także działalność szkoleniowo – doradcza, na rzecz innych organizacji i instytucji publicznych
ocena strategii przygotowanej przez lgd
Ocena Strategii przygotowanej przez LGD
 • Zgodność strategii LGD z wymogami IZ.
 • Związek i spójność kierunków rozwoju z uwarunkowaniami.
 • Zintegrowany charakter
 • Szeroki udział partnerów i mieszkańców procesie przygotowywania i wdrażania.
 • Procedura wyboru projektów.
 • Innowacyjny charakter rozwiązań i działań.
 • Ocena budżetu.
 • Procedury monitoringu i aktualizacji.
w yb r projekt w przez lgd
Wybór projektów przez LGD

LGD na podstawie umowy na realizację

lokalnej strategii:

 • rozpowszechnia założenia zatwierdzonej LSR;
 • upowszechnia informacje o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc;
 • ogłasza i prowadzi nabór wniosków o pomoc z obszaru działania LGD.
slide32

Finansowanie projektów w ramach osi3 PROW 2007-2013

informacja o zawarciu umowy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa- Agencja P³atnicza

Samorz¹d Wojewódzki

- podmiot wdra¿aj¹cy

wnioski o pomoc wybrane do finansowania

wnioski o pomoc wybrane do finansowania

w zależności od działań

Organ decyzyjny LGD

wybór wniosków do finansowania w ramach LSR

LGDLokalna Grupa Dzia³ania

LSR Lokalna StrategiaRozwoju

LGD

weryfikacja wniosku oraz ocena zgodnoœci ze LSR,sprawdzenie dostêpnoœci œrodków

umowa o dofinansowanie projektu

umowa o dofinansowanie projektu

wniosek o pomoc

Wnioskodawcaw ramach dzia³añ osi 3

slide33

Finansowanie ma³ych projektów w ramach realizacji LSR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa- Agencja P³atnicza

informacja o zawarciu umowy

Samorz¹d Wojewódzki- podmiot wdra¿aj¹cy

wnioski o pomoc wybrane do finansowania

Organ decyzyjny LGD

wybór wniosków do finansowania w ramach LSR,

LGDLokalna Grupa Dzia³ania

LSR Lokalna StrategiaRozwoju

LGD

weryfikacja wniosku oraz ocena zgodnoœci z kryteriami dostêpu i wyboru; sprawdzenie dostêpnoœci œrodków

umowa o dofinansowanie projektu

wniosek o pomoc

Wnioskodawca w ramach tzw. ma³ych projektów

Ma³e projekty - projekty przyczyniaj¹ce siê do poprawy jakoœci ¿ycia lub zró¿nicowania dzia³alnoœci gospodarczej na obszarze dzia³ania LGD, które nie kwalifikuj¹ siê do wsparcia w ramach dzia³añ osi 3 - Jakoœæ ¿ycia na obszarach wiejskich i ró¿nicowanie gospodarki wiejskiej;

weryfikacje
Weryfikacje
 • Po każdym roku realizacji przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju, SW dokonuje weryfikacji (na podstawie złożonych wniosków o płatność i zgodności zrealizowanych działań z przedłożonym i zaakceptowanym Rocznym Planem Finansowym - RPF) realizacji przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju
 • Po 3 latach wdrażania SW dokona weryfikacji wydatkowania środków przez LGD i ich zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju
wysoko bud etu
Wysokość budżetu
 • Wg ilości mieszkańców – 148 zł /mieszk., z czego:
  • 116 zł na działanie 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” ,
  • 3zł na działanie „Wdrażanie projektów współpracy”
  • 29 zł na działanie 4.3 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania”
 • Max. 15% z wydatków na bieżące działanie , szkolenie i animację
dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę

Krzysztof Kwatera

Renata Bukowska

LM Consulting Krzysztof Kwatera

Tel. 0 601 97 82 87

e-mail: kwatera@onet.pl