ETF Mësimi
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

ETF Mësimi i ndërsjellë si një instrument për mësimin e rregullave: çka është e dobishme për Kosovën? Margareta Nikolovska, ETF Prishtinë, 26 m ars 2008. Përmbajtja.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - jabari


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
P rmbajtja

ETF Mësimi i ndërsjellë si një instrument për mësimin e rregullave: çka është e dobishme për Kosovën?

Margareta Nikolovska, ETF

Prishtinë, 26 mars 2008


P rmbajtja
Përmbajtja

 • ETF mjetet e mësimit të ndërsjellët : pse, çka, si? Përmasat regjionale të ushtrimit: Çka është me rëndësi nga përvoja regjionale për reformën e VET-it në Kosovë?

 • Tema për 2007 “ Ndikimi i politikave të arsimit në shkolla dhe menaxhimin e shkollave”: çka është më e rëndësishme?

 • Ligjvënësit në rolin e tyre “të caktojnë” dhe ndihmojnë për “të qëndruar në drejtim të duhur”

 • Shkollat në rolin e tyre si çështje kryesore për ndryshim

 • Politikat dhe synimi për ndryshime


Objektivat e etf p r m simin e nd rsjell 2007
Objektivat e ETF për mësimin e ndërsjellë 2007

 • Të angazhoj ligjvënës dhe drejtor të shkollave nga regjioni IPA në aktivitetin e mësimit të politikave duke analizuar ndikimin e arsimit dhe politikave të trajnimit në niveli shkollor dhe menaxhimin e shkollave në Shqipëri, Kosovë dhe Turqi

 • Të kontribuoj në politikën e përmirësuar dhe në dizajnimin dhe implementimin e projekteve në EU duke nxjerrë mësimet e mësuara nga mësimi i ndërsjellë në 2007

 • Të promovojë ndërtimin e kapaciteteve dhe diskutimet në mes të palëve me interes në lidhje me reformat e VET-it në Evropën Jug-Lindore


Projekti i m simit t nd rsjell i etf n 2007
Projekti i mësimit të ndërsjellë i ETF në 2007

 • Pse Shqipëria, Kosova dhe Turqia?

 • Pse tema e ndikimit të politikave në shkolla dhe në menaxhimin e shkollave?

 • Pse të kombinohen ligjvënësit dhe drejtorët e shkollave?

 • Përqendrim i fortë në implementimin e politikave


Ndikimi i politikave n s hkolla dhe n m enaxhimi n e s hkollave
“Ndikimi ipolitikave nëshkolla dhe në menaxhimin e shkollave"

 • Mësimdhënia dhe procesi i të nxanit: Çfarë përgjegjësish dhe fuqie vendimmarrësve ka drejtori i shkollës në raport me mësuesit dhe nxënësit?

 • Lidershipi dhe menaxhimi strategjik i shkollës në raport me implementimin e politikave. A ka filluar të krijohet modeli i ri i institucionit arsimor dhe të trajnimit?

 • Përgjegjësitë e shkollave të pilot projekteve të financuara nga donatorët për të përhapur dhe ndikuar në rrjedhën e përgjithshme të pilot aktiviteteve dhe ndikimi i tyre në arsim dhe procesin e trajnimit


P rmbajtja

RASTE STUDIMI

 • TURQIA:

 • Kurrikula sipas moduleve

 • Hapat e karrierës për mësimdhënësit

Shqipëria:

- Marrëdhëniet VET & LM

- Kurrikula sipas moduleve

Faktorët push/pull

pengesat/ mundësitë

Pika fillestare

context

Vendi i ndryshimit

Kapaciteti teknik

Motivimi i mësimdhënësve

Angazhimet ministrore

 • KOSOVA:

 • VET & LM

 • Mësimdhënësit &

 • Reformat e kurrikulës

financimi/burimet/mjetet

Qarkullimi i stafit

Zakonet e vjetra: zonat e komfortit

Kultura institucionale

Ndikimi i pilotimeve

‘vendet’ e reja për mësim

Perceptimet rreth ndryshimeve

Influenca e donatorëve

interest groups

Efekti i ‘njollosjes’


Objektivat e reformave gjith p rfshir se t arsimit
Objektivat e reformave gjithëpërfshirëse të arsimit......

 • Të përshtatet arsimimi në traditat e mësimit dhe nevojat e të nxënit për studentët

 • Të pajis studentët me aftësi/zotësi në mënyrë që ata të përshtaten në një shkallë të gjerë të punësimit

 • Tu mundësoj studentëve në zhvillimin e potencialit të tyre të plotë


A sht status kuo apo sht nj progres i ngadalsh m
A është status-kuo apo është një progres i ngadalshëm? arsimit......

Reforma nuk ka ndryshuar mjaftueshëm praktikën në arsim, prandaj efektet e këtyre reformave janë të pa-njohura dhe të dalat/përfundimet – kur masim performancën e studenteve- mbetet e paqartë.


P rmbajtja

Kurrikula arsimit......

Trajnimi i mësuesve

Mësuesi

Mësimi

Të nxënit

Klasat:

Shkolla e komunitetit

Studentët

Vlerësimet e Studentëve

Libër mësimi

Arsimimi si proces është shumë kompleks..….


Shembull i reform s s fundit decentralizimi apo autonomia e shkoll s
Shembull i reformës së fundit: arsimit......Decentralizimi apo autonomia e shkollës

 • Për çfarë bëhet fjalë/ decentralizimi në edukim/arsim? Vendim-marrja strategjike, menaxhimi financiar, rekrutimi dhe menaxhimi i stafit, përgjegjësi…..

 • Çka sa i përket autonomisë së shkollës?

 • Kush do të zhvilloj cilën pjesë të kurrikulës?

 • Si do të trajtohen rrogat e mësimdhënësve?

 • Bordet e shkollave: si do të ndryshohet ky rrjet, a mund ti përfshijmë ata në vendimmarrje në nivelin e shkollës dhe si?


L igjv n sit dhe roli i tyre n ndryshimin arsim or
L arsimit......igjvënësit dhe roli i tyre në ndryshimin arsimor

 • Ligjvënësit janë aktorët kyç në agjendat e përmirësimit të shkollave

 • Ligjvënësit mund ti ndërrojnë prioritetet, buxhetet dhe pikëpamjet

 • Ligjvënësit “caktojnë drejtimet” dhe ndihmojnë “të qëndrohet në ato drejtime”


Implementimi i politikave n nivelin e shkollave
Implementimi i politikave në nivelin e shkollave arsimit......

 • Politikat janë të shqiptuara në formë të vendimeve të nënshkruara nga Ministrat

 • Ato ‘udhëtojnë’ në formë të dokumenteve të shkruara, thirrjeve telefonike, takimeve informuese me drejtorët e shkollave

 • Bashkëveprimi në mes të administratorëve dhe shkollave

 • Shkollat janë duke hyrë në ‘NDRYSHIME / ato janë komplekse në ambientet socialeReforma e arsimit sht shum komplekse
Reforma e arsimit është shumë komplekse… arsimit......

 • Ndryshimet në arsim gjithnjë kanë të bëjnë me një grumbull palesh me interes

 • Nuk mund të ndodhin ndryshimet në arsik në segmente të izoluara të arsimit si dhe asnjë segment i vetëm nuk arsimor në një segment të izoluar arsimor dhe asnjë segment i vetëm ose funksion mund të ndryshohet pa ndikimin e të tjerëve

 • Ndryshimet në arsim janë një përpjekje për të ndryshuar sistemet e ndërlikuara – parimi bazë i këtyre ndryshimeve është të zgjedh problemet e ndërlikuara të politikave


Ka kam m suar deri m tani 1
Çka kam mësuar deri më tani? (1) arsimit......

 • Ne nuk kemi qenë shumë të suksesshëm në përmirësimin e efikasitetit të shkollave duke përdorur metodat kontrolluese dhe urdhëresat nga lartë- poshtë

 • Ne kemi arritur të demonstrojmë suksese të vërejtura në përmirësimin e efikasitetit të shkollave duke punuar ndryshe me shkolla të ndryshme

 • Secila shkollë supozohet ti përmbush standardet e njëjta/ ngjashme, mirëpo shkruan vet tregimin e vet


P rmbajtja

Çka kam mësuar deri më tani arsimit......? (2)

 • Vështirësia me ndryshimet në arsim qëndron në faktin se ato janë shumë më komplekse se sa mund të imagjinohet

 • Menaxherët e mirë organizues, nuk do të thotë se mund ta menaxhojnë reformën në mënyrë të mirë

 • Nuk ka libra ku mund ta gjejmë përgjigjën si ta trajtojmë reformën e arsimit ….. Si ligjvënës, si drejtor i shkollës ose si mësimdhënës


Ndryshimi p r ne sht t l vizim p rpara
Ndryshimi për ne është të lëvizim përpara….. arsimit......

 • Cili është niveli i bashkëveprimit në mes të ligjvënësve dhe shkollave? Cilat janë çështjet që ata zakonisht i komunikojnë? Cilat mjete dhe mekanizma i kanë në dispozicion për ushtruar më mirë rolet e tyre?

 • Çfarë roli mund ta luajnë drejtorët e shkollave në mënyrë që të ofrojnë mënyrë më të efektshme për përmirësimin e autonomisë të shkollave të VET-it?

 • Si perceptohet autonomia e shkollave nga aktorët tjerë të përfshirë në reforma?

 • Cili do të jetë ndikimi i decentralizimit të arsimit për shkollat dhe drejtorët e shkollave?


P rmbajtja

 • Kush luan rolin më të fortë në reformat e arsimit? Cili është roli i shoqërisë në përshtatjen e politikave të arsimit?

 • Si ndikohen vendimet për politika nga shoqëria? Kush e ka zërin më të fort?

 • Performanca e mësimdhënësve dhe rezultatet e punës është vështirë të monitorohen. Cilat janë çështjet kryesore? Cilat vështirësi i hasim gjatë monitorimit të performancës së mësimdhënësve?

 • A ka ndryshuar reforma e VET-it rolet e ligjvënësve dhe të shkollave?


P rmbajtja

Ju faleminderit për pjesëmarrje! është roli i shoqërisë në përshtatjen e politikave të arsimit?

e-mail : mni@etf.europa.eu

www.etf.europa.eu


ad