Karbonmonoks t zeh rlenmes
Download
1 / 37

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ - PowerPoint PPT Presentation


  • 386 Views
  • Uploaded on

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ. Dr. IŞIL KÖSE. KARBON MONOKSİT ZEHİRLENME ORAN VE BELİRTİLERİ. . ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO)’ nın , karbon monoksit için belirttiği sınır değeri 8 saatlik sürede 9 ppm ve 1 saatte 25 ppm’dir . . CO NEDİR?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ' - jabari


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO)’nın, karbon monoksit için belirttiği sınır değeri 8 saatlik sürede 9 ppm ve 1 saatte 25 ppm’dir.


Co ned r
CO NEDİR? Teşkilatı (WHO)’

Doğal gaz, benzin, tüp gazı, gaz yağı, kömür ve odun gibi yapısında “karbon” bulunan yakıtların tam olarak yanmaması sonucunda oluşan dumanda bulunur.

Açık havada CO2’ye dönüşür.


Co kaynaklari
CO KAYNAKLARI Teşkilatı (WHO)’

Araba egzoz dumanı.

(benzinli motorda çok, dieselmotorda daha az).

Isıtma amacıyla kullanılan her tür soba ve ocak, doğalgaz

Metilen klorid içeren boya sökücüler

Güçlendirilmiş motorlar

Tütün dumanı

Jenaratör gazları

Yangın. Tünel, maden ocağı gibi yerlerdeki yangın ve patlamalar


En sik neden
EN SIK NEDEN Teşkilatı (WHO)’

ABD’de ve Avrupa Birliğinde CO zehirlenmesinin en sık nedeni motorlu taşıt egzozlarından çıkan gaz

Türkiyede en sık neden soba ve şofbenden sızan gaz


Patof zyoloj
PATOFİZYOLOJİ Teşkilatı (WHO)’

O2 sunumunu ve hücreseldüzeyde O2 kullanımınıbozar.

En çokyüksekmiktarda O2 gereksinimi olan organlarıetkiler (beyin, kalp..)

Toksisitenin primer nedeni O2 sunumundakiazalmayabağlıselüler hipoksi


%10 Teşkilatı (WHO)’düzeylerindebaşağrısıgözlenirken, %50-70 düzeylerindenöbet, koma ve ölümgörülür.

KangazındaölçülenCOHbdüzeyleriileklinik durum her zamankoreledeğildir.

Düşükdüzeylerderahatolmamakgerek


HbCO Teşkilatı (WHO)’

CO geridönüşümlü olarak Hb’ebağlanır.

CO’inHb’eaffinitesi O2’in 250 katıdır Düşükkankonsantrasyonlarında bile önemliorandaHbCOoluşur

CO geridönüşümlü olarak Hb’ebağlanır Fonksiyonelanemi

CO; O2 dissosiasyoneğrisini sola kaydırır dokuhipoksisiartar


Co myoglob n
CO-MYOGLOBİN Teşkilatı (WHO)’

Kardiyakmyoglobineaffinite > Hb’eaffinite

CO-myoglobinmyokarddepresyonu-hipotansiyon

dokuhipoksisiartar


Co kalp
CO-KALP Teşkilatı (WHO)’

100 ppm düzeyindeCO’emaruzkalındığındatrombosit ve endoteldennitrikoksit (serbestradikal) salınır.

Nitrikoksit: KAH’da


Co bey n
CO-BEYİN Teşkilatı (WHO)’

Beyinde lipid peroksidasyonu ve lökositaracılıenflamatuardeğişiklikyapar

Bu süreçhiperbarik O2 tedavisiileönlenebilir.

Ciddizehirlenmedensonrademyelinizasyongelişebilirödem-nekroz (tipik olarak globuspallidus)

Interestingly, the pallidus lesions, as well as the other lesions, are watershed area tissues with relatively low oxygen demand, suggesting elements of hypoperfusion and hypoxia.


CO Teşkilatı (WHO)’sitokromoksidaza da bağlanır. Ancakaffinitesi O2’den azdır. Yanisitokromoksidazabağlanabilmesiiçinciddiintrasellüler hipoksi olmalıdır. Bu bağlanmasonucuaerobikmetabolizma ve ATP yapımıengellenir.

Anaerobikmetabolizmabaşlarlaktikasidoz ve hücreölümü

CO-sitokromoksidazdissosiasyonhızıyavaştıroksidatifmetabolizmauzunsüredüzelmez.


Co atilimi
CO ATILIMI Teşkilatı (WHO)’

CO akciğerlerdenatılır.

Odahavasında CO yarıömrü 3-4 saattir.

%100 O2 ile 30-90 dakika

Hiperbarik O2 ile 15-23 dakikadır.


Ba langi bulgulari
BAŞLANGIÇ BULGULARI Teşkilatı (WHO)’

Başağrısı, (en sık. Künt-frontal ve sürekli)

Yorgunluk, grip benzerisemptom

Bulantı, kusma, karınağrısı, diyare


V tal bulgular
VİTAL BULGULAR Teşkilatı (WHO)’

KH artışı,

Hipo-/hipertansiyon

Hipertermi

Taşipne (ağırzehirlenmelerdeyok)


G z bulgulari
GÖZ BULGULARI Teşkilatı (WHO)’

Retinal hemoraji

Genişkırmızı retinal venler (duyarlıbirerkenbelirti)

Papil ödemi

Homonimoshemianopsi


N roloj k ps k yatr k
NÖROLOJİK/PSİKİYATRİK Teşkilatı (WHO)’

Retrograd ve anterogradamnezi

Duygusallabilite, kararvermedezorluk, bilişselyetenekteazalma

Stupor, koma, yürümebozukluğu, rijidite

Reflekslerartmıştır

Apraksi, agnozi, işitmebozukluğu, vestibülerbozukluk, körlük, psikoz

Ciddizehirlenmelerdensonranöropsikiyatriksekelkalabilir.

Nöropsikiyatriksemptomlarhaftalarsürebilir. 2/3’ü tam iyileşir.

MR değişiklikleriklinikiyileşmedensonrauzunsürekalır.


Pulse oks metre
PULSE OKSİMETRE Teşkilatı (WHO)’

Pulse-oksimetre (2 dalgaboyu) yanlışyüksek

CO-oksimetre (7 dalgaboyu)


Kan gazi hbco d zeyi
KAN GAZI- Teşkilatı (WHO)’HbCOdüzeyi

Yüksekseviyeönemli

Düşükseviyedışlamaz (süre-O2 tedavisi)

Sigaraiçenlerde %10 seviyelerindeolabilir.

Doğrusonuçalabilmekiçin PaO2 normal düzeylerdeolmalı


Kan gazi so2
KAN GAZI-SO2 Teşkilatı (WHO)’

Doğru SO2 için PaO2 düzeyleri normal olmalı.

Pekçokkangazıcihazındaoksijen saturasyonu PaO2 değeriylehesaplanır.

Doğrudeğerler SO2’yi direkölçencihazlarlamümkündür.


Kan gazi d er
KAN GAZI-DİĞER Teşkilatı (WHO)’

PCO2 normal veyahafifyüksekolabilir.

İskeminedeniyleoluşan laktik asidozabağlımetabolikasidozortayaçıkar


Troponin kreatinin kinaz mb m yoglobin
Troponin Teşkilatı (WHO)’, Kreatinin kinaz-MB, Myoglobin

Myokardialiskemiorta-ağırzehirlenmelerdegörülür ve mortalite belirleyicilerindendir.

Önceden kardiak hastalığıolanlarda %5-10 düzeylerinde bile eforanginasıgörülebilir.


Kreatinin kinaz idrar myoglobini
Kreatinin Teşkilatı (WHO)’kinaz-idrarmyoglobini

Ağır CO zehirlenmelerinde travmatik olmayan rabdomyoliz olabilir ve ABY’nenedenolabilir.


Phe durumunda gerekli di er lab
Şüphe Teşkilatı (WHO)’DurumundaGerekliDiğer Lab

Etanoldüzeyi

Methemoglobin düzeyi (yüksek PaO2 düşük SpO2 varlığında)

Toksikolojipaneli

Siyaniddüzeyi (Siyanürzehirlenmesinin en sıknedenidumaninhalasyonudur)

Gözdibi


Toksikoloji paneli
Toksikoloji Teşkilatı (WHO)’Paneli

Amfetamin

Barbiturat

Benzodiazepin

Kannabinoid

Kokain/ Metabolit

Metadon

Opiat

Fensiklidin

Propoksifen


Akc er graf s
AKCİĞER GRAFİSİ Teşkilatı (WHO)’

Ciddibelirti, pulmoner semptomlar, hipoksi varsa

Hiperbarik O2 kullanılacaksa

Geneldenormaldir

Buzlu cam, perihilersilinme, intra-alveolerödemkötü prognoz göstergesidir.


Bt mr
BT-MR Teşkilatı (WHO)’

Mental durumdadeğişiklik olan hasta hızladüzelmemişse

Serebral ödem ve fokallezyonara. Sıklıklabazalganglionlardadüşükdansitelilezyonlar olarak gözlenir.

BT bulgusunörolojikkomplikasyonriskininyüksekolduğunugösterir.

MR BT’dendahadoğrusonuçverir (fokallezyonlariçin) ve izlemdekullanılır.

Mental durum değişikliğindesık BT gerekebilir.


EKG Teşkilatı (WHO)’

En sıksinüstaşikardisigörülür.

Aritmi; hipoksi, iskemiveyaMI’asekonder

Özellikleeşlikedenkardiyakhastalığıolanlardamutlakagörülmelidir.


N rofizyolojik testler
NÖROFiZYOLOJiK Teşkilatı (WHO)’ TESTLER

Konsantrasyon, motor fonksiyon ve problem çözmeyeteneğiniölçennörofizyolojiktestler (kısaltılmışversiyonları)

Acilserviste

Nörolojiksekelriskini, hiperbarikoksijengereksinimini ve butedavininsekelleriçinyararlıolupolmayacağınıgösterir.


O2 tedav s
O2 TEDAVİSİ Teşkilatı (WHO)’

Şüphevarlığındahemengerisolumasızmaskeile %100 O2 (>10 L/dk)

O2 tedavisi hasta asemptomatik olanadek, HbCO<%10 (kalp ve akciğerhastalığıolanlarda <%2) olanadeksürdürülür.

Süre: BaşlangıçHbCO ve yarıömür (%100 O2 ile30-90 dk) ilehesaplanır.

VenözHbCOdoğrulukoranıyüksektir.


H perbar k oks jen end kasyonlari
HİPERBARİK OKSİJEN ENDİKASYONLARI Teşkilatı (WHO)’

HbCOdüzeyi >%40 (gebe >%15)

Kardiak/Nörolojikciddibulgular

4 saat %100 O2’e rağmenbulgularındüzelmemesi


Hbo2 etk mekan zmasi
HBO2 ETKİ MEKANİZMASI Teşkilatı (WHO)’

Normalde 1,5 g/dl olan çözülmüş O2 miktarını 6g/dl’yeçıkarır.

Bu da Hb’ebağlı O2 sunumundanbağımsız olarak dokuların O2 gereksiniminikarşılar. (istirahathalinde)

HbCOyarıömrü 3 atmbasınçta 23 dk.yainer. (N. 240 dk. / normobarik %100 O2 ile 90 dk.)


Beyin demi
Beyin Teşkilatı (WHO)’Ödemi

Başınelevasyonu

Mannitol

Hiperventilasyon


Ph de kl kler
pH DEĞİŞİKLİKLERİ Teşkilatı (WHO)’

pH>7.15 isedüzeltme

Alkolozdankaçın

! Beyinödeminde CO2


S yan r zeh rlenmes
+ SİYANÜR ZEHİRLENMESİ Teşkilatı (WHO)’

Dumaninhalasyonundaeşlikedebilir.

Tedavidekullanılansiyanürkitindekinitritinmethemoglobineyapar.

Eğri sola kayar, O2 sunumudaha da azalır.

CO ve siyanürzehirlenmesibirlikteisetedavideSodyumtiosülfatkullanılmalıdır. (12,5 g i.v)